magyar_mariann_felnottkepzes

Report
Felnőttképzési tevékenységek
és szolgáltatások az innovatív
projektekben
Tartalom




Alapelvek, felnőttképzés résztvevői,
felnőttképzés intézményei, a törvény hatálya
Engedélyezési eljárás feltételei,
követelmények – akkreditációtól az
engedélyig
Felnőttképzési tevékenység dokumentációja
és ellenőrzése – projektmegvalósító
szemszögéből
A képzés időtartama – OKJ-s képzések esetén
–, mint a minőségre és a projekt
megvalósításra ható tényező
A preambulum
Annak érdekében, hogy a hazánkban élő
személyek meg tudjanak felelni a gazdasági,
kulturális és technológiai fejlődés
kihívásainak, eredményesen
kapcsolódhassanak be a munka világába,
sikeresek lehessenek életük során, és a
felnőttkori tanulás és képzés segítségével az
életvitel minősége javulhasson, szükség van
a szakmai, a nyelvi és a támogatott
képzések szervezettségének növelésére,
tartalmuk minőségének és
megvalósításuk ellenőrzésének
erősítésére. E célkitűzések elérése
érdekében az Országgyűlés a következő
törvényt alkotja
A felnőttképzés résztvevői
Pontosabban: a felnőttképzésben részt
vevő és a felnőttképzéshez kapcsolódó
szolgáltatást igénybevevő felnőtt – Nem
változott!
 Ami új, de eddig is így értettük: a
tankötelezettsége teljesítése mellett
felnőttképzésben is részt vevő nem
felnőtt személy.
 Ki a felnőtt: felnőttképzésben részt vevő
természetes személy, aki a nemzeti
köznevelésről szóló törvény alapján a
tankötelezettségét teljesítette - 16
éves korától mindenki felnőtt!

A felnőttképzési intézmények
A felnőttképzési tevékenységet folytató
jogi személyek, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságok, egyéni cégekre,
egyéni vállalkozók.
 A gyakorlati képzést szervező és a
gyakorlati képzést folytató szervezetek.
Nincs lényegi változás, de a projekt
megvalósításban továbbra is „akkreditált”
intézmény lehet!

További szereplők
A felnőttképzési szakértők és
felnőttképzési programszakértők;
 A gazdasági kamarákról szóló törvény
szerinti országos gazdasági kamarák.
 Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási
Akkreditációs Központjára (a
továbbiakban: NYAK)

Mit tekintünk a felnőttképzési
tevékenységnek – képzési körök

A felnőttképzési intézmények
felnőttképzésben résztvevők számára nyújtott
iskolarendszeren kívüli képzésére irányuló
tevékenysége :
a) a szakképzésről szóló törvény szerinti,
állam által elismert szakképesítés (a
továbbiakban: OKJ) megszerzésére irányuló
szakmai képzés,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó,
támogatott egyéb szakmai képzés,
c) általános nyelvi képzés és támogatott
egyéb nyelvi képzés,
d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó,
támogatott egyéb képzés;
És még…

…nem támogatott egyéb szakmai képzés,
nyelvi képzés, egyéb képzés,
amennyiben a jogalany a képzést e
törvényben foglaltak alapján szervezi.
Belső képzés




A munkáltató által a saját munkavállalói részére
saját munkaszervezetén belül, nem üzletszerűen
szervezett képzés;
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról szóló törvény
szerinti szakképzési hozzájárulásnak a
szakképzési hozzájárulásra kötelezett által a saját
dolgozói képzésére elszámolható része terhére
megvalósuló képzés.
Nem lehet OKJ-s, valamint általános nyelvi
képzés.
A belső képzés szempontjából munkavállaló a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló törvényben munkavállalóként
meghatározott személy.
Belső képzés II.
Meg kell kötni rá a felnőttképzési
szerződést – a törvényben meghatározott
tartalommal.
 Jelenléti ívet kell vezetni és statisztikai
adatszolgáltatást kell teljesíteni.
 Felnőttképzési program alapján kell
folytatni – ha támogatott.

