Bezinning jaarthema (ppt) - Diocesane Onderwijsdiensten DOd

Report
toelichting
Elk jaar lanceren de onderwijsdiensten van het
bisdom Hasselt een nieuw jaarthema om inspiratie
en bezieling te geven aan alle scholen en
onderwijsbetrokkenen van alle niveaus.
Meestal sluit dit jaarthema ook aan bij de bredere
beweging in de Vlaamse geloofsgemeenschap. Ook
dit jaar sluiten we aan bij het thema van ‘de vreugde
van het evangelie’ dat de bisschoppen in de aandacht
plaatsen, in navolging van paus Franciscus die met
deze oproep wil breken met een in zichzelf besloten
kerk en een nieuw elan wil wekken naar buiten.
toelichting
Voor het onderwijs koppelen we dit thema van ‘de
vreugde van het evangelie’ aan het overbekende
Bijbelverhaal van de herder en het verloren schaap.
Meestal wordt op school dit verhaal behandeld
vanuit het perspectief van het schaap.
Nu bekijken we het verhaal echter vanuit de herder.
Het is de herder die vreugde vindt!
handleiding
Deze presentatie wordt getoond in een rustige sfeer,
na een inleiding. Eén klik per dia volstaat. De
beelden worden getoond en ondertussen worden de
teksten die verschijnen expressief voorgelezen. Dat
kan best afwisselend door twee stemmen: één stem
voor de rode tekst, één stem voor de gele en de
blauwe tekst.
Het gebed op het laatst kan samen gezegd worden.
Tijdens de presentatie (tot aan het gebed) speelt
stemmige muziek, zoals bv. het Adagio uit het
Concerto voor piano in A (KV 488) van Mozart.
(Met dank aan Rob Vandueren)
bezinning
bij het jaarthema
onderwijs
bisdom Hasselt
2014-15
vreugde
Hoeveel vreugde is er te vinden
in een school?
Hoeveel vreugde leeft er
‘bij ons’ op school?
soms word je niet vrolijk
van het geroezemoes…
‘er zijn tegenwoordig jongeren waar je niks
meer mee kan aanvangen’
‘ik moet vooruit… als blijkt dat een leerling echt
niet meekan, moet hij hier weg’
‘van die mogen we er niet te veel krijgen in
onze school… onze reputatie gaat om zeep’
‘ ik kan met iedereen samen werken… maar
niet met die…’
Ennnnzzzzzzzzzzzzz…
hoeveel
vreugde is er te vinden
in een school?
Is werken in een school,
is jongeren onderwijzen en opvoeden
een karwei, een last…?
Of schept het ook vreugde?
Wat maakt je blij op school?
Jezus vertelde een verhaal
over een herder die vreugde vond
Uit het Lucasevangelie 15, 1-7
‘Het waren allemaal tollenaars en zondaars
die naar Jezus kwamen
om naar Hem te luisteren.
De Farizeeën en de schriftgeleerden zeiden
morrend
dat Hij de verkeerde mensen uitnodigde
en met hen aan tafel ging.’
Jezus diende hen van antwoord
met de volgende parabel
‘Wie onder u die honderd schapen heeft
en één ervan kwijt geraakt,
zou niet de negenennegentig andere
achterlaten in de wildernis,
om op zoek te gaan naar dat ene,
tot hij het gevonden heeft?
En Jezus vertelde verder
Eens gevonden legt hij het op zijn schouders,
vol vreugde,
en als hij thuis komt,
roept hij zijn vrienden en zijn buren samen
en zegt hen:
‘Deel in mijn vreugde.
Want mijn schaap dat verloren was,
heb ik gevonden.’
En Jezus besloot…
‘Ik verzeker u dat er zo ook in de hemel
vreugde zal zijn
om één zondaar die ommekeer vindt,
meer dan om negenennegentig rechtgeaarden
die aan ommekeer geen behoefte hebben.’
Wat is het dat de herder
zo blij maakt?
