Filosofie výchovy a hodnotová etika učitelství

Report
ÚPRPŠ, PedF UK
Zbyněk Zicha
Témata jsou dělena na 4 okruhy
•1. Základní informace o kurzu;
•2. anotace kurzu;
•3. obsah kurzu;
•4. výběr z doporučené literatury
•5. podmínky zápočtu;
• 6. možná témata ke zpracování
1) Základní informace o kurzu:
Filosofie výchovy a hodnotová etika učitelství
 Rozsah: 14 hodin;
 8 hodin přímé výuky
 6 hodin samostudia
 Zakončení: zápočet
Kurz by měl probíhat také v podobě webináře na stránkách:
http://dl1.cuni.cz/course/category.php?id=2
Zbyněk Zicha, 2012
2) Anotace předmětu:
Cílem kurzu je uvádět do obzoru filosofie výchovy a do
problematiky hodnotové etiky učitelství.
Filosofie výchovy zde není pojímána jako specializovaný
filosofický obor zabývající se výchovou, ale je jí rozuměno jako
svérázné filosofické perspektivě nahlížející výchovu jako klíčový
fenomén pro porozumění lidské existenci.
Kurz uvádí do základních otázek filosofie výchovy
vyvěrajících z tradice evropské kultury, seznamuje s tázáním po
filosofických předpokladech výchovy, věnuje se aktuálním
problémům výchovy a vzdělávání a otázkám profesní etiky
učitele. Smyslem kurzu je poskytovat zájemcům půdu pro
samostatnou a kritickou reflexi nadčasových i soudobých otázek
výchovy a vzdělávání.
Zbyněk Zicha, 2012
3. Obsah kurzu: tematické okruhy
1. Filosofie výchovy jako jedinečný způsob tázání na lidský život
2. Vybrané základní motivy filosofie výchovy.


Seznámení s tradičními základními pojmy a základními motivy filosofie výchovy:
řecké, latinské a křesťanské kořeny výchovy a jejich rozvinutí:

Např. educatio jako vy-vádění, schólé a aschólia, moudrost a mnohoučenost, logos (dialog), mýtus o
jeskyni a péče o duši, schopnost úcty vztahu a úžasu …
3. Filosofická antropologie a Finkovy antinomie výchovy

Historická antropologická paradigmata a podoby moderní filosofické antropologie

(člověk jako bytost vychovávající a vychovávaná)
4. Konkrétní a současné problémy výchovy a vzdělávání, hodnotová etika učitelství
Zbyněk Zicha, 2012
4. Výběr z doporučené literatury
 KRATOCHVÍL, Zdeněk. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha:
Herrmann & synové, 1995. ISBN 80-238-0473-1. Kniha dostupná k
2008-12-03 online na fysis.cz (též na www.ulozto.cz )
 PALOUŠ, R. K filosofii výchovy : východiska fundamentální
agogiky. 1. vyd. Praha : SPN, 1991. ISBN 80-04-25390-3.
 PELCOVÁ, N. Vzorce lidství : filosofie o člověku a výchově. Vyd. 1.
Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866-64-1.
Zbyněk Zicha, 2012
4. Výběr z doporučené literatury
Časopisy věnované filosofii výchovy:
 PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY.
ISSN 1214-8725 (online: http://userweb.pedf.cuni.cz/paideia/)
 Journal of philosophy of education. Philosophy of Education Society of
Great Britain.[Oxford] : Blackwell Publishers. (Dostupné online
prostřednictvím NK Praha.)
Časopisy věnované výchově a vzdělávání
 PEDAGOGIKA. Časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. Vydává
Univerzita Karlova v Praze — Pedagogická fakulta.
(http://userweb.pedf.cuni.cz/pedagogika/)
 PAIDAGOGOS. Časopis pro pedagogiku v souvislostech. (Online:
http://www.paidagogos.net/ )
Zbyněk Zicha, 2012
5. Podmínky udělení zápočtu:
a)
b)
aktivní účast v kurzu a plnění (samo)studijních povinností
a sepsání a odevzdání původního eseje.
ESEJ – zápočtová práce
Forma eseje vyžaduje dobrou obeznámenost s tématem, jeho důkladné
promyšlení a vyjádření vlastního postoje k problému. Téma práce
musí odpovídat zaměření kurzu, tedy musí být zvolené z oblasti výchovy
a vzdělávání a má mít potenciál stát se filosofickým tématem.
Účastník si téma volí dle svého uvážení na základě zkušenosti s filosofií
a výchovou, může sáhnout po jednom z témat navržených zde.
Rozsah textu: 3-10 normostran.
V bibliografii mají být alespoň dva tituly relevantní zaměření kurzu.
Součástí eseje musí být stručná anotace obsahující záměr práce a
naznačený její závěr.
Termín odevzdání práce: Esej zasílejte během prosince, nejpozději do
10. ledna 2013 (kromě skupiny C; pro tu platí termín 20. únor 2013.)
Zbyněk Zicha, 2012
6.a) Filosofie výchovy – možná témata
 Filosofie a výchova (vzájemný vztah filosofie a výchovy; filosofie ve výchově a výchova
ve filosofii)
 Filosofie výchovy a pedagogika (odlišné perspektivy pohledu na výchovu)
 Filosofie výchovy a výchovná praxe
 Filosofie výchovy a výuka mého oboru (filosofické apekty výuky konkérních předmětů)
 Podstata (bytnost) výchovy
 Smysl (či úloha) filosofie výchovy
 Archetypy výchovy (např. paideia, educatio, novověké a soudobé modely)
 Péče o duši (např. v Patočkově pojetí)
 Vztah ve výchově (schopnost vztahu jako předpoklad výchovy)
 Úžas ve výchově (eusebia a hybris)
 Scholé a ascholia
 Posvátno (či nevšední) ve výchově
 Autentický styl výchovy
 Moudrost ve výchově (např. moudrost a mnohoučenost)
 Láska z moudrosti nebo moudrost z lásky?
 Sebepoznání vychovatele a filosofie výchovy
 Filosofie výchovy v kontextu české filosofie (např. Patočka, Palouš, Pešková, Michálek,
Pinc, Pelcová, Hogenová)
Zbyněk Zicha, 2012
6.b) Filosofie výchovy – možná témata


















