Keuzedelen

Report
Keuzedelen
keuzedeel
CE digitale vaardigheden basis
hoort bij dossier
Dienstverlening
Duits in de beroepscontext A2
Dienstverlening
Duurzaamheid in het beroep,
Dienstverlening
niveau 2
Engels in de beroepscontext A2 Dienstverlening
Internationaal I: interculturele
intelligentie
Ondernemend gedrag
Dienstverlening
Duits in de beroepscontext A2
Duits in de beroepscontext B1
Duurzaamheid in het beroep,
niveau 4
Facilitair leidinggeven
Facilitair leidinggeven
Facilitair leidinggeven
Dienstverlening
hoort bij kwalificatie
Medewerker facilitaire
dienstverlening
Medewerker facilitaire
dienstverlening
Medewerker facilitaire
dienstverlening
Medewerker facilitaire
dienstverlening
Medewerker facilitaire
dienstverlening
Medewerker facilitaire
dienstverlening
Facilitair leidinggevende
Facilitair leidinggevende
Facilitair leidinggevende
Agenda
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Herziening van de kwalificatiestructuur
Soorten keuzedelen
Keuzedelen en hun karakteristieken
Aanbod van keuzedelen
Kiezen van keuzedelen
BPV in een keuzedeel
Diplomering keuzedelen
Keuzedelen en certificaten
Extra keuzedelen
Vrijstelling voor keuzedelen
Tot stand komen keuzedelen
Aan de slag
Handige informatie
Onderwijsveld in ontwikkeling
›
Ruim baan voor vakmanschap; versterking van vitaliteit, herkenbaarheid,
doelmatigheid, effectiviteit en marktpositie van het MBO
›
Globalisering en technologische ontwikkelingen stellen andere en hogere
eisen aan de bekwaamheden van de beroepsbevolking
›
Permanente innovatie van onderwijs is van belang; flexibel in spelen op
vragen uit de arbeidsmarkt
›
Toewerken naar een levenlang leren
Uitgangspunten herziening
›
›
›
›
›
›
›
Meer doelmatigheid in het onderwijs
Betere aansluiting op de arbeidsmarkt
Transparanter opleidingsaanbod
Vereenvoudiging programmeren onderwijs
Mogelijkheid tot beter profileren instelling
Sneller inspelen op actuele ontwikkelingen arbeidsmarkt
Betere doorstroming binnen mbo en naar vervolgonderwijs
Herziening van de kwalificatiestructuur
Tijdspad
Keuzedelen als onderdeel van de structuur
Keuzedelen bieden meerwaarde
›
Keuzedelen zijn een verrijking bovenop de kwalificatie (basis- en
profieldeel)
›
Flexibiliteit: keuzedelen zijn apart beschreven en daardoor snel en flexibel
te ontwikkelen en vast te stellen
›
Innovatie: keuzedelen bieden de mogelijkheid om beter in te spelen op
actualiteiten en innovatie in het beroepenveld
›
Regio: keuzedelen bieden de mogelijkheid om in te spelen op regionale
behoeften in het beroepenveld
›
Keuzedelen bieden de mogelijkheid om als bouwstenen voor een opleiding
ingezet te worden
Soorten
Keuzedelen
Keuzedelen en hun karakteristieken
Keuzedelen en hun karakteristieken
Keuzedelen en hun karakteristieken
Keuzedelen en hun karakteristieken
Keuzedelen en hun karakteristieken
Keuzedelen en hun karakteristieken
Keuzedelen en hun karakteristieken
Keuzedelen en hun karakteristieken
Keuzedeelverplichting
›
Per soort opleiding is vastgelegd wat de omvang is van de
keuzedeelverplichting
›
›
De keuzedeelverplichting wordt uitgedrukt in studielast in klokuren
De keuzedeelverplichting kan gevuld worden met één of meerdere aan de
kwalificatie gekoppelde keuzedelen
Keuzedeelverplichting
* Aangegeven klokuren hebben geen directe relatie met de onderwijstijd, maar tellen wel mee in de studielast (van 1600 uur)
* De vertaling naar onderwijs en programmering is de verantwoordelijkheid van de school
* Keuzedeelverplichting blijft gelijk, ongeacht de programmering van de studieduur
Aanbod van keuzedelen
›
De school bepaalt welke keuzedelen uit het landelijk register in het
aanbod worden opgenomen
›
Het aanbod moet voldoende zijn voor de student om daadwerkelijk te
