TE IS Módszertan  TE IS Módszertan

Report
TE IS
Testmozgás az
Iskolában
Simonné Goschi Gabriella
Magyar Diáksport Szövetség
Társadalmi Befogadás és Diáksport Önkéntességi Osztály
Koncepció
Fejlesztési célok
A TE IS célja, hogy iskolai testmozgásprogramok tudatos tervezésével és megvalósításával, az iskolai
önkéntesség elterjesztésével és a befogadó szemlélet erősítésével komplex, az egész iskola számára
alkalmazható programot alkosson.
Gyakorlat
Módszertan
Mozgás
Befogadás
Önkéntesség
A fizikai mozgás alapélmény az én, a hatékonyság, önbizalom kialakulásában.
A mozgás egyúttal önkifejezés és kapcsolatteremtés is.
A befogadás folyamata az iskolában történő társas, csoportos viszonyokhoz kapcsolódik:
erősíti a gyerekek társas kapcsolatait. Cél a társadalmi befogadás szemléletének
erősítése.
Az önkéntes társas együttlét az élményszerzés sajátos formája, amely a közös mozgáson
és a játékon keresztül valósul meg. Ereje abban rejlik, hogy a közös tevékenységekbe
minden szereplő a saját akaratából, sajátos belső motivációjával kapcsolódik be.
Koncepció
Fejlesztési célok
Mozgás
Befogadás
Gyakorlat
Módszertan
Önkéntesség
Játék
Részvétel
Munkaerő-piaci
érvényesülés
Személyes
önmegvalósítás
Élmény
Gyakorlat
Módszertan
Koncepció
Hazai és nemzetközi
szabályozó keretek
Az iskolai munkát, valamint az iskolák megújulását Európai Uniós és OECD ajánlások,
dokumentumok, szövegek segítik, illetve írják elő.
Európai Uniós tartalmak
EU 2020 stratégia (egész életen át tartó tanulás, rugalmas tanulási utak, méltányosság,
alkalmazkodóképesség)
Gondoljuk újra az oktatást! (problémamegoldó készségek, kritikus gondolkodás, közös
munkavégzés)
Oktatás és képzés 2020
Az oktatás és a képzés szociális dimenziójáról szóló következtetés (esélyegyenlőség,
nyitott tanulási környez et, a tanulás vonzóvá tétele)
Az OECD fejlesztő tartalmai
PISA 2012 – Problem-Solving (A probléma megoldás készsége)
No More Failures: Ten Steps To Equtiy In Education. Education and Training Policy (Esélyegyenlőség)
Let’s Read Them a Story! The Parent Factor in Education (A szülők szerepe az oktatásban)
Student Engagement at School – A Sense of Belonging and Participation (Részvétel az iskolában)
Gyakorlat
Módszertan
Koncepció
Ami az iskolában történik
Fejlesztésünk meghatározott irányain (mozgás, önkéntesség, befogadás) és a szabályozók
adta kereteken belül munkánk fókusza az iskolákban zajló társas történés, társas
dinamika. Ennek mentén láttuk elképzelhetőnek felépíteni programunk koncepcióját és
módszertanát.
Célunk, hogy olyan iskolai programot alakítsuk ki, amely
1. illeszkedni tud a jelenlegi magyar iskolai rendszerekhez és iskolai
kultúrához,
2. megfelel az iskolai élet kihívásainak, és
3. működése és alkalmazása fenntartható.
Céljaink szempontjából kiemelt jelentősége van az iskolai kultúrának. Az iskolai működés
normái, az iskola résztvevőinek értékei, a társas térben zajló interakciók az egyes iskolák
sajátos jellemzőit jelentik.
Minden iskola (kultúra) különleges, egyéni és sajátos értékek mentén szerveződő
rendszer, akkor a programszintű beavatkozásnak ehhez az alapfeltételhez kell
igazodnia.
Gyakorlat
Ha belépünk egy iskolába, nemcsak a tárgyak és a berendezés látványa érint meg bennünket, hanem az iskola
láthatatlan légköre, az az érzés, amelyet az ott lét keltett bennünk. Ennek az érzésnek az iskola kultúrájához
van leginkább köze.
A hazai iskolai kultúrák megismeréséhez három kutatási eszközt láttunk célravezetőnek: értékalapú
kérdőívek, igazgatói interjúk, nem résztvevő megfigyelésen alapuló terepkutatás
1. Jelenlét: Ha a jelenlét faktor értéke magas, az azt jelenti, hogy a válaszadók az iskolában a helyükön érzik magukat, a
kreativitásuk érvényesülni tud, az iskolai környezet ösztönzően hat rájuk és készek arra, hogy felelősséget vállaljanak a lemaradó
gyerekek hátrányainak csökkentéséért. Ha a jelenlét faktor értéke alacsony, akkor a biztonságérzet, az elégedettség és a
körülöttünk zajló folyamatokkal való együtt haladás, valamint a kreativitás és a kölcsönös szakmai kapcsolatok kialakulása
nehézségekbe ütközik; nehezebb felelősséget vállalniuk a lemaradó gyerekekkel való munkáért.
