Maus Pál prezentációja ide kattintva tekinthető meg

Report
A tanfelügyeleti ellenőrzés modellje,
módszerek, eszközök - pillanatkép
Uniós fejlesztések a köznevelésben –
A pedagógiai, szakmai ellenőrzés rendszere
• A tanfelügyeleti fejlesztések helye a TÁMOP-3.1.8 kiemelt
projektben
• A tanfelügyelet mint az intézményi minőségfejlesztési standard
része
• Az egységes külső értékelési rendszer keretei
• A pedagógusellenőrzési standard
• A vezetőellenőrzési standard
• Az intézményellenőrzési standard
• A fejlesztések tervezett ütemezése
• A szakértői kapacitás kialakítása
TÁMOP 3.1.8 – Az ellenőrzési rendszer kidolgozása
Az intézményi
külső és belső
értékelési
rendszerek
fejlesztése
A tanulói
teljesítménymérés
rendszerének
fejlesztése
A magyar
képesítési
keretrendszer
fejlesztése
A köznevelés
minőségének
fejlesztése
Az intézményi minőségfejlesztési standard
Értékelési
területek
Értékelési
szempontok
Eszközök
Követelményindikátorok
• Önértékelés
• Külső ellenőrzés
• Indikátorok
A pedagógiai, szakmai ellenőrzési rendszer keretei
• Ötévente ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat, célja a
pedagógusok, a vezetők és az intézmény pedagógiai munkájának
külső, egységes kritériumoknak megfelelő ellenőrzése és
értékelése a minőség javítása érdekében
• Az ellenőrzés a fenntartótól függetlenül kiterjed minden
köznevelési intézményre, annak vezetőjére és pedagógusaira
• Az ellenőrzéseket az Oktatási Hivatal szervezi a
kormányhivatalok közreműködésével, ellenőrzési és minősítési
szakértők bevonásával
• Az ellenőrzés eredménye alapján az intézmény öt évre szóló
fejlesztési tervet készít
A tanfelügyelet alapelvei
• Az tanfelügyeleti rendszer figyelembe veszi az érintett
pedagógusok, vezetők és intézmények érdekeit.
• Az ellenőrzés egységes kritériumok szerint, egységes és
nyilvános módszerrel történik.
• Az ellenőrzés értékeléssel, de nem ítélettel, és nem
intézkedéssel zárul.
A tanfelügyelet felépítése
Intézményértékelés
Vezetőértékelés
Pedagógusértékelés
•Intézményi eredmények
•Intézményi kapcsolatok
•Vezetői felkészültség
•Vezetői munka hatékonysága
•Vezetői attitűd
•Pedagógiai, szakmai felkészültség
•Pedagógiai munka hatékonysága
•Pedagógusattitűd
A pedagógus ellenőrzésének területei
A pedagógus személyes
szakmai felkészültsége
A nevelő-oktató munka
hatékonysága
A nevelő-oktató munka
dokumentálása és a tanulói
produktumok
Megbízhatóság, feladat- és
felelősségvállalás, etika,
elkötelezettség
•
A tanuló személyiségfejlesztése
•
A tanulói csoportok, közösségek
alakulásának segítése, fejlesztése
•
A pedagógiai folyamat tervezése
•
A tanulás támogatása
•
A pedagógiai folyamatok és a
tanulók személyiségfejlődésének
folyamatos értékelése
•
A kommunikáció és a szakmai
együttműködés
•
Elkötelezettség és
felelősségvállalás a szakmai
fejlődésért
A pedagógus ellenőrzésének menete
• Előzetes felkészülés: a szakértők a pedagógiai program és a
pedagógus portfóliója, valamint önértékelése alapján átfogó képet
alkotnak az érintett pedagógus munkájáról, azonosítják az ellenőrzés
kiemelt figyelmet érdemlő területeit.
• Helyszíni ellenőrzés: a szakértők a pedagógiai munka
dokumentumainak elemzése és interjúk segítségével ellenőrzik és
értékelik a pedagógus munkáját és azonosítják a kiemelkedő, illetve
fejlesztendő területeket.
• Összegzés: a szakértők összesítik az ellenőrzés tapasztalatait és
kitöltik a pedagógus munkájára vonatkozó értékelő lapot, ugyanakkor
az érintett pedagógus kitölti a szakértők munkájára vonatkozó értékelő
lapot.
