A nemzeti vagyonról szóló törvény önkormányzatokat érintő

Report
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény bemutatása
A törvény célja: a nemzeti vagyon hosszú távú
védelmének biztosítása.
Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat
tulajdona nemzeti vagyon, a nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti
vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit, valamint az állam kizárólagos
tulajdonának és kizárólagos gazdasági tevékenységek körét, továbbá a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon elidegenítésének korlátait és feltételeit
sarkalatos törvény határozza meg.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) elfogadásával, a nemzeti
vagyonra vonatkozó egységes vagyongazdálkodási alapelvek meghatározása révén, és az
ezek mentén tett kormányzati intézkedésekkel egy gazdaságosabb, átláthatóbb, a vagyon
megőrzésére, széles körű hasznosítására, költségtakarékos kezelésére összpontosító
felelős vagyongazdálkodási rendszer kiépítése kezdődött meg.
2
I. A törvény célja, hogy legmagasabb szinten szabályozza

a nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való
felelős gazdálkodásnak a követelményeit,

az állam és a helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonának körét,

a nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog alapvető korlátait és feltételeit,

az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységeit,
valamint

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon
elidegenítésének korlátait és feltételeit.
Az Nvtv. kerettörvényi jelleggel biztosítja

a nemzeti vagyonnak a közérdek és közösségi szükségletek céljára történő
hasznosítását,

a természeti erőforrások megóvását,

a nemzeti értékek megőrzését és védelmét,

a jövő nemzedékek szükségleteinek biztosítását,

az átlátható és felelős gazdálkodás követelményeinek hosszú távú
meghatározását.
3
II. A törvény tárgyi hatálya

az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában álló dolgok,

az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő pénzügyi
eszközök, társasági részesedések,

az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogok,

Magyarország határa által körbezárt terület feletti légtér,

az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló
törvény szerinti kibocsátási egység és légiközlekedési kibocsátási egység,
valamint az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye és annak Kiotói
Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló törvény szerinti kiotói
egység,

az állami fenntartású közgyűjtemények (muzeális intézmények,
levéltárak, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívumok,
valamint könyvtárak) saját gyűjteményeiben nyilvántartott kulturális
javak,

a régészeti lelet,

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb
védelméről szóló törvény szerinti nemzeti adatvagyon.
A törvény hatálya nem terjed ki az
alábbi, nemzeti vagyonba tartozó
vagyonelemekre:

az
államháztartás
körébe
tartozó szervek és személyek
pénzvagyonára,

a követelésekre és a fizetési
kötelezettségekre,

a társadalombiztosítás és az
elkülönített állami pénzalapok
pénzvagyonára.
4
III. Fontos fogalmak a törvényben:
A nemzeti vagyonnal való gazdálkodás körében a törvény egységes fogalomrendszert épít fel, melyek közül a jelentősebbek:
•
átlátható szervezet: a nemzeti vagyongazdálkodás körében az off-shore szervezetek elkerülését célozó meghatározás,
•
a közfeladat értelmezése: a nemzeti vagyon elsődleges rendeletetéseként a közfeladatok ellátásának biztosítását írja elő a
törvény, ehhez a közfeladat értelmezését is megadja: eszerint közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy
önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek
megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, továbbá az állam nemzetközi szerződésekben vállalt
kötelezettségeiből adódó közérdekű feladatokat, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is.
•
az Alaptörvényben bevezetett új fogalom a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon: melynek állami
tulajdonban, illetve a helyi önkormányzat tulajdonában történő megőrzése hosszú távon indokolt.
•
vagyonkezelő: a vagyonkezelők körét lényegesen szűkíti a törvény, azaz kizárólag állami, vagy önkormányzati körbe tartozó
szervezet lehet vagyonkezelő. A vagyonkezelő jogosultságai azonban a tulajdonos jogaival és kötelezettségeivel megegyeznek
azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, továbbá használati joggal, szolgalommal vagy más dologi joggal nem terhelheti meg,
biztosítékul nem adhatja, valamint a vagyonkezelői jogot harmadik személyre a törvényben foglalt kivétellel nem ruházhatja át
és nem terhelheti meg.
5
A nemzeti vagyon 4 fő kategóriája
 Kizárólagos állami
vagy önkormányzati
tulajdon
 Üzleti vagyon
 Nemzetgazdasági
szempontból kiemelt
jelentőségű
 Korlátozottan
forgalomképes
6
IV. A nemzeti vagyon kategóriái
A törvényben a nemzeti vagyon 4 fő kategóriába került besorolásra, e csoportok a nemzeti vagyon védelmének kereteit adják.
•
Kizárólagos állami vagy önkormányzati tulajdon
A törvény taxatíve sorolja fel, ezen vagyonelemek nagyon szigorú védelem alá esnek.
Teljes terjedelmükben forgalomképtelenek, a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve nem idegeníthetőek el, nem
terhelhetőek meg, rajtuk osztott tulajdon nem létesíthető. Hasznosításuk kizárólag állami, vagy önkormányzati gazdálkodó szervezet
által, vagy koncesszióban történhet.
•
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon
Jogszabály (törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet) határozza meg.
Az ekként meghatározott vagyonelem az erről rendelkező jogszabály erejénél fogva elidegenítési és - vagyonkezelői jog,
jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével - terhelési tilalom, valamint osztott tulajdon létesítésének tilalma
alatt áll. Hasznosítása nem koncesszió-köteles (Kbt. vonatkozik ezekre is!).
A törvény 2. melléklete taxatíve sorolja fel azokat társasági üzletrészeket, melyek megőrzése hosszú távon indokolt. A melléklet
tartalmazza továbbá a többségi állami, illetőleg önkormányzati tulajdonban álló, közszolgáltatást végző társaságokat is (nevesítés
nélkül), továbbá meghatározott erdő kategóriákat, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak
minősülő műemlékek és műemlék-együttesek felsorolását.
•
Korlátozottan forgalomképes vagyon
Elidegenítésük és hasznosításuk a külön jogszabályban (törvény vagy az önkormányzat rendelete) meghatározott feltételek
teljesülése esetén lehetséges.
•
Az üzleti vagyon
Megkötés, engedély nélkül elidegeníthető, hasznosítható a jogszabályi keretek, előírások szerint (versenyeztetés stb.).
7
V. Az állam kizárólagos tulajdonába tartozik:
a) a Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények,
b) az Országház,
c) a föld méhének kincsei természetes előfordulási helyükön,
d) a felszín alatti vizek és ezek természetes víztartó képződményei, a folyóvíz és természetes tavak elhagyott medre és
a folyóvízben, természetes tavakban újonnan keletkezett sziget, valamint a törvény 1. mellékletében meghatározott
folyóvizek, holtágak, mellékágak, természetes tavak és ezek medre,
e) a törvény 1. mellékletben meghatározott csatornák, tározók, árvízvédelmi fővédvonalak és egyéb vízi
létesítmények, valamint az állami tulajdonban álló vízi közművek,
f) az országos közutak és azok műtárgyai,
g) állami tulajdonban álló terek, parkok,
h) a törvény 1. mellékletében meghatározott országos törzshálózati vasúti pályák és azok tartozékai,
i) az állami tulajdonban lévő nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá tartozó létesítményekkel együtt,
j) a barlang,
k) a rádióspektrum.
8
VI. Az önkormányzati vagyon
A helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon.
Az önkormányzat kizárólagos tulajdona:
A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör
a)
a helyi közutak és műtárgyaik;
b)
terek és parkok;
c)
a helyi önkormányzat tulajdonában álló
ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, a törzsvagyon körét
jogszabály határozza meg, forgalomképessége kizárt vagy
korlátozott.
nemzetközi kereskedelmi repülőtér és
létesítményei,
Az önkormányzati törzsvagyont a kizárólagos önkormányzati
tulajdonba tartozó vagyoni kör, a nemzetgazdasági szempontból
d)
az önkormányzat tulajdonában álló
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősített önkormányzati
vizek, közcélú vízi létesítmények kivéve
vagyon és a korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon
a vízi közművek.
együttesen jelenti.
Minden más vagyon üzleti vagyon, mellyel az önkormányzat
szabadon gazdálkodik.
9
Az önkormányzat kizárólagos vagyona
Helyi közutak és műtárgyaik
Terek és parkok
10
Az önkormányzat kizárólagos vagyona
Repülőtér és létesítményei
Vizek és vízi létesítmények
11
VII. A vagyongazdálkodás alapelvei

A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladatok ellátásának biztosítása és a társadalmi szükségletek kielégítése.

A nemzeti vagyonnal rendeltetésszerűen és felelősen kell gazdálkodni, egységes elvek mentén, az állam és az
önkormányzatok mindenkori teherbíró képességéhez igazodóan.

Átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetés.

A vagyon értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása.

A közfeladatok ellátása szempontjából feleslegessé vált vagyontárgyak elidegenítése lehetséges.

Az állam és az önkormányzatok csak és kizárólag átlátható szervezetet alapíthatnak, csak átlátható szervezetben vehetnek
részt és rendelkezhetnek részesedéssel, a nemzeti vagyon hasznosításában is csak átlátható szervezetek vehetnek részt.

A cégalapítások és a társasági tulajdonlás vertikális korlátozásával a nemzeti vagyon társasági tulajdonba kerülését a
tulajdonos hozzájárulásához köti a törvény.

Nonprofit gazdasági társaság csakis nonprofit társaságot alapíthat.

Stratégiai tervezés az önkormányzati vagyongazdálkodás területén: közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv.

A nyilvántartás és ellenőrzés a tulajdonosi joggyakorló kötelezettsége.
12
VIII. Vagyonkezelés, hasznosítás
A lehetséges vagyonkezelők köre:
a) Az állam tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében:
aa) költségvetési szerv,
ab) helyi önkormányzat, önkormányzati társulás,
ac) önkormányzati intézmény,
ad) köztestület,
ae) az állam, az aa)-ac) alpontban meghatározott
személyek együtt vagy külön-külön 100%-os
tulajdonában álló gazdálkodó szervezet,
af) az ae) alpont szerinti gazdálkodó szervezet 100%os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet,
ag) a törvény által kijelölt egyedileg meghatározott
jogi személy.
b) Önkormányzati tulajdonú nemzeti vagyon tekintetében:
ba) önkormányzati társulás,
bb) költségvetési szerv vagy önkormányzati intézmény,
bc) köztestület,
bd) az állam, a helyi önkormányzat, a ba)-bb)
alpontban meghatározott személyek együtt vagy különkülön 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet,
be) a bd) alpont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os
tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.
c) A külön törvény szerinti egyház, belső egyházi jogi személy és egyházi intézmény a tevékenysége ellátásához szükséges
nemzeti vagyon (állami vagy önkormányzati vagyon) tekintetében lehet vagyonkezelő.
13
Alapelvek
•
A lehetséges vagyonkezelők körére tekintettel a vagyonkezelés a nemzeti vagyon hasznosításának versenyeztetés
nélküli módja. A vagyonkezelési szerződés versenyeztetés nélkül jön létre.
•
A vagyonkezelői jog vagyonkezelési szerződéssel vagy – kivételesen – törvényben történő kijelöléssel jön létre.
Kijelölés esetén a vagyonkezelésre vonatkozó részletes szabályokat szintén a tulajdonosi joggyakorlóval (utólag)
megkötött vagyonkezelési szerződés tartalmazza.
•
A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés természetes személlyel és átlátható szervezettel köthető.
•
A vagyonkezelő és a nemzeti vagyon használója a hasznosításra vonatkozó szerződésben vállalja, hogy a
hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott
hasznosítási célnak megfelelően használja, a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon
jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.
•
Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba.
•
Törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatár felett általános versenyeztetési kötelezettséget
ír elő az Nvtv. a hasznosításra. Ez alól kivétel, ha a hasznosítás az államháztartási körön belül történik, illetőleg állami
lakás esetén az adott szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban álló személy javára történik.
14
IX. A nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházása
Törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár felett a nemzeti
vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az
összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás
értékarányosságával lehet.
Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.
A nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott
esetekben és módon lehet azzal, hogy a tulajdonjogot megszerző félnek eleget kell tennie a
következő feltételeknek:
- a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el az ingatlant, és a juttatás
céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni,
- az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet felé.
15
X. Az állami elővásárlási jog gyakorlása
 A
helyi
önkormányzat
levő
tulajdonában
Az állami elővásárlási jog gyakorlására külön
törvények alapján jogosult szervek:
ingatlan
értékesítése esetén az államot
minden más jogosultat megelőző

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 66. §
(2) bekezdése alapján a Magyar Államot megillető
elővásárlási jog gyakorlására - ha törvény vagy
kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jogosult.

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény alapján az
államot megillető elővásárlási jogot a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet (NFA) gyakorolja.