kunnen kiezen
›
Voldoende is minimaal 2 configuraties van keuzedelen
›
De school moet deze aanbieden, dat noemen we aanbodverplichting
Komen tot configuraties
Een voorbeeld van slim programmeren met configuraties
Kiezen van keuzedelen door de student
›
De keuze van een student voor een keuzedeel kan aan het begin of tijdens
de opleiding worden gemaakt
›
Het aanbod van de school dat beschikbaar is op het moment van kiezen,
bepaalt waaruit gekozen kan worden
›
Het keuzedeel is geen inschrijfpositie
›
De keuze zelf wordt niet uitgewisseld met Bron, bij uitschrijven of halen
diploma wordt uitgewisseld welke keuzedelen behaald/niet-behaald zijn
BPV in een keuzedeel
›
›
›
In een keuzedeel kan BPV opgenomen zijn
BPV in het kader van een keuzedeel kan bij ieder erkend leerbedrijf
worden uitgevoerd; het leerbedrijf hoeft dus niet erkend te zijn voor de
kwalificatie waarop de student is ingeschreven
Er komt geen aparte erkenning voor een leerbedrijf op keuzedeelniveau
Diplomering keuzedelen
›
Het wel of niet behalen van een keuzedeel is niet bepalend voor het
behalen van het diploma
›
Het hebben van een examenresultaat per keuzedeel is wel
voorwaardelijk voor het behalen van het diploma
›
Iedere student moet dus examen doen voor de keuzedelen binnen de
opleiding om het diploma te kunnen krijgen
›
Het voldoen aan de keuzedeelverplichting is onderdeel van de
beoordeling van de examencommissie
Keuzedelen en certificaten
›
Aan een keuzedeel kan bij of krachtens een Algemene Maatregel van
Bestuur (AMvB) een certificaat worden verbonden
›
›
Certificaten worden net als diploma’s opgenomen in het diplomaregister
Als de student in opleiding 1 een keuzedeel behaalt waaraan een
certificaat is verbonden, kan de examencommissie besluiten dat dit leidt
tot een vrijstelling (eventueel voor een deel van de kwalificatie) in
opleiding 2
Extra keuzedelen
›
De school kan de mogelijkheid bieden om extra keuzedelen te volgen
›
Extra keuzedelen hoeven niet gekoppeld te zijn aan de kwalificatie en komen
bovenop de keuzedeelverplichting
›
›
De student schuift aan bij bestaand aanbod van de school
ROC’s mogen alle keuzedelen als extra aanbieden,
AOC’s/vakinstellingen en niet-bekostigde mogen
alleen de keuzedelen die gekoppeld zijn aan de
kwalificaties waarvoor zij diploma-erkenning hebben
Vrijstelling voor keuzedelen
›
Bij een (op)volgende opleiding moet de student opnieuw voldoen aan de
keuzedeelverplichting van deze opleiding
›
De examencommissie kan vrijstelling verlenen voor een keuzedeel, als de
student het reeds behaald heeft
›
Indien het keuzedeel ook gekoppeld is aan de nieuwe opleiding, is voldaan aan
(een deel van) de nieuwe keuzedeelverplichting
›
Wanneer een student een keuzedeel niet heeft behaald, kan de
examencommissie besluiten dat de student het ‘gevolgd’ heeft. Daarmee is ook
voldaan aan (een deel van) de nieuwe keuzedeelverplichting
Gevolgde keuzedelen en keuzedeelverplichting
›
Een niet behaald keuzedeel wordt door de examencommissie meegenomen in
de beoordeling of voldaan is aan de keuzedeelverplichting
›
Bij een (op)volgende opleiding kan de examencommissie besluiten dat de
student het eerder niet behaalde keuzedeel ‘gevolgd’ heeft
›
Daarmee is voldaan aan (een deel van) de nieuwe keuzedeelverplichting
Tot stand komen keuzedelen
›
Kenniscentra/SBB, scholen, bedrijfsleven en/of brancheorganisatie kunnen
initiatiefnemer zijn voor het ontwikkelen van een keuzedeel
›
Een kort cyclische procedure van 3 maanden waarin pariteit geborgd is
Handige informatie
›
Meer informatie en nieuws: herzieningmbo.nl
›
Kwalificatiedossiers, keuzedelen en koppelingen: kwalificatiesmbo.nl
›
Servicedocumenten en handreikingen: URL NOG ONBEKEND
Keuzedelen

similar documents