Hij is bekommerd om het ene dat verloren is
Hij durft achterlaten en risico nemen
Hij zoekt en zoekt tot hij gevonden heeft
Hij is dolblij om de ommekeer
Hij deelt zijn blijdschap met wie hem lief zijn
En net dat is nu de vreugde
van het evangelie, zegt Jezus
Zou onze school
in het komende jaar
een plaats kunnen zijn
vreugde
waar je dit soort
kan vinden en delen?
Blijdschap, daar gaat het om.
Het gaat om de opluchting en de dankbaarheid
van de herder die zijn schaap levend terugvindt.
Maar God, wat zijn er toch zuurpruimen ook!
Mensen die direct beginnen te zeuren over wat
wel of niet kan, en wat het zou geven als je zo zou
gaan doen voor iedereen, altijd en overal, en of
dat wel de bedoeling is…
Op zoek naar wie verloren is…
in en om onze school
wie kansarm is (of zeg maar gewoon ‘arm’), wie
uitgesloten wordt of gepest, wie zich ongemanierd
gedraagt, brutaal is, wie gekwetst is (of je het al
weet of niet weet), wie eenzaam is, wie zich
verlaten voelt, wie mishandeld wordt, wie niet
meer gelooft in eigen kunnen, in eigen waarde,
wie anders is, wie vreemd is, wie zich elitair
gedraagt, arrogant, of onverschillig, wie vals is of
geniepig, wie ontgoocheld is, wie zich defensief
opstelt, wie uitgeblust is, of onervaren, of
vastgeroest…
Zie je die
spiraal in het
midden?
Het gaat om
de essentie:
de liefde
van God
Paus Franciscus roept op
voor de vreugde van het evangelie
‘Sommige ontwikkelingen’, zegt
hij, ‘kunnen vandaag een proces
van ontmenselijking op gang
brengen dat nog moeilijk te
stuiten is.
We mogen ons de vreugde van
het evangelie niet laten
ontnemen.’
Paus Franciscus roept op
voor de vreugde van het evangelie
‘Liefde’, zegt paus Franciscus, ‘dat is:
in alles het lot delen van wie je liefhebt.
Liefde maakt je gelijksoortig, creëert
gelijkwaardigheid, breekt muren af en doet
afstanden verdwijnen.
Dit is wat God met ons doet.
Dit is Gods logica, de logica van de liefde, de
logica van Gods menswording., van het kruis.’
’Het komt erop aan het dagelijks leven van
mensen te delen, de afstand te verkleinen,
zichzelf klein te maken en zich te laten raken.
Je krijgt dezelfde ‘geur van de schapen’.
Wat een ambitie…
Onze school
onderscheidt zich
doordat…
er méér vreugde is…
Om te bidden
God, U die elke mens
weet te vinden en lief te hebben,
U die ieders leven deelt en opent
voor nieuwe wegen, nieuwe toekomst,
zegen onze jongeren, onze leerkrachten,
ieder die begaan is met onze school.
En maak van onze school een blije school
waar vreugde te vinden is
in Jezus’ Naam. Amen.
Jaarthemawerking en -aanbod
 Gekend verhaal… maar nu vanuit de herder!
 Een school die zich niet actief toelegt op
spiritualiteit, kan geen goede school blijven…
 Een school of een leerkracht die geen vreugde
uitstraalt is doods en heeft geen blijde boodschap…
 Iedereen wordt uitgedaagd een goede herder te zijn,
ook voor de 100e leerling. Ook in klassenraden en
deliberaties: een hele uitdaging…
 Diocesane startavond: schouwburg stadhuis Genk
vrijdagavond 26 september
Jaarthemawerking en -aanbod
 Thema-impulsen via nascholingsproject ‘Van
inspiratie tot identiteit’ voor team (in eigen school –
data te bepalen) én voor individuele leerkrachten diocesaan 1e sessie: woensdag 8 oktober 2014 9u3012u in DOd Hasselt.
 Studiedag ‘Pastoraal en Levensbeschouwelijke
diversiteit in katholieke scholen’:
donderdag 20 november 13u30 – 16u30 in DOd
Hasselt.
 Schoolpastorale studiedag: woensdag 6 mei 2015
9u30-13u in DOd Hasselt.

similar documents