A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PRIORITÁSAI

Report
KEOP - Zöldgazdaság-fejlesztési
program
Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése
VOP-2.1.4-11-2011-0001
Széchenyi Programiroda
feladatai
Új Széchenyi Terv forrásainak népszerűsítése a pályázati
információk gyors és hatékony közvetítésével a potenciális pályázók
irányába.
Nyertes pályázók támogatása a projekt
megvalósítása során a források lehívásának
sikeressége érdekében.
.
„Mindig a holnapban reménykedünk,
a holnap viszont valószínűleg tőlünk
remél egyet-mást.”
(Ernst R. Hausch)
• Zöldgazdaság-fejlesztési program:
– Az ÚMFT Környezet és Energia Operatív Programban kitűzött célok
aktualizálásával (újragondolásával) az Új Széchényi Terv keretében
meghirdetett
környezetvédelmi
és
energetikai
vonatkozású
pályázati felhívásokat tartalmazó komplex fejlesztési terv.
– Fejlesztési program eszközrendszere:
- Energiahatékonyság
- Zöldenergia – megújuló energiaforrások
- Agrárenergetika – Mezőgazdasági bioenergia
- Környezetipar, hulladékipar
- Zöldfoglalkoztatás
- Kutatásfejlesztés és innováció
- Oktatás, képzés, szaktanácsadás
• …melyek alapján az alábbi prioritások születtek:
Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése
VOP-2.1.4-11-2011-0001
A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV
PROGRAM PRIORITÁSAI
1 .PRIORITÁS – Egészséges, tiszta települések
 KEOP-1.1.1/B/10-11: Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése
Összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival, a
korszerű, a helyi adottságoknak megfelelő,
technológiájában differenciált hulladékgazdálkodási
módszerek bevezetésével, a hatékony, térségi szintű
hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával a lakossági
igények és a környezetvédelem fontosságán túl biztosítani
lehet az uniós előírások által meghatározott országos
célkitűzések elérését és az Európai Uniós, továbbá a hazai
jogszabályi követelmények kielégítésre kerülnek.
Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése
VOP-2.1.4-11-2011-0001
A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA
OPERATÍV PROGRAM
PRIORITÁSAI
• Benyújtási határidő: 2011.02.10. 2013.12.31.
• Támogatási intenzitás: 85%
• Támogatási összeg: 100-5500
millió Ft
• Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében
települési önkormányzatok
társulásai pályázhatnak.
A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA
OPERATÍV PROGRAM
PRIORITÁSAI
A múzeumok a múltat őrzik
meg, a hulladék-feldolgozók a
jövőt.
(T. Ansons)
A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA
OPERATÍV PROGRAM
PRIORITÁSAI
 KEOP-1.2.0/09-11: Szennyvízelvezetés és
- tisztítás megvalósítása
 Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási
Megvalósítási
Programról
szóló
25/2002. (II. 27.) Korm. Rendelet, valamint a
Csatlakozási
Szerződésben
vállalt
kötelezettségnek megfelelően, a 2000 LE
(lakosegyenérték)
feletti
agglomerációk
csatornázási
feladatainak,
szennyvízkezelésének,
korszerű
iszapkezelésének és hasznosításának, valamint
a folyékony hulladék szennyvíztisztító telepi
elhelyezésének támogatása.
A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA
OPERATÍV PROGRAM
PRIORITÁSAI
• Benyújtási határidő: 2011.02.10. –
2013.12.31.
• Támogatási intenzitás: 85%
• Támogatási összeg: Támogatást a legalább
nettó 250.000.000 Ft tervezett teljes
elszámolható összköltségű projektek
kaphatnak.
Derogációs kötelezettség!
A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA
OPERATÍV PROGRAM
PRIORITÁSAI
 KEOP - 1.3.0/09-11: Ivóvízminőség-javítás,
KEOP-7.1.0/11:Derogációs víziközmű projektek
előkészítése
A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a 98/83/EK
irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) Kormány
rendeletben rögzített határértékek, illetve az OKI
szakvéleménye
alapján,
egyedi,
illetve
térségi
ivóvízminőség-javító projektek
keretében,a kormányrendelet
szerinti ivóvízminőség-javító
programnak megfelelő
ütemezéssel.
Derogációs kötelezettség!
.