Kutatásunk főkomponens-elemzésének
három legfontosabb összetevője
Módszertan
Koncepció
Iskolai kultúrakutatás
2. Hatalomhoz való viszony: Ha a faktor értéke magas, akkor a válaszadók számára a hatalomnak és a tiszteletnek fontos szerepe van.
Ebben az esetben a hierarchia, vagyis a szervezet felépítménye támaszt és biztonságot nyújt. A szervezeten belüli kapcsolatok függenek a
tisztelet és a hatalom dimenzióitól. Ha a faktor értéke alacsony, akkor a hatalomnak és a tiszteletnek nincs meghatározó szerepe az iskolai
működésben, illetve a két érték nem képezi alapját a biztonságos iskolai működésnek.
3. Nyitottság: Ha a nyitottság faktor magas értéket kap, akkor a válaszadók jellemzően nyitottak és érzékenyek a környezetükre és a
szervezet szereplőire. Kapcsolataik támogatóak, és produktívak. Ha a faktor alacsony értékű, akkor a nyitottság és az érzékeny figyelem
kevéssé jellemző a válaszadók csoportjára. A kapcsolatokban a zártság és a távolság jellemző, az interakciók nem tudnak erőforrásként
megjelenni.
Koncepció
Iskolai kultúrakutatás
Gyakorlat
Módszertan
Tornaterem részlet
Iskolaudvar
Módszertan
Iskolai folyosó
Szertár
Gyakorlat
Koncepció
Iskolai kultúrakutatás
Gyakorlat
Módszertan
Koncepció
Belépési pontok
A program iskolai belépési pontjainak kérdésfeltevése:
Miként lehet az önkéntesség eszközével a (test)mozgást, illetve a fizikai aktivitással
összefüggő bármely iskolai – kötelező tanórai, nem kötelező tanórai vagy tanórai kereteken
kívüli – foglalkozást és programot az iskolában tanuló gyermekek kompetenciáinak társas
és interkulturális keretek közötti fejlesztésére felhasználni a végzettségi szint, illetve a
munkaerő-piaci esélyek növelése érdekében?
Befogadás
Mozgás
Önkéntesség
Hogyan illeszthető a mozgás, a befogadás, az önkéntesség értékei, szemlélete és gyakorlati
megoldásai a tanulás keretei közé?
Játék
Részvétel
Élmény
Míg a befogadás szemlélete, az aktív részvétel és az önkéntesség közösségi értékei kulturálisan
meghatározott tartalmak, a játék, az élmény és a tanulás egyensúlyának megteremtése révén
a testmozgásprogramok és aktivitások jelenthetik azt a gyakorlati, illetve módszertani terepet,
amellyel koncepciónk elméleti és szemléleti irányai beléphetnek az iskolák falai közé.
Gyakorlat
Módszertan
Koncepció
Az elmélettől a gyakorlat felé
Programunk gyakorlati kereteit a csatlakozó iskolák, azok szervezetei, igazgatója,
tantestülete, tanulói, illetve a program mentorai, trénerei és a 10-12 fős TE IS Csapat
alkotja.
A TE IS Módszertan célja, hogy olyan fejlesztési lehetőségeket és útvonalakat
írjon le, amelyek egyenként és egymáshoz kapcsolódva hozzájárulhatnak…
 a TE IS Program bevezetésében és megvalósításában,
 az iskolát érintő változások kezelésében,
 a tanulói és tanulási utak megújításában,
 az informális tanulás és tanítás tartalmainak kihangosításában,
 a gyerekek testi és lelki egészségének fejlesztésében,
 az iskola eredményességéhez.
Módszertan
Identitás
Érzelmi intelligencia
Rendszerszemlélet
Jövőorientáció
Önbizalom
Kreativitás
Belső hálózat
Mentalizálás
Elköteleződés és bevonódás
Coopetition
Motiváció erősítése
Teljesítmény; siker és kudarc
Erőforrások azonosítása
Elfogadó figyelem
Düh és harag kezelése
Kommunikáció
Stressz kezelés
Szükségletek megfogalmazása
Az elutasítás kezelése
Gyakorlat
A TE IS Módszertan elméleti útvonalai
Határok, keretek és elvárások
Koncepció
Módszertani keretek
A húsz plusz négy elemből álló témasorozat módszertanunk elméleti útvonalait jelenítik meg. Az elméleti
útvonalak programunk fejlődési, előrehaladási dinamikájának lépcsőfokai.
Az elméleti dimenziók mindegyike önálló fejlesztési egységként is értelmezhető, ám kapcsolódásuk és
sorrendjük biztosítja a program és a program által történő fejlődés lehetőségeit.
