Presentatie Andere Tijden

Report
Het Groene Hart
obs
Continurooster
Rust, regelmaat en ruimte
Het Groene Hart
obs
Doel
Informatie geven over een eventueel nieuw in te voeren
continurooster
Welkom
Informatie continurooster
Doomijn
Vragen
Einde
Het Groene Hart
obs
Inleiding
Vanuit de MR is de vraag ontstaan om de mogelijkheden van andere schooltijden te
onderzoeken:
- Bij welke schooltijden komt het kind en zijn/haar talent het best
tot zijn recht, wanneer wordt het kind ‘uitgenodigd tot bloei?’
-
knelpunt: het aantal overblijfkinderen in relatie tot het
aantal geschikte vrijwilligers wordt in de nabije toekomst
een ernstig probleem;
-
met nieuwe schooltijden streeft men naar een beter
dagritme, naar een minder onrustige en versnipperde
schooldag.
Het Groene Hart
obs
Visie
-
Een open, respectvolle en veilige speel- en
werkomgeving;
de kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen op sociaalemotioneel, verstandelijk, motorisch en creatief gebied;
leerresultaten en talentontwikkeling kunnen nog beter tot
hun recht komen;
‘een uitnodiging tot bloei’ dat gunnen we elke leerling en
daar staan wij voor!
Het Groene Hart
obs
Het zijn andere tijden
De veranderende samenleving……
- Toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen
(beide ouders werken);
- toename van alleenstaande ouders (die
werken);
-
andere dagindeling: combinatie van werken,
zorgen, leren, vrijwilligerswerk.
Het Groene Hart
obs
Mogelijke modellen
•Traditioneel model;
•het bioritme model ;
•het 7 tot 7 model;
•het 5 gelijke dagen model.
Het Groene Hart
obs
het vijf gelijke dagen model
Vso
7:30 uur
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Onderwijs
8:30-14:00 uur
Vrije tijd/Bso
vanaf 14:00 uur
Het Groene Hart
obs
Voordelen
Welke voordelen levert het vijf-gelijke-dagen-model op voor uw kinderen:
-
Er is meer rust en regelmaat in het dag- en weekritme;
kinderen hebben op een dag met minder ‘gezichten’ te maken: Eén juf of
meester per dag, geen overblijfkrachten;
er hoeft minder met kinderen heen en weer te worden ‘gesleept’;
veel meer ruimte op een dag voor spelen na schooltijd, sport, afspraken,
feestjes e.d.;
kinderen ervaren het als: ‘we zijn elke middag vrij’;
kinderen blijven gedurende de dag meer in de schoolse sfeer en kunnen
zich hierdoor beter concentreren;
gemeenschapsgevoel door samen te eten;
in de winter langer buiten spelen voordat het donker wordt;
aansluiting bij het voortgezet onderwijs voor de bovenbouw leerlingen.
Het Groene Hart
obs
Welke voordelen heeft het vijf-gelijke-dagen model voor onze
school?
-
Er is meer rust in het dagrooster;
minder ‘brandjes blussen’ na de middagpauze,
omdat de eigen leerkracht bij de groep blijft;
er is na schooltijd meer tijd voor voorbereiding,
administratie, studiebijeenkomsten e.d.;
de ‘effectieve’ leertijd zal omhoog gaan omdat
kinderen meer in de leer-‘sfeer’ blijven, minder
opstartproblemen na de middagpauze.
Het Groene Hart
obs
Welke voordelen heeft dit model voor u als ouder?
-
Maar één keer brengen en halen;
minder verkeersmomenten en dus veiliger;
ouders hebben meer mogelijkheden om hun werkzaamheden
te spreiden over de week. Minder piekmomenten (veel
mensen regelen de woensdag of de vrijdag vrij);
tussen de middag geen race tegen de klok;
alle kinderen van het gezin hebben dezelfde begin- en
eindtijden;
ouders hebben ’s middags meer tijd voor hun kinderen;
eenmaal thuis zijn ze ook echt thuis;
er zijn meer mogelijkheden voor afspraken met tandarts,
kapper, feestjes e.d.
Het Groene Hart
obs
Nadelen
Waar we ook achter kwamen, is dat bij sommige voordelen snel een
nadeel of een vraag naar boven kwam.
-
-
Voor sommige kinderen is het juist heel fijn om tussen de middag
even naar huis te kunnen;
de naschoolse opvang wordt langer, dus waarschijnlijk duurder;
is er voldoende tijd om te eten met kinderen tussen de middag;
een groep ouders moet hun werk anders organiseren;
leerkrachten hebben korter pauze;
gevolgen voor de uren (meer of minder) van sommige leerkrachten;
missen we de woensdagmiddag niet;
sluiten verenigingen aan.
Het Groene Hart
obs
Elk nadeel heeft zijn voordeel.
-
-
-
Tussen de middag naar huis, gaan sommige ouders en/of
kinderen missen. Daar staat tegenover dat kinderen iedere dag
eerder thuis zijn en er is maar één moment van afscheid
nemen;
als ouders meer BSO tijd afnemen is de veronderstelling dat dit
ook duurder wordt. Dit hoeft niet per definitie zo te zijn, zo
ontvangen ouders een toeslag over de kosten voor BSO en niet
over de kosten voor TSO. De TSO zal in 2015 niet meer
haalbaar zijn met de huidige bezetting TSO ouders;
is er voldoende rust voor kinderen op een schooldag en is het
rooster niet te zwaar voor jonge kinderen;
eten tussen de middag (voorbeeld): we starten om 11.45 uur
met eten. Vanaf 12 uur gaan de kinderen naar buiten. We
verwachten daarbij geen problemen;
Het Groene Hart
obs
-
-
-
-
een aantal ouders zal problemen krijgen met het combineren van
werk met de nieuwe schooltijden. Daar staat tegenover dat het voor
anderen juist prettiger wordt. Ook hoorden we van de andere
scholen dat door de andere tijden juist gunstiger werkmomenten
mogelijk werden voor sommige ouders. Er is bijvoorbeeld minder een
'run' op de woensdag en vrijdag als vrije dag;
de woensdagmiddagen zullen gemist worden. Iedere middag ruim
een uur eerder vrij zijn geeft veel mogelijkheden. Op de andere
scholen gaven kinderen aan dat ze niet graag weer terug wilden. Zij
hadden nu het gevoel 'elke middag vrij' te zijn;
leerkrachten hebben de kinderen inderdaad een langere periode
achtereen onder hun hoede. Andere scholen zeggen dat dit ook wel
als een lichte verzwaring wordt gezien. Maar men geeft aan dat dit
niet opweegt tegen de ruimte die er in de middag ontstaat voor
leerkrachten. Al met al werkt het dus werkdruk verlagend;
verenigingen zien ook voordelen om eventueel eerder te kunnen
beginnen met bijvoorbeeld de sporttrainingen. Het verschilt per
vereniging of dit ook goed te realiseren is.
Doomijn
Hoe sluit het continurooster
aan op de BSO?
•
Eindtijd school is starttijd BSO, ongeacht welke eindtijd.
•
Geopend tot 18:15 uur.
•
De middagen zijn langer, waardoor mogelijkheden in
activiteiten, workshops en samenwerking met instanties
groter zijn.
•
Er wordt meer rust ervaren door zowel kinderen als
pedagogisch medewerkers.
Het Groene Hart
obs
Vragen?
Het Groene Hart
obs
Afsluiting
Hoe nu Verder
- 28/8/14 Ouderraadpleging (ouderen enquete) ;
- 11/12/14 2e informatie avond;
- ../../..
Stemming.

similar documents