Gevolgen

Report
WAT IS MISBRUIK ?
Seksueel misbruik
Voorbeelden:
• Aanranding
• De ander behandelen als een seksueel object
• Dwingen om te participeren in pornografie
• Dwingen om te participeren in seksuele handelingen
waar de ander zich niet comfortabel bij voelt
• De ander fysiek of emotioneel pijn doen gedurende
de seksuele gemeenschap
• Pogingen tot verkrachting
• Incest
Fysiek misbruik
Voorbeelden:
• Slaan
• Slaan met een riem, schoen
of ander object
• Bijten
• Duwen
• Schoppen
• Arm, been of botten breken
• Verbranden met lucifer of
ander voorwerp
• Tegenhouden om toilet of
badkamer te gebruiken
• Tegenhouden om te eten of
drinken
• Haren trekken
• Verbranden met heet water
• Door elkaar schudden
• Op de grond voortslepen
• Klap verkopen
Emotioneel misbruik
Voorbeelden:
• De ander beledigende namen geven
• Vernederen
• Negatief vergelijken met anderen
• Laten denken dat hij/zij gek is
• Cadeautjes geven na een incident
• Slecht laten voelen vanwege ras, sekse, religie,
seksuele oriëntatie, etc.
Emotioneel misbruik
• Gebruik van kind(eren):
gebruik van het kind om te manipuleren of om ongepaste
boodschappen door te geven, het kind stimuleren om de
persoon te mishandelen, misbruik maken van
bezoekregeling om lastig te kunnen vallen, bedreigen om
het kind af te pakken, fysiek, emotioneel of seksueel
misbruik van het kind.
Emotioneel misbruik
• Machtsmisbruik: voor de ander definiëren wat wel of
niet belangrijk is, de ander behandelen als
minderwaardig, sekserollen definiëren, handelen als
koning des huizes, weglopen tijdens een discussie.
• Bedreigen: bedreigen of handelen naar een eerder
gemaakte bedreiging om de ander, een geliefde van de
ander of een huisdier pijn te doen; bedreigen om de
ander te verlaten; dreigen met zelfmoord, dwingen om
iets illegaals te doen, dreigen om de seksuele geaardheid,
financiële situatie of vreemdelingenstatus van de ander
openbaar te maken aan vrienden, familie, collega’s,
kerkgenoten of autoriteiten.
Emotioneel misbruik
• Financieel/Economisch misbruik: alle gelden beheren,
alle financiële beslissingen nemen, ‘zakgeld’ geven,
voorkomen dat de ander een carrière opbouwt, beslissen
waar en hoeveel de ander mag werken, de auto afpakken,
bankpassen en -toegang alleen op 1 naam zetten,
dwarsbomen van het sociaal leven of werkrelaties van de
ander, informatie achterhouden over de financiën, zonder
toestemming gebruik maken van familiebezittingen.
Financieel/economisch misbruik geeft de dader een grote
controle over het huishouden en maakt het veel
moeilijker voor het slachtoffer om weg te gaan.
Emotioneel misbruik
• Bagatelliseren, ontkennen en beschuldigen:
de ander beschuldigen dat hij/zij ook schuldig is aan
misbruik, dat de ander de misbruik initieert, zich
voordoen als het slachtoffer, alcohol en drugs als een
excuus gebruiken, liegen over het misbruik of het
verbergen voor andere mensen, de schuld geven aan
omstandigheden, het misbruik ontkennen of de mate van
misbruik kleiner laten lijken.
Emotioneel misbruik
• Isoleren:
overmatig jaloers, de relatie met familie, vrienden,
collega’s verbreken, auto wegnemen, verhuizen naar
andere stad of ander land, vertellen wanneer de ander
naar buiten mag, de telefoon afsluiten, activiteiten
controleren, toegang tot medische hulp onder controle
houden, vertellen dat niemand hem/haar zal helpen
wegens leeftijd, sekse, salaris, etc.
Emotioneel misbruik
• Intimideren:
eigendommen vernietigen, gezichtsuitdrukking gebruiken
om angst op te wekken, schreeuwen, spullen gooien,
bedreigen om een huisdier iets aan te doen, de uitgang
blokkeren, gebruik van alcohol en drugs, de deur hard
achter zich sluiten, de muur inslaan, wapen laten zien,
stalken, onverantwoordelijk rijden.
Bij wie ?
Kinderen
• Dader heeft/had soms niet per se slechte
bedoelingen.
• Alle vormen van misbruik en geweld komt bij
kinderen voor.
• Lichamelijke en emotionele verwaarlozing komt het
meeste voor.