Felnőttképzést kiegészítő tevékenység
Leánykori nevén: felnőttképzéshez
kapcsolódó szolgáltatás
 Olyan tevékenység, amely




a felnőttképzésben folytatott képzések egyénre
szabott kialakításának elősegítésére irányul;
a képzés hatékonyságának javítására irányul;
a munkavállalás elősegítésére irányul;
Mire nem terjed ki a törvény…








Az intézményeknek az OKJ megszerzésére irányuló és az
államilag elismert nyelvvizsgára felkészítő képzések
befejezését követő vizsgaszervezésre és
vizsgáztatásra irányuló tevékenységére.
Az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló törvény szerint létrejött jogi
személyre.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján
szervezett képzésre, továbbképzésre.
A pedagógus továbbképzésekre
Az egészségügyről szóló törvény szerinti ágazati
szakmai képzésekre .
A hatósági jellegű képzésekre.
Az állami felnőttképzési intézmény jogszabályban
meghatározott kötelező állami feladatai ellátásának
keretében szervezett képzéseire
Az igazságügyi alkalmazottak képzésére,
továbbképzésére.
Új fogalmak

Képzési tevékenység: szervezetten
megvalósuló, célirányos
kompetenciakialakítás és
kompetenciafejlesztés.

Egyéb képzés: Olyan képzés, amely az
általános műveltség növelését, vagy
megnevezhető szakképesítéshez nem köthető
kompetenciák fejlesztését célozza,
hozzájárul a felnőtt személyiségének
fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség
és az állampolgári kompetencia
kialakulásához .

Egyéb szakmai képzés: olyan,
államilag nem elismert szakképesítés
megszerzésére irányuló képzés, amely
valamely foglalkozás, munkakör vagy
munkatevékenység végzéséhez
szükséges kompetencia megszerzésére,
fejlesztésére irányul.
A fogalmak valamennyit finomodtak, de a
felnőttképzési törvény fogalomhasználata
nem került új alapokra.
Engedélyezés
Felnőttképzési tevékenység határozatlan
időre szóló engedély (a továbbiakban:
engedély) birtokában végezhető .
 Az engedély célja annak biztosítása,
hogy a felnőttképzést folytató intézmény a
felnőttképzési tevékenységét az e
törvényben, valamint a felhatalmazása
alapján kiadott jogszabályban
meghatározott magasabb minőségi
követelményeknek megfelelően
végezze.

Engedélyezés vagy akkredtiáció?


Engedélyezés nem egyenlő az
akkreditációval.
A jelenleg hatályos törvényben az
akkreditáció célja:
A képzésben részt vevő felnőttek és egyéb
érintettek érdekében – annak biztosítása,
hogy az intézmény az általa meghirdetett
felnőttképzési tevékenységet az
akkreditációra vonatkozó külön jogszabályban
meghatározott magasabb minőségi
követelményeknek megfelelően végezze.
Az engedélyező és az engedélyezés
Az engedély kiadására, módosítására,
kiegészítésére irányuló kérelmet, vagy az
engedély kiegészítésére irányuló
bejelentést a hatóságnál kell
benyújtani.
 Az engedélyezési eljárásra egyebekben a
közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvény – KET - rendelkezéseit kell
alkalmazni - hatósági eljárás.

Mire terjed ki?


A hatóság az engedély kiadásával az abban
szereplő képzések folytatását a képzési kör
megjelölésével engedélyezi .
Képzési kör:
a) a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam
által elismert szakképesítés (a továbbiakban:
OKJ) megszerzésére irányuló szakmai képzés,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott
egyéb szakmai képzés,
c) általános nyelvi képzés és támogatott egyéb
nyelvi képzés,
d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó,
támogatott egyéb képzés;
Engedélyezés és nyilvántartás
Az engedéllyel rendelkező intézmények
szerepelnek a nyilvántartásban.
 A nyilvántartás tartalmazza





A képzési kör megjelölését
A képzési programokat
A felnőttképzési szolgáltatásokat
Az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézmény esetén
a kérelmet és bejelentést az intézmény
nyújtja be a hatósághoz.
Az engedély módosítása, vagy
kiegészítése

A hatóság az engedély módosításával az
intézmény engedélyét új képzési körrel
bővíti.

