Tipet e të Dhënave dhe Strukturat e Kontrollit

Report
5.3 Tipet e te dhenave dhe variablave
5.4 Strukturat e kontrollit
Variables / Ndryshoret
• Variablat ne javascript jane ‘kuti’ per te
ruajtur te dhena.
• var x=5;
var y=6;
var z=x+y;
• Variablat ne JavaScript gjithashtu mund te
ruajne shprehje si psh rasti: var z=x+y;
• Variablat mund te kene emertime te shkurtra
(si x dhe y) ose emra pershkrues (mosha,
shuma, volumi).
Rregullat e emërtimit
• Emri i nje variabli duhet te filloje me shlronje
• Gjithashtu eshte e mundur te filloje emri i nje
variabli me $ ose _ (por nuk rekomandohen)
• Emrat e variablave jane Case-Sensitive (n dhe
N jane te ndryshme)
Rregulla të Variablave
• Variablat ne JavaScript mund te mbajne te dhena te ndryshme si
psh numra apo text.
• Ne rast se kemi te bejme me tekst ne JavaScript, i referohemi si
string.
• Shembull >>
var pi = 3.14;
var person = "John Doe";
var answer = 'Yes I am!';
Kur vlera e nje variabli
eshte tekst, vendoim
thonjza teke (‘’) ose
dyshe (“”)
Kur kemi nje numer si
vlere te nje variabli nuk i
vendosim thonjza. Ne
rast se i vendosim,
atehere do te trajtohet si
tekst (string).
Dekalrimi (ndertimi) i variablave JavaScript
• Kur deklarojme nje variabel JavaScript vendosim
perpara fjalen var:
var emriVariablit;
• Sapo deklarohet, variabli do te jete bosh. Nuk ka
vlere te ruajtur / te caktuar.
• Per ti caktuar nje vlere, perdorim shenjen ‘=‘
emriVariablit = “Vlera e variablit";
• Nderkohe, eshte normale ti japesh vleren
variablit ne momentin qe e deklaro ate.
var emriVariablit = “Vlera e variablit";
JavaScript: Dynamic Types
• Llojet e variablave ne JavaScript jane
dinamike. Dmth, nje variabel mund te marre
vlera te ndryshme bazuar ne te dhenat qe i
caktojme. Psh:
var x;
// ne kete rast x eshte undefined
var x = 5;
// ketu x eshte numer
var x = "John"; // ketu x eshte String
JavaScript Strings (text)
• String eshte nje variabel qe ruan karaktere si vlere. Psh:
"John Doe“ eshte nje string.
String eshte cdo text brenda thonjzave te cilat mund te jene
teke apo dyshe. (‘’ ose “”)
Shembull
var makina=“BMW X5";
var makina=‘BMW X5';
• Thonjezat mund te alternohen brenda string-ut/
Shembull
var pergjigje="It's alright";
var pergjigje="He is called 'Johnny'";
var pergjigje='He is called "Johnny"';
JavaScript Numrat
• Numrat ne JavaScript jane vetem nje lloji.
• Mund te shkruajme numrat me presje ose pa
prese.
Shembull >>
var x1=34.00;
var x2=34;
• JavaScript Booleans
Booleans mund te kene vetem dy vlera: true ose false.
var x=true;
var y=false;
Booleans perdoren zakonisht ne kontrolle logjike.
• JavaScript Arrays
Ndertojme nje array (vektor) te emeruar makina
var makina=new Array();
makina[0]=“Fiat";
makina[1]="Volvo";
makina[2]="BMW";
Ose ne formen:
var makina = [“Fiat","Volvo","BMW"];
Indeksimi i array (vektoreve) eshte zero-based, qe do te thote elementi i
pare eshte [0], elementi i dyte eshte [1], etj.
•
•
•
JavaScript Objects (Objektet)
var person={emri:"John", mbiemri:"Doe", id:5566};
Objekti (person) ka 3 properties qe jane: emri, mbiemri, dhe id.
