Fastighetstaxering

Report
Fastighetstaxering
AFT
FFT
FTF
FTL
OMR
SFT
Allmänna fastighetstaxering
Förenklad fastighetstaxering
Fastighetstaxeringsförordning
Fastighetstaxeringslagen
Omräkning med omräkningstal
Särskild fastighetstaxering
Fastighetstaxering från 2002
AFT av någon fastighetstyp sker alltid udda år
FFT av någon fastighetstyp sker alltid jämna år
Individuell omtaxering sker var 3:e år
De år inte AFT/FFT sker av viss fastighetstyp
beaktas förändringar genom SFT.
Industri-, elproduktions och specialenheter
taxeras normalt var 6:e år.
Tidtabell fastighetstaxering
ÅR
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Typ av taxering, berörda taxeringsenheter
FFT småhusenheter
AFT Hyreshus-. Industrienheter,
elproduktions- och specialenheter
FFT lantbruksenheter
FTF småhusenheter*
FTF hyreshusenheter
AFT lantbruksenheter
FTF småhusenheter
*Ej AFT pga ny lag SFS 2007:1412 där det beslutades att taxering av
småhus ska följa regelverket för FTF.
Fastighetstaxering
Byggnadstyper 2 kap FTL
Småhus
Hyreshus
Ägarlägenhet
Ekonomibyggnad
Kraftverksbyggnad
Industribyggnad
Specialbyggnad
Övrig byggnad
Fastighetstaxering
Övervägandeprincipen
Om en byggnad används för flera ändamål bestäms
byggnadstyp av den del vars värde är övervägande.
Det sker genom area-, eller volymjämförelse och
jämförelse av hyresavkastningen från de olika
delarna.
Fastighetstaxering
Indelning av mark
Tomtmark
Täktmark
Åkermark
Betesmark
Skogsmark
Skogsimpediment
Övrig mark
Fastighetstaxering
Skatteplikt = Huvudregel
Undantag för special byggnader, byggnad under
uppförande, barmhärtighetsinrättningar och
kyrkor samt byggnad som ägs av stiftelser,
ideella föreningar & registrerade trossamfund
enligt inkomstskattelagen 7 kap.
Fastighetstaxering
Indelning i taxeringsenheter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Småhusenhet
Hyreshusenhet
Industrienhet (tomtmark)
Industrienhet (täktmark)
Specialenhet (specialbyggnad +tomtmark)
Lantbruksenhet (ekonomibyggnad + mark)*
Elproduktionsenhet
* Småhus och tomtmark som ligger på fastighet med åkermark,
betesmark, skogsmark, och skogsimpediment ska ingå i den
lantbruksenhet som omfattar marken.
Fastighetstaxering
Typkoder
Lantbruk 100-serien
Småhus 200-serien
Hyreshus 300-serien
Industri 400-serien
Specialenheter 800-serien
Fastighetstaxering
Värderingsmodeller
Taxeringsvärdet ska motsvara 75% av marknadsvärdet
2 år innan taxeringsåret. Värdet fastställs av AFT & FFT.
Resultatet resulterar i riktvärdekartan där landet delas
in i värdeområden inom vilka prisbildningen och
marknadsvärdenivåerena är lika för varje fastighetstyp.
Saknas prisstatistik för ett värdeområde görs provvärdering gemensamt för flera värdeområden. Som
leder fram till ett taxeringsvärde på 75% av den
genomsnittliga marknadsvärdenivån.
Fastighetstaxering
Moment för värdering vid fastighetstaxering
Indelning i värderingsenheter.
Klassificering av värdefaktorer enligt FTL.
Beräkning av värde.
Summering av värdena för varje värderingsenhet
till delvärden och taxeringsvärde.
Eventuella justeringar för säregna förhållanden.
Fastighetstaxering
• Justering för säregna förhållanden
”Föreligger värdefaktorer, som inte särskilt har
beaktats vid riktvärdets bestämmande och
som påtagligt inverkar på marknadsvärdet,
skall ett med ledning av riktvärden bestämt
värde justeras.”
Fastighetstaxeringslagen 7 kap 5§
www.skatteverket.se/4.18e1b10334ebe8bc80002123.html
Startsida > Privat > E-tjänster > Värdeområden & riktvärdekartor
Aktuella
Tidigare år Tjänsten är öppen kl. 07-24 alla dagar.
Lantbruk
2011-2013 - Skog
2011-2013 - Jord och ekonomibyggnader
2011-2013 - Småhus på lantbruk
Småhus
2009-2011
Hyreshus
2010-2012
Tjänsten visar Skatteverkets värdeområden för dessa fastighetstyper i en
kartbild, samt de riktvärdeangivelser som används vid beräkning av riktvärdet
för en fastighet. Du kan också se en lista med de fastighetsförsäljningar som
Skatteverket har tagit ledning av när värdenivån i området bestämdes.
Småhus
• Definition av småhus:
”….byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två
familjer. Till byggnad skall höra komplementhus
såsom garage, förråd och annan mindre byggnad..”
Värdering av småhusenheter
Småhus indelas normalt i två värderingsenheter en för
tomtmarken (mark) och småhus (byggnad).
Värdering av byggnad
Värdering av mark
Storlek, BOA & BIA
Ålder, livslängd
Standard, poängberäkning
Byggnadskategori..
Fastighetsrättsliga förhåll..
Värdeordning, två klasser
R=VxSxÅxN
Storlek
Vatten & avlopp
Närhet till strand, 4 klasser
Typ av Bebyggelse
Fastighetsrättsliga förhåll..
RV=((RN+Mx(AV-AN))xB+
Vx(KN-KV)) xF
Fastighetstaxering
Fastighetstaxering
Fastighetstaxering
Fastighetstaxering
• Normhus 2003
•
•
•
•
•
Friliggande småhus
Uppfört 1986
Normal storlek och standard (storlek 125 kvm, 31 stdp)
Enda huset
Tomt som består av en självständig fastighet
Fastighetstaxering
Deklarationsblanketter skickas ut, för småhus ofta med
ett färdigt taxeringsförslag. Blanketten skickas bara in vid
anmärkningar. Skattenämnd avgör vid tvist.
Omprövning & överklagande kan ske till utgången av 5:e
året efter taxeringsåret. Omprövning av samma fråga
kan ske flera gånger om ny skäl åberopas. Omprövning
görs först av skatteverket för att sedan överföras till
förvaltningsrätten vid tvist. Överklagande av förvaltnigsrättens beslut sker till kammarrätten och senare till
regeringsrätten.

similar documents