دانلود

Report
‫الگوهای کدگذاری خط‬
‫بازگشت به‬
‫صفر‬
‫تک قطبی‬
‫‪NRZL‬‬
‫‪NRZI‬‬
‫منچستر‬
‫منچستر‬
‫تفاضلی‬
‫عدم بازگشت به‬
‫صفر‬
‫قطبی‬
‫دو فازی‬
‫کدگذاری خط‬
‫‪AMI‬‬
‫‪B8ZS‬‬
‫‪HDB3‬‬
‫دو قطبی‬
‫کدگذاری تک قطبی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫کدگذاری تک قطبی بسیار ساده و ابتدایی‬
‫طبق شکل یک ها به عنوان مقدار مثبت و صفرها به عنوان حالت بی کار مشخص شده اند‪.‬‬
‫در این تکنیک کدگذاری‪ ،‬مشکالتی همچون وجود مؤلفه ‪ DC‬و همگام سازی به چشم می خورد‪.‬‬
‫کدگذاری قطبی‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪3‬‬
‫روش کدگذاری قطبی از دو سطح ولتاژ استفاده می کند‪:‬‬
‫یکی مثبت و دیگری منفی‪.‬‬
‫ایننن روش دارای ز ننر با ن هننایی موسننوم بننه کدگننذاری بازگشتتت بتته صتتفر‬
‫)‪ ،(RZ‬کدگننذاری عتتدم بازگشتتت بتته صتتفر )‪ ،(NRZ‬و دوفتتازی )‪(Biphase‬‬
‫است‪.‬‬
‫کدگذاری‬
‫‪‬‬
‫‪RZ‬‬
‫در طننر ‪ RZ‬سننیگناه نننه تن ننا بننکن برننت هننا ب کننه در طننوه یننک دوره ی بی ننی نک نز تغیک ن‬
‫پین نندا من ننی کنن نند‪ .‬در نیمن ننه ی هن ننر نا ن ن ه ی زمن ننانی بی ن ننی‪ ،‬سن ننیگناه من ننی توانن نند بن ننه ن نفر‬
‫بازگردد‪.‬در واقع هر برت یک‪ ،‬با گذر از مثبنت بنه نفر و هنر برنت نفر بنا گنذر از منفنی‬
‫به فر مشخص خواهد شد‪.‬‬
‫‪1: High→0‬‬
‫‪0: Low →0‬‬
‫‪4‬‬
‫کدگذاری ‪NRZ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪5‬‬
‫در تکنیننک ‪ NRZ‬یننا ‪ NRZ-L‬دو سننطو ولتنناژ متفنناو بنرای ارقننام دودویننی بننه ننار گرنتننه‬
‫می شود‪.‬‬
‫سطو ولتاژ در طوه دوره ی بی ی ثابت است‪.‬‬
‫یک ها با سطو ولتناژ پتاین و صتفرهنا بنا سنطو ولتناژ بتاا کند منی شنوند‪ .‬در اینن روش‬
‫ً‬
‫کدگذاری‪ ،‬سطو سیگناه امال به حالت برت بستگی دارد‪.‬‬
‫کدگذاری ‪NRZI‬‬
‫‪NRZI: Nonreturn to zero, invert on ones‬‬
‫در تکنی ننک ‪ NRZ-I‬س ننطو ولت نناژ در ط ننوه دوره ی بی ننی ثاب تتت نگ نناه داش ننته م ننی ش ننود‪.‬‬
‫وج ننود ی ننا ع نندم وج ننود تغیک ن س ننطو س ننیگناه در ی نناز زم ننان ه ننر بر ننت نش ننان دهن ننده ی‬
‫مقدار ین برت است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ =1‬تغینر در آغاز دوره بیتی‬
‫‪ =0‬عدم تغینر در آغاز دوره بیتی‬
‫مزایا و معایب ‪NRZ‬‬
‫‪‬‬
‫_‬
‫_‬
‫‪‬‬
‫_‬
‫_‬
‫‪7‬‬
‫مزایا‬
‫پیاده سازی یسان‬
‫استفاده اریمد از پ نای باند‬
‫معایب‬
‫وجود مؤلفه ‪DC‬‬
‫عدم توانایی همگام سازی‬