• Lichamelijke en emotionele mishandeling komt ook
heel vaak voor.
• Seksueel misbruik bij kinderen is ook een zeer
ernstige situatie met zeer ernstige gevolgen.
Kinderen
• Getuige zijn van geweld/misbruik heeft grote
gevolgen voor het kind.
• Kind kan (per ongeluk) geraakt worden.
• Overige gevolgen voor het kind: bijv. aantasting
gevoel van veiligheid, zelfvertrouwen en vertrouwen
in anderen. Angst voor herhaling, posttraumatische
klachten, gedragsproblemen, terugtrekken,
depressie, zelfverminking, pesten, onhandelbaar
gedrag, agressie, sociale problemen, geïsoleerd, etc.
Vrouwen en Mannen
• Voor vrouwen tussen 15 en 44 jaar is geweld
grootste doodsoorzaak en oorzaak van verminking.
• Wereldwijd 25-50% vrouwen slachtoffer van intiem
misbruik door hun partner (partnergeweld).
• Misbruik bij vrouwen komt vaker voor dan bij mannen.
• Naar schatting is er in 15-40% van de gevallen van huiselijk
geweld sprake van misbruik of geweld tegen de man.
• Bij mannen soms sprake van taboe, schaamte en niet
rapporteren, maar het is wel degelijk en in grote
mate aanwezig.
Dieren
• Mishandeling van dieren kan een indicatie zijn voor
mishandeling bij mensen.
• Onderzoek: 71% van vrouwelijke slachtoffers van
partnermishandeling gaven aan dat partner ook het
huisdier had mishandeld, bedreigd of gedood.
Ouderen, gehandicapten, mensen
met verstandelijke beperking
• Dader meestal familielid, maar vaak ook beroepskracht.
• Meestal sprake van bewuste mishandeling met een
bepaald doel (financieel gewin, desinteresse, wraak).
• Soms sprake van ontspoorde zorg (kan zorg niet aan,
gefrustreerd, machteloos, overbelast).
• Bijvoorbeeld: geen eten, niet douchen/wassen, laten
liggen in hun ontlasting/urine, geen aandacht geven,
verwaarlozen, misbruik maken van hun
fysieke/emotionele toestand.
Gevolgen
Gevolgen
• Lichamelijke gevolgen:
Bijv. miskramen, botbreuken, blauwe plekken, littekens,
verminking, dood, slechte nachtrust, spanningspijnen,
gewichtsproblemen, hoofdpijn, abnormale eetlust,
verstoorde bloedcirculatie, spijsverteringsproblemen,
menstruatieproblemen, huidklachten, last van ogen,
oren, neus en keel, maagproblemen,
ademhalingsstoornissen, allergieën.
Gevolgen
• Psychische en emotionele problemen:
Bijv. neerslachtigheid, onrust, opgejaagdheid, uitputting,
concentratieproblemen, pijn, verdriet,
minderwaardigheidsgevoelens, beperkte interesse in de
omgeving, woede, opschrikken bij onverwachte
beweging, negatief zelfbeeld en eigenwaarde.
Gevolgen
Andere gevolgen:
• Sociaal
• Economisch
• Maatschappij
• Geloof
• Werk
• Studie
• Relaties
• Ouderschap
• Etc.
Hoe kunnen wij er voor zorgen dat
misbruik/geweld/mishandeling binnen onze
gemeente niet verborgen blijft?
Signalen
Bijvoorbeeld:
• lichamelijke signalen
• signalen van verwaarlozing, onvoldoende verzorging
• psychische, psychosociale signalen
• slaap- en/of gewichtsproblemen
• gedragsproblemen
• relationele problemen
• problemen in het gezin
• problemen op werk/ school
Handige adressen
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. www.amk-nederland.nl.
Tel. 0900-123 123 0 (5 ct per minuut). U wordt automatisch doorgeschakeld
naar het AMK in uw eigen regio.
www.steunpunthuiselijkgeweld.nl
www.shginfo.nl
www.watkanikdoen.nl
www.e-hulp.nl
www.ggd.nl
www.stopkindermishandeling.nl
www.kindermishandeling.nl
www.movisie.nl
Brochure
‘Juridische aspecten huiselijk geweld’ 2009
Voor slachtoffers en degenen die slachtoffers
adviseren.
GENEVIEVE YEBOAH-GREP
[email protected]
Vervolgtraject Veilige Kerk
•Informatie op www.adventist.nl/veiligekerk
•Communicatie via Advent
•Introductie Vertrouwenspersonen
•7 oktober:
Training leiding kindersabbatschool,
jeugd en scouting in Vianen.
Wel Thuis!

similar documents