Koncepció
Módszertani keretek
A TE IS Módszertan gyakorlati útvonalai
Kutatás, megismerés
Módszertan
Célmeghatározás
Tervezés
Erőforrások
Toborzás
Szabályalkotás
Gyakorlat
Kockázatelemzés, kifogáskezelés
Programértékelés
Külső erőforrások
Tudásmegosztás
Fenntarthatóság
Módszertanunk gyakorlati útvonalai, felülről lefelé
haladva, azokat a lépéseket jelentik, amelyek
mentén egy iskolai program gyakorlati lépéseit
végrehajthatjuk. A kutatástól a fenntarthatóságig
végighaladva az iskolai mozgásprogramok és
aktivitások megvalósításán keresztül ezek a
lépések jelentik a TE IS Csapat által tervezett
aktivitások lehetséges lépéseit. A gyakorlati
dimenziókat úgy állítottuk össze, hogy azok
lefedjenek egy teljes, iskolában is megvalósítható
projekt-folyamatot, annak elejétől a legvégéig.
Gyakorlat
Módszertan
Koncepció
Módszertani keretek
A függőleges dimenziók
gyakorlati témái és a
vízszintes módszertani
elemek elméleti témái által
közrezárt tér az a terület,
amelyben a TE IS Program
életciklusa végighalad.
Ebben a térben tartjuk
elképzelhetőnek
megfogalmazni azokat a
módszertani útvonalaknak
elnevezett folyamatokat,
amelyeknek kulcsfogalmai
és leírásai megjeleníthetik az
elméleti és a gyakorlati
dimenziók
összekapcsolódását.
Gyakorlat
Módszertan
Koncepció
A TE IS Kerék
Gyakorlati dimenzióink egy komplex
tervezési, megvalósítási és értékelési
folyamatot ölelnek fel. A kutatástól és a
megismeréstől elindulva, a célul kitűzött
program megvalósításán és a
tervezésen át, egészen a
fenntarthatóság kérdéséig jutva a fenti
lépések megtétele biztosítja számunkra
az iskolai mozgás-programok
hatékonyságát és sikerességét.
A TE IS Kerék használata és alkalmazása
megkönnyíti a gyerekek és a felnőttek
számára a programtervezést, illetve
értelmezhetővé és tudatosabbá teszi a
tervezés és a megvalósítás lépéseit.
Módszertan
Koncepció
Módszertan kellékei
A TE IS Képzések
 A képzések alapjait jelentő PAT és FAT tematikát, valamint akkreditációt a képzőkkel
közösen dolgoztuk ki.
 A képzések tematikájának alapja a TE IS Kerék volt. A résztvevők számára a program
tartalmát és szemléletét elsősorban a gyakorlatok és az élmények mentén kívántuk
átadni.
 Trénereinket magunk toboroztuk, számukra készült a TE IS FAT képzése
 Képzéseink résztvevői 144 iskola pedagógusai közül kerültek ki
 A résztvevők visszajelzései teljes mértékben pozitívak voltak!
Gyakorlat
TE IS Módszertani segédanyagok
 TE IS Módszertan
 TE IS Módszertan – Elméleti kézikönyv mentorpedagógusok részére
 TE IS Módszertan – Gyakorlati útmutató mentorpedagógusok részére
 Találd meg a történeted Gyakorlati kézikönyv a TE IS Csapat számára
 Játék és győzelem A TE IS Csapat elméleti kézikönyve
Gyakorlat
Módszertan
Koncepció
Módszertani képzés
A módszertani képzés pillanatképei
Gyakorlat
Módszertan
Koncepció
Módszertani képzés
Feladatok megoldásai a módszertani
képzéseken
Gyakorlat
Módszertan
Koncepció
A TE IS Program életre kel
A TE IS Módszertanban meghatározott útvonalakat gyakorlati
folyamatokká alakítottuk, amelyek leírásait a TE IS
Kézikönyvekben bontottuk ki.
A TE IS trénerek és mentorok a program kezdetén előkészítik a TE IS
folyamatait (megkeresik az iskolaigazgatót, megalkotják a TE IS
Csapatot, előkészítik a TE IS Program munkájára alkalmas teret,
stb.).
A trénerek és a mentorpedagógusok (módszertani útvonalaink
mentén) csapatépítő alkalmakat tartanak a TE IS Diákoknak, akik
ezáltal képessé válnak önálló szervezésű iskolai mozgásprogramokat
alkotni.
A TE IS Diákok által folyamatossá tett iskolai mozgásprogramok kitalálása,
tervezése, megvalósítása és értékelése mentén a program hatáselemei és
értékei az iskolai kultúra részévé válnak.
Gyakorlat
Módszertan
Koncepció
A TE IS Program életre kel
TE IS
Testmozgás az
Iskolában
Köszönöm a figyelmüket!

similar documents