Počátkování a filosofie výchovy (Heidegger, Hogenová)
Událost ve výchově (např. Heidegger, Foucault)
Areté ve výchově (Hogenová)
Výchova a tělesnost (Hogenová)
Podstatné (či kritické) myšlení ve výchově
Autorita ve výchově
Dialog ve výchově
Filosofická antropologie a výchova (např. homo educandus a homo educans)
Rozbor jedné z Finkových antinomií
Výchova a umění (umění ve výchově, umění vychovávat)
Předsudky ve výchově
Média nového typu ve výchově (případně technika a nové technologie ve výchově)
Výchova a práce
Vztah ekonomických zájmů a vzdělání (Liessmann)
Stát a výchova
Krize výchovy (a postmoderní situace)
Analýza konkétních výchovných proudů či hnutí
Idea univerzity
Zbyněk Zicha, 2012
6. c) Hodnotová etika učitelství – možná témata

















Tázání po smyslu etiky
Tázání po smyslu profesní etiky
Diarchie legálního a legitimního
Vztah výchovy a vzdělávání
Etický rozměr vzdělávání
Jak a k jakým hodnotám vychovávat?
Hodnoty v současné výchově (RVP)
Mravní profil učitele
Etický kodex učitele
Etický kodex žáka/studenta
Etická výchova jako vyučovaný předmět
Rozhodování v náročných situacích
Skeptická etika (Weischedel)
Etika v pomáhajících profesích
Etika a přesahy
Etické postoje jako druh otevřenosti světu
Analýza konkrétního etického problému
Zbyněk Zicha, 2012
Zbyněk Zicha,
e-mail: [email protected]
URL: www.zicha.philosophy.cz
Důležité:
• v předmětu uveďte své
• příjmení,
• FVE a písmeno označující skupinu (A, B, C).
• Příklad: Nováková FVE A - Esej) .
Pokud jste mi zaslal/a zprávu s výše uvedeným předmětem, měl/a
by Vám přijít automatická odpověď. potvrzující přijetí emailu.
1. Filosofie výchovy jako jedinečný způsob tázání na lidský
život;
2. Vybrané základní motivy filosofie výchovy;
3. Filosofická antropologie a Finkovy antinomie výchovy;
4. Hodnotová etika učitelství, konkrétní a současné
problémy výchovy a vzdělávání
1.1. Filosofie … a jiné světy (oblasti lidské aktivity)
1.2. Filosofie výchovy
1) Co je tedy (pro mne) ta filosofie?
2) Jaký mají vzájemný vztah?
Filosofie a věda
Je filosofie vědou – je věda filosofií?
Filosofie a umění
Je filosofie uměním – je umění filosofií?
3) Co filosofie a sport (pohyb)?
4) Co filosofie a krajina?
5) Má dnes filosofie ještě nějaký smysl?
Filosofie (?)
 Kam s ní?

Jak s ní?
 Jak
do jejího živlu?
Filosofie a dvě plavby
(myslet myšlené > myslet myšlení)
Ontologické a ontické
A jak vlastně
… vydržet prodlévat v otevřenosti tázání ?
Zbyněk Zicha, 2012
1) Čím je filosofie výchovy? (A čím může být?)
2) Čím se zabývá?
3) Co od ní nelze očekávat?
4) Co od ní lze očekávat?
5) Jaký je vzájemný vztah filosofie výchovy a
pedagogiky?
2)
Vybrané (základní) motivy
z filosofie výchovy
 2.1 Vybrané filosofické




pojmy
2.2 Výchova a vzdělání
2.3 Vybrané pojmy z
filosofie výchovy
2.4 Archetypy výchovy
(dle prof. Palouše)
2.5 Jan Patočka a
filosofie výchovy










Logos, Idea (eidos), Alétheia
Sebas – Eusebia – Hybris
Areté, Parrhesia,
Sofia - Polymatheia
Výchova, vzdělání, moudrost
Schólé – Aschólia
Paideia, Agogika,
Metanoia
Péče o duši
Archetypy výchovy
Logos, Idea (eidos), Alétheia
Sebas – Eusebia – Hybris
Areté, Parrhesia,
Sofia – Polymatheia
Podstata - Bytnost
Zbyněk Zicha, 2012
Podstata – Bytnost
(a příčiny)
Co je bytností džbánu?
Čtyři Aristotelovy druhy příčin:
1) Formální
2) Látková
3) Působící
4) Účelová
Zbyněk Zicha, 2012
Bytnost
Zvolte si prosím jednu záležitost („věc“), ke které
máte blízký vztah a dotažte se na její podstatu.
Jaké její příčiny (počátky) se jí účastní?
Jaké živly se na ní podílejí?
Co je její bytností?
Jaký je její smysl?
(Proč jsem si jí zvolil/a?)
Zbyněk Zicha, 2012
1.
Jak říci, co je výchova? (Pokusme se o definici)
2. Co je podstatou výchovy?
3. Co je smyslem výchovy?
Co je vzdělání?
2. Co znamená být vzdělaný?
1.
Zbyněk Zicha, 2012
Schólé – Aschólia
Paideia (Agogika)
Metanoia
Péče o duši
Zbyněk Zicha, 2012
Zbyněk Zicha, 2012
Zbyněk Zicha, 2012

similar documents