Sveu*ili*te u zagrebu gra*evinski fakultet

Report
16. smotra Sveučilišta u Zagrebu
Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva traje 3 godine.
Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i
akademski naziv:
SVEUČILIŠNI PRVOSTUPNIK (BACCALAUREUS)
INŽENJER GRAĐEVINARSTVA
ili
SVEUČILIŠNA PRVOSTUPNICA (BACCALAUREA)
INŽENJERKA GRAĐEVINARSTVA
OSOBNE KOMPETENCIJE
Osoba koja je završila studij sposobna je:
•
•
•
•
•
•
Prilagođavati se promjenama u tehnologiji i metodama rada u okviru cijeloživotnog
obrazovanja,
Učinkovito surađivati u stručnim skupinama i prilagoditi se zahtjevima radne
okoline,
Razumjeti utjecaje građevinarstva na društvo i okolinu te pokazati moralni i etički
stav u rješavanju inženjerskih problema,
Primijeniti stečena znanja i navike u svom daljnjem stručnom i akademskom
obrazovanju,
Kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, apstraktne koncepte i podatke pri
donošenju odluka i rješavati inženjerske probleme na kreativan način.
Razmjenjivati informacije, ideje, probleme i rješenja sa osobama iz i izvan struke.
AKADEMSKE KOMPETENCIJE
Osoba koja je završila studij sposobna je:
• Primjenjivati znanja iz matematike, znanosti i tehnologije u građevinarstvu
• Pripremati i provoditi eksperimente te analizirati i interpretirati rezultate,
• Prepoznati, opisati i rješavati inženjerske probleme
• Prepoznati interakciju između projektiranja, građenja, marketinga, zahtjeva korisnika i uklanjanja
građevine,
• Koristiti uobičajene računarske alate za izradu dokumenata, prezentacija internet stranica,
provedbu proračuna i simulacija,
• Projektirati konstrukcije na osnovnoj razini,
• Voditi manji građevinski zahvat,
• Dimenzionirati manje građevinske konstrukcije na statička opterećenja,
• Sudjelovati kao suradnik u planiranju, projektiranju, izvođenju, nadziranju i održavanju većih
građevinskih zahvata.
PRIJEDLOG PLANA UPISA U PRVU GODINU
STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2012./2013.
Predložena upisna kvota preddiplomskog studija građevinarstva na Građevinskom
fakultetu je 195 redovitih studenata od kojih su 192 redovita studenta hrvatska
državljana i 3 redovita studenta strana državljana.
Detaljne informacije o upisima na Građevinski fakultet bit će objavljene u
Natječaju za upis studenata u prvu godinu studija akademske godine 2012.-2013.
Sveučilišta u Zagrebu.
ŠTO SE BODUJE?
USPJEH U SREDNJOJ ŠKOLI
maksimalno 400 bodova
maksimalno 1000
bodova
ISPITI NA DRŽAVNOJ MATURI
DODATNA POSTIGNUĆA
maksimalno 600 bodova
moguće osvojiti maksimalnih 1000 bodova
PRIMJER IZRAČUNA BODOVA ZA KANDIDATA KOJI ŽELI
UPISATI SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ NA
GRAĐEVINSKOM FAKULTETU
USPJEH U SREDNJOJ ŠKOLI
• Temeljem uspjeha u srednjoj školi kandidat može osvojiti do 400
bodova.
• Izračunava se na temelju prosječne ocjene svih predmeta tijekom četiriju
razreda srednje škole
Opće pravilo izračuna broja bodova:
(Postignuti rezultat)
Broj bodova = ----------------------------------- x (Najveći mogući broj bodova)
(Najveći mogući rezultat)
“Postignuti rezultat “– prosjek ocjena iz svih predmeta tijekom četverogodišnjeg školovanja
“Najveći mogući rezultat” – 5,00
“Najveći mogući broj bodova” – 400
Primjer:
Prosjek ocjena iz svih predmeta tijekom četverogodišnjeg školovanja 4,75.
4,75
Broj bodova = --------- x 400
5,00
Broj bodova = 380
Kandidat iz ovog primjera ostvario je 380 bodova na temelju uspjeha iz
srednje škole.
DRŽAVNA MATURA
Na državnoj maturi boduju se sljedeći predmeti:
HRVATSKI JEZIK
MATEMATIKA (viša razina)
FIZIKA*
do 50 bodova
do 450 bodova
do 100 bodova
*Nije uvjet za upis na studij, no donosi bodove ako je predmet položen na državnoj maturi
Broj bodova za pojedini predmet izračunava se prema općem pravilu
Opće pravilo izračuna broja bodova:
(Postignuti rezultat)
Broj bodova = ----------------------------------- x (Najveći mogući broj bodova)
(Najveći mogući rezultat)
“Postignuti rezultat “– postotak riješenosti testa na dotičnom ispitu
“Najveći mogući rezultat” – broj bodova koji se može ostvariti na testu
“Najveći mogući broj bodova” – broj maksimalnih bodova iz pojedinog
predmeta
Primjer:
Ispit iz predmeta matematika razina A
Najveći mogući broj bodova: 450
Najveći mogući rezultat: 100
Na testu osvojeno: 68,75%
Broj bodova = 68,75/100x450 = 309,4
Ispit iz predmeta hrvatski jezik razina B
Najveći mogući broj bodova: 50
Najveći mogući rezultat: 100%
Na testu osvojeno 58,20%
Broj bodova = 58,20/100x50 = 29,1
Ispit iz izbornog predmeta fizika
Najveći mogući broj bodova: 100
Najveći mogući rezultat: 100%
Na testu osvojeno 78,65%
Broj bodova = 78,65/100x100 = 78,7
DODATNA POSTIGNUĆA
Za jedno od sljedećih postignuća:
Osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim
natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika (nosive konstrukcije –
građevna mehanika)
Osvojeno prvo mjesto na županijskim natjecanjima
u RH iz predmeta Matematika ili Fizika
Sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi
iz predmeta Matematika ili Fizika
Kandidat stječe 1000 bodova i direktan upis na fakultet.
REZULTATI BODOVANJA ZA TRI KANDIDATA
KANDIDAT 1
KANDIDAT 2
KANDIDAT 3
RAZINA MATEMATIKE A
NIJE POLAGAO FIZIKU
RAZINA MATEMATIKE A
POLAGAO FIZIKU
OSVOJENO 1. MJESTO NA
DRŽAVNOM NATJECANJU
IZ MATEMATIKE
380
380
---
MATEMATIKA
309,4
309,4
---
HRVATSKI
JEZIK
29,1
29,1
---
FIZIKA
---
78,7
----
718,5
797,2
1000
USPJEH U SREDNJOJ
ŠKOLI
DRŽAVNA MATURA
UKUPNO:
DODATNE OBAVIJESTI:
Građevinski fakultet – studentska referada
Fra Andrije Kačića Miošića 26
Tomislav Peternel, referent
tel: 01/4639 500
e-mail: [email protected]
web: www.grad.hr

similar documents