SÚKROMNÉ STREDNÉ ODBORNÉ U*ILI*TE SNP 1202/14 DOLNÝ

Report
SÚKROMNÁ
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
SNP 1202/14
DOLNÝ KUBÍN
043/586 38 82, mobil 0918 874 199
[email protected]
www.sukromnaskolazemko.edupage.org
Zriaďovateľ a riaditeľ školy: Mgr. Peter Zemko
Zástupca RŠ: Ing. Mária Kováčiková
Výchovná poradkyňa: Mgr. Soňa Ostrihoňová
Kto sme?
Sme jedna veľká rodina žiakov, učiteľov,
majstrov Súkromnej strednej odbornej školy,
SNP 1202/14, nachádzajúcej sa v Dolnom
Kubíne na Bysterci.
Budujeme školu na:
- rovnocennosti rodič-učiteľ žiak
na vzájomnom porozumení.
Komunikujeme s rodičmi :
- pri pochvalách žiakov,
- pri usmerneniach
Vychovávame žiakov tak, aby boli
pripravení pre trh práce
Žiakov motivujeme za vzorné správanie a dochádzku
- príspevkom na cestovné
- príspevkom za aktivitu
Profil školy
Prvá súkromná stredná odborná škola na Orave, ktorá vznikla v r. 1992
Škola je financovaná zo štátnych dotácií
V tomto školskom roku študuje na škole cca 120 žiakov
Flexibilita školy – vznik odborov podľa potreby trhu práce
vznik odborov podľa požiadavky rodičov a záujmu žiakov
Výchovno-vzdelávací proces:
Vyučujúci kladú dôraz :
- na samostatnosť a tvorivosť študenta
- k zodpovednosti za svoje vzdelanie a budúcnosť
Cieľ školy:
- dosiahnuť, aby mladí ľudia boli schopní prezentovať seba a svoje názory
kultivovaným spôsobom, v zmysle morálnych a ľudských hodnôt
- aby absolvent školy ovládal jeden svetový jazyk, s ktorým sa vie uplatniť
v zahraničí
Výhody školy:
•
•
•
•
•
•
•
•
Nespoplatnené štúdium
Preplácanie cestovného žiakom a motivačný
príspevok z odborného výcviku
Individuálny prístup učiteľov k žiakom z dôvodu
nižšieho počtu žiakov v triede
Hneď od prvého ročníka práca v súkromných firmách
v blízkosti svojho bydliska
Pri štúdium využívanie prezentácií, internetu, e-mailu
V blízkosti školy sa nachádza autobusová zastávka
Typ rodinnej školy vo vzťahu rodič – učiteľ – žiak
Sezónny neprenosný skipas
043/586 38 82, mobil: 0918 874 199
[email protected]
PONUKA ODBOROV
Dvojročné učebné odbory
STAVEBNÁ VÝROBA
SPRACÚVANIE DREVA
Štúdium je určené pre žiakov, ktorí ukončili základnú
školu úspešne v nižšom ako 9. ročníku štúdia,
prevažne pre žiakov zo sociálne alebo inak
znevýhodneného prostredia.
043/586 38 82, mobil: 0918 874 199
[email protected]
Trojročné učebné odbory
STOLÁR
HOSTINSKÝ
KADERNÍK
Predpokladom pre prijatie do
učebného odboru je
ukončenie základnej školy
MURÁR
043/586 38 82, mobil: 0918 874 199
[email protected]
Štvorročné študijné odbory
KOZMETIK
OPERÁTOR DREVÁRSKEJ
A NÁBYTKÁRSKEJ
VÝROBY
podmienky prijatia na
štúdium ustanovuje
vykonávací predpis o
prijímacom konaní na
stredné školy
043/586 38 82, mobil. 0918 874 199
[email protected]
Dvojročné študijné nadstavbové odbory
Práca našich žiakov
3-ročné učebné odbory:
1.ročník:
KADERNÍK pri práci
3.ročník:
2.ročník:
absolvent nachádza uplatnenie ako
odborný zamestnanec kaderníctva a
firiem zaoberajúcich sa vlasovou
kozmetikovu
3-ročné učebné odbory:
Kaderník - výsledok fantázie žiakov, ich koníčka
Hostinský
3-ročné učebné odbory:
absolvent je kvalifikovaný
odborný pracovník schopný
zabezpečovať výrobnú a
obslužnú činnosť v
zariadeniach spoločného
stravovania a ubytovania
Výrobky
stolárov
(3. ročný učebný
odbor)
a
operátorov stolárskej
a nábytkárskej výroby
(4. ročný študijný
odbor)
Nočné stolíky
Výrobky
stolárov
a
operátorov stolárskej a
nábytkárskej výroby
Skrinky
1. a 2.ročník
Stolár
Operátor drevárskej a
nábytkárskej výroby
4-ročné študijné odbory:
KOZMETIK
absolvent sa uplatní v
kozmetických a vizážistických
salónoch, vie vykonávať
úpravu obočia, masáž,
čistenie, líčenie denné i
večerné, manikúru, pedikúru
Exkurzie
Život žiakov mimo školy v
čase teoretického
vyučovania
V Liptovskom Mikuláši
Vo VDD Orava
V Nitre na výstave
strojov
Svetový deň vody – pracovná
atmosféra
u pána Vorčáka
Naše maturantky
Deň zeme
Slastné čakanie na autobus
Burza práce
PODMIENKY PRIJATIA
na našu školu
– úspešné ukončenie
základnej školy
– dobrý zdravotný stav
– záujem o zvolený
odbor
TEŠÍME SA NA
VÁS
v školskom roku 2015/2016
Ešte v tomto školskom roku
sa príďte pozrieť na spôsob vyučovania v našej škole
príďte konzultovať informácie s vyučujúcimi o predmetoch
v danom odbore
sa príďte pozrieť na prevádzku kaderníctva a kozmetiky
sa príďte informovať o odbornom výcviku chlapcov v
dielňach vo svojom bydlisku

similar documents