Az engedély kiegészítésével az intézmény
engedélyében szereplő képzéseit – az
engedélyben megjelölt képzési körön
belüli – új képzéssel bővíti.
Amit nem kell teljesíteni

A támogatott egyéb képzéseket
folytató intézményeknek a más színnel
jelöltekkel nem kell rendelkeznie.
Engedély annak az intézménynek adható
amely rendelkezik



A tv-ben meghatározott tartalmú, a
kérelmében szereplő képzésekhez kidolgozott
és felnőttképzési szakértő vagy
felnőttképzési programszakértő által
előzetesen minősített képzési
programmal ;
a kérelmében szereplő képzés
megvalósításához szükséges személyi és
tárgyi feltételekkel ;
szakképzésért és felnőttképzésért felelős
miniszter rendeletében meghatározott
minőségbiztosítási keretrendszernek
megfelelő minőségbiztosítási rendszerrel
Engedély annak az intézménynek adható
amely rendelkezik





felnőttképzési információs rendszer
működtetéséhez szükséges feltételekkel,
ügyfélszolgálati és panaszkezelési
rendszer működtetéséhez szükséges
feltételekkel,
tartalmilag ellenőrizhető, számszerűsíthető
minőségcélokat határoz meg,
Továbbá igazolja, hogy kormányrendeletben
meghatározott vagyoni biztosítékkal
rendelkezik.
Felnőttképzési tevékenységet folytató,
az államháztartásról szóló törvény
szerinti központi költségvetési szervnek
a vagyoni biztosítékra vonatkozó
feltételt nem kell teljesítenie.
A működés során betartandó
követelmények





Felnőttképzési tevékenységét az
engedélyezett képzéseihez kidolgozott
képzési programnak megfelelően kell
folytatnia,
Minden felnőttképzésben részt vevő felnőttel
felnőttképzési szerződést kell kötnie,
Gondoskodnia kell a személyi adatok
megfelelő kezeléséről,
Eleget kell tennie tájékoztatási
kötelezettségének,
Gondoskodnia kell az általa meghatározott
minőségcélok évente történő
felülvizsgálatáról és szükség szerinti
módosításáról,
A működés során betartandó
követelmények



A képzések befejezését követően - a
támogatott képzések esetén - a támogatást
nyújtó bevonásával mérnie kell a képzésben
résztvevők elégedettségét,
Oktatói minősítési rendszert kell
működtetnie,
Az előzetes kompetenciamérést OKJ-s és
nyelvi képzések esetén kötelezően,
egyébként a jelentkező kérésére, az egyéb
szakmai és egyéb képzések esetén a
képzésre vonatkozó támogatási
szerződés kötelező előírása alapján kell
A működés során betartandó
követelmények
vezetnie kell a képzés megvalósításával
összefüggő, a tv-ben meghatározott
dokumentumokat,
 felnőttképzéshez kapcsolódó
szolgáltatást kell nyújtania.
 az OKJ-s képzések esetén a gyakorlati
képzést a szakképzésről szóló törvény
szerint meghatározott szakmai és
vizsgakövetelmények alapján, és a
gyakorlati foglalkozás teljesítésének
részletes szabályairól szóló miniszteri
rendeletben meghatározottak szerint
kell szerveznie

A működés során betartandó
követelmények
ha nem rendelkezik feltételekkel, a
gyakorlati képzés megvalósítására
szerződést köt a gyakorlati képzést
folytató szervezettel.
 felnőttképzési információs rendszert
kell működtetnie,
 ügyfélszolgálati és panaszkezelési
rendszert kell működtetnie,
 a miniszter rendeletében meghatározott
minőségbiztosítási keretrendszernek
megfelelő minőségbiztosítási rendszert kell
működtetnie

Felnőttképzési szerződés – ami új

Tartalmaznia kell

A képzési csoport
 képzésének kezdési időpontját,
 haladásának modulokra, tananyagegységekre vagy
tantárgyakra bontott, óraszám és helyszín szerinti
ütemezését,
 képzése befejezésének tervezett időpontjára
vonatkozó adatokat, figyelembe véve az
előzetesen megszerzett tudás beszámítását.
Felnőttképzési szerződés – ami új

