Göteborgs stad - Centrina Lindholmen

Report
Skolundersökning 2012
Elevenkät
Göteborgs stad - Centrina
Lindholmen - Åk 8
Innehåll
Innehåll
•
Om undersökningen
Bakgrund och syfte
Metod och omfattning
Genomförande
Liten ordlista
Läsanvisning
•
Resultat
Prioritering
Index
Fördelningsdiagram per frågeområde
Kön
•
Att arbeta vidare med resultatet
•
Markörs projektgrupp
Om undersökningen
Om undersökningen – bakgrund och syfte
2010 påbörjade Göteborgsregionen (GR) tillsammans med kommunerna inom regionen
arbetet med att ta fram underlag för en gemensam undersökning inom skolan. Syftet med
undersökningen är att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan
inom ett antal utvalda områden. Genom att undersökningen genomförs på samma sätt i
alla kommuner ges även möjlighet för regionen att arbeta med gemensamma
frågeställningar. En gemensam undersökning möjliggör även för jämförelser mellan den
egna kommunen och övriga kommuner inom Göteborgsregionen som därmed kan lära av
varandra.
Resultatet av undersökningen ska ligga till grund för verksamhetsutveckling av skolan för
såväl Göteborgsregionen totalt som för enskilda skolor och klasser.
Den gemensamma undersökningen omfattar alla kommuners grundskoleelever i
årskurserna 2, 5 och 8 samt gymnasielever i årskurs 2. Utöver den gemensamma
omfattningen gavs skolorna/kommunerna även möjlighet att utöka undersökningen till att
omfatta elever från flera årskurser och/eller föräldrar.
Undersökningsföretaget Markör Marknad och Kommunikation genomförde den första
undersökningen 2011 och har även genomfört årets undersökning (2012).
Om undersökningen – bakgrund och syfte
2011 års undersökning kan ses som en pilot, då det tidigare inte genomförts någon
liknande undersökning inom skolan. Svarsfrekvensen bland eleverna landade 2012 för
hela undersökningen på 58 procent. Antal elever som omfattades av undersökningen var
drygt 60 000 (Göteborgs stad valde att inkludera alla elever i grundskolan i
undersökningen).
Inför årets undersökning har vissa justeringar i genomförandet gjorts utifrån lärdomar från
den första undersökningen. De största förändringarna har inneburit att det i år har varit
färre inblandade vid inrapporteringen av elevantal, men även att det har lagts mer tid till att
förankra undersökningen internt.
Resultaten för undersökningen redovisas årskursvis på följande nivåer:
Totalnivå för GR (alla deltagande kommuner)
Kommunnivå
Stadsdel/område (i de fall kommunerna önskar)
Skolnivå
Om undersökningen – metod och omfattning
Metod
Alla deltagande kommuner har haft en gemensam ”basenkät” för grundskolans elever åk
2, 5 och 8 samt gymnasieskolans åk 2. De kommuner som önskat, har haft möjlighet att
lägga till frågor och målgrupper (såsom föräldrar).
Föräldraenkäten (för de kommuner som valt att föräldrar skall ingå) är identisk för samtliga
kommuner.
Undersökningen genomfördes med hjälp av en webbenkät.
Omfattning
Den gemensamma målgruppen är grundskoleelever i årskurs 2, 5 och 8 samt
gymnasieelever i årskurs 2 inom Göteborgsregionen (ej Härryda).
Övriga målgrupper såsom elever i andra årskurser, vuxenutbildning och särskola samt
föräldrar är tillval och varierar mellan kommunerna.
Om undersökningen – genomförande
Undersökningens enkäter togs fram gemensamt inom projektet. Följande enkäter togs
fram:
Enkät åk 2 grundskola (har språkligt omarbetats till ett enklare språk inför årets
undersökning)
Enkät åk 5 och 8 grundskola
Enkät år 2 gymnasium
Det togs även fram gemensamma enkäter för föräldrar inom grundskola och förskola.
Om undersökningen – genomförande
De deltagande kommunerna utsåg en kommunrepresentant som sedan skickade in namn
och kontaktuppgifter till kontaktpersoner ute på de enheter/skolor som ingår i
undersökningen till Markör. Kommunrepresentanten ansvarade även för att rapportera in
antalet individer som ingår i urvalet till Markör. Utifrån underlaget skapades sedan
inloggningsuppgifter på klassnivå. Därefter fick kontaktpersonerna i uppdrag att distribuera
ut inloggningsuppgifterna till klasserna, något som i regel skedde via mentorer/pedagoger.
För att svara på enkäten uppmanades elever och föräldrar att via Markörs hemsida
www.markor.se/skola gå in på en länk till undersökningen.
Den totala fältperioden kom att omfatta vecka 8-13.
Då fältperioden avslutats sparades kompletta svar ned och bearbetades av Markörs
statistiker.
I de fall svaren från en årskurs/skola understiger fem individer redovisas inte svaren.
Om undersökningen – liten ordlista
•
Index: Visar andelen som svarat instämmande av alla som tagit ställning i frågan (vet
ej svar exkluderas).
•
NKI: Nöjdkundindex, beräknas på tre standardiserade frågor. Frågorna besvaras på
en tiogradig skala.
•
Fördelningsdiagram: Redovisar hur svaren fördelat sig över samtliga svarsalternativ
(vet ej svar inkluderas).
•
Svarsfrekvens: Andelen av totalen som svarat på undersökningen.
•
Sambandsanalys: Visar på sambandet mellan enskilda frågor och den övergripande
nöjdheten.
Om undersökningen – läsanvisning
•
Kom ihåg att procentandelarna på gruppnivå ofta motsvarar relativt få personer. Varje
persons svar kan därmed få stort genomslag.
