Letöltés

Report
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
A kormányzati ellenőrzések hatékonysága és
társadalmi szintű hasznosulása
Dr. Gaál Szabolcs Barna,
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke,
a Magyar Pénzügyi Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesületének főtitkára
Miskolc, 2012. november 20.
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT
SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
• a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011.
(XII. 30.) Korm. rend.
• az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezető államtitkár feladat és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rend.
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI KONTROLLOK RENDSZERE
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ
2011. ÉVI CXCV. TV. (ÁHT.) 61. §
• Az államháztartási kontrollok alapvető célja:
az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal
történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes
gazdálkodás biztosítása
• 61. § (2)-(4) bek.: Az államháztartás kontrollja
a) külső (törvényhozói) ellenőrzés
b) kormányzati szintű ellenőrzés
c) belső kontrollrendszer keretében történik.
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI KONTROLLOK RENDSZERE
a) Külső (törvényhozói) ellenőrzés
Állami Számvevőszék
b) kormányzati szintű ellenőrzés
kormányzati ellenőrzési szerv (KEHI)
európai támogatásokat ellenőrző szerv
kincstár
c) belső kontrollrendszer
a költségvetési szervek belső
kontrollrendszere keretében
valósul meg (a belső
ellenőrzést is beleértve)
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
A KEHI JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI
355/2011. (XII. 30.) KORM. RENDELET
•A miniszterelnök irányítja a Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért
felelős államtitkár útján
•Elnökét a Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár
javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel
•Elnöke a közigazgatási államtitkári értekezlet állandó meghívottja
•A KEHI kormányzati ellenőrzési tevékenységét a Kormány által
jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi
•A Kormány döntése, a miniszterelnök, vagy a Miniszterelnökségen
működő jogi ügyekért felelős államtitkár utasítása alapján a KEHI elnöke
soron kívüli ellenőrzést rendel el.
•Engedélyezett létszáma: 133 fő
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
A KEHI KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HATÁSKÖRE
Áht. 63. § (1) bek.: A KEHI ellenőrzési jogköre kiterjed:
a) a kormánydöntések végrehajtásának ellenőrzésére,
b) központi és fejezeti kezelésű előirányzatok, pénzalapok,
valamint a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek kormányzati ellenőrzésére,
c) a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, a
köztestületeknek, egyesületeknek, az alapítványoknak, és a térségi
fejlesztési tanácsoknak nyújtott támogatások és állami vagyon
felhasználásának ellenőrzésére,
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
d) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű és
állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzésére,
valamint azon társaságokra, amelyekben az állam többségi
befolyással rendelkezik;
e) alapítványok, közalapítványok ellenőrzésére,
f) az állami kezesség vállalása és beváltása jogosságának
ellenőrzésére,
g) a magánnyugdíjpénztárak ellenőrzésére,
h) az Összefogás az Államadósság Ellen Alap gazdálkodása
jogszerűségének ellenőrzésére.
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
A KEHI JOGKÖREI 2012. JANUÁR 1-JÉTŐL
Az új Áht. és a KEHI-re vonatkozó új Korm. rendelet alapján
1. Eljárási bírság;
2. Kármegelőzés, kárenyhítés eszközei
• Számlák zárolása,
• Költségvetési támogatások folyósításának felfüggesztése,
• Szja. 1%-ából tett felajánlások folyósításának felfüggesztése,
• Áfa visszatérítés folyósításának felfüggesztése;
3.
Polgári jogi követelések érvényesítésének, költségvetési
támogatások közvetlen visszafizettetésének joga;
4.
Együttműködési megállapodás alapján közös ellenőrzés;
5. Tanácsadó tevékenység végzése;
6. A KDB hivatalból történő eljárásának kezdeményezése.
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
A KEHI hatáskörének és intézkedési lehetőségeinek
változása
2012
2011
2009
• Központi
költségvetés
• Támogatások
• Állami
kezesség
2010 június
• Központi
költségvetés
• Támogatások
• Állami kezesség
• Kormánydöntése
k
• Gazdasági
társaságok
• Alapítványok
•
•
•
•
•
•
Központi költségvetés
Támogatások
Állami kezesség
Kormánydöntések
Gazdasági társaságok
Alapítványok
• Mnyp-k
• ÖÁE Alap
• Eljárási bírság
Központi költségvetés,
Támogatások,
Állami kezesség,
Kormánydöntések,
Alapítványok,
Mnyp-k,
ÖÁÉ Alap,
Eljárási bírság,
Fizetési számlák
zárolása,
Támogatások,
Szja 1% és
Áfa felfüggesztése,
Támogatások
visszafizetése
Polgári jogi
követelések
T/8890folyamatban
• 25%-ot meghaladó
állami részvétellel
működő gazdasági
társaságok-kivétel
MNB
• Kiemelt
jelentőségű perek
• Panasz
• Keresetindítási jog
• Tükörmásolat
• Adószám
felfüggesztés
• Lakcímnyilvántart
ás adatai
• Banktitok
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
A KEHI ELJÁRÁSRENDJE
• Korábban:
 főszabályként a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről
szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (Ber.) rendelkezései
vonatkoztak a KEHI-vizsgálatokra
 a KEHI-ről szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rend. pedig
speciális szabályokat fogalmazott meg
• 2012. január 1-jétől:
 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza a
kormányzati ellenőrzésre vonatkozó szabályokat
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény szabályozásának céljai
• Sarkalatos törvény rögzítse a vagyon védelmének és
a vagyonnal történő gazdálkodás alapvető szabályait,
ezáltal hosszú távú, általános védelem biztosítása,
• Az állami és az önkormányzati vagyonra vonatkozó
egységes szabályozás megalkotása,
• Átláthatatlan, pazarló gazdálkodás megszüntetése.
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény szabályozásának alapelvei
• A nemzeti vagyon rendeltetése a közfeladatok ellátásának
biztosítása.
• A természeti erőforrások megóvása, a nemzeti értékek megőrzése
és méltó hasznosítása, a jövő nemzedéke szükségleteinek
figyelembevétele.
• Költségtakarékos, értékmegőrző, értéknövelő működtetés és
hasznosítás.
• Átruházásra, hasznosításra irányuló szerződés csak átlátható
szervezettel köthető.
• Gazdálkodás a törvényesség, célszerűség, eredményesség
követelményei alapján.
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
A kormányzati ellenőrzések társadalmi
hasznosulása számokban
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Eredmények I.
Ellenőrzések
száma:
65 db
Ellenőrzött
szervek száma:
2010. II. félév: 95 db
2011. év: 343 db
2012. év: 755 db
Megtett
feljelentések:
64 tényállás alapján
Várható
feljelentések: 12
Nyomozás
elrendelése:
61 esetben
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Eredmények II.
 Javaslatok (az ellenőrzési jelentésekben): 451
 Közreműködés a jogszabály-előkészítésben (prevenció):