‫دو فازی ‪Biphase -‬‬
‫‪‬‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫‪8‬‬
‫منچستر‬
‫در وسط هر پر ود بی ی یک گذار وجود دارد‪.‬‬
‫گذار در میان هر برت‪ ،‬هم برای مشخص ساختن داده ها و هم ایجاد‬
‫مکانکزم کالک به منظور زمان بندی اربرد دارد‪.‬‬
‫گذار از سطو ولتاژ پایکن به سطو ولتاژ باال نشان دهنده ی ‪1‬‬
‫گذار از سطو ولتاژ باال به سطو پایکن نشان دهنده ی ‪0‬‬
‫کد منچست در استانداردهای‪ IEEE 802.3 Ethernet LAN‬استفاده می‬
‫شود‪.‬‬
‫کدگذاری منچستر‬
‫‪9‬‬
‫دو فازی ‪Biphase -‬‬
‫‪‬‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫‪10‬‬
‫منچستر تفاضلی‬
‫در اینن روش‪ ،‬گننذار در میانننه برنت نقننط بننه منظنور ایجنناد اطالعننا زمننان‬
‫بندی استفاده می شود‪.‬‬
‫یک گذار در ابتدای زمان بی ی‪ ،‬برت فر را مشخص منی کنند و ینک هنا‪،‬‬
‫این گذار ابتدایی را ندارند‪.‬‬
‫منچست تفاضلی به دو تغیک سیگناه برای نمای صفر و تن نا ینک تغیکن‬
‫سیگناه برای نمای یک نیاز دارد‪.‬‬
‫منچسنت تفاضنلی در شنبکه ‪ IEEE 802.5 token ring LAN‬اسنتفاده منی‬
‫شود‪.‬‬
‫کدگذاری منچستر تفاضلی‬
‫‪11‬‬
‫مزایا و معایب روش کدگذاری دوفازی‬
‫‪‬‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫‪12‬‬
‫مزایا‬
‫همزمننانی‪ :‬از ینجننا کننه همرشننه در اونننای هننر دوره ی بی ننی یننک گننذار قاب نل‬
‫پننر بی ننی وجننود دارد‪ ،‬گک نننده مننی تواننند در ین گننذار عمننل همگننام سننازی‬
‫را انجنام دهند‪ .‬بنه همننکن دلینل کدگنذاری دونننازی را تننت عننوان کنندهای‬
‫خودزمانی)‪ (Self-Clocking‬نکز شناخته اند‪.‬‬
‫عدم حضور مؤلفه ‪DC‬‬
‫قاب یننت کشننا خطننا‪ :‬عنندم وجننود تغیکن در وسننط زمننان بی ننی مننی توانند بننه‬
‫کشا خطا کمک کند‪.‬‬
‫مزایا و معایب روش کدگذاری دوفازی‬
‫‪‬‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫‪13‬‬
‫معایب‬
‫همگننی تکنیننک هننای دونننازی نیازمننند دسننت کننم یننک گننذار در هننر دوره ی بی ننی‬
‫هستند و ممکن است ح ی به دو تغیک نکز نیاز داشته باشند‪.‬‬
‫بنابراین‪ ،‬ماکز مم نرخ مدوالسیون دو برابر می شود ‪.‬‬
‫در ک نندهای دون ننازی دو ا ننان س ننیگناه در کن ننار ه ننم نمایش ننگر ی ننک بر ننت داده‬
‫هستند‪ .‬یع ی نرخ سیگناه دوبرابر و پ نای باند برشت است‪.‬‬
‫م نناکز مم ن ننرخ مدوالس ننیون در ای ننن روش نس ننبت ب ننه ‪ NRZ‬دوبراب ننر و ب نندین‬
‫مع ی است که پهنای باند برای انتقاه داده ها بیشتر شده است‪.‬‬

similar documents