•
•
•
•
A környezetvédelem fontosságán túl 25/2002 II. 27. Kormányrendelet is
kötelez, nem nyújthat be pályázatot az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az
Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap forrásaira az a helyi önkormányzat,
amely a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról
szóló 2004. évi XXX. törvény X. melléklet 8. Környezetvédelem címszó alatt
előírt határidőig
a) a szennyvízkezeléssel kapcsolatban a települési szennyvíz kezeléséről szóló
1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv 3., 4. és 13. cikkét,
b) az ivóvízkezeléssel kapcsolatban az emberi fogyasztásra szánt víz
minőségéről szóló 1998. november 3-i a 98/83/EK tanácsi irányelvet, valamint
c) a hulladékkezeléssel kapcsolatban a hulladékokról szóló 2006. április 5-i
2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet és a csomagolásról és a
csomagolási hulladékról szóló 1994. december 20-i 94/62/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvet átültető jogszabályban előírt kötelezettségeket
2012. január 1-jéig nem teljesítette, a teljesítésre irányuló beruházások
nincsenek folyamatban, vagy a teljesítés érdekében nem nyújtott be
pályázatot.
.
Önkormányzatoknál általános
probléma: önerő hiány.
.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Az EU Önerő Alap támogatás igényelhető az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 2. § (1) bekezdés g) pontjában rögzített európai uniós forrásokból elnyert
támogatáshoz a 2007–2013 programozási időszakra (2) bekezdés szerinti célok
megvalósítása érdekében benyújtott és nyertes önkormányzati fejlesztési célú
pályázatokhoz szükséges saját forrás kiegészítéséhez.
(2) 2012. évben új EU Önerő Alap támogatási igény az önkormányzati feladatok ellátását
segítő, illetve biztosító
a) vízgazdálkodási:
aa) vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési,
ab) árvízvédelmi,
ac) ivóvízminőség javító,
b) környezetvédelmi:
ba) települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok végrehajtása tárgyú,
bb) települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek kialakítása tárgyú,
bc) szennyvízelvezetés és -tisztítási,
c) egészségügyi alapellátási, fekvő- és járóbeteg-szakellátási célú intézményekben
megvalósuló, valamint
d) bölcsődei, óvodai nevelési és általános iskolai feladatokat ellátó intézményekben
megvalósuló
infrastrukturális fejlesztésekhez elnyert uniós támogatás saját forrás kiegészítéséhez
nyújtható be.
.
• A derogációs kötelezettségekről
minden település tud, mindenhol
elkezdődtek az előkészületek,
fejlesztések.
A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA
OPERATÍV PROGRAM
PRIORITÁSAI
•
2. PRIORITÁS – VIZEINK JÓ KEZELÉSE
 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint
a vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges
feladatok ellátása.
– (KEOP
2.1.1,
KEOP
2.1.2.
Árvízvédelmi
fejlesztések;
– KEOP 2.2.2., KEOP 2.2.3. Víz Keretirányelv
végrehajtása)
 Felszíni és felszín alatti vizek, további szennyezésének
megakadályozása és környezetterhelés csökkentése,
valamint felhagyott hulladéklerakók rekultivációja.
– (KEOP
2.4.0Szennyezett
területek
kármentesítése)
A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA
OPERATÍV PROGRAM
PRIORITÁSAI
• 3. PRIORITÁS – Természeti értékeink jó
kezelése
–A
folyamatos
természetvédelmi
kezelést
igénylő Natura 2000 és védett természeti
területek
ökológiai
potenciáljának,
természetvédelmi
értékeinek
megőrzése,
valamint a természetvédelmi szemlélet fiatala
generációban való kialakítása.
• KEOP
3.1.2.
Élőhelyvédelem
és
–
helyreállítás
• KEOP 3.2.0 Élőhelykezeléshez kapcsolódó
infrastruktúrafejlesztés
OP-k közötti forrásátcsoportosítás
engedélyeztetése folyamatban…
Közlekedés Operatív Programról (KÖZOP)
163 Mrd Ft átcsoportosítás
a Környezet es Energia Operatív
Programra.
A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA
OPERATÍV PROGRAM
PRIORITÁSAI
• 4. PRIORITÁS – MEGÚJULÓ
ERŐFORRÁSOK
•
A 4. prioritás általános céljai:
Megújuló energiából
előállított hő- és/vagy
villamosenergia termelés
A megújuló energiaforrásokból termelt hő- és
villamosenergia részarányának növelése
a
teljes hazai energiafogyasztáson belül
A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA
OPERATÍV PROGRAM
PRIORITÁSAI
Soha eddig nem volt ilyen kevés
időnk arra, hogy ilyen sok mindent
megtegyünk.
