Profil povrchu

Report
Výukový program: Strojírenská metrologie
Název programu: Měření parametrů povrchu
Vypracoval: Ing. Pavel Rožek
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Měření parametrů povrchu
V souladu s novým pojetím geometrické specifikace výrobků (GPS) se
v současné době nerovnost povrchu člení podle velikosti rozteče
příslušných nerovností na tyto složky:

Drsnost povrchu – složka s nejmenší roztečí nerovností

Vlnitost povrchu

Tvar povrchu – složka s největší roztečí nerovností určenou
základním profilem
Definuje následující geometrické parametry:

R (Roughness) – parametr vypočítaný z profilu drsnosti,

W (Waviness) – parametr vypočítaný z profilu nerovnosti,

P (Profile) – parametr vypočítaný ze základního profilu,




Profil povrchu je průsečnice skutečného povrchu dané roviny.
Snímaný profil je geometrické místo středů snímacího hrotu
stanovených parametrů.
Profil drsnosti je profil odvozený ze základního profilu potlačením
dlouhovlnných složek, je základem pro hodnocení parametrů
drsnosti .
Filtr profilu je filtr rozdělující složky profilu na dlouhovlnné a
krátkovlnné.


Základní délka drsnosti (lr) je délka ve směru osy x použitá pro
rozpoznání nerovností charakterizujících vyhodnocovaný profil
drsnosti. Číselně je rovna charakteristické vlnové délce profilového
filtru drsnosti.
Vyhodnocovací délka (ln) je délka ve směru osy x použitá pro
hodnocení posuzovaného profilu. Vyhodnocovaná délka může
obsahovat jednu nebo několik základních délek.

Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu drsnosti (Ra)
je aritmetický průměr absolutních hodnot pořadnic Z(x) v rozsahu
základní délky.

Celková výška profilu drsnosti (Rt) je součet výšky (Zp) nejvyššího
výstupku profilu a hloubky (Zv) nejnižší prohlubně profilu drsnosti
v rozsahu vyhodnocované délky.
a
b
c
d
e
f
g
U
„X“
0,08-0,8
Rz
5
Max.
1,6
a – Údaj horní U nebo dolní L stanovené meze – požadavky na jakost
povrchu mohou být udány s jednostrannou nebo dvoustrannou tolerancí.
b - Filtr typu „X“ – normalizovaný filtr je filtr Gaussův (ČSN EN ISO 11562)
c – Okno filtrace – vymezuje rozsah vlnových délek, které jsou
zahrnuty do vyhodnocování. Filtry jsou charakterizovány hodnotou
mezní vlnové délky cut-off.
d – Profil a parametr – úplná grafická značka umožňuje použití tří
normalizovaných skupin parametrů textury povrchu.
e – Vyhodnocovaná délka - udaná počtem základních délek.
f – interpretace stanovené meze – pravidlo 16 % nebo „max“
g – Mezní hodnota v mikrometrech.
Pravidlo 16 %
 Zde platí, že pro parametry specifikované horní mezí parametru (U )
jsou povrchy považovány za přijatelné, jestliže hodnotu uvedenou
na výrobní dokumentaci přesáhne maximálně 16 % všech
naměřených hodnot vybraných parametrů.
 Pro parametry specifikované dolní mezí parametru (L ) jsou povrchy
považovány za přijatelné, jestliže hodnoty uvedené na výrobní
dokumentaci nedosáhne maximálně 16 % všech naměřených hodnot
vybraných parametrů.
Pravidlo maxima
Stanovuje, že při požadavcích specifikovaných největší hodnotou
parametru nesmí v průběhu kontroly žádná z naměřených hodnot
parametru na celém kontrolovaném povrchu přesáhnout hodnotu
uvedenou ve výrobní dokumentaci.
Jaké geometrické parametry definuje norma ČSN EN ISO 4287
R –
WP -
Otázka č2:
Vysvětli pojem :
Základní délka drsnosti (lr),
Vyhodnocovací délka (ln).


BUMBÁLEK, Leoš. Kontrola a měření. 1. Praha: Informatorium, 2009.
205 s. ISBN 978-80-7333-072-9
Mahr, MINIKATALOG – VÝROBNÍ MĚŘICÍ TECHNIKA

similar documents