Inductie beginnende leraren

Report
INDUCTIE VAN BEGINNENDE LERAREN IN HET BEROEP
*
*
*
*
*
*
Bevoegde en onbevoegde beginnende leraren
‘Hoppen en stoppen’ van beginnende leraren
Tevredenheid met het beroep
Startvaardigheid
De kritische fase, de comfortfase en de expertfase
Had Francis Fuller gelijk?
Wim van de Grift,
Michelle Helms-Lorenz &
Ridwan Maulana
Amersfoort, Berghotel, 10 oktober 2013
BEGINNENDE LERAREN
(N=338)
bevoegde beginnende leraren
onbevoegde zij-instromers
leraren in opleiding
geeft niet aan of ze bevoegd zijn of niet
65%
9%
15%
11%
100%
BEGINNENDE LERAREN DIE HUN EERSTE BAAN
BINNEN 3 JAAR VERLATEN (N=338)
bevoegde
beginnende
leraren
(65%)
overige
beginnende
leraren
(35%)
blijft in
eerste
baan
‘hopt’ naar
andere
school
stopt
(voorlopig?)
als leraar
78%
13%
9%
54%
17%
29%
Z-SCORES WELBEVINDEN EN VAARDIGHEID VAN
BEVOEGDE BEGINNENDE LERAREN BIJ DE START VAN
HUN BEROEPSLOOPBAAN (N=222)
ontevredenheid
met het beroep
zelfvertrouwen in
eigen functioneren
beroepsstress
pedag. didactische
vaardigheid
betrokkenheid
leerlingen
‘blijft’
78.4%
‘hopt’ ‘stopt’
12.6%
9%
verschillen
significant?
blijft en stopt
.59
(p< .05)
-.10
.33
.02
.06
-.33
.-02
-.13
.47
.13
-.44 -1.08
.02
-.08
-.21
blijft en stopt
(p< .01)
Z-SCORES WERKDRUK, ENCULTURATIE,
PROFESSIONELE ONTWIKKELING EN COACHING VAN
BEVOEGDE BEGINNENDE LERAREN (N=222)
‘blijft’
78.4%
‘hopt’
12.6%
‘stopt’
9%
.05
-.24
.12
nee
.04
-.09
-.60
nee
professionele
ontwikkeling
.11
-.40
.20
nee
coaching
.05
-.17
-.14
nee
werkdruk
vermindering
enculturatie
verschillen
significant?
Fixed effect schattingen berekend met multiniveau analyse bij beginnende leraren:
Waarom stoppen beginnende leraren binnen 3 jaar met het beroep?
(n= 338 beginnende leraren; 73 scholen)
Te verklaren variantie
model 0
model 1
leraar
school
leraar
school
.132
.002
.048
.003
fixed effects
.16 (.02)***
.09 (.02)***
Intercept (Stopt binnen drie jaar)
Niveau 1 (beginnende leraar)
Bevoegd tot geven van onderwijs
Pedagogisch didactisch handelenBinnen 3 jaar stoppen
Betrokkenheid leerlingen
met het beroep wordt
vooral verklaard door:
Gevoel van eigen doelmatigheid
*onbevoegdheid
Beroepsstress
*lage startbekwaamheid
Ontevredenheid met beroep
*ontevredenheid met
Niveau 2 (school)
het beroep
Werkdrukvermindering
Enculturatie in school
Professionele ontwikkeling
Coaching
-2* log likelihood
noot: *<.05 **<.01 ***<.001
280.133
-.05
-.07
.02
-.02
.01
.08
.01
-.03
.03
.02
-17.04
(.02)*
(.03)**
(.02)
(.03)
(.02)
(.02)**
(.02)
(.02)
(.02)
(.02)
Fixed effect schattingen berekend met multiniveau analyse bij bevoegde beginnende leraren:
Wat beïnvloedt ontevredenheid met het beroep?
(n= 222 beginnende leraren; # scholen)
Te verklaren variantie
model 0
model 1
leraar
school
leraar
school
.849*** .023
.483*** .047
fixed effects
-.11 (.08)
-.01 (.08)
Intercept (Ontevredenheid met beroep)
Niveau 1 (beginnende leraar)
-.39
Startvaard. ped. didactisch handelen
Betrokkenheid leerlingen
.03
Gevoel van eigen doelmatigheid
-.18
Ontevredenheid met het
Beroepsstress
.23
beroep wordt vooral
verklaard door gebrek aan
Niveau 2 (school)
startvaardigheid en
Werkdrukvermindering
-.03
beroepsstress
Enculturatie in school
-.02
Professionele ontwikkeling
.04
Coaching
-.07
-2* log likelihood
434.76
217.50
noot: *<.05 **<.01 ***<.001
(.11)***
(.10)
(.10)
(.09)***
(.08)
(.08)
(.09)
(.08)
Fixed effect schattingen berekend met multiniveau analyse bij bevoegde beginnende leraren:
Wat beïnvloedt de groei in pedagogisch didactische vaardigheid?
(n= 222 beginnende leraren; # scholen)
Te verklaren variantie
model 0
model 1
leraar
school leraar
school
.795*** .037
.757*** .000
fixed effects
.10 (.08)
-.13 (.11)
Intercept (Ped. did. vaardigh. na 2 jaar)
Niveau 1 (beginnende leraar)
-.52
Startvaard. ped. didactisch handelen
Betrokkenheid leerlingen
-.06
Gevoel van eigen doelmatigheid
.18
Groei in pedagogisch
Beroepsstress
didactische vaardigheid .05
van beginnende leraren .04
Ontevredenheid met beroep
wordt vooral verklaard
Niveau 2 (school)
door coaching
Werkdrukvermindering
-.19
Enculturatie in school
.05
Professionele ontwikkeling
-.02
Coaching
.23
-2* log likelihood
368.53
204.73
noot: *<.05 **<.01 ***<.001
(.16)***
(.13)
(.13)
(.12)
(.16)
(.11)
(.12)
(.12)
(.11)*
Fixed effect schattingen berekend met multiniveau analyse bij bevoegde beginnende leraren:
Wat beïnvloedt de beroepstress?
(n= 222 beginnende leraren; # scholen)
Te verklaren variantie
model 0
model 1
leraar
school leraar
school
.986*** .106
.665*** .000
fixed effects
.002 (.07)
-.04 (.07)
Intercept (Beroepsstress)
Niveau 1 (beginnende leraar)
.07
Startvaard. ped. didactisch handelen
Betrokkenheid leerlingen
-.01
Beroepsstress wordt
Gevoel van eigen doelmatigheid
-.38
vooral verklaard door
Ontevredenheid met beroep
.26
gebrek aan gevoel van
Niveau 2 (school)
eigen doelmatigheid en
Werkdrukvermindering
ontevredenheid met het -.05
Enculturatie in school
.12
beroep
Professionele ontwikkeling
-.00
Coaching
-.03
-2* log likelihood
631.81
337.82
noot: *<.05 **<.01 ***<.001
(.09)
(.09)
(.09)
(.09)
(.08)
(.08)
(.08)
(.08)
HOE ERVAREN LEERLINGEN HUN LERAAR? (SD 5.0)
Klim
Inst
Org
Met
Act
Afst
benadert mij met respect
bereidt zijn/haar lessen goed voor
geeft antwoord op mijn vragen
betrekt mij bij de les
maakt duidelijk wat ik voor een proefwerk moet leren
helpt mij als ik iets niet weet of kan
let erop dat ik anderen met respect behandel
helpt mij als ik iets niet snap
legt mij uit hoe ik iets moet doen
gebruikt duidelijke voorbeelden
maakt mij duidelijk wat de bedoeling van de les is
zorgt dat ik mijn best doe
legt mij alles duidelijk uit
heeft aandacht voor mij
hanteert duidelijke regels
zorgt dat ik oplet
sluit aan bij wat ik weet of kan
controleert of ik de lesstof heb begrepen
zorgt dat ik mijn tijd goed gebruik
geeft mij zelfvertrouwen bij moeilijke taken
zet mij aan het denken
vertelt mij hoe ik iets moet leren
motiveert mij
weet wat ik moeilijk vind
1
2
3
4 verlaat 1e baan
5 blijft in 1e baan
6
7
8
9
10
Reden onb. 11.45
11
St. eig. init. 11.98
12 Contr. einde13.36
13 Funct. slecht 13.91
14 Andere baan14.46
15 Em./btl. reis15.38
16 Priveredenen15.40
Starter 17.00
17
Blijver 18.20
18
Na
1 jaar 19.00
19
20
Erv. leraar 20.96
21
22
23
24
HOE ERVAREN LEERLINGEN HUN LERAAR? (SD 5.0)
Klim
Inst
Org
Met
Act
Afst
benadert mij met respect
bereidt zijn/haar lessen goed voor
geeft antwoord op mijn vragen
betrekt mij bij de les
maakt duidelijk wat ik voor een proefwerk moet leren
helpt mij als ik iets niet weet of kan
let erop dat ik anderen met respect behandel
helpt mij als ik iets niet snap
legt mij uit hoe ik iets moet doen
gebruikt duidelijke voorbeelden
maakt mij duidelijk wat de bedoeling van de les is
zorgt dat ik mijn best doe
legt mij alles duidelijk uit
heeft aandacht voor mij
hanteert duidelijke regels
zorgt dat ik oplet
sluit aan bij wat ik weet of kan
controleert of ik de lesstof heb begrepen
zorgt dat ik mijn tijd goed gebruik
geeft mij zelfvertrouwen bij moeilijke taken
zet mij aan het denken
vertelt mij hoe ik iets moet leren
motiveert mij
weet wat ik moeilijk vind
1
2
3
4 Onbevoegd
5 Bevoegd
6
7
8
9
10
11
12
13
Onbevoegd 15.18
14
LIO 15.26
15
Zij-instromer 15.37
16
17
Starter 17.00
18
Blijver 18.20
19
Na 1 jaar 19.00
20
Erv. leraar 20.96
21
22
23
24
BEOORDELING DOOR GETRAINDE EXPERT (SD 6.8)
klimaat
organisatie
uitleg
activeren
leren leren
afstemmen
toont in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen
-5.57
1
geeft duidelijke uitleg van de leerstof
zorgt voor ontspannen sfeer
ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen
geeft feedback aan de leerlingen
zorgt voor een ordelijk verloop van de les
zorgt voor wederzijds respect
zorgt voor doelmatig klassenmanagement
geeft goed gestructureerd les
