werking RPC [PPTX, 21 blz, 286,83 KB] - Provincie Vlaams

Report
RPC werking
17 oktober 2014
Organogram
Coördinatiepunt Handicap
• Ondersteuning van contactpersonen
• Regionale Prioriteitencommissies (RPC)
• Zorgbemiddeling
Ondersteuning Contactpersonen
Informeren van contactpersonen
Concrete vragen van contactpersonen beantwoorden
Transfer van contactpersonen
- via mail aan [email protected]
(duidelijk laten blijken dat er overleg was door communicatie toe te
voegen of elkaar in cc te zetten)
- interne transfers kunnen zelf gedaan worden via login
voorziening
- geen transfer indien geen zorgvragen meer
Regionale Prioriteitencommissies
Twee commissies voor meerderjarigen
en minderjarigen met een zorgvraag meerderjarigen
RPC meerderjarigen
ambulante zorgvormen en PAB vanaf 18 jaar
RPC meerderjarigen tehuizen
tehuis werkenden, tehuis niet-werkenden bezigheid en nursing
Vergaderdata en indiendata beschikbaar op
http://www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid/handicap/regionaleprioriteitencommissie/index.jsp
Regionale Prioriteitencommissies
De aanvraag gebeurt in de regionale prioriteitencommissie van de
domicilieprovincie van de zorgvrager.
Hierop kan slechts een uitzondering gemaakt worden voor personen
gedomicilieerd in de gevangenis of in een psychiatrische voorziening of
gelijkaardig. Voor hen kan de aanvraag gebeuren bij de RPC van de provincie
waar hun sociaal netwerk gelokaliseerd is.
Voor personen met een domicilie, die niet in Vlaanderen of het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest gelegen is, gebeurt de aanvraag in de voorkeurregio.
Vragen minderjarigenzorg via ITP (intersectorale toegangspoort)
Regionale Prioriteitencommissies
Opdrachten
Toekennen status prioritair te bemiddelen zorgvragen
Bindend advies over persoonsvolgende convenanten
• Tijdelijke convenant,
• Tijdelijke convenant na noodsituatie
- 6 weken na goedkeuring middelen noodsituatie aan te vragen
- checklist enkel aan te maken bij aangemelde of goedgekeurde status
• Langlopende convenant
- enkel mogelijk na aanschrijven door coördinatiepunt handicap
Bindend advies over toekennen middelen PAB
Advies bij afwijkingen op de prioriteitenregels bij opname
Basisvoorwaarden aanvragen
Is er een geldige toewijzing ?
- A001 ingediend (is minimumvereiste om te bespreken)
- PTB beslissing altijd onder voorbehoud van PEC ticket indien nog niet
in orde
- Voor PAB dient de budgethoogte bepaald door de commissie
Opgelet: enkel aanmelden op plaatsen waarvoor PEC ticket geldig is.
Basisvoorwaarden aanvragen
Ruimte in het quotum
Statustoekenning bij meerdere zorgvragen
Duur van de status
Verhaalprocedure mogelijk
Criteria
Grote vraag is :
dient deze zorgvrager prioriteit te krijgen op andere zorgvragers ?
1 zorgvrager 1
2 zorgvrager 2
3 zorgvrager 3
udba
a rhei
d
draa g
kr ach
t
bemi
ddeli
ngstr
aject
inte g
ri teit
on d e
rste u
ni ngs
persp
instap
ec tie
be rei
f
dhe id
on h o
Kloof
De RPC probeert aan de hand van volgende criteria, op basis van de
geleverde informatie in de checklist, zo objectief mogelijk te oordelen:
Criterium kloof:
Is er een kloof tussen de huidige ondersteuning en de noodzakelijke
ondersteuning?
Is de gevraagde oplossing een meerwaarde voor de persoon met een
handicap en/of zijn netwerk tov de huidige situatie?
Aandachtspunten in checklist:
Omschrijf de huidige situatie zo concreet mogelijk.
Geef duidelijk aan wat de meerwaarde is van de gevraagde oplossing.
Vermijd vage beschrijvingen.
Beschrijf een dag uit het leven van de zorgvrager (opstaan en hulp of geen hulp
nodig,…..)
Bv. Hoe verloopt een dag van de zorgvrager als hij geen ondersteuning heeft?
Hoe verloopt een dag met ondersteuning?
Criterium onhoudbaarheid
Is de situatie van de persoon met een handicap zodanig onhoudbaar dat er op
kort termijn een oplossing noodzakelijk is?
Aandachtspunten in checklist:
Omschrijf zo concreet mogelijk wat de situatie zo onhoudbaar maakt.
Indien er sprake is van gedragsproblemen, conflicten, agressie,…beschrijf je zo
concreet mogelijk hoe dit gedrag tot uiting komt, de frequentie en de belasting
op het netwerk of de zorgvrager.
Criterium draagkracht
• Is er al dan niet een netwerk waarop de zorgvrager een beroep kan doen?