Tartalmaznia kell



a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum
megjelölését: tanúsítvány, igazolás, stb.
A felnőttképzést folytató intézmény OKJ-s
képzéseihez kapcsolódó vizsgadíjat csak a
vizsgára történő jelentkezéskor kérheti a
képzésben résztvevőtől.
A felnőttképzést folytató intézmény a képzési
díjat egyösszegben köteles meghatározni a
felnőttképzési szerződésben, továbbá a
felnőttképzési szerződésben feltüntetett képzési
díjon felül más jogcímen – kivéve a vizsgadíjat és
a javítóvizsga díját – további díjat vagy költséget
nem állapíthat meg a képzésben résztvevő
terhére .
Felnőttképzési biztosíték


Célja a felnőttképzésben részt vevő képzése
befejezésének biztosítása
A felnőttképzést folytató intézménynek a
szerződés megkötésének időpontjától
kezdődően az engedélyezett képzéseinek
befejezéséig kormányrendeletben
meghatározott vagyoni biztosítékkal kell
rendelkeznie.


igazodnia kell a felnőttképzést folytató intézmény
engedélyezett képzéseinek számához.
a biztosíték mértéke, a hozzáférés módja a
szerződés része;
Elektronikus adatszolgáltatás
képzésenként kiterjed



A felnőttképzést folytató intézmény
megnevezésére, székhelyére, az engedély
megszerzésének időpontjára és számára –
változás azonnal bejelentendő;
a képzés megnevezésére
a képzési csoport - a képzés első képzési
napját megelőző harmadik napig




képzésének első képzési napjára,
haladásának napokra, időpontokra és helyszínekre
bontott, óraszám szerinti ütemezésére,
képzése befejezésének tervezett időpontjára,
résztvevőinek számára,
Elektronikus adatszolgáltatás
képzésenként kiterjed
a képzés elvégzésével megszerezhető
dokumentum megjelölésére
 a képzésben részt vevők elégettségmérésére vonatkozó adatokat szolgáltatja
- a képzés befejezését követő tíz napon
belül.

Felnőttképzési dokumentumok










Képzési program
A képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását
igazoló dokumentumok
Jelenléti ív és az elektronikus úton folytatott szakmai
felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentum
A képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges
feltételeket igazoló dokumentumok +személyi adatok
Felnőttképzési szerződés
Haladási napló – hiányzást is dokumentálja;
Követelmények teljesítését igazoló dokumentum, és az
átvételét igazoló dokumentum;
Személyi és tárgyi feltételeket biztosító szerződések
Az oktatók foglalkoztatásával összefügg dokumentumok
Statisztikai adatszolgáltatás megtörténtét igazoló
dokumentumok.
Tájékoztatási kötelezettség


Engedély szám = nyilvántartási szám
A nyilvántartási számra vonatkozó
kötelezettség ugyanaz, mint eddig:
A tevékenysége gyakorlása során használt
képzési dokumentációban, valamint a
képzéssel kapcsolatos üzleti
dokumentumokon folyamatosan használni,
arról ügyfeleit tájékoztatni, tevékenységéről
közreadott írásos tájékoztatójában,
programfüzetében szerepeltetni, és az
ügyfelek által jól látható módon kifüggeszteni.
Nyilvánosság

Ügyfelek részére folyamatos hozzáférést
biztosít:



a felnőttképzési tevékenységére vonatkozó
tájékoztatóhoz;
a képzési programhoz
A szakképesítésért felelős miniszter
részére

Az OKJ szerinti szakképesítések és egyéb szakmai
képzések esetén az OKJ-ban szereplő
szakmacsoport szerint biztosít hozzáférést a
programokhoz és tájékoztatóhoz.
Ellenőrzés








Felnőttképzési szakértő és programszakértő
bevonásával – OKJ-s képzés esetén kamarai
szakértő bevonásával;
Két évente, de szükség szerint;
Tevékenységét kezdő intézményt évente
ellenőrzik;
Nem a feltételeknek megfelelően végzi képzési
tevékenységét – minimálbér 5-10 –szerese;
Nem lehet kevesebb 8-szorosnál, ha
súlyosabbnak minősül a jogszabálysértés;
Engedély nélkül végzett tevékenység esetén 810-szeres (3 hónap, 100 fő meghaladása esetén
10-szeres)
Változás: Megszűnik a mérlegelési jogkör;
1-2-3-5 év eltiltás ismételt jogszabálysértés
esetén.
Ha a jogszabálysértést nem szűnteti meg,
ismételten elköveti