A vezetői ellenőrzés feltételei
• ötévente, az intézményellenőrzést megelőzően
• leghamarabb az intézményvezetői megbízás 2. évében,
legkésőbb az intézményvezető vezetői megbízásának lejárta
előtti tanévben (20/2012.149.§ (2))
• ha az Nkt. 69. § (4) bekezdés által előírt kérdőíves felmérést
(szülői, pedagógusi elégedettségmérés)már legalább egyszer
lefolytatták
A vezető ellenőrzésének területei
• A vezető szakmai felkészültsége
• Személyes vezetői tulajdonságai
• A pedagógiai munka irányítása, stratégiai és operatív tervezés, vezetés
• A pedagógiai munka szervezése, az alkalmazottak irányítása
• Humánerőforrás-gazdálkodás, munkahelyi motiváció
• Szervezetfejlesztés, változások menedzselése
• A pedagógiai munka eredményességének, minőségének ellenőrzése,
mérése, értékelése, fejlesztése
• Kapcsolatok minősége (alkalmazottak, szülői képviselet,
diákönkormányzat, fenntartó)
A vezetőellenőrzés menete
• Előzetes felkészülés: a szakértők az intézményi alapdokumentumok,
a vezetői portfólió, az Nkt. 69.§ (4) bekezdése által előírt, a
tantestület és a szülők körében lebonyolított kérdőíves felmérés és az
önértékelés eredményei alapján átfogó képet alkotnak az érintett
vezető munkájáról, azonosítják az ellenőrzés kiemelt figyelmet
érdemlő területeit.
• Helyszíni ellenőrzés: a szakértők dokumentumelemzés és a
vezetővel, beosztottakkal és a fenntartóval készített interjúk
segítségével ellenőrzik és értékelik a vezető munkáját és azonosítják
a kiemelkedő, illetve fejlesztendő területeket.
• Összegzés: a szakértők összesítik az ellenőrzés tapasztalatait és
kitöltik a vezető munkájára vonatkozó értékelő lapot, ugyanakkor az
érintett vezető kitölti a szakértők munkájára vonatkozó értékelő
lapot.
Az intézményellenőrzés feltételei
• ötévente
• ha az intézmény pedagógusainak legalább hatvan százalékát
már értékelték az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés
keretében
• legalább egyszer sor került vagy az intézményellenőrzés során
sor kerül az intézményvezető ellenőrzésére is (150.§ (2))
Az intézmény ellenőrzésének területei
• Együttműködés, munkamegosztás, belső kapcsolatok (vezető és
vezetőtársak, munkaközösségek stb.)
• Az intézményen kívüli szakmai kommunikáció
• A pedagógiai munka szervezése, az alkalmazottak és a nevelő-oktató
munka irányítása
• A pedagógiai folyamatok tervezése és végrehajtása
• A pedagógiai folyamatok ellenőrzése, értékelése
• Eredmények (a tanulói eredmények változása, partnerek
elégedettsége)
• Személyiség- és közösségfejlesztés
• A különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók nevelése
Az ellenőrzés menete
• Előzetes felkészülés: a szakértők az intézményi alapdokumentumok, a
kérdőíves felmérés eredményei, a tanulói teljesítménymérések,
valamint a korábbi ellenőrzések és önértékelés eredménye alapján
átfogó képet alkotnak az érintett intézmény munkájáról, azonosítják az
ellenőrzés kiemelt figyelmet érdemlő területeit.
• Helyszíni ellenőrzés: a szakértők a fenntartó és a működtető
képviselőivel, a vezetővel és a munkaközösség-vezetőkkel, a
pedagógusok és a szülők képviselőivel készített interjúk és a
pedagógiai munkához szükséges infrastruktúra vizsgálata segítségével
ellenőrzik és értékelik a intézmény munkáját és azonosítják a
kiemelkedő, illetve fejlesztendő területeket.
• Összegzés: a szakértők összesítik az ellenőrzés tapasztalatait, valamint
a korábbi értékelések eredményét és kitöltik az intézmény munkájára
vonatkozó értékelő lapot, ugyanakkor az érintett intézmény kitölti a
szakértők munkájára vonatkozó értékelő lapot.
A tanfelügyeleti rendszer kidolgozásának menete
• Teszteszközök kidolgozása (2012. augusztus-2012. december)
• A szakértői képzés tesztverziójának kidolgozása (2012. december2013. január)
• A tanfelügyeleti standardok kipróbálása (2013. március-2013. június)
• A standardok és a képzés véglegesítése (2013. június-2013.
augusztus)
• Tréneri képzések (2013. augusztus)
• Szakértői képzések (2013. szeptember- )
A szakértői kapacitás kialakítása
• A bemeneti követelmények meghatározása (2013. április-2013. május)
• A szükséges kapacitás meghatározása (2013. április-2013. május)
• Képzési ütemterv kidolgozása (2013. május-2013. június)
• Jelentkeztetés (2013. június-2013. július)
• A képzési terv végrehajtása (2013. szeptember- )
A szakértőkkel szembeni követelmények
A pedagógiai-szakmai ellenőrzési és minősítési szakértő az lehet, aki
elvégezte az Oktatási Hivatal által alapított, 60 órás (30+30)
továbbképzést, valamint rendelkezik:
• felsőfokú végzettséggel és pedagógus-szakképzettséggel
• pedagógus- vagy
gyakorlattal
oktatói
munkakörben
szerzett
14
év
szakmai
• pedagógus-szakvizsgával
• pedagógus-munkakörben betöltött jogviszonnyal, vagy nyugdíjasként
(a pedagógus-munkakörre szóló jogviszonya megszűnése óta tíz évnél
kevesebb idő telt el)
vagy
• az Oktatási Hivatal engedélyével
További információkért, kérem, regisztráljanak
hírlevelünkre a www.oktatas.hu oldalon!
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
[email protected]

similar documents