Stand van zaken

Report
Stand van zaken
Guy Marchal
Strategische werkgroep
uitgangspunt
De laatste jaren is de stralenbelasting van de
bevolking ten gevolge van diagnostische
onderzoeken in België dramatisch gestegen.
Hiermee behoort ons land aan de wereldtop.
Algemene doelstellingen
• Het eerste doel van de werkgroep is dan ook om deze groei
om te buigen en zodoende terug aan te sluiten bij de
stralingsniveaus van de omliggende landen.
• Het tweede doel van de werkgroep is het bereiken van een
kwalitatieve verbetering van de diagnostische onderzoeken.
• Zuivere besparingen mogen dan ook niet het doel zijn. Het
bespaarde geld zal immers nodig zijn om de kwaliteit van
de medische beeldvorming op peil te houden.
• Door de snelle technologische evolutie van de
diagnostische apparatuur is het belangrijk om bij te blijven
en de trein niet te missen. Naast een kwaliteitsverbetering
brengt moderne apparatuur ook een potentiële
dosisreductie met zich mee.
Aanpak
• Om op een efficiënte wijze actie te ondernemen is een
goede langetermijnstrategie nodig, deze strategie wordt
bepaald door de strategische werkgroep.
• In de strategische werkgroep worden verantwoordelijken
uit de verschillende partijen betrokken. De strategische
werkgroep bespreekt mogelijke knelpunten die een
efficiënte implementatie van de maatregelen in de weg
staan en formuleert voorstellen om deze knelpunten weg
te werken.
• De strategische werkgroep delegeert taken aan drie
subwerkgroepen. De kern van deze drie subwerkgroepen
bestaat uit de leden van de strategische werkgroep.
Werkgroep guidelines
• Deze werkgroep heeft als taak richtlijnen te formuleren
betreffende het diagnostisch gebruik van ioniserende
straling.
• Deze groep is samengesteld uit vertegenwoordigers
van: het FANC, Consilium Radiologicum, Nucleaire
geneeskunde, connexisten, Domus Medica (en de
Waalse tegenhanger) en de Belgische vereniging
ziekenhuis fysici.
• De huidige leden van deze groep zijn: Guy Marchal
(voorzitter), Van Bladel Lodewijk, Wim Janssens, Aldo
Perissino en Nils Reynders-Frederix
Stand van zaken
• Uitgangspunt:
Bestaande Franse guidelines (2005)
• Vraag naar actualisatie (2010) door
– Secties KBVR
– Wetenschappelijke vereniging Nucleaire geneeskunde
• Verschillen in nederlandstalige en franstalige versies :
correlatie oefening , vertaling waar nodig en finale redactie
• Niet zeker of de richtlijnen nucleaire geneeskunde en de
richtlijnen radiologie in het finale document op elkaar
kunnen worden afgestemd
• “Guidelines” veranderen in “informatie en hulp voor het
optimaal gebruik van de nieuwe beeldvormende
technieken” ?
Stand van zaken
• Voorstel voor nieuw verplicht en uniform
voorschrijf formulier ?
• Omvat
– Demografische patienten data
– Klinische inlichtingen
– Verwachte Informatie (nodig voor therapeutische
keuze)
– Gesuggereerd onderzoek
– Gegevens over aanvrager
– Te verwachten stralenbelasting?
Stand van zaken
• Voorstel voor nieuw verplicht en uniform
voorschrijf formulier ?
• Verwacht van radioloog
– Uitgevoerd of gewijzigd onderzoek?
– Argumentatie bij wijziging
– Registratie nummer van gebruikt toestel
– Gegevens van radioloog
Werkgroep sensibilisatie
• Het doel van deze werkgroep is het sensibiliseren van zowel
de uitvoerders en de voorschrijvers van diagnostische
onderzoeken als de bevolking.
• Deze sensibilisatie moet leiden tot een reductie in
ontvangen stralingsdosis door diagnostische toepassingen
voor de bevolking.
• Deze groep is samengesteld uit vertegenwoordigers van:
het RIZIV, Consilium Radiologicum, Nucleaire geneeskunde,
FANC, Hoge Gezondheidsraad, connexisten, voorschrijvers
en de mutualiteiten.
• De huidige leden van deze groep zijn: Wim Janssens
(voorzitter), Aldo Perissino (voorzitter), Hilde Engels, Jan
Eyckmans en Nils Reynders-Frederix.