hivatali szinten (javaslatok): 115 esetben
közigazgatási államtitkári értekezleten (KÁT) - több mint 100
 Tanácsadó tevékenység (a Kormány döntését megelőzően):
2 témában
 Pénzvisszafizetés
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Eredmények III.
23,97 Mrd Ft
visszafizetésére tett javaslat és
visszafizetett, visszatartott
költségvetési támogatás
14,26 Mrd Ft
államot illető polgári
jogi követelés feltárása
54,23 Mrd Ft
Feltárt vagyoni hátrány
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
60
50
A KEHI ellenőrzéseinek
eredményei
Működési költség
Elherdált adófizetői Ft-ok
(+ 16 Mrd Ft
Visszafizetendő)
40
14,26 Mrd Ft
30
20
Polgári jogi
követelés
54,23 Mrd Ft
13,07 Mrd Ft
Visszafizetendő
támogatás
10
10,9 Mrd Ft
0
2,35 Mrd Ft
Visszafizetett
támogatás
Összesen: 38,23 (54,23) Mrd Ft
A KEHI 2 és fél éves működési
költsége
A megtett feljelentésekben szereplő
bűncselekménnyel érintett összeg
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
A KEHI által megtett feljelentések tényállásai
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
T/8890.
egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő
módosításáról
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
T/8890.
egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel
összefüggő módosításáról
• benyújtó : Magyarország Kormánya nevében
Dr. Navracsics Tibor KIM miniszter
• a benyújtás időpontja: 2012. október 28.
• az irományt tárgyaló bizottságok:
– számvevőszéki és költségvetési bizottság;
– alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság
• plenáris ülés: 2012. november 6.
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Az előterjesztés célja:
• a kormányzati ellenőrzés erősítése
• a közpénzekkel kapcsolatos visszaélések megelőzése
• az Államot megillető
hatékonyabb érvényesítése
polgári
jogi
követelések
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
A törvényjavaslat tartalma
 az MNB kivételével olyan gazdasági társaságok ellenőrzése,
amelyben az államnak legalább 25%-ot meghaladó részesedése
van (prevenció);
 keresetindítási jog az ellenőrzések során megismert szerződések
semmiségének megállapítása iránt (hatékonyság);
 kiemelt jelentőségű perekké minősítése a KEHI által az állami
szerveket, gazdasági társaságokat megillető követelések miatt
indított pereknek (hatékonyság);
 panaszjoggal élhessenek a büntetőeljárásban az állami érdekek
képviseletében
eljáró
központi
államigazgatási
szervek
(hatékonyság);
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
A törvényjavaslat tartalma
 tükörmásolat készítése (ne akadályozzuk
munkavégzését) - Gazdasági Versenyhivatal;
az
ellenőrzöttek
 az adószám felfüggesztésének kezdeményezése (a szankciórendszer differenciálása) - Nemzeti Adó- és Vámhivatal;
 lakcímnyilvántartáshoz
való
hozzáférés
pl. igazságszolgáltatási, katasztrófavédelmi szervek;
(hatékonyság)
–
 banktitok megismerése az ügyfél értesítésének mellőzésével
(hatékonyság) - Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
A sajtóban megjelent alaptalan vádak
A törvényjavaslatnak nem célja:
• a kormányzati ellenőrzés kiterjesztése az MNB-re;
• a bankok és az állampolgárok adataihoz, pénzügyi
információjához való indokolatlan és korlátlan
hozzáférés;
• az ellenőrzések során megismert adatok céltól eltérő
felhasználása és ezáltal a piaci verseny torzítása;
• a külföldi és hazai befektetők elrettentése.
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
A KEHI a sajtóban
1993-2012.
292
86
74
19
1993-1998
68
16
20
11 3
1998-2002
2002-2006
2006-2010
Cikkek száma
Vizsgálatok száma
22
2010-2012

similar documents