Prezentacja ASOS III

Report
Projekt UTW i SP UTW w Rzeszowie
Aktywni liderzy – szansą aktywności wszystkich słuchaczy UTW
otrzymał dotację w konkursie Rządowego Programu
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2012
Krótka charakterystyka projektu:
Projekt ma za zadanie kształtowanie aktywności liderów UTW w
Rzeszowie: członków zarządu, koordynatorów i kierowników sekcji,
klubów i grup zajęciowych w zakresie: komunikacji, samoorganizacji,
pracy zespołowej, planowania i organizacji, informatyki, w celu
zintegrowania wszystkich słuchaczy i usprawnienia wzajemnego
komunikowania się i korzystania z dostępnych sposobów informacji o
działalności UTW, co będzie też służyło udoskonalaniu oferty
edukacyjnej. Celem przedsięwzięcia jest także uświadomienie, że
stanowimy dużą społeczność i powinniśmy się identyfikować z UTW,
sami występować z inicjatywami, być kreatywni, a nie tylko żądać
tworzenia nowych atrakcyjnych form działania. Od liderów zależy, w
jaką stronę pójdziemy w naszej edukacji.
Cele projektu:
• uaktywnienie liderów – funkcyjnych członków UTW;
• zintegrowanie wewnątrzpokoleniowe środowiska;
• usprawnienie wzajemnego komunikowania się;
• pełne i efektywne korzystanie z dostępnych źródeł informacji o działalności UTW;
• stworzenie mobilnej struktury organizacyjnej;
• ukształtowanie sprawności i nawyków posługiwania się współczesnymi mediami;
• nabycie sprawności logistycznej pod potrzeby UTW i kompetencji samoorganizacji;
• wyzwolenie kreatywności i aktywności.
Sposób realizacji zadania:
Aktywne formy udziału i pracy oraz działania na warsztatach z zakresu:
• integracji grupy, komunikacji interpersonalnej, kreatywności,
• pracy zespołowej, przywództwa, planowania i organizacji, zarządzania
zasobami ludzkimi, rozwiązywania problemów, koncentracji na wynikach
działania, aktywizowania rozwoju ludzi, budowania sieci powiązań,
• posługiwania się i wykorzystywania współczesnych mediów: komputer,
Internet, telefon komórkowy;
• prowadzonych przez doświadczonych trenerów i instruktorów.
Służyły temu także dwie imprezy integracyjne samorządu.
My na warsztatach:
Osiągnięte rezultaty:
• wykształcenie określonych umiejętności i kompetencji w zakresie: samooceny,
komunikacji interpersonalnej, integracji grupy, samoorganizacji, pracy
zespołowej, rozwiązywania problemów, planowania i organizacji, aktywizowania
rozwoju osobowego, wykorzystywania komputera, Internetu i współczesnych
mediów;
• powstanie zintegrowanego zespołu świadomego stojących przed nim zadań w
strukturach UTW, w pełni identyfikującego się z UTW, kreatywnego i zdolnego
do podejmowania inicjatyw oraz nowych zadań i funkcji organizacyjnych;
• zapoczątkowanie zmiany stylu pracy liderów;
• nabycie wiedzy, umiejętność refleksji i samooceny oraz nowego sposobu pracy;
• rozbudzenie potrzeby dalszego doskonalenia się ,
• wyłonienie się nowych kandydaci do zarządu UTW na następną kadencję;
• nawiązana współpraca z profesjonalnymi trenerami i coachami;
Wręczenie Certyfikatów
uczestnictwa w projekcie oraz
odznak „Aktywny Lider UTW”:
Wyniki ankiety ewaluacyjnej:
