Implementatie - Platform voor Herstelgericht werken op school

Report
Het implementeren
van herstelgericht werken op school
Stijn Deprez
12 Oktober 2012
1
Situering Ligand
uit vzw Oranjehuis (welzijn) en CDV Aura (onderwijs)
Centrum voor preventief en herstelgerichtwerken
1. Onderwijspraktijk
2. Ontwikkeling / innovatie vanuit expertise
3. Vorming
•
3 basisopleidingen
–
•
Klasmanagement / hergo-moderator / Positieve heroriëntatie
Implementatietrajecten
2
Implementatie = Verandering
Opdracht: in groepjes van 6
Denk na over een grote verandering die is doorgevoerd op je
werk. (herstructurering, nieuwe aanpak, nieuw decreet,…)
- Wat zijn de factoren die er voor zorgden dat je kan spreken
over een
- Geslaagde implementatie (groep 1-2-3)
- Niet-geslaagde implementatie (groep 4-5-6)
3
Visie op het implementeren op van herstel
"Be the change you want to see in the world”
Mahatma Gandhi
Of
Probeer herstel op een herstelgericht manier te implementeren
4
Social Discipline window: Hoe ga je om met conflicten?
CONTROLE
(structuur)
Bestraffen
Herstellen
AAN
MET
(autoritair)
(gezaghebbend)
Verwaarlozen
Toelaten
NIET
VOOR
(onverschillig)
(bemoederen)
STEUN (zorg)
Bron: International Institute for Restorative Practices
5
Organizational change window: Hoe ga je om met verandering?
STURING
(structuur)
Opleggen
Ontwikkelen
AAN
MET
(autoritair)
(connectie
persoonlijke groei –
professionele groei)
Vermijden
Voorschotelen
NIET
VOOR
(onverschillig)
(bemoederen)
STEUN (zorg)
6
Organizational change window: Hoe ga je om met verandering?
STURING
(structuur)
Opleggen
Ontwikkelen
AAN
MET
(autoritair)
(connectie
persoonlijke groei –
professionele groei)
voortploeteren
Voorschotelen
NIET
VOOR
(onverschillig)
(bemoederen)
STEUN (zorg)
Reflectie: kan je je implementatie-voorbeeld in dit kader plaatsen?
7
'Je haalt het beste uit anderen, niet door hen
het vuur aan de schenen te leggen, maar door
het vuur in hun binnenste aan te wakkeren'
Bob Nelson.
8
Opdracht (zelfde groepjes):
Hoe zou jij concreet ‘herstel’ op een
herstelgerichte manier implementeren in jouw
organisatie of bij jouw partners (als CLB’er, als
time-out werking)?
Wat zouden daarin de krachtlijnen zijn?
9
Opdracht: Hoe ga je om met volgende
stellingen:
1. ‘Herstel is een softe aanpak, met een babbel ben ze
2.
3.
er van af’ (groep 1 & 2)
‘Laat ons alstublieft gewoon ons werk doen en dat is
lesgeven’ (groep 3&4)
‘Wat zal de rest daar wel niet van denken als ook dat
al onbestraft blijft’ (groep 5&6)
10
Ligand als procesbegeleider
1. Mensen enthousiasmeren voor herstel
Studiedagen / workshop /
2. Hergo-opleiding
Selectie van mensen die bereid zijn om herstel te implementeren in hun organisatie
Brengen ervaringen binnen in school
3. Kerngroep krijgt training
(herstellend handelen)
Opmaak van een actie plan / implementatieplan
4. Supervisie / ondersteuning
11
Opmaak van een actieplan ‘herstellen
handelen’
•
Micro-niveau
•
Meso-niveau
•
Macro-niveau
12
Implementatietrajecten met Ligand op
verschillende terreinen
Onderwijs:
ASO
BSO / TSO
BUSO
Deeltijds leren en Werken
POT
Time-outprojecten
Lagere school
Welzijn:
Voorzieningen
Gesloten gemeenschapsinstelling
13
Label herstelgerichte school
Criteria: scholen maken een document op
1. Beschrijving van het implementatieproces
2. Implementatie in het pedagogisch beleid
3. Herstel in het schoolreglement / tuchtreglement
4. Bekendmaking van de herstelgedachte
(personeel,leerlingen, ouders, partners,…
5. Procedures tot herstel
6. Herstelervaringen (casussen)
7. Intervisie / verdere groeikansen
14
Effect op de hele schoolgemeenschap
•
•
•
•
•
•
•
Grote dynamiek bij de kerngroep
Grote impact op schoolklimaat (scholen doen grote
inspanningen om ook het preventieve luik aan te pakken)
Minder tuchtdossiers / minder interventies /minder uitsluiting
Grote tevredenheid bij ouders (door grote betrokkenheid)
Educatieve meerwaarde voor jongeren (herstel als een kans)
Pedagogisch verantwoordelijken / leerlingenbegeleiders
worden een heel stuk ontlast. (meer gedeelde
verantwoordelijkheid)
…
15
Meer info:
www.ligand.be
[email protected]
0491.56.98.86
16
Er is sprake van diepgaande veranderingen wanneer mensen die binnen de school
verantwoordelijkheid dragen …
… (meer) openheid tonen voor een bepaalde problematiek: ze willen er meer over weten, zijn bereid
om er zich rond bij te scholen, dragen bij tot het intern debat, lezen er over, gaan er over in
gesprek (formeel en informeel), …;
- … een bestaand probleem ook zelf als een probleem gaan omschrijven maar dan wel op zodanige
wijze dat ze hun eigen verantwoordelijkheid blijven zien;
- … bereid zijn tot zelfreflectie en zelfevaluatie: ze zijn gemotiveerd om hun eigen denken en doen te
kritisch te bevragen en willen hieruit lessen trekken;
- … zich bereid tonen tot het innemen van een ander perspectief: al worden ze zelf door het thema
geraakt, toch kiezen ze er voor om het onderwerp/probleem vanuit een andere hoek te bekijken
(vb. leerlingenperspectief, ouderperspectief, directieperspectief, slachtofferperspectief,
daderperspectief, …);
- … de inspanning willen doen om nieuwe ideeen te helpen uitwerken;
- … interesse tonen voor nieuwe aanpakvormen, deze aanleren en ook durven toepassen;
- … dezelfde onderwerpen op een andere manier gaan bekijken, bespreken en behandelen;
- … hun eigen handelen en de manier van (samen) werken anders gaan organiseren of aanpakken;
- … hun persoonlijke doelstellingen verbinden met de doelstellingen van het beleid;
…
Uit: Gie Deboutte ‘Handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid
‘
17

similar documents