Stand van zaken
• Sensibilisering van het publiek en de patiënten
• Informatie, per specialisme over het belang van de blootstelling aan
ioniserende straling in hun zorgregio
– De graad van blootstelling per inwoner, uitgesplitst per
geografische eenheid ;
– Het relatieve aandeel van elk specialisme dat bij die blootstelling
voor het voorschrift verantwoordelijk is;
– De onderzoeken die per specialisme het meest aan die irradiatie
bijdragen
• Grote publiciteit omtrent geactualiseerde aanbevelingen
• Relevante individuele informatie van elke gezondheidszorgwerker,
gebaseerd op zijn praktijk
• Een aanpassing van de procedures voor ten laste neming
Stand van zaken
• Sensibilisering van het publiek en de patiënten
• Informatie, per specialisme (samenlopend met 1), over het
belang van de blootstelling aan ioniserende straling in hun
zorgregio
– integratie in de beheersoftware van de medische dossiers (2010 )
– didactische brochure (2011)
– faculteiten, hoge scholen medische technologie
• Grote publiciteit omtrent geactualiseerde aanbevelingen
• Relevante individuele informatie van elke
gezondheidszorgwerker, gebaseerd op zijn praktijk
• Een aanpassing van de procedures voor ten laste neming
Stand van zaken
• Sensibilisering van het publiek en de patiënten
• Informatie, per specialisme (samenlopend met 1), over het
belang van de blootstelling aan ioniserende straling in hun
zorgregio
• Grote publiciteit omtrent geactualiseerde aanbevelingen
• Relevante individuele informatie van elke
gezondheidszorgwerker, gebaseerd op zijn praktijk
–
–
–
–
het voorzorgsprincipe
de overbodige onderzoeken
het onnodig voorschrijven
het ongepast voorschrijven
• Een aanpassing van de procedures voor ten laste neming
Stand van zaken
• Sensibilisering van het publiek en de patiënten
• Informatie, per specialisme (samenlopend met 1), over het belang
van de blootstelling aan ioniserende straling in hun zorgregio
• Grote publiciteit omtrent geactualiseerde aanbevelingen
• Relevante individuele informatie van elke gezondheidszorgwerker,
gebaseerd op zijn praktijk
• Een aanpassing van de procedures voor ten laste neming
– gestandaardiseerd aanvraag formulier
– De zorgverleners zullen de resultaten (elektronisch) moeten meedelen aan
de voorschrijver
– De beheersoftware van het dossier zal de gecumuleerde dosissen die de
patiënt krijgt, moeten kunnen berekenen (2010 ).
– De zorgverleners zullen de voorschriften kunnen wijzigen in functie van de
geldende aanbevelingen (2010).
Werkgroep
accreditatie en optimalisatie
• Deze werkgroep zal trachten incentives te formuleren
om de ziekenhuizen aan te zetten aan dosisreductie te
doen. Deze incentives zijn nodig om de guidelines te
ondersteunen en de strategische doelen te doen
slagen.
• Deze groep is samengesteld uit vertegenwoordigers
van: FOD volksgezondheid, de mutualiteiten, FANC,
RIZIV, medische fysica en Consilium Radiologicum.
• De huidige leden van deze groep zijn: Guy Marchal
(voorzitter), Aldo Perisinno, Greet Haelterman, An
Fremout, Pascal Meeus en Nils Reynders-Frederix
Stand van zaken
• Optimalisatie zowel door betere techniek als
door opleiding en optimaal gebruik
• samenwerking tussen FANC, medische fysici, opleiders en
uitvoerders via werkgroepen, ronde tafels, etc..
• Accreditatie
– COMPREHENSIVE CLINICAL AUDITS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY
PRACTICES (IAEA)
Voorgesteld werkinstrument
COMPREHENSIVE CLINICAL AUDITS OF DIAGNOSTIC
RADIOLOGY PRACTICES:
A TOOL FOR QUALITYIMPROVEMENT
QUALITY ASSURANCE AUDIT
FOR DIAGNOSTIC RADIOLOGY IMPROVEMENTAND LEARNING (QUAADRIL)
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
VIENNA, 2010
COMPREHENSIVE CLINICAL AUDITS OF DIAGNOSTIC
RADIOLOGY PRACTICES
• Lijvig document dat vier grote luiken bevat:
– QUALITY MANAGEMENT PROCEDURES AND
INFRASTRUCTURE
– PATIENT RELATED PROCEDURES
– TECHNICAL PROCEDURES
– EDUCATION, TRAINING AND RESEARCH PROGRAMMES
COMPREHENSIVE CLINICAL AUDITS OF DIAGNOSTIC
RADIOLOGY PRACTICES
• Lijvig document dat drie grote luiken bevat:
– QUALITY MANAGEMENT PROCEDURES AND
INFRASTRUCTURE
– PATIENT RELATED PROCEDURES
– TECHNICAL PROCEDURES
– EDUCATION, TRAINING AND RESEARCH PROGRAMMES
Bedoeling het reduceren van dit audit boek tot een voor België,
klinisch relevant accrediteringsinstrument
Financiële besprekingen
• Tussen RIZIV, mutualiteiten, Consilium….
• Alternatief voor bestaande financiering met
uitbreiding van forfaitair deel.
• Co-responsabilisering van voorschrijver?
• Extra financiering van kwaliteit
• ….
Conclusie
• Er bestaat van uit de overheid een duidelijke wil
om het aantal nutteloze beeldvormende
onderzoeken te reduceren
• Er is een positieve evolutie in de verhouding
tussen FANC ,uitvoerders en Medische Fysica
met aandacht voor een meer klinisch relevante
aanpak
• De te vermijden valkuil is: te veel aandacht voor
administratie en te weinig tijd voor de patient !

similar documents