Presentatie

Report
OGW in de klas: hoe maak
ik het leren zichtbaar?!
Juliette Vermaas
Opbrengsten gebruiken om:
 Reflectie op gang te brengen over onze manier van werken
 Verstandige beslissingen te nemen op basis van feiten
 Binnen de school elkaars prestaties te bespreken
 Landelijk elkaars prestaties te kunnen vergelijken
 De inspectie tevreden te houden
Bewerking van Rob Mioch
Ervaringen op andere scholen
1. Iedereen heeft hier zijn eigen didactiek. Dat is goed, want anders is er
teveel eenheid, maar daardoor hebben we ook geen gezamenlijke
afspraken over doelen en toetsen.
2. Het bespreken van de examenresultaten en de Wolf-analyse gebeurt in
de bovenbouw. De onderbouw-docenten zijn daar niet bij betrokken.
3. Heel veel overleg gebeurt informeel. Dat is de kracht, maar ook meteen
een valkuil. Daardoor bestaat het gevaar dat wat we bespreken niet
wordt vastgelegd en niet leidt tot aanpassingen.
4. Elkaar aanspreken op onze resultaten zien we soms nog als iets
negatiefs, terwijl je dat juist kan gebruiken om jezelf te verbeteren.
Drie vragen:
1. Wat is jouw effect op de leerlingen, wat zijn
jouw opbrengsten?
2. Ben je daar tevreden over?
3. Hoe kan je je opbrengsten gebruiken om
jouw effect op de leerlingen te vergroten?
 Door het leren zichtbaar te maken! = OGW
Mijn visie op OGW
OGW = je opbrengsten gebruiken om gericht te werken aan
de verbetering van je onderwijs.
Hoe?
•
Door samen doelen te stellen: wat willen we bereiken?
•
Door te kijken of je die doelen realiseert en waar je moet
bijsturen.
•
Door samen te praten en te leren over je vak.
Dus: Alleen opbrengsten in kaart brengen is niet genoeg, het
gaat er om wat je er samen mee doet!
OGW = Cyclische aanpak
Docenten/secties buigen zich regelmatig over de
vraag wat de resultaten zeggen over de leerlingen
en over het onderwijs en gebruiken de conclusies
om hun aanpak gericht te verbeteren.
Hoe? Door samen:
1. Visie te hebben op leren en onderwijs waarin hoge verwachtingen van
docenten en leerlingen centraal staan
2. Visie te vertalen in heldere en meetbare (leer)doelen
3. Onderwijs in te richten: keuze voor methode, onderwijsmaterialen,
instructiemethode, opdrachten e.d.
4. Te sturen op het realiseren van de gewenste doelen
5. Vorderingen (zowel harde resultaten als zachte vaardigheden) te meten
6. Vorderingen te analyseren: in hoeverre zijn doelen/normen bereikt, hoe is
dat per klas/leerjaar/vak/docent en in vergelijking met vorig jaar?
7. Resultaten te verklaren: waar ligt het aan?
8. Resultaten te bespreken door feedback te geven en te krijgen
9. Activiteiten/werkwijze bij te stellen.
y
Opdracht 1: De OGW-cyclus
• Welke fase van de cyclus is in jouw sectie
op orde? Noteer hier een + of ++
• Welke fase van de cyclus vraagt extra aandacht?
Noteer hier een – of ±
-> instrument 3
Onderzoek (Hattie/Marzano) laat zien dat:
1. Samen voorbereiden
2. Duidelijke en uitdagende doelen stellen,
3. Analyseren en Differentiëren, en
4. Structureel feedback geven …
…het meest bijdragen aan leerwinst & welzijn van leerlingen:
• Les sluit beter aan bij leerontwikkeling.
• Leerling wordt uitgedaagd.
• Leerling merkt dat hij vooruit gaat.
• Er ontstaan doorlopende leerlijnen.
OGW
1. Samenwerken aan voorbereiding
Samen plannen, leren en evalueren is essentieel
voor onderwijsontwikkeling: leidt tot positief
verschil in de leerprestaties van leerlingen.
• Het eens zijn over de gewenste resultaten (dezelfde
interpretatie van het onderwijsprogramma).
• Veel met elkaar praten: wat zijn leerdoelen en
succescriteria, wat is waardevolle lesstof, welke
vorderingen zien we/verwachten we.
• Samen effecten en opbrengsten beoordelen en bijstellen.
-> instrumenten 7, 8 en 13
2. Duidelijke en uitdagende doelen
Doelgericht leren: wat moet er in de lessen geleerd
worden (leerdoelen) en hoe weten we of de gestelde
doelen behaald zijn (succescriteria).
• Doelen zijn voldoende uitdagend, net boven/op het niveau.
• Betekent inzicht in beginniveau van iedere leerling (zowel
resultaten als hun manier en niveau van werken/denken).
• Hoge verwachtingen & betrokkenheid van leraar en leerling.
• Betekent delen met de leerlingen van leerdoelen en
succescriteria.
Checklist voor de leraar
1. Waar staan mijn leerlingen nu?
2. Waar stonden ze 1-2 maanden geleden?
3. Waar moeten ze over 1-2 maanden zijn?
4. Hoe ga ik dat aanpakken?
5. Hoe ga ik het effect meten?
6. Welk effect merk ik van mijn handelen?
7. Wat vind ik van dat effect, ben ik tevreden?
8. En wat vindt de leerling ervan?
9. Welke conclusies verbind ik hieraan?
10. Hoe vertaal ik die conclusies naar concreet handelen?
-> instrumenten 9 en 12
3. Analyseren en Differentiëren
Op basis van de analyse de klas zo structureren, dat
elke leerling op zijn niveau kan werken om de
maximale kans te hebben de succescriteria te
behalen.
• Activerend leren: leren is een sociale
activiteit en vraagt om actieve bemoeienis
van de leerling: dialoog, vragen stellen,
leren van elkaar (uitwisseling, discussies).
• Adaptief onderwijs: differentiatie relateren
aan verschillen in tempo. Vraagt om
flexibiliteit in aanbod ipv routines.
-> instrumenten 10 en 11
Voorbeeld klassenplan
HELE KLAS
Bijv. klassenplattegrond, afspraken
rond zelfstandig werken, etc.
HANDELINGSPLANNEN:
Weergave van individuele speerpunten.
Wim: Graag bij Wim na de overgang van de
Uitlegfase naar de Zelfstandig-Werk-fase
checken of hij weet wat hij nu moet gaan
doen. Zo nodig de opdracht kort en krachtig
herhalen volgens een gestructureerd
stappenplan.
Klaas: Graag bij Klaas checken of hij zijn
huiswerk heeft gemaakt.
DIFFERENTIATIE
LEESVAARDIGHEID
Onder niveau:
Boven niveau:
WOORDENSCHAT
Onder niveau:
Boven niveau:
REKENEN/WISKUNDE
Onder niveau:
Boven niveau:
EIGEN VAK
Onder niveau:
Boven niveau:
4. Structurele feedback
Eén van de krachtigste invloeden op prestaties, maar
ook de meest variabele. Dus goed gebruiken!
• Om feedback effectief te laten zijn, moet je precies weten
waar de leerlingen staan en waar ze horen te zijn.
• Feedback moet gericht, specifiek en helder zijn! Let dus op of
en hoe leerlingen de feedback ontvangen!
• Wees je bewust van de verschillende vormen van feedback: op
inhoud, op proces, op persoon.
 Houd positieve waardering en feedback over leren
van elkaar gescheiden!
Feedback gericht op verkleinen kloof tussen
bestaande kennis en gewenste resultaat
Feed up:
Waar ga ik
naartoe?
-> instrument 12
Feed back:
Waar sta ik nu?
Feed forward:
Hoe gaan we nu
verder?
OGW = Cultuur van verbeteren
 Bewust van invloed op leerling: nadruk op leren
 Hoge/uitdagende doelen en verwachtingen
 Structurele analyse en evaluatie van resultaten/impact
 Samen voorbereiden, evalueren en leren
Dit vraagt om:
• Analyse & interpretatie
• Openheid & Vertrouwen
• Reflectie & Feedback
Welkom op het
Nietsche-Lyceum
Start januari 2014
Opdracht 2: Kernwaarden OGW
 Welke drie kernwaarden zijn voor jou het meest van
belang? (instrument 4)
 Wat gaat al goed/wat niet?

similar documents