MHCL Missie, Visie, Doelen en Strategie 2016

Report
MHCL uitwerking
Missie Visie Doelen Strategie
2016-2020
Missie
doelgroep
MHC Leusden is een familie club met sportieve ambities!
product = hockey
Ambitie niveau
wat ook
doelgroep
aantrekt
Begrip
Een missie definieert het bestaansrecht en identiteit van een organisatie. Door middel van je missie geef je aan wie je
bent, wat je doet en wat je wil bereiken. Je missie is tijdloos, maar wel toe te passen op dit moment. Een missie staat dus,
in tegenstelling tot een visie, niet voortdurend ter discussie.
Visie
MHC leusden is gegroeid tot een semi professionele hockeyvereniging die zijn
sportieve ambities moet blijven waarmaken.
De combinatie van prestatief hockey, een balans in het aantal junior- en senior leden,
de financiele uitdagingen met gemeente en sponsoren, het vasthouden van de
gezelligheid van een familieclub en het opbouwen van een professionele organisatie
maken dat richting 2020 een aantal doelen moeten worden gedefinieerd met als
uitgangspunt dat:
MHC Leusden financieel gezond is om zo haar sportieve ambities waar te kunnen
blijven maken en dé club te blijven waar iedereen zich welkom voelt!
Begrip
Een visie is inspirerend. Een visie geeft een visionaire en ambitieus beeld van wat een organisatie wil zijn. In de definitie
van de visie kijk je naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst en beschrijf je de gewenste droomsituatie.
Doelen 2016-2020
Financieel
100.000 euro omzet vanuit sponsoring
Y lagere kosten (te bepalen penningmeester)
Z winst onder aan de streep (te bepalen penningmeester)
Sportief
Heren/Dames1 spelen eerste klasse
Alle lijn teams top klasse
Organisatie
350 vrijwilligers om leden groei te kunnen behappen
Professionele (moet SMART worden gemaakt) organisatie om 350
vrijwilligers aan te kunnen sturen
Doelgroepen Goede balans junior/senior leden in 2020
1.400 leden in 2020
Begrip
De doelen die je wilt bereiken worden afgeleid van je missie en visie. Van hier uit ga je een strategie bedenken om deze
tot een goed eind te brengen. Doelstellingen zijn tastbare resultaten die je nastreeft om de missie, visie en strategie van
de organisatie te verwezenlijken.
Uitwerking
•
De uitwerking van de hoofddoelen zal worden gedaan over de as van vier
disciplines:
1.
2.
3.
4.
Financieel
Organisatie
Sportief
Doelgroepen
Iedere discipline zal door een bestuurslid worden getrokken om zo alle vier de
subplannen te laten samenkomen in 1 meerjarenbeleidsplan. Deze uitwerking worden
verankerd in de strategische uitwerking.
Strategisch plan
Bron voor invulling zie bijlagen
Belangrijke vragen om de strategie te formuleren o.b.v de gestelde doelen:
•
•
•
•
•
Hoe gaan wij onze resultaten bereiken?
Op welke manieren is het mogelijk onze doelen te realiseren?
Welke maatregelen moeten wij nemen?
Op welke manier moeten wij dit uitdragen?
Hoe zorgen wij ervoor dat wij voordurend leren?
Zie volgende slide voor methode.
Begrip
Het strategisch plan beschrijft hoe de in de visie gestelde inzichten en doelstellingen bereikt gaan worden en geeft een
samenhangende reeks stappen aan voor het handhaven van de continuïteit op langere termijn. Op de eenmaal genomen
beslissing kan je niet eenvoudig terugkomen. Een strategisch plan heeft veel voordelen, zoals een betere coördinatie en
resultaatnormen voor controle, het voorzien van veranderingen en het is overdraagbaar. Meestal worden bedrijfsmatige
strategische plannen vastgelegd in een jaarplan. Denk hier dus goed over na, praat er over met belanghebbenden, leg het
vast en blijf de beschreven stappen constant toetsen aan de missie, visie en doelstellingen.
Model uitwerking subplannen
Partners
Activiteiten
Offer
Relation
Wie heb je nodig om je doelen te realiseren
Welke activiteiten ontplooi je om tot
je doelen te komen
Wat bied je aan
Wat voor soort relatie
Wie zijn je klanten
heb je met je klant
Wat maakt je dienst
waardevol
Klanten
Wie wil je als klant
Resources
Kanalen
Wat heb je nodig om je doelen te
realiseren
Via welke weg bereik je
de klant
Kosten
Opbrengsten
Welke kosten maak je
Wat zijn je opbrengsten
Toelichting
Model Karin Hoogendijk. Dit model kan iedere subgroep gebruiken om te komen tot zijn doelen. Een samenvoeging van
de subplannen maken samen het meerjarenbeleidsplan. Althans, het voorziet in de SMART uitwerking van de gestelde
doelen.
Bijlagen
•
Strategische kernpunten a.h.v. KNHB sessie
Strategische kernpunten

