FSO vzw

Report
Samen sterk : cliëntgerichte
samenwerking.
1
ONDERSTEUNENDE ACTIES VANUIT
DE WERKGEVERSORGANISATIE (FSO) AAN
DE LEDEN CAW EN VAPH
OM CLIËNTGERICHTE SAMENWERKING TE
INITIËREN OF TE INTENSIFIËREN.
Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013
Context
2
 Het PerspectiefPlan 2020
 Vermaatschappelijking van zorg
 Inclusie
 Zorggarantie
 Zorgcontinuïteit
Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013
Context
3
 Vaststellingen op de werkvloer
 Cliënten vallen door de mazen van het net
De onthutste hulpverlener… die (alleen) de lasten torst
 De verlaten – achtergelaten - cliënt
 Tussen wal en schip
 Wiens kind ?
 Aanklampende hulpverlening en crisissituaties
 Warme overdracht


Niet afgestemde regelgeving ? … nu eerste aanzetten ….
Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013
situering
4
 Federatie Sociale Ondernemingen zet onder andere
in op



Ondernemerschap en rechtszekerheid voor haar leden
Belangenbehartiging
Beleidsbeïnvloeding
 Faciliteert kennis en uitwisseling van knowhow via
samenwerkende partners



Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
Steunpunt Expertise Netwerken
Steunpunt Jeugdhulp
Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013
5
Wetten,
omzendbrieven
en zo …
 CAW
 500.000 €
De huidige praktijk legt
ons niks meer in de weg
om cliëntgericht te
werken vanuit diverse
hulpverleningsvormen
…

Amper 0,7 VTE per CAW

Output criteria:
 Cijfermatige opvolging van de
doelgroep
• Aantal contacten, trajectduur, aantal
cliënten, uitstroom, doorstroom
Samenwerking
 ENKEL kwantitatief, NIET kwalitatief

Is dit voldoende?
Zijn er hiaten?

Kennis en knowhow
Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013
6
Wetten,
omzendbrieven
en zo …
 VAPH

Besluit jongvolwassenen: Laag frequente
mobiele begeleiding
het netwerk versterken
 om zo’n groot mogelijke autonomie en
zelfzorg na te streven en
 een zo inclusief mogelijke opvang.
 begeleide doorstroom te voorzien naar
diensten en voorzieningen binnen het
algemeen welzijnswerk

De huidige praktijk legt
ons niks meer in de weg
om cliëntgericht te
werken vanuit diverse
hulpverleningsvormen
…

Besluit Rechtstreeks Toegankelijke hulp

Is dit voldoende?
Zijn er hiaten?

Besluit Thuisbegeleiding


Begeleiding, dagondersteuning en verblijf
Rechtstreeks toegankelijke hulp
Kennis en knowhow
Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013
Roeien met de riemen die er zijn.
7
Wachtlijsten
 Druk op RTH
 Aanbod logeren en
dagondersteuning
prioritair voor de
wachtenden
 Druk op brede instap
 IJH, Vaph-doelgroep, …
Beperkte uitbreidingscapaciteit
 Aanbod RTH
 20 procent van budget
uitbreidingsbeleid 2013
 Doch versnipperde
implementatie
 Per CAW 0,7 VTE
• Vergt een gedeelde verantwoordelijkheid:
samenwerking en afstemming binnen regio
Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013
De praktijk
8
 De hulpverlener werkt :
 Intersectoraal onthaalpunt: Begeleid zelfstandig wonen
 Sectoroverstijgende intervisies (CAW – begeleid wonen)
 Bruggen naar



Verschillende projecten in de overgang van minderjarigen naar
volwassen
Netwerktafels
Gecoördineerde zorgtrajecten
 Organisaties netwerken
 Samenwerkingsverbanden ontstaan in RTH,
opvoedingsondersteuning, enz.
Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013
Onbekend maakt onbemind
9
 Bottom –up
 Top-down
 Kennismaken doe je drie keer
 Praktijkwerkers delen casussen
 Middenkader & staf delen projecten en netwerken
 Beleidsverantwoordelijken zetten strategische ankers uit en
consolideren in de netwerken/organisaties
Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013
Gedeelde verantwoordelijkheid…
10
Projectoproep : cliëntgerichte
samenwerking naar leden
Voorwaarden
( doelgroep 15-25-jarigen)
 Inzetten op concrete

experimenten
 vanuit een nood
 knelpunten scherp krijgen
 een antwoord bieden op een
maatschappelijke nood.







Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013
Vastgestelde nood
Bepaalde regio
Intersectoraal
Leeftijd
Zorgtrajecten
Output
PP2020
Kan geen oplossing bieden
door initiatieven te nemen
binnen de bestaande
regelgeving
Doel van Projectwerking
11
 (nog meer) intersectoraal expertise te ontwikkelen
 projecten te ondersteunen in hun zoektocht naar
middelen.
 netwerktafels te ondersteunen zodat opgedane
kennis wordt verspreid
 goede praktijken zichtbaar te maken.
 knelpunten aan de oppervlakte te brengen


om regelgeving positief te beïnvloeden
Om netwerking en samenwerking te faciliteren
Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013
12
Gedeeld
engagement…
 Intervisie op drie niveaus in de
organisatie

Kennis van de praktijk
biedt
aanknopingspunten
voor
- belangenbehartiging
- beleidsbeïnvloeding


Wat staat intersectorale samenwerking
in de weg op organisatieniveau
Wat staat deze samenwerking in de weg
door conflicterende regelgeving op
cliëntniveau
Welke kennis en kunde zit bij welke
hulpverlener
 Nadenken over knelpunten
 Vertalen in belangenbehartiging.
Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013
13
Gedeeld
engagement…
 Uitwisseling van kennis
 Vraagbaak voor nieuwe ideeën
 Intervisie op drie niveaus in de
Organisaties
ontmoeten elkaar
organisatie
 Nadenken over knelpunten
 Vertalen in acties.
Intervisie
Leren van elkaar
Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013
Het resultaat…
14
 Onderweg met 10 intersectorale projecten
…
Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013
Intersectorale werking FSO
 Contact en informatie:
 [email protected][email protected]

similar documents