LATVIJAS UNIVERSIT*TE

Report
Lietas izskatīšanas atlikšana.
Problēmas un risinājumi.
Mg. iur. Martins Osis
Rīga 2014
Saturs










Civillietas izskatīšanas atlikšanas izpratne
Civilprocesa likuma 23.nodaļas saturs vai numerus clausus?
Tiesneša atstatīšana vai noraidīšana
Pretprasības celšana
CPL 156.pants - dalībnieku neierašanās sekas
Lietas izskatīšanas pēc būtības atsākšana
Laulības šķišanas lietu izskatīšanas atlikšana
Secinājumi
Risinājumi
Diskusija
Civillietas izskatīšanas atlikšanas
izpratne I

Novirze no civillietu vispārējās izskatīšanas kārtības
(Civilprocesa likuma komentāri. I daļa (1. – 28.nodaļa). Sagatavojis autoru kolektīvs
prof. K. Torgāna zinātniskajā redakcijā Rīga: TNA, 2011, 467.lpp.)

Ierosinātas civillietas izskatīšanas nobīde laikā
(Osis M. Lietas izskatīšanas atlikšana civilprocesā. Jurista Vārds, 17.08.2010, nr.33, 12. –
15.lpp.)

“Pauze” ar mērķi nodrošināt efektīvāku tiesību uz taisnīgu
tiesu realizāciju
(Turpat)

Institūts, kas neliedz veikt procesuālās darbības, bet ne
vienmēr tās tiek veiktas
Civillietas izskatīšanas atlikšanas
izpratne II



“Bremzējoša” ietekme uz tiesvedības norisi
Ietekmē tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanu saprātīgā
termiņā
Pastāv risks negodprātīgai lietu izskatīšanas novilcināšanai
Civilprocesa likuma 23.nodaļa I
Imperatīvie lietas izskatīšanas atlikšanas pamati (CPL
209.p.):

ja nav nodrošinātas lietas dalībnieku tiesības piedalīties
lietas izskatīšanā pēc būtības (nav paziņots un
neierodas, ir paziņots, bet neierodas attaisnojoša iemesla
dēļ, nepieciešamība pieaicināt personu par lietas
dalībnieku);

ja nav nodrošinātas atbildētāja tiesības zināt, kādi
prasījumi pret viņu vērsti;

240.pantā noteiktajā gadījumā;

pušu vienošanās par mediāciju
Civilprocesa likuma 23.nodaļa II
Fakultatīvie lietas izskatīšanas atlikšanas pamati:




pušu, kurām paziņots par tiesas sēdi, neierašanās
nezināma iemesla dēļ;
liecinieka, eksperta, tulka neierašanās vai tāda dalībnieka
neierašanās, kura dalība lietā ir obligāta uz likuma pamata
pēc lietas dalībnieka lūguma, lai dotu viņam iespēju
iesniegt papildu pierādījumus;
persona nav spējīga piedalīties tiesas sēdē , izmantojot
videokonferenci, tehnisku vai citu no tiesas neatkarīgu
iemeslu dēļ.
Civilprocesa likuma 23.nodaļa III
Vai izsmeļošs uzskaitījums?
CPL Tieša atsauce uz 240.panta noteikumiem, kā arī
sistēmiska CPL analīze liecina, ka CPL 23.nodaļā uzskaitīta
tikai daļa no lietas izskatīšanas atlikšanas tiesiskajiem
pamatiem.
Tas neietekmē to, ka lietas izskatīšanas atlikšanas
regulējums nav interpretējams paplašināti.
Tiesneša atstādināšana vai noraidīšana


CPL 19.p. 3.d. Ja šā panta pirmajā daļā minētos apstākļus
tiesnesis atklāj lietas iztiesāšanas gaitā, sevis atstatīšana
izdarāma tiesas sēdē, norādot sevis atstatīšanas motīvus.
Šajā gadījumā tiesa lietas izskatīšanu atliek.
CPL 20.p., 21.p., 22.p. pieteiktā noraidījuma
apmierināšanas gadījumā tiesiskās sekas ir identiskas, bet
CPL tiešā veidā to nenosaka
Prasības pamata un priekšmeta grozīšana


CPL 74.p. 3.d. 3.pkt. – prasītāja tiesības rakstveidā grozīt
prasības pamatu vai priekšmetu vai palielināt prasījumu
apmēru, iekams nav uzsākta lietas izskatīšana pēc būtības
Atbildētāja tiesības iepazīties ar prasības pamata,
priekšmeta vai prasījumu izmaiņām. “Equality of arms”
Pretprasības celšana


CPL 136.p. pretprasības celšana iespējama līdz brīdim, kad
lietas izskatīšana pēc būtības pabeigta, pirmās instances
tiesā.
Pretprasības grozīšana? CPL neregulētas atbildētāja
tiesības?
CPL 156.pants




Tiesības piedalīties tiesas sēdē (CPL 74.p.2.d.2.pkt.)
Ja lietas dalībnieks, kas nav ieradies tiesas sēdē, nav laikus
paziņojis tiesai savas neierašanās iemeslu, tiesa var uzlikt
šai personai naudas sodu līdz 80 euro.
Ja kāds no lietas dalībniekiem neierodas tiesā tādu iemeslu
dēļ, kurus tiesa atzīst par neattaisnojošiem, tiesa var uzlikt
šai personai naudas sodu līdz 150 euro.
Vai par tiesību neizlietošanu var sodīt? Pretruna CPL?
(Zemribo G. Kāda ir civilprocesa attīstība Latvijā. Jurista Vārds, 2004. 1.jūnijs, nr. 20
(325).)

Tieša saikne ar CPL 23.nodaļu
Lietas izskatīšanas pēc būtības atsākšana



CPL 188.p.1.d. “Ja apspriedes laikā tiesa atzīst par
nepieciešamu noskaidrot jaunus apstākļus, kuriem ir
nozīme lietā, vai papildus pārbaudīt esošos vai jaunus
pierādījumus, tā atsāk lietas izskatīšanu pēc būtības.”
Dalībnieki “gaida” nolēmumu, bet šajā gadījumā tiek
atsākta lietas izskatīšana pēc būtības. Var nākties atlikt
lietas izskatīšanu (piem., lai jaunus pierādījumus
pārbaudītu, tie ir jāiesniedz).
Saikne ar CPL 159.p. un tiesībām iesniegt pierādījumus.
Laulības šķišanas lietu izskatīšanas
atlikšana



CPL 240.p.1.d. tiesa pēc savas iniciatīvas (vienai, nevienai,
abām pusēm piekrītot)
CPL 240.p. 2. “Tiesa nevar atlikt lietas izskatīšanu, ja puses
ir dzīvojušas šķirti vairāk nekā trīs gadus un pret
izskatīšanas atlikšanu iebilst abas puses vai ja laulības
šķiršana saistīta ar vardarbību pret laulāto, kurš pieprasa
laulības šķiršanu, vai pret viņa bērnu, vai laulāto kopīgo
bērnu.” Ja iebilst tikai viena no pusēm, arī tad var piemērot
CPL 240.p.1.d.)
Vai laulāto kopdzīves atjaunošana un mierīgs atrisinājums
var būt viena laulātā un tikai tiesas kompetences
jautājums?
Secinājumi I


CPL 23.nodaļas regulējums nav izsmeļošs
Civillietu izskatīšanas atlikšanas pamati atrodami arī
citviet:
1) noteikti tieši (156.p., 240.p.);
2) izsecināmi (CPL 136.p., 188.p.).
Secinājumi II


Tiesai var nākties izlemt jautājumu par lietas izskatīšanas
atlikšanu:
CPL 23.nodaļas noteiktajos gadījumos (CPL 240.p.);
+

Prasības grozīšanas, pretprasības celšanas un grozīšanas
gadījumā;
+

Lietas izskatīšanas atsākšanas gadījumā (CPL 188.p.)
Risinājumi I



Procesuālo tiesību izlietošanas kārtības saskaņošana
(piem., prasības, pretprasības iesniegšanas un grozīšanas
kārtību)
Civillietas dalībnieku disciplinēšana (ja lūdz, piem., atlikt
lietas izskatīšanu, lai iesniegtu papildu pierādījumus, bet
tas netiek izdarīts)
Civillietas izskatīšanas atlikšanas tiesisko pamatu
pārvērtēšana (piem., CPL 188.p., 240.p.)
Risinājumi II


CPL 23.nodaļā:
1) ietvert izsmeļošu atlikšanas pamatu
uzskaitījumu
vai
2) ietvert norādi uz to, ka atsevišķi pamati meklējami
arī citviet
Procesuālo tiesību izlietošanai (kārtības, kas nav atkarīga
no civillietas dalībnieku gribas dispozitivitātes principa
izpratnē) noteikt stingrākus “rāmjus”
Paldies par uzmanību!
Jautājumi?

similar documents