bevordert dat leerlingen hun best doen
gebruikt leertijd efficiënt
gaat tijdens verwerking na of leerlingen opdrachten goed uitvoeren
stelt vragen die leerlingen tot denken aanzetten
betrekt alle leerlingen bij de les
verduidelijkt bij de aanvang van de les de lesdoelen
hanteert werkvormen die leerlingen activeren
duidelijke uitleg van didactische hulpmiddelen en opdrachten
stimuleert leerlingen om over oplossingen na te denken
gaat tijdens instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen
stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen
zorgt voor interactieve instructie
moedigt kritisch denken van leerlingen aan
bevordert het toepassen van het geleerde
laat leerlingen hardop denken
leert leerlingen hoe complexe problemen te vereenvoudigen
gaat na of de lesdoelen werden bereikt
stimuleert het gebruik van controle activiteiten
leert leerlingen oplossingen checken
stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen
vraagt leerlingen na te denken over strategieën bij de aanpak
biedt zwakke leerlingen extra leer-en instructietijd
stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen
-1.94
-1.78
-1.05
-.99
-.95
-.85
-.76
-.71
-.67
-.67
-.50
-.42
-.12
-.12
-.04
.16
.16
.23
.36
.65
.65
.71
.81
1.26
1.32
1.54
1.57
1.79
1.82
1.86
2.26
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
voorlopige
normering
halverwege opleiding
startende leraar
1-5 jr ervaring
6-15 jr ervaring
gemiddelde leraar
16-20 jr ervaring
Hoe bepalen we de zone van de naaste
ontwikkeling van Anton? Een voorbeeld:
Wim Ik heb geconstateerd dat Anton bij het
begin van de les voor de leerlingen
verduidelijkte wat zijn lesdoelen waren
Dik
Ik zag ook dat hij werkvormen hanteerde
die leerlingen activeren
Wim Ja, en ik heb ook gezien dat hij tijdens de
instructie naging of leerlingen de leerstof
hebben begrepen,
maar ik heb nog niet gezien dat hij het
kritisch denken van leerlingen aanmoedigde
De score van een leraar Anton
Wim Ik heb geconstateerd dat Anton bij het
begin van de les voor de leerlingen
verduidelijkte wat zijn lesdoelen waren
15
Dik
Ik zag ook dat hij werkvormen hanteerde
die leerlingen activeren
16
Wim Ja, en ik heb ook gezien dat hij tijdens de
instructie naging of leerlingen de leerstof
hebben begrepen,
19
maar ik heb nog niet gezien dat hij het
22
kritisch denken van leerlingen aanmoedigde
BEOORDELING DOOR GETRAINDE EXPERT (SD 6.8)
klimaat
organisatie
uitleg
activeren
leren leren
afstemmen
toont in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen
v
1
geeft duidelijke uitleg van de leerstof
zorgt voor ontspannen sfeer
ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen
geeft feedback aan de leerlingen
zorgt voor een ordelijk verloop van de les
zorgt voor wederzijds respect
zorgt voor doelmatig klassenmanagement
geeft goed gestructureerd les
bevordert dat leerlingen hun best doen
gebruikt leertijd efficiënt
gaat tijdens verwerking na of leerlingen opdrachten goed uitvoeren
stelt vragen die leerlingen tot denken aanzetten
betrekt alle leerlingen bij de les
verduidelijkt bij de aanvang van de les de lesdoelen
Anton werkt dus op het
hanteert werkvormen die leerlingen activeren
duidelijke uitleg van didactische hulpmiddelen en opdrachtenniveau van de startende
stimuleert leerlingen om over oplossingen na te denken
leraar
gaat tijdens instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen
score Anton=19
stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen
zone van de naaste
zorgt voor interactieve instructie
ontwikelling van Anton
moedigt kritisch denken van leerlingen aan
bevordert het toepassen van het geleerde
laat leerlingen hardop denken
leert leerlingen hoe complexe problemen te vereenvoudigen
gaat na of de lesdoelen werden bereikt
stimuleert het gebruik van controle activiteiten
leert leerlingen oplossingen checken
stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen
vraagt leerlingen na te denken over strategieën bij de aanpak
biedt zwakke leerlingen extra leer-en instructietijd
stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
v
v
v
voorlopige
normering
halverwege opleiding
startende leraar
1-5 jr ervaring
6-15 jr ervaring
gemiddelde leraar
16-20 jr ervaring
VRAGEN?
[email protected]
06 12 75 76 87

similar documents