Hapesirat nuk jane te rendesishme ne rastin e objekteve. Psh.
var person={
firstname : "John",
lastname : "Doe",
id
: 5566
};
Properties e objektit mund te perdoren ne dy menyra:
Example >>
name=person.lastname;
name=person["lastname"];
Kur nje variabel deklarohet me fjalen kyce “new", ajo eshte deklaruar si oblejkt:
var name = new String;
var x = new Number;
var y = new Boolean;
Undefined (te pacaktuar) dhe Null
Undefined eshte vlera e nje variabli qe nuk ka vlere/
Gjithashtu nje variabel mund te jete bosh duke e caktuar si null;
makina=null;
person=null;
5.4 Strukturat e kontrollit
JavaScript kushtet If...Else
• Fjalite kushtore perdoren per te kryer veprime bazuar nje
nje apo disa kushte te caktuara.
Fjalite kushtore / kondicionale ne JavaScript jane:
• if – perdoret per tu ekzekutuar nje kod vetem ne rast se nje
kusht i cakruar eshte plotesuar (eshte i vertete)
• if...else - perdoret per tu ekzekutuar nje kod vetem ne rast
se nje kusht eshte i vertete (plotesuar) dhe nje kod tjeter ne
rast se nuk plotesohet i pari
• if...else if....else – ky kusht perdoret per te zgjedhur nje nga
‘blloqet e kodit’ per te cilin plotesohet kushti
• switch - ky kusht perdoret per te zgjedhur nje nga ‘blloqet e
kodit’ per te cilin plotesohet kushti
Kushti If
•
•
if – perdoret per tu ekzekutuar nje kod vetem ne rast se nje kusht i cakruar eshte
plotesuar (eshte i vertete)
Sintaksa
if (kushti)
{
kodi qe do te ekzekutohet ne rast se plotesohet kushti i mesiperm
}
Kujdes: Kushti if shkruhet me germa te vogla (lowercase). Ne rast se e
shkruajme me germa kapitale do te kemi te bejme me JavaScript error!
Shembull >>
Pershendet “Mirembrema" ne rast se ora eshte 20:00 ose me shume.
var ora = 20;
if (ora>20) {
alert (“Mirembrema“);
}
Vini re: Ne kete rast nuk kemi ..else.. Kjo do te thote se browseri do te ekzekutoje
kodin vetem ne rast se kushti ne if zbatohet.
Kushti If...else
•
•
•
If…else perdoret per tu ekzekutuar nje kod vetem ne rast se nje kusht eshte i vertete
(plotesuar) dhe nje kod tjeter ne rast se nuk plotesohet i pari
Sintaksa
if (kushti) {
kodi qe do te ekzekutohet ne rast se eshte i sakte
}
else {
kodi qe do te ekzekutohet ne rast se kushti nuk eshte i sakte }
Shembull >>
Pershendet “Mirembrema" ne rast se ora eshte 20:00 ose me shume. Ne te kundert,
pershendet “Miredita”:
var ora = 20;
if (ora>20) {
alert (“Mirembrema“);
}
else {
alert (“Miredita“);
}
Kushti if...else if...else
• if…else if…else - ky kusht perdoret per te zgjedhur nje nga
‘blloqet e kodit’ per te cilin plotesohet kushti
• Sintaksa
if (kushti 1)
{
kodi qe do te ekzekutohet nqs plotesohet kushti 1 }
else if (kushti 2)
{
kodi qe do te ekzekutohet nqs plotesohet kushti 2 }
else
{
kodi qe do te ekzekutohet nqs asnjeri nga kushtet 1 dhe 2 nuk
plotesohet
}
• Shembull >>
Kushti switch në JavaScript
•
•
Kushti switch perdoret per te kryer veprime te ndryshme ne rast se plotesohen kushtet e caktuara.
Kushti switch në JavaScript
Ky kusht do te perdoret atehere kur duam te kontrollojme disa kushte dhe duam qe te ekzekutohet
vetem nje bllok kodi i caktuar (qe ndodhet tek kushti i plotesuar)
• Sintaksa
switch(n)
{
case 1:
ekzekuto bllokun e kodit 1
break;
case 2:
ekzekuto bllokun e kodit 2
break;
default:
kodi per te ekzekutuar nqs n eshte ndryshe nga case 1 dhe 2
}
• Si funksionon:
Ne fillim kemi nje vlere n (zakonisht nje ndryshore). Vlera e variablit krahasohet me vlerat e secilit rast
(case). Ne rast se kemi perputhje, blloku i kodit ne ate rast (case) ekzekutohet dhe mbaro cikli i
kontrolleve. Per kete qellim te fundit perdorim break.