Az autópályák és gyorsforgalmi utak építéséhez
kapcsolódóan az út nyomvonalán található önkormányzati
ingatlanokra nézve a Magyar Államot megillető
elővásárlási jogot az állam nevében az építtető (a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vagy a
koncessziós társaság) gyakorolja.
elővásárlási jog illeti meg.
 A
volt
állami
(tanácsi)
és
önkormányzati
bérlakások
értékesítése
az
esetén
állam
elővásárlási joga a lakásban élő
bérlő elővásárlási jogát követi.
16
Állami elővásárlási jog gyakorlására jogosult
szervek
17
XI. Az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei
Az Nvtv. az Alaptörvény felhatalmazása alapján taxatíve felsorolja a kizárólag az állam vagy a helyi önkormányzat
által végezhető gazdasági tevékenységeket, mely tevékenységek gyakorlásának joga a rögzített kivételektől
eltekintve csak koncessziós szerződés keretében a koncessziós törvényben szabályozott módon engedhető át.
A főszabálytól való eltérés két irányban rögzítve szerepel a törvényben:
- vannak olyan tevékenységek, melyek koncesszió
keretein belül sem átengedhetők (pl. Szent Korona
őrzése, szállítása)
- vannak olyan tevékenységek, melyek
átengedésére koncessziós szerződés nélkül is
lehetőséget biztosít a törvény (pl. vízi-közmű
létesítmények létrehozása és működtetése)
Fontos új elem, hogy a kizárólagos tevékenységek köre kiegészül az állam vagy az önkormányzat kizárólagos
tulajdonába tartozó forgalomképtelen dolgok létrehozásával és működtetésével.
Az egyes vagyonelemekhez kapcsolódó tevékenységek együttes megjelöléseként alkalmazza a törvény a
működtetés fogalmát, mely az e körbe tartozó vagyonelemek birtoklását, használatát, hasznai szedését, fenntartását,
üzemeltetését és fejlesztését együttesen jelenti.
A koncessziós szerződés megkötéséhez a törvény szintén társítja az off-shore szervezettel való szerződéskötés
tilalmát, azaz koncessziós szerződés is csak természetes személlyel és átlátható szervezettel köthető.
18
Az állam kizárólagos gazdasági tevékenységei :
a) a csővezetékes termékszállítás és -tárolás,
b) a bányászati tevékenység,
c) a hasadó és sugárzó anyagok előállítása és forgalmazása,
d) a csatornák és a regionális közműrendszerek létrehozása és
működtetése,
e) a szerencsejátékok szervezése és működtetése,
f) országos törzshálózati vasúti pályán történő személyszállítás és
árufuvarozás,
g) a menetrend szerinti helyközi közúti személyszállítás,
h) az állami tulajdonba tartozó nemzetközi kereskedelmi repülőtér
létrehozása és működtetése a reptéri létesítményekkel együtt,
i) az országos közutak és műtárgyaik , az országos törzshálózati
vasúti pálya létrehozása és működtetése,
j) állami tulajdont képező terek, parkok felszíne alatt építmény
létrehozása és működtetése,
k) a fentiekben nem szereplő, az állam kizárólagos tulajdonába
tartozó dolog létrehozása és működtetése.
XI. Az állam és a helyi önkormányzat
kizárólagos gazdasági tevékenységei
A helyi önkormányzat kizárólagos
gazdasági tevékenységei :
a) a helyi közutak és műtárgyaik létrehozása
és működtetése,
b) a helyi önkormányzat tulajdonába tartozó
nemzetközi kereskedelmi repülőtér
létrehozása és működtetése a reptéri
létesítményekkel együtt,
c) a menetrend szerinti helyi személyszállítás,
d) a törzsvagyon részét képező helyi
közművek létrehozása és működtetése,
e) a törzsvagyon részét képező terek, parkok
felszíne alatt építmény létrehozása és
működtetése,
f) a helyi önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló vizek, közcélú vízi
létesítmények működtetése.
19
XII. Az Nvtv. Keretszabályozását kibontó specifikus részletszabályozásokat tartalmazó törvények:
a) az állam tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályait az állami vagyonról szóló törvény,
b) a médiavagyonnal való gazdálkodás szabályait a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény,
c) az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás részletes szabályait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény,
d) az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei és a tevékenység végzéséhez szükséges vagyon hasznosításának
átengedését a koncesszióról szóló törvény,
e) azon gazdálkodó szervezetek feletti tulajdonosi joggyakorlás módját, amelyek felett az állam nevében az MFB Zrt. gyakorol tulajdonosi jogokat a
Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvény,
f) a Magyar Nemzeti Bank feletti tulajdonosi joggyakorlás módját a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény,