Engedélyét a hatóság egy évre részben
vagy teljesen visszavonja , és ezzel
egyidejűleg a kötelező legkisebb munkabér
havi összege ötszörösétől tízszereséig
terjedő összegű bírságot szab ki.
Súlyosabb jogszabálysértés esetén: két
évre és a bírság a minimálbér 8-10-szerese.
Ha az eltiltás ellenére tevékenységét
tovább folytatja: öt évre eltiltja és a
minimálbér 10-szeresét szabja ki bírságként.
Eltiltott a beszedett képzési díjat a jegybanki
alapkamat másfélszeresével növelve a díj
megfizetőjének visszafizeti.
Súlyosabb nem megfelelőségek





Nem köti meg a felnőttképzési szerződést,
vagy annak feltételei, tartalma nem felel meg
a fogszabályban és a képzési programban
foglaltaknak;
Nem rendelkezik képzési programmal
Felnőttképzési tevékenységét nem a
képzési programnak megfelelően folytatja,
Tájékoztatási kötelezettségeinek nem
tesz eleget,
Adatszolgáltatási kötelezettségét nem
teljesíti,
Súlyosabb nem megfelelőségek II.



A képzést - a hatóság tájékoztatásának
elmulasztása mellett - nem valósítja meg,
vagy a képzés megvalósítása a bejelentett
ütemezéshez képest 20 százaléknál nagyobb
mértékű elmaradást mutat.
A képzés befejezését követ kilencven napon
belül nem gondoskodik a képzés
záróvizsgájának megvalósításáról.
A képzés vagy a képzést lezáró vizsga sikeres
befejezését követen és a képzés díjának
teljes kör megfizetése ellenére hatvan napot
meghaladó késedelemmel adja ki a
képzés elvégzését vagy a vizsga sikeres
befejezését igazoló dokumentumot.
És ami még súlyos…
Nem biztosít a felnőttképzési
szerződésben meghatározott elállási jog
érvényesítésére a képzés megkezdését
megelőzően legalább három munkanapot
a képzésben részt vevő számára a képzési
program megismerésére,
 A szerződésben a képzés megkezdését
követően biztosított elállási jog
ellenében kikötött bánatpénz mértéke
meghaladja a képzés teljes összegének
havi időarányos részét, de legfeljebb a
kötelező legkisebb munkabér húsz
százalékát

Ellenőrzés és támogatás

A hatóság az ellenőrzése során a
támogatással összefüggésben tapasztalt
jogszabálysértésről, szabálytalanságról
értesíti a támogató szervet a
szükséges intézkedések megtétele
céljából.
Jogszabályok

Kormányrendeletek íródnak



Engedélyezés
Pályakövetési rendszer
Min. rendeletek íródnak:







Igazgatási szolgáltatási díjak
Szakértők
Gyakorlati képzés (OKJ)
Minőségbiztosítási keretrendszer
Nyelvi képzések besorolása
Hátrányos helyzetűek képzése (Türr kizárólagossága)
Felnőttképzési normatíva
Az engedélyezésre vonatkozó
szabályozás tartalma








A felnőttképzési tevékenység folytatásához
szükséges engedélyezési eljárás,
A követelményrendszer részletes szabályai,
A kérelem és bejelentés adattartalma és
benyújtásának részletes szabályai,
A vagyoni biztosíték formái, mértéke és
felhasználásának szabályai,
Az engedéllyel rendelkező képző intézmények
nyilvántartásának vezetésére vonatkozó részletes
eljárási szabályok
A nyilvántartásból való törlés eseteit,
A felnőttképzési tevékenységre jogszabályban vagy
hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem
tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezmények
Az engedéllyel rendelkező intézmények ellenőrzésére
vonatkozó részletes szabályok.
A szakértői rendelet tartalmazza







A felnőttképzési szakértői és felnőttképzési
programszakértői tevékenység folytatásának részletes
feltételeit,
A felnőttképzési szakterületeket,
A szakértői tevékenységre irányuló kérelem és a
szakértők nyilvántartásának személyes adatot nem
tartalmazó adattartalmát,
A kérelemre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó
részletes eljárási szabályokat
A szakértői tevékenységre jogszabályban vagy hatósági
határozatban előírt kötelezettségek be nem tartása
esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,
A díjazására vonatkozó rendelkezéseket,
A Felnőttképzési Szakértői Bizottság működési
szabályait.
Amit még rendeletben szabályoznak