•
•
•
•

•
•
•
•
•
Maximaal profiteren van groeiende belangstelling hockeysport
Groei van het aantal hockeyers in Leusden naar maximaal 1.300/1.400 leden in 2020 met als
aandachtspunt: groei is geen doel op zich en het moet behapbaar blijven voor het gehele kader.
Hockey speelt in op behoefte aan een sociaal veilige omgeving met een compleet aanbod voor de
hele familie.
Blijf inspelen op de (te ontwikkelen) kernwaarden van Leusden: een gezellige vereniging midden
in de wijk, met een sterke jeugdopleiding en een eigen cultuur waar de verbondenheid groot is.
Focus op doorstroom B en A jeugd naar senioren (vroegtijdig meetrainen, spelen en betrekken) en
bovenal aandacht en begeleiding bij de overgang!!
Compleet aanbod breedtesport en prestatiesport; goed voor hockey
en goed voor Leusden en omgeving
Ambitie om in de 1e klasse te spelen met Heren 1 en dames 1 en een kwaliteitsimpuls te
bewerkstelligen bij de jeugd, zodat daar stappen gemaakt kunnen worden en er voldoende
aansluiting is richting de senioren. Dit betekent ook het niveau van de tweede teams omhoog
brengen.
Focus op senioren! Kijk naar meer trimgroepen (heren, dames), andere vormen cq ander aanbod;
het zijn verschillende doelgroepen met verschillende behoeftes . Speel daarop in.
Blijven investeren in aantal trainers / coaches en het niveau van het kader, om een kwaliteitsslag
te kunnen maken. Opstellen van een technisch beleidsplan/trainersbeleid is essentieel. De
aanstelling van een technisch manager is hierin wellicht noodzakelijk.
Opleiden en begeleiden van trainers en coaches is een belangrijk onderdeel
van het nieuwe technisch beleidsplan! Individuele begeleiding en
ontwikkeling komt hierin ook sterk terug.
Blijven focussen op de breedte! Een grote en zeer belangrijke groep.
Strategische kernpunten

Organisatie
•
Uitbreiding vrijwillig kader, leden in kaart brengen (ken je leden, competenties) -> vooral richting
ouders. Nieuwe ouders ontvangen en betrekken als vrijwilliger! (intakegesprek, op de koffie bij
het bestuur, witte rook sessies e.d). Focus daarbij op projectteams en overzichtelijke taken
(taakomschrijvingen).
Uitwerken van bedieningsconcepten voor de verschillende doelgroepen en van daaruit, binden,
behouden en werven.
Communicatie richting de leden en binnen de organisatie is van groot belang. Wie ben je en waar
sta je voor als Leusden en wat kunnen leden verwachten.
Opzetten van een aantal nieuwe commissies om alle nieuwe initiatieven te kunnen gaan
behappen.
Sponsoren werven (win-win-win situatie creëren), wat heb je te bieden als vereniging.
Een nieuwe organisatiestructuur opzetten!
Inzet op maatschappelijk verantwoord verenigen. Samenwerkingsvormen met de omgeving
oppakken (scholen ed.). Kernactiviteit blijft te allen tijde hockey!
•
•
•
•
•
•

Multifunctioneel clubhuis en accommodatie
•
Zeven dagen in de week horecavoorziening met elke dag een daghap/maaltijd, professionaliseren
van de bar is hierin belangrijk! Denk hierbij ook aan de “gezonde sportkantine”.
Het huidige clubhuis inzetten voor multifunctionele doeleinden (bijv. kinderopvang)
Aanleg vierde veld
Mogelijkheden onderzoeken voor het opzetten van een blaashal
•
•
•

similar documents