Aandachtspunten in checklist:
Omschrijf duidelijk wie het netwerk is en hoe de zorgvrager en zijn netwerk zich
tot elkaar verhouden.
Leeftijd, frequentie tewerkstelling van het netwerk,...is nuttige info om een
duidelijker beeld te bieden.
Geef voldoende informatie over de zorgnood van de zorgvrager.
Welke mogelijkheden/beperkingen heeft de zorgvrager?
Wat kan hij zelf nog en wat moet het netwerk doen?
Wat zijn de mogelijkheden/beperkingen van het netwerk om deze zorgen op te
nemen?
Is het netwerk tijdelijk belast? Bijvoorbeeld door ziekenhuisopname.
Omschrijf bij gezondheidsproblemen van het netwerk welke invloed dit heeft.
Wat kan het netwerk niet meer opnemen? Is dit tijdelijk van aard?
Beschrijf duidelijk wie (iemand uit het netwerk of professioneel) en
welke taken door de PAB zullen opgenomen worden.
Criterium bemiddelingstraject
Welke zijn de bemiddelingspogingen die al gebeurd zijn?
(aanmeldingen open plaatsen, bemiddeling binnen en buiten de VAPHsector, tussenoplossingen, ...)
Aandachtspunten in checklist:
Wat kan de zorgvrager en zijn netwerk, op verschillende levensdomeinen, zelf
nog opnemen?
Wat wordt door reguliere diensten opgenomen, frequentie van deze hulp en wat
gaat goed of waarom voldoet dit niet?
Omschrijf duidelijk waarom er nog geen andere perspectieven werden bekeken.
Criterium integriteit
Komt de geestelijke en/of lichamelijke integriteit van de persoon
met een handicap in het gedrang?
Dit kan zijn door de problematiek van de persoon zelf, maar ook
door elementen (zoals agressie, misbruik, incest, ...) in het
netwerk
Aandachtspunten in checklist:
Is er sprake van gedragsproblemen, conflicten, agressie, beschrijf
concreet hoe dit gedrag zich uit. Hoe frequent dit voorkomt, de
belasting op het netwerk of zorgvrager.
Criterium Ondersteuningsperspectief
Ondersteuningsperspectief
Wat zijn de kansen of vooruitzichten om ondersteuning te krijgen,
zowel binnen als buiten de VAPH-sector?
(bvb start ondersteuning door woonzorgcentrum over 2 maanden)
Aandachtspunten in checklist:
Welke kansen of vooruitzichten op ondersteuning zijn er?
Criterium instapbereidheid
Zijn de zorgvrager en het netwerk instapbereidheid?
Aandachtspunten in checklist:
Omschrijf de motivatie, eventueel ook het proces dat nodig is voor
de zorgvrager (vb handicap specifieke).
Indien voorkeur voor een voorziening, motiveer duidelijk waarom.
Indien een dossier PTB opnieuw wordt ingediend.
Er zijn geen wijzigingen en geen nieuwe elementen:
• Je kan de vorige checklist terug indienen en vermeld in vraag 15 dat de checklist
ongewijzigd is en er geen nieuwe elementen zijn of een gewijzigde situatie en de
checklist identiek is aan de vorige aanvraag.
Er is een gewijzigde situatie en/of nieuwe elementen
Je kan de vorige checklist indienen met volgende aandachtspunten.
• Vul in vraag 14 duidelijk in waarom het dossier opnieuw wordt ingediend.
• Vul in vraag 15 de elementen in die veranderd zijn ten opzichte van de vorige
aanvraag
• Indien je de verdere vragen van de checklist invult geef je de nieuwe informatie
weer in DRUKLETTERS.
Je kan een volledig nieuwe checklist indienen en bij vraag 15 vermelden dat de
checklist volledig nieuw is ingevuld. En beschrijf de gewijzigde en/of nieuwe
elementen ook in deze vraag.
Varia
RPC streeft ernaar om te beslissen op basis van de informatie die
uit de checklisten komt.
Telefonische bereikbaarheid blijft mogelijk. Eén week voorgaande
van een RPC wordt een mail verzonden naar de CP.
Beslissingen worden na de RPC door het coördinatiepunt
handicap in de webapplicatie ingevoerd. Dit kan enkele dagen na
een RPC zijn.
Enkel de geweigerde dossiers ontvangen nog een extra mail van
het coördinatiepunt handicap.
Indien de zorgvrager en zijn contactpersoon meer informatie
wensen over een geweigerd dossier, kan dit telefonisch gevraagd
worden aan het coördinatiepunt handicap.
Alle info vind je terug http://www.vlaamsbrabant.be/welzijngezondheid/handicap/regionale-prioriteitencommissie/index.jsp
Contactgegevens
Algemene contactgegevens voor alle vragen rond zorgbemiddeling:
[email protected] of 016 26 73 08
Herlinde Vermaerke – 016 26 77 78
Sofie Raets – 016 26 73 75
Caroline Roosen – 016 26 77 82
Carolien Belmans – 016 26 73 93
www.vlaamsbrabant.be/handicap
Vragen?

similar documents