Azokat a képzéseket, amelyeket a legfeljebb
harminc tanóra terjedelmű, a digitális
írástudás megszerzését szolgáló
képzéssel együtt kell megvalósítani,
valamint a digitális írástudás
megszerzését szolgáló képzés tartalmát;
A bemeneti kompetencia-mérés
lefolytatására és eredményének
figyelembevételére, valamint az előzetes
tudásmérés lefolytatására, az előzetesen
felmért tudásnak a képzés során történő
beszámítására vonatkozó szabályokat és
azon képzési egységek
meghatározásának szabályait, amelyekre
a tudásmérés irányul.
Hatálybalépés
46

2013. július 1-jén lép hatályba



Programkövetelények
Záró rendelkezések
Az 1-17. §, a 20-28. § és a 30-41. § 2013. szeptember 1-jén
lép hatályba.








Hatálya
Engedélyezés
Dokumentáció (benne a szerződés)
Minőségbiztosítás
Ellenőrzés
Statisztika
Pályakövetés
Finanszírozás, támogatás
Átmenet
47

A 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban:
Fktv.) alapján intézményakkreditációval,
vagy programakkreditációval rendelkező
intézmények akkreditációja 2014.
augusztus 31-ig megfelel az e törvény
alapján kiadott engedélynek.


A 2013 . augusztus 31. napján a felnőttképzési
nyilvántartásban szereplő képzéseik alapján.
Amennyiben 2013. augusztus 31-e után
lejár az akkreditációja, el kell indítania az
engedélyezési eljárást.
Átmenet II.

Ha 2013. januárja után akkreditált
intézmények 2015. március 31-ig a
2013 . augusztus 31-én hatályos
jogszabályi rendelkezések alapján
indíthatnak képzést
A képzés indításának a felnőttképzést
folytató intézmény által megtartott első
képzési nap minősül.
 Az ellenőrzési is a 2013. augusztus 31-én
hatályos szabályok szerint történik.

Átmenet - programok

A felnőttképzést folytató intézményeknek
az akkreditált felnőttképzési programok
nyilvántartásában 2013 . augusztus 31 .
napján szereplő képzési programjai 2014 .
augusztus 31-ig, a 2013 . január 1-jét
követően programakkreditációt szerzett
intézmények esetében 2015 . március 31ig megfelelnek az e törvény szerint a
felnőttképzési tevékenység folytatásához
szükséges engedély kiadásának
feltételeként a képzéshez előírt képzési
programnak .
Egyéb szakmai és nyelvi programok
nyilvántartása



A kamara és a hatóság a
programkövetelményekre vonatkozó
szabályozás alapján 2014. március 31-ig
megvizsgálja az akkreditált felnőttképzési
programok nyilvántartásában 2013 .
augusztus 31. napján szereplő egyéb
szakmai, valamint a nyelvi képzésre irányuló
képzési programokat .
Felvehető-e a program a
programnyilvántartásba.
Átalakításra az akkreditációval rendelkező
intézményt kéri fel, ha ez szükséges –
megjelölve az átalakítás szempontjait.
Átmenet és támogatott képzések



A felnőttképzési intézmények a 2013.
szeptember 1-e előtt létrejött támogatási
szerződés alapján végzett képzéseket a
képzés megvalósítására a támogatási
szerződésben megállapított időtartam végéig
az Fktv. 2013. augusztus 31-én hatályos
rendelkezései szerint folytathatják le.
A támogatási szerződés létrejöttének
időpontjában intézmény-akkreditációval és a
vonatkozó képzésekre program-akkreditációval
rendelkező intézmények akkreditációja – az
akkreditációs tanúsítványban szereplő
hatálytól függetlenül – a képzések
befejezéséig tart.
Az ellenőrzés is a 2013. augusztus 31-i szabályok
alapján történik.
ÁFA menetesség



Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 85. § (2) bekezdés b)
pontjában a „szervezett és akkreditált” szövegrész
helyébe az „engedélyezett és szervezett” szöveg lép.
„285. § (1) E törvénynek a felnőttképzésről szóló 2013.
évi … törvénnyel módosított 85. § (2) bekezdés b)
pontját azokban az esetekben kell először alkalmazni,
amelyekben a felnőttképzést folytató intézmények által
indított képzések indításának időpontja 2013.
szeptember 1. napjára esik vagy azt követi.
(2) A felnőttképzésről szóló 2013. évi … törvény 30. §
(2) bekezdése szerinti képzési programok tekintetében
e törvény 85. § (2) bekezdés b) pontjának 2013.
augusztus 31. napján hatályos rendelkezéseit kell
alkalmazni.”
Modulzáró vizsga

Előzetes tudásszint felmérés előzze meg a
modulzáró vizsgát.
Vegyes képzés – nem távoktatás
Távoktatás: az oktatásnak az a formája,
ahol a résztvevő a képzési idő több
mint felében egyedül, önállóan, a
távoktatási tananyagba épített
iránymutatás mellett tanul, a képzési
idő kevesebb mint felében pedig
konzultációkon vesz részt.
 Ami nem ilyen, az nem távoktatás –
vegyes képzés.

Képzési támogatás: Az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény módosítása



„V. FEJEZET
EGYES TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
32. § (1) A társadalmi felzárkózást szolgáló európai uniós
társfinanszírozású projektek keretében a projektgazda vagy
konzorciumi partner (a továbbiakban együtt: támogatást
nyújtó) - ha az a képzési programban való részvételt segíti
elő és annak nyújtása az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. cikkébe vagy közvetlenül alkalmazandó
európai uniós jogi aktusba nem ütközik - felzárkózást
elősegítő megélhetési támogatást (a továbbiakban:
támogatás) nyújthat a támogatások bizonyos fajtáinak a
közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló,
2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 2.
cikk 18. pontjában meghatározott hátrányos helyzetű
személyek számára szervezett, legalább heti 20 órát
meghaladó képzésben részt vevő olyan személy
számára, aki




a) a képzésbe történő bevonás időpontjában
keresetpótló juttatásban nem részesül,
b) az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő
munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem
áll, egyéb kereső tevékenységet nem folytat, és
c) a képzés időtartama alatt további támogatott
képzésben és munkaerő-piaci programban nem
vesz részt.
(2) A támogatás nyújtásáról a támogatást nyújtó
a képzésben részt vevő személlyel felnőttképzési
szerződést köt, és a felzárkózást elősegítő
megélhetési támogatás nyújtásáról az állami
foglalkoztatási szervet értesíti.



32/A. § (1) A támogatás mértéke - ha a képzés
időtartama eléri a heti 40 órát - megegyezik a
felnőttképzési szerződés megkötésének
időpontjában irányadó közfoglalkoztatási bér
összegével, az ennél rövidebb idejű képzés
esetén annak a képzés időtartama szerinti
arányos részével.
(2) A képzésben részt vevő személyt a képzés
időtartama alatt az (1) bekezdés szerinti összeg
80%-a időarányosan illeti meg, a fennmaradó rész a
képzés befejezését igazoló tanúsítvány
megszerzésével egyidejűleg egy összegben kerül
számára kifizetésre.
(3) A támogatást a képzés - ideértve a gyakorlati
képzést is - időtartamára, a képzés befejezését
követő záróvizsgára történő felkészülés
időtartamára, továbbá az első vizsga napjára a
képzés jellegétől függően hetente vagy havonta
utólag kell biztosítani. A záróvizsga sikertelensége
esetén az ismétlő vizsgára történő felkészülés
időtartamára támogatás nem nyújtható.


(4) Nem nyújtható támogatás arra a napra,
amelyen a képzésben részt vevő személy a
képzésben való részvételi kötelezettségének nem
tett eleget és távollétét nem igazolta. Ebben az
esetben a támogatást a mulasztás napjára járó
támogatás összegével csökkentett összegben
kell biztosítani.
(5) Ha az adott képzési szakasz befejezését
igazoló tanúsítványt a képzésben részt vevő
személy neki felróható okból nem szerzi
meg, a képzési szakaszra nyújtott
támogatási összeget vissza kell követelni.”
Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm a figyelmet!
Magyar Mariann
képzési szakterületi
tanácsadó
Debrecen, 2013. június 4.

similar documents