1. Czy została/został Pani/Pan zapoznana/zapoznany z programem projektu?
98% tak
2% częściowo
0% nie
0% nie mam zdania
2. Czy treści projektu były zgodne z założeniami programowymi?
95% tak
3% częściowo
0% nie
2% nie mam zdania
3. Organizacja projektu była:
84% bardzo dobra
16% dobra
0% zła
0% nie mam zdania
4. Jak ocenia Pani/Pan warunki pracy?
66% bardzo dobre
31% dobre
0% złe
3% nie mam zdania
5. Atmosfera na zajęciach była:
76% bardzo dobra
24% dobra
0% zła
0% nie mam zdania
6. Czy osoby prowadzące były przygotowane do zajęć?
71% bardzo dobrze
28% dobrze
0% źle
1% nie mam zdania
7. Z których zajęć była/był Pani/Pan w pełni zadowolona/zadowolony i dlaczego?
31% - integracja i komunikacja:
okazja do poznania się w zespole, nawiązanie relacji, wymiana poglądów, osoba prowadzącego poznanie
siebie i współuczestników, otwarcie na ludzi;
23% - wszystkie:
spełnione oczekiwania, profesjonalizm trenerów,
sposób prowadzenia, wartościowe informacje,
poszerzenie wiedzy, rozwinięcie umiejętności, rozwiązywanie różnych zadań;
22% - komputery:
umiejętności potrzebne w działalności UTW, poszerzenie umiejętności, nauczenie się prezentacji
komputerowych;
18% - kierowanie grupą:
dobry kontakt z prowadzącym, ciekawe ćwiczenia, metody warsztatowe, potrzebne do pracy, potrzebne
liderom, umiejętności aktywizowania grupy, zmuszały do refleksji i samooceny;
6%
- telefony:
poznanie nowych technologii.
8. Z których zajęć była/był Pani/Pan najmniej zadowolona/zadowolony i dlaczego?
51%
27%
10%
9%
3%
- nie było takich
- komputerowe: zbyt mała ilość godzin, różny stopień zaawansowania uczestników
- integracja i komunikacja
- telefony: brak dostępu do internetu
- kierowanie grupą
9. Czy formy i metody prowadzenia zajęć uważa Pani/Pan za efektywne?
84% tak
16% częściowo
0% nie
0% nie mam zdania
2% niska
0% nie mam zdania
10. Pani/Pana aktywność na zajęciach była?
48% wysoka
50% średnia
11. Jak ocenia Pani/Pan przydatność zdobytej wiedzy w swojej pracy w UTW?
71% przydatna
29% częściowo przydatna
0% nieprzydatna
0% nie mam zdania
12. Materiały szkoleniowe otrzymane od prowadzących były:
81% przydatne
17% częściowo przydatne
0% nieprzydatne
2% nie mam zdania
13. Czy projekt spełnił Pani/Pana oczekiwania?
83% tak
16% częściowo
2% nie mam zdania
0% nie
14. Pani/Pana uwagi i sugestie skierowane do organizatora projektu a dotyczące:
- 72% bez uwag i sugestii lub z bardzo pozytywną oceną całości i wszystkich aspektów;
- treści (4): były dla osób bez doświadczenia, a liderzy je posiadają; interesujące, przydatne, przygotowane
fachowo; brak zagadnień z andragogiki; więcej z integracji i komunikacji; więcej wyjazdów
integracyjnych; powtórzyć dla utrwalenia;
- osób prowadzących (5): właściwe, o ciekawej i zróżnicowanej osobowości, kompetentne, dobrze
przygotowane, profesjonaliści;
- czasu trwania (11): 3 godz. warsztatów za długo, raczej 2 godz. co tydzień, w godzinach wieczornych,
zbyt długi okres trwania projektu, zbyt mała ilość godzin warsztatów komputerowych;
- organizacji zajęć.
Wnioski: Projekt w pełni zrealizował swoje zadanie i spełnił zakładane cele
przy pełnym zadowoleniu uczestników i satysfakcji organizatorów.
Projekt realizowany był w salach Uniwersytetu Rzeszowskiego i
dzięki tej dużej grupie seniorów szkolących się tak intensywnie,
UTW był zauważany mocniej i z większą atencją przez
środowisko. Samo Stowarzyszenie Przyjaciół UTW przez
realizacje projektu w RP ASOS, nabyło doświadczenie, które też
może wykorzystywać przy opracowywaniu i prowadzeniu innych
projektów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Liderom UTW
za aktywny, systematyczny udział oraz wszystkie refleksje i uwagi.

similar documents