g) az Államadósság Kezelő Központ Zrt. feletti tulajdonlást a Magyarország pénzügyi stabilitásáról szóló törvény,
h) a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezet feletti tulajdonosi joggyakorlás módját a
légiközlekedésről szóló törvény,
i) a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet feletti tulajdonosi joggyakorlás módját a vasúti közlekedésről szóló törvény,
j) a felsőoktatási intézmények sajátos vagyongazdálkodási szabályait a felsőoktatásról szóló törvény,
k) a társadalombiztosítási alapokhoz tartozó vagyonnal való gazdálkodásra az állami vagyonról szóló törvény,
l) az önkormányzati vagy állami lakások és nem lakáscélú helyiségek bérbeadására vonatkozó részletes szabályokat a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény,
m) az állami tulajdonú erdő hasznosítására, vagyonkezelésére és nyilvántartására vonatkozó szabályokat az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló törvény,
n) az állami és önkormányzati tulajdonban álló kulturális örökség elemei felett a tulajdonosi joggyakorlás módját, valamint az e vagyoni körrel való
gazdálkodás szabályait a kulturális örökség védelméről, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, a
köziratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, illetve az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok
tulajdonába adásáról szóló törvények,
o) az állami tulajdonú vizek hasznosítására és nyilvántartására vonatkozó szabályokat a vízgazdálkodásról szóló törvény,
p) a közutak kezelésével, fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat a közúti közlekedésről szóló törvény,
q) a nemzetiségi önkormányzatok vagyonáról a nemzetiségek jogairól szóló törvény,
r) az állami tulajdonban lévő termőföldvagyon hasznosítására, vagyonkezelésére és nyilvántartására, a Nemzeti Földalap feletti tulajdonosi jogok
gyakorlására vonatkozó szabályokat a Nemzeti Földalapról szóló törvény,
s) az adatvagyonra a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló törvény állapítja meg.
20
XIII. Egyéb fontos rendelkezések
A törvény hatálybalépését megelőzően jogszerűen és jóhiszeműen szerzett jogokat és
kötelezettségeket a törvény rendelkezései nem érintik. A korábban létrejött szerződések
időtartamának e törvény hatálybalépését követően történő meghosszabbítása új jogviszony
létesítésének minősül.
A nemzeti vagyon körébe tartozó vagyonnak minősül a törvény hatálybalépését követően az állam
vagy az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyon. A törvény 1. sz. mellékletében nem szereplő, e
törvény hatálybalépését követően létrejövő vagy bármilyen más jogcímen az állam tulajdonába
kerülő folyóvizek és természetes tavak, a medrükkel együtt, valamint országos törzshálózati vasúti
pálya e törvény erejénél fogva az állam kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyonnak minősül.
Nem ütköznek az osztott tulajdon létesítésének tilalmába a törvény hatálybalépését megelőzően - a
szerződéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően - megkötött, tartós jellegű
felépítményekre vonatkozó, osztott tulajdon létesítésére irányuló rendelkezést tartalmazó
szerződések.
21
A helyi önkormányzat a rendelete alapján forgalomképtelennek minősülő vagyonából – az e
törvény hatálybalépésétől számított 60 napon belül – rendeletben köteles megjelölni azokat a
tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít.
Aki nemzeti vagyonnak az e törvény hatálybalépését megelőzően kötött, e törvény
hatálybalépésekor fennálló szerződés alapján a használója, 2012. december 31-éig köteles
feltárni a tulajdonosi szerkezetét a tulajdonosi joggyakorló felé. A fent meghatározott
kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó jogkövetkezményt törvény állapítja meg. (Ez a
Kbt.)
Amennyiben az állam vagy a helyi önkormányzat olyan gazdálkodó szervezetben rendelkezik
társasági részesedéssel, amely társaság vagy valamely tagja nem felel meg e törvény átlátható
szervezetre vonatkozó előírásainak, a társasági szerződést 2012. december 31-éig felülvizsgálja
és kezdeményezi a gazdálkodó szervezet tulajdonosi szerkezetének e törvény átlátható
szervezetre vonatkozó előírásainak megfelelő átalakítását.
A szerződés megkötésére és tartalmára a pályázati kiírás vagy a Kormány határozatának
közzétételekor hatályos jogszabályok irányadóak, amennyiben a pályázat eredményhirdetése e
törvény hatálybalépése előtt megtörtént.
22

similar documents