EFMB - Agentschap SZW

Report
Programma EFMB bijeenkomst 17 december 2014
10.00 – 10.20 uur inloop
10.20 – 10.25 uur welkom en toelichting programma
(Marijke Koning)
10.25 – 11.00 uur presentatie Mark van den Einde
11.00 – 11.20 uur presentatie Oana de Beer
11.20 – 11.25 uur afsluiting
1
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
Kennismaken met Rijksbreed | 15 mei 2009
Europees Fonds
voor Meest
Behoeftigen (EFMB)
Informatiebijeenkomst
woensdag 17 december 2014
Inhoud presentatie
-Algemeen kader / uitgangspunten
-Doelstellingen / doelgroep EFMB
-Aanvragen / beoordeling
-Planning
-Verantwoording en financiële afspraken
3
Kader EFMB
-Verordening (EU) nr. 223/2014
-Operationeel Programma (NL)
-Subsidieregeling EFMB 2015-2023
4
Kenmerken EFMB (NL)
-Gericht op sociale inclusie (OP II)
-Looptijd van het Fonds is 7 jaar
-Doelgroep: ouderen met een laag besteedbaar inkomen
-In totaal ruim 4,4 miljoen euro beschikbaar
-Partijen worden uitgenodigd een inhoudelijk plan in te dienen
-Indiener van het plan dat de hoogste totaalscore behaald
ontvangt de subsidie
-Subsidie loopt tot uiterlijk 31 december 2023, afhankelijk van
tussentijdse evaluaties
5
Doelstelling EFMB (NL)
Nederland wil de groep ouderen met een laag
besteedbaar inkomen die zich sociaal uitgesloten
voelen bereiken en wil deze sociale isolatie
doorbreken en komen tot preventie ervan
6
Doelgroep EFMB
Ouderen?
mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt;
Woonachtig zijn in Nederland;
Te kennen geven sociaal uitgesloten te zijn
Laag besteedbaar inkomen?
Niet exact gedefinieerd, wel aandachtsgroepen benoemd:
- ouderen die recht hebben op een AIO-aanvulling
- ouderen waarbij beslag is gelegd op de AOW-uitkering
- ouderen die toegelaten zijn tot een minnelijk
schuldhulptraject of een wsnp-traject
- ouderen die gebruik maken van de voedselbank
Geen controle op hoogte besteedbaar inkomen
7
Hoe sociale isolatie doorbreken / voorkomen?
Een plan van aanpak dient gericht te zijn op:
1. Doelgroep bewust maken van lokale ondersteunings- en
sociale activeringsaanbod en ze (blijvend) in beeld brengen
bij hulporganisaties en/of gemeenten
2. Het sociaal netwerk van de doelgroep versterken
3. De competenties van de doelgroep versterken
8
Wat willen we bereiken
Het programma dient ten minste 5.000 ouderen uit de doelgroep
te bereiken (bij voorkeur enige spreiding over het land, maar in
tenminste vier gemeenten)
Resultaten deelnemers:
- 65% van de deelnemers is na 1 jaar nog in beeld bij
hulporganisatie en/of gemeenten;
- 40% van de deelnemers geeft aan over een versterkt sociaal
netwerk te beschikken
- 60% van de deelnemers geeft aan over versterkte competenties
te beschikken
Meting d.m.v. het bevragen van de deelnemers (self-reporting)
9
Voorwaarden aanvragen
Aanvrager:
-Rechtspersoon zonder winstoogmerk
-Beschikken over voldoende administratieve, financiële en
operationele capaciteit
In te dienen stukken:
-Projectplan
-Begroting
-Financieringsplan
-Beschrijving administratieve organisatie en interne controle
Tijdig indienen: uiterlijk 28 februari 2015 om 17:00 uur
Via elektronisch aanvraagformulier (CTM / site Agentschap SZW)
10
Beoordeling
Beoordeling in twee ‘fases’
-Voldoen basisvereisten => knock-out!
-Inhoudelijke beoordeling projectplan
Voldoen basisvereisten?
-Criteria zijn opgenomen in artikelen 7 t/m 10, zoals:
 Voorwaarden waar aanvrager aan moet voldoen;
 Compleetheid van het projectplan;
 Aanwezigheid begroting, financieringsplan en beschrijving
AO/IC
 Strijdigheid met de Verordening
 Kosten reeds gefinancierd uit hoofde van andere
subsidieprogramma’s
11
Inhoudelijke beoordeling
Bijlage 1 van de subsidieregeling: 4 criteria:
 kwaliteit en verwachte effectiviteit van de aanpak om de
doelgroep te bereiken
 kwaliteit en verwachte effectiviteit van de activiteiten om
sociale uitsluiting onder deelnemers tegen te gaan
 Duurzaamheid van de aanpak om sociale uitsluiting tegen te
gaan
 De geschiktheid van de aanvrager
Per criterium verschillende elementen => score per criterium
Totaal score = scores 4 criteria bij elkaar opgeteld
Beoordeling door de minister.
12
Planning
Indienen aanvraag (uiterlijk): 28 februari 2015 om 17:00 uur
Beoordeling / selectie: maximaal 13 weken
Start uitvoering: z.s.m. (1 juli 2015)
13
Vragen?

similar documents