•
Shembull >>
Gjej diten e javes bazuar ne vleren e ndryshorit dita
var dita=0;
switch (dita)
{
case 0:
x=“Sot eshte e Hene";
break;
case 1:
x=" Sot eshte e Marte";
break;
case 2:
x=" Sot eshte e Merkure";
break;
case 3:
x=" Sot eshte e Enjte";
break;
case 4:
x=" Sot eshte e Premte";
break;
case 5:
x=" Sot eshte e Shtune";
break;
case 6:
x=" Sot eshte e Djele";
break;
}
alert (x);
• Fjala kyce default
Ne rast se asnje nga kushtet (case) nuk plotesohet, atehere cakto se cfare
duhet te veproje programi duke perdorur fjalen kyce default
• Shembull >>
Ne rast se sot NUK eshte e Hene ose e Marte, atehere shkruaj “Nuk e di
cfare dite eshte sot”:
switch (dita){
case 1:
case 2:
default:
}
x=“Sot eshte e Hene";
break;
x=“Sot eshte e djele";
break;
x="Nuk e di cfare dite eshte sot ";
Cikli for në Javascript
•
•
Ciklet mund te ekzekutojne nje bllok kodi disa here.
Ciklet ne JavaScript
Ciklet perdoren ne rast se duam te ekzekutojme/shfaqim te njejtin kod here pas
here, dhe cdo here me nje vlere te ndryshme. Zakonisht kjo ndodh kur punojme
me vektoret (arrays). Psh. ne vend qe vektorin
makina=["BMW","Volvo",“Fiat","Ford"];
ta shkruajme:
document.write(makina[0] + "<br>");
document.write(makina[1] + "<br>");
document.write(makina[2] + "<br>");
document.write(makina[3] + "<br>");
Shkruajme: (Shembull>>)
for (var i=0;i<makina.length;i++)
{
document.write(makina[i] + "<br>");
}
Cikli for në Javascript
Llojet e Cikleve (Loops)
JavaScript suporton lloje te ndryshme te cikleve ku mund te permendin:
•
•
Cikli for
Sintaksa:
for (fjalia 1; fjalia2; fjalia 3)
{
blloku i kodit qe do te ekzekutohet
}
Fjalia 1 ekzekutohet para se cikli (blloku i kodit) te filloje.
Fjalia 2 percakton kushtin per te ecur cikli (blloku i kodit)
Fjalia 3 ekzekutohet sa here pasi cikli eshte kryer
•
Shembull >>
for (var i=0; i<5; i++)
{
document.write (i + "<br>");
}
for – cikel ne nje
bllok kodi disa here
for/in – ciklet tek
properties e nje
objekti
do/while - – cikel ne
nje bllok kodi disa
here kur nje kusht
plotesohet
while -cikel ne nje
bllok kodi disa here
kur nje kusht
plotesohet
Cikli while në JavaScript
Ciklet mund te ekzekutojne nje bllok kodi disa here – per aq kohe sa nje kusht eshte i vertete.
•
•
•
Cikli while
Cikli while perserit nje kod te caktuar per aq kohe sa nje kusht eshte i vertete.
Sintaksa
while (kushti)
{
kodi qe do te ekzekutohet kur kushti te plotesohet.
}
Shembull >>
Cikli i meposhtem do te ekzekutohet per aq kohe sa vlera e variablit i eshte me e vogel se 5 (i<5):
while (i<5)
{
x=x + “Numri eshte " + i + "<br>";
i++;
}
Kujdes: Ne rast se nuk do te rritni vleren e variablit i, atehere cikli do te jete i
pafundem.
Cikli Do/While
•
•
Cikli do/while eshte nje variant i ciklit while. Ky cikel do te ekzekutoje bllokun e kodit njehere
perpara se te kontrolloje nese kushti eshte i vertete apo jo. Pastaj, cikli do te perseritet per aq kohe
sa kushti plotesohet.
Sintaksa
do
{
blloku i kodit qe do te ekzekutohet
}
while (kushti);
Shembull >>
Cikli ne kete shembull do te ekzekutohet te pakten njehere, edhe ne rast se kushti nuk eshte i
plotesuar (i vertete) per faktin se blloku i kodit ndodhet para se kushti e kontrolloje:
do
{
x=x + “Numri eshte" + i + "<br>";
i++;
}
while (i<5);
Kujdes: Ne rast se nuk do te rritni vleren e variablit i, atehere cikli do te jete i
pafundem.
Ciklet while & do/while

similar documents