nowy Regulamin pracy Rady Ministrów

Report
Zmiany w rządowej procedurze
legislacyjnej – nowy Regulamin
pracy Rady Ministrów
Rządowe Centrum Legislacji
Warszawa, październik 2013 r.
Rządowe Centrum Legislacji
1
Regulamin dotychczasowy
• mało czytelna systematyka
wewnętrzna
• regulacje nieadekwatne do
aktualnych wyzwań
• błędna interpretacja
Rządowe Centrum Legislacji
2
Cel nowych regulacji
• uporządkowanie treści
• jasne opisanie poszczególnych procedur
• wzmocnienie roli i zakresu konsultacji
zewnętrznych
• wprowadzenie pożądanych zmian i
uzupełnień
• nowe
rozwiązania
–
formularze
i „instrukcje postępowania”
Rządowe Centrum Legislacji
3
Cel – uporządkowanie treści
rozróżnienie:
- uzgodnień (§ 35)
- opiniowania (§ 38)
- konsultacji (§ 36)
Rządowe Centrum Legislacji
4
Cel – jaśniejsze procedury
• dział III wspólny dla wszystkich typów
dokumentów rządowych
• w dziale IV odrębności dla
poszczególnych typów dokumentów
Rządowe Centrum Legislacji
5
Cel – wzmocnienie konsultacji
• konsultacje zewnętrzne jako zasada
(§ 36 ust. 1 i 2)
• realizacja przy uwzględnieniu pilności,
złożoności projektu oraz jego skutków
• zaniechanie
konsultacji
wymaga
formalnego wyjaśnienia (§ 28 ust. 4,
§ 102 ust. 2)
Rządowe Centrum Legislacji
6
Cel – wzmocnienie konsultacji
• partycypacja obywatelska i równe
traktowanie podmiotów zewnętrznych
• portal konsultacji on-line Ministerstwa
Gospodarki
• planowane ujednolicenie reguł dla
wszystkich podmiotów rządowych
Rządowe Centrum Legislacji
7
Cel – wzmocnienie konsultacji
• możliwy udział uczestników konsultacji
w konferencji uzgodnieniowej (§ 47
pkt 1)
• możliwość odrębnej konferencji dla
uczestników konsultacji (§ 47 pkt 2)
Rządowe Centrum Legislacji
8
Cel – wzmocnienie konsultacji
raport z konsultacji jako nowy typ
dokumentu (§ 51 ust. 1, § 60 ust. 3
pkt 2, § 83 ust. 2 pkt 2 )
Rządowe Centrum Legislacji
9
Cel – wprowadzenie zmian
i uzupełnień
• zakres wykazu prac legislacyjnych
bez zmian (§ 25 ust. 1)
• określenie zakresu wykazu prac
programowych – strategie,
programy, inne dokumenty
planistyczne (§ 25 ust. 2)
Rządowe Centrum Legislacji
10
Cel – wprowadzenie zmian
i uzupełnień
skierowanie projektu dokumentu
legislacyjnego do uzgodnień lub
konsultacji może być uzależnione od
sporządzenia OSR oraz jej oceny
przez KPRM (§ 32 ust. 1)
Rządowe Centrum Legislacji
11
Cel – wprowadzenie zmian
i uzupełnień
• test regulacyjny do projektu założeń
oraz do ustawy opracowywanej bez
założeń (§ 102 ust. 1, § 128)
• OSR do projektu ustawy na podstawie
założeń (§ 28)
Rządowe Centrum Legislacji
12
Cel – wprowadzenie zmian
i uzupełnień
uwagi do ustawy opracowywanej na
podstawie założeń można pozostawić
bez rozpatrzenia, jeżeli podważają
rozstrzygnięcia
z
etapu
założeń
(§ 120 ust. 2)
Rządowe Centrum Legislacji
13
Cel – wprowadzenie zmian
i uzupełnień
• określenie celu udziału w konferencji
uzgodnieniowej (§ 45 ust. 2)
• domniemany skutek nieuczestniczenia
w konferencji (§ 45 ust. 1)
• ustalenia konferencji wiążą
uczestników (§ 48 ust. 5)
Rządowe Centrum Legislacji
14
Cel – wprowadzenie zmian
i uzupełnień
• objęcie Regulaminem trybu
rozpatrywania dokumentów przez stały
Komitet Rady Ministrów
• projekty aktów wykonawczych
przekazywane na KRM z projektem
ustawy (§ 60 ust. 3 pkt 7)
Rządowe Centrum Legislacji
15
Cel – wprowadzenie zmian
i uzupełnień
uwagi zgłoszone na KRM po
terminie (§ 65 ust. 2 pkt 2):
• mogą zostać nierozpatrzone
• mogą spowodować odroczenie
rozpatrzenia dokumentu
Rządowe Centrum Legislacji
16
Cel – wprowadzenie zmian
i uzupełnień
• kwestie redakcyjne na etapie uzgodnień
rozstrzyga organ wnioskujący samodzielnie
(§ 49 ust. 3, § 65 ust. 3, § 88 ust. 3), na
etapie KRM/RM – komórka KPRM
• uwagi legislacyjne rozstrzyga RCL –
samodzielnie lub we współpracy z organem
wnioskującym (§ 49 ust. 3, § 65 ust. 3, § 88
ust. 3)
Rządowe Centrum Legislacji
17
Cel – wprowadzenie zmian
i uzupełnień
wzmocnienie roli przewodniczącego
komisji prawniczej w trakcie
rozstrzygania spornych zagadnień
(§ 75 ust. 2-4)
Rządowe Centrum Legislacji
18
Cel – wprowadzenie zmian
i uzupełnień
OSR ex-post – nowy element procedury
• może zlecić RM lub jej organ
pomocniczy (§ 152 ust. 1 pkt 1)
• może wynikać z testu regulacyjnego
założeń lub OSR projektu ustawy
(§ 152 ust. 1 pkt 2)
• z inicjatywy własnej członka Rady
Ministrów (§ 152 ust. 2)
Rządowe Centrum Legislacji
19
Cel – wprowadzenie zmian
i uzupełnień
• uregulowanie wprost procedury dot.
rozporządzeń i zarządzeń Prezes Rady
Ministrów
• uregulowanie wprost procedury dot.
rozporządzeń ministrów
Rządowe Centrum Legislacji
20
Cel – wprowadzenie zmian
i uzupełnień
zasady sporządzania tekstów jednolitych
zgodne z dotychczasowymi ustaleniami:
• projekt przygotowuje minister, który był
organem wnioskodawcą (§ 158 ust. 1)
• uzgodnienia z RCL dot. tekstów
podpisywanych przez PRM (§ 158
ust. 2)
Rządowe Centrum Legislacji
21
Cel – wprowadzenie zmian
i uzupełnień
zarządzenia ministrów i akty normatywne
innych organów administracji rządowej –
do regulacji wewnętrznej właściwych
urzędów
Rządowe Centrum Legislacji
22
Cel – nowe rozwiązania –
formularze
• test regulacyjny do założeń
sporządzany na formularzu (§ 102
ust. 3)
• OSR sporządzany na formularzu
(§ 28 ust. 5)
• formularze dostępne na stronie
KPRM
Rządowe Centrum Legislacji
23
Cel – nowe rozwiązania –
„instrukcje postępowania”
• instrukcje
jako
dodatkowe
wsparcie (§ 23 w zw. z § 171)
• język instrukcji a język prawny
• upublicznienie na stronach RCL
Rządowe Centrum Legislacji
24
Dziękuję za uwagę
Maciej Berek
Rządowe Centrum Legislacji
25

similar documents