(Franklin Delano Roosevelt)
A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA
OPERATÍV PROGRAM
PRIORITÁSAI
– KEOP-4.2.0-A - Helyi hő, hűtési- és villamos
energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásból
–
Támogatható tevékenységek:
1. Fűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése
megújuló energiaforrásból
2. Napelemes rendszer kapcsolt ill. nem kapcsolt
áramtermelésre
3. Használati
melegvíz-igény
részbeni
vagy
teljes
kielégítése megújuló energiaforrásból
4. Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének
részbeni
vagy
teljes
kielégítése
megújuló
energiaforrásból
A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA
OPERATÍV PROGRAM
PRIORITÁSAI
KEOP-4.2.0-B Helyi hő – és hűtési energiaigény
kielégítése megújuló energiaforrásból
– Támogatható tevékenységek (egymással kombinálható):
1. Napenergia hasznosítása (napkollektor)
2. Biomassza-felhasználás (valamint köztes állapotú
energiahordozóvá alakítása)
3. Biogáz, depóniagáz előállítás és hőigény kielégítésre
történő hasznosítási rendszer kialakítása, bővítése
4. Hőszivattyús rendszerek telepítése (levegő-levegő is)
5. Megújuló alapú közösségi távfűtőrendszerek kialakítása
A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA
OPERATÍV PROGRAM
PRIORITÁSAI
• KEOP-4.4.0 Megújuló energia alapú
villamosenergia, kapcsolt hő és villamosenergia,
valamint biometán termelés
– Támogatható tevékenységek:
1. Napenergia alapú villamosenergia
termelés (500 KWp)
1. Biomassza-felhasználás kapcsolt hő és
villamosenergia- termelésre
2. Vízenergia-hasznosítás (2MW)
3. Biogáz-termelés és felhasználás
4. Geotermikus energia hasznosítása
5. Szélenergia-hasznosítás (50 KWp)
A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA
OPERATÍV PROGRAM
PRIORITÁSAI
• 5. PRIORITÁS – MEGÚJULÓ
ERŐFORRÁSOK (KEOP-5.3.0/A)
Támogatható tevékenységek:
• Energiahatékonyság:
1. Az épületek hőtechnikai adottságainak
javítása (utólagos külső hőszigetelés,
nyílászáró –csere, hővisszanyerő
szellőzés)
1. Intézmények fűtési, hűtési és használati
2. melegvíz rendszereinek korszerűsítése (kazán csere,
szabályozások, helyi kogeneráció, trigeneráció,
hulladékhő hasznosítás, hőelosztó rendszer
korszerűsítés)
3. Világítás korszerűsítés (fényforrások, világító testek,
szakaszolások, mozgásérzékelők)
A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA
OPERATÍV PROGRAM
PRIORITÁSAI
• 5. PRIORITÁS – MEGÚJULÓ ERŐFORRÁSOK
(KEOP-5.3.0/B)
•
–
Támogatható tevékenységek:
• Energiahatékonyság:
1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása
(utólagos külső hőszigetelés, nyílászáró –csere,
hővisszanyerő szellőzés)
2. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz
rendszereinek korszerűsítése (kazán csere,
szabályozások, helyi kogeneráció, trigeneráció,
hulladékhő hasznosítás, hőelosztó rendszer
korszerűsítés)
3. Világítás korszerűsítés (fényforrások, világító testek,
szakaszolások, mozgásérzékelők)
A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA
OPERATÍV PROGRAM
PRIORITÁSAI
• 5. PRIORITÁS – MEGÚJULÓ ERŐFORRÁSOK
(KEOP-5.3.0/B)
Támogatható tevékenységek:
• Megújuló energiafelhasználás:
1. Napkollektorok (HMV,
2. fűtés rásegítés)
3. Biomassza (HMV, fűtés)
4. Geotermális energia (alacsony, közepes entalpiájú
termálvizes rendszerek, kísérőgáz hasznosítása, kaszkád
rendszer, visszasajtolás)
5. Hőszivattyús rendszerek (szezonális
teljesítménytényezője (SPF) legalább 1,3)
6. Napelemek (autonóm, vagy hálózatra kapcsolódó)
A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA
OPERATÍV PROGRAM
PRIORITÁSAI
– KEOP-5.4.0
•
Távhő-szektor energetikai korszerűsítése
– Támogatható tevékenységek:
1. Távhőellátás energiahatékonysági
korszerűsítése az ún. közszolgáltatási
határozat feltételrendszerének
megfelelően
•
•
•
•
•
•
Primer vezeték csere, felszín alá helyezés
Szolgáltatói hőközpont szétválasztás,
felhasználói hőközp. korszerűsítés
Hordozóközeg váltás
Távhőtermelő berendezés csere
Új fogyasztók rendszerbe kapcsolása
Kapcsolt villamos-energiatermelés létesítése
saját használatra
A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA
OPERATÍV PROGRAM
PRIORITÁSAI
•
6. PRIORITÁS – FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS ÉS
ÉLETMÓD
•
KEOP-6.1.0 /A Fenntartható életmódot és az ehhez
kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző
kampányok
– Támogatható tevékenységek:
1. Filmvetítés
2. Előadás, beszélgetés a filmhez kapcsolódóan
3. Csoportfoglalkozás, melynek kötelező eleme az ökológiai
lábnyom számítás
4. Internetes oldalak bemutatása, elemzése
5. A rendezvényt követően kötelező legalább egy vetélkedő
lebonyolítása
6. A rendezvény, illetve a vetélkedő eredményeinek
bemutatása kötelező a helyi médiában (újság, TV vagy
rádió)
A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA
OPERATÍV PROGRAM
PRIORITÁSAI
• KEOP-6.1.0/B Fenntartható életmódot és az
ehhez
kapcsolódó viselkedésmintákat
ösztönző
kampányok
– Támogatható tevékenységek:
Térségi komplex kampányok megtervezése és
lebonyolítása
2. Fenntarthatósági tematikájú
rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és
lebonyolítása
3. Lakossági tanácsadó iroda fejlesztése
4. Projekt előkészítés (Marketing terv, stb.)
1.
A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA
OPERATÍV PROGRAM
PRIORITÁSAI
• 6. PRIORITÁS – FENNTARTHATÓ
FOGYASZTÁS ÉS ÉLETMÓD (KEOP6.1.0/C)
– Támogatható tevékenységek:
1. Országos (fenntarthatósági tematikájú)
komplex kampányok megtervezése és
lebonyolítása
 a lakosság széles csoportjait elérő média
kampány lebonyolítása
 A projekt megvalósulása legfeljebb 6 hónap
2. Projekt előkészítés
A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA
OPERATÍV PROGRAM
PRIORITÁSAI
•
6. PRIORITÁS – FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS ÉS ÉLETMÓD
•
KEOP-6.3.0
Környezetvédelmi célú informatikai
fejlesztések a közigazgatásban
(E-környezetvédelem)
•
•
– A konstrukció célja:



a környezeti tervezés, stratégia- és programalkotás segítése
a központi és regionális környezetvédelmi szervek hatósági
tevékenységének, illetőleg helyi önkormányzatok informatikai
támogatása
tartalmi
szempontból
(horizontális
fejlesztésként)
a
tartalomszolgáltatást, tájékoztatást (knowledge management és
knowledge sharing) és a közösségi döntéshozatalban való társadalmi
részvétel erősítését - a környezeti demokrácia fejlesztését - tekinti
elsődleges prioritásának
Lehetőségek
A napkollektor tulajdonképpen egy
épületgépészeti berendezés, mely a Nap
energiáját felhasználva hőenergiát állít elő,
mely energia termelésre, fűtésre és
vízmelegítésre is használható.
Működése azon egyszerű elven alapszik,
miszerint a Napból érkező fotonok az anyagok
felületébe csapódva hőt fejlesztenek. A fejlesztett
hő mennyisége függ az anyag felületétől,
szerkezetétől és minőségétől. A napkollektorok külső részét egy úgynevezett
hőabszorber anyag borítja mely felveszi a nap
hőenergiáját és a kollektorban keringő
folyadéknak adja át. Egy automata berendezés
figyeli a folyadék hőmérsékletét és amikor az
eléri a megfelelő értéket beindít egy szivattyút. A
szivattyú a folyadékot egy tartája keringeti,
amiben az átadja a hőt a benne lévő víznek.
Ebből lehet a fűtésre illetve melegvízellátásra
szolgáló vizet vételezni.
Érdekességek
Érdekességek
A napelem olyan szilárdtest eszköz,
amely az elektromágneses sugárzást
(fotonbefogást) közvetlenül villamos
energiává alakítja.
Egy évi energiaszükségletünket a Nap
egy órányi energiakibocsátása fedezi!
Érdekességek
„Egynek minden nehéz, soknak
semmi sem lehetetlen.”
/Széchenyi István/
Köszönöm a figyelmet!
Csizmadia Sándor
fejlesztési tanácsadó
Tel.: 06/20/3811411
[email protected]
Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése
VOP-2.1.4-11-2011-0001

similar documents