•
Om en större andel av gruppen har svarat blir resultatet mer tillförlitligt. Om sju av tio
(70%) har svarat är således resultatet mer tillförlitligt än om tre av tio (30%) har svarat.
•
I samtliga diagram anges antalet svarande, hur många som ingår i urvalet och
svarsfrekvensen (anges i procent).
•
Antalet svarande på frågorna om fritidshem är färre på övriga frågor då alla elever inte
har fritidshem.
•
Om antalet svarande är färre än fem redovisas inte frågan. Det betyder att det kan
saknas frågor/siffror i vissa diagram.
•
Utöver bakgrundsinformation som kön och eventuella tillvalsfrågor består
undersökningen i huvudsak av skalfrågor där svarsskalan är från ett till fyra där ett står
för ”Stämmer inte alls”, och fyra står för ”Stämmer helt och hållet”.
Resultat
Resultat - Prioritering
Läsanvisning – prioritering
Prioriteringen bygger på en sambandsanalys utifrån de enskilda frågornas påverkan på
den övergripande nöjdheten.
De frågor som
redovisas i det
gröna fältet är de
frågor som har
stort samband på
den totala
nöjdheten och där
fler vid
svarstillfället är
nöjda (3 och 4).
Framgångsfaktorer
Utveckla
(Högt samband, högt betyg)
(Högt samband, lågt betyg)
De frågor som
redovisas i det röda
fältet är de frågor
som har stort
samband på den
totala nöjdheten och
där färre vid
svarstillfället är
nöjda (3 och 4).
•
•
•
•
•
•
Framgångsfaktorer
Utveckla
(Högt samband, högt betyg)
(Högt samband, lågt betyg)
Jag känner mig trygg i skolan
Jag trivs i skolan
Klassrummen på min skola är bra
Det jag lär mig i skolan är nyttigt och
användbart.
Lärarna (i min skola) hjälper mig med
skolarbetet om jag behöver det.
Lärarna på skolan bemöter mig väl
•
•
•
•
•
Lärarna i min skola tar hänsyn till
elevernas åsikter
Jag känner att jag kan påverka hur vi
arbetar i skolan
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag
får lust att lära mig mer
Lärarna tar hänsyn till mina behov och
förutsättningar
I min skola upplever jag att vi
respekterar varandra
Resultat - Index
NKI
Göteborgs stad - Centrina Lindholmen - Åk 8
Antal svar: 63 av 72 elever
Svarsfrekvens: 88 procent
NKI
100
*NKI baseras på tre frågor:
1. Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd
är du då med den?
2. Är din skola lika bra som du hoppades att den
skulle vara?
3.Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan
skola är din skola?
59
51
51
Göteborgs stad - Åk 8
GR total - Åk 8
50
0
2012
Delområdesindex
Göteborgs stad - Centrina Lindholmen - Åk 8
Antal svar: 63 av 72 elever
Svarsfrekvens: 88 procent
Delområdesindex
(Andel 3-4)
100
GR total - Åk 8
Göteborgs stad - Åk 8
2011
2012
94
89
87 89
86
81
75 76
74
68
84
80
78
78
80
70
59
62
60 61
50
0
Trivsel och trygghet
Delaktighet och
inflytande
Skolmiljö
Kunskap och lärande
Bemötande
Resultat - Fördelningsdiagram per
frågeområde
Helhetsintryck
Göteborgs stad - Centrina Lindholmen - Åk 8
Antal svar: 63 av 72 elever
Svarsfrekvens: 88 procent
Medel
2012
Om du tänker på din skola i sin
helhet. Hur nöjd är du då med
den?
2011
6,7
0
7,4
12
21
35
30
2
6,2
GR total - Åk 8
12
21
36
30
1
6,2
0
6,3
2
7,0
2011
50
23
15
11
41
24
14
21
Göteborgs stad - Åk 8
19
24
27
25
5
5,7
GR total - Åk 8
17
25
27
26
5
5,8
2012
Tänk dig en perfekt skola. Hur
nära en sådan skola är din
skola?
0
Göteborgs stad - Åk 8
2012
Är din skola lika bra som du
hoppades att den skulle vara?
56
26
13
5
49
27
10
14
2011
10
42
32
16
Göteborgs stad - Åk 8
35
22
GR total - Åk 8
35
24
25
(4-5)
(6-7)
0
5,9
0
6,7
15
3
4,7
14
2
4,7
24
100%
50%
0%
(1-3)
35
25
19
21
(7-10)
Vet ej
Trivsel och trygghet
Göteborgs stad - Centrina Lindholmen - Åk 8
Antal svar: 63 av 72 elever
Svarsfrekvens: 88 procent
2012 22
75
22
2011 0
Medel
0 3,7
3,8
0
77
23
Jag känner mig trygg i skolan
Göteborgs stad - Åk 8 3 3
GR total - Åk 8 2 2
2012
Det finns vuxna i skolan att
prata med när jag behöver det
29
13
2011 0 8
34
Göteborgs stad - Åk 8
7
GR total - Åk 8
6
11
2012
6
6
5
6
GR total - Åk 8
4
6
0%
Stämmer inte alls (1)
Stämmer ganska dåligt (2)
3,5
52
3
3,3
56
2
3,5
32
33
42
33
35
Göteborgs stad - Åk 8
2
41
13
2011 2 8
Jag trivs i skolan
3,5
60
33
3
2
57
34
39
39
50%
Stämmer ganska bra (3)
7
3,1
8
3,1
54
0
3,3
55
0
3,4
48
2
3,3
50
2
3,4
100%
Stämmer helt och hållet (4)
Vet ej
Delaktighet och inflytande
Göteborgs stad - Centrina Lindholmen - Åk 8
Antal svar: 63 av 72 elever
Svarsfrekvens: 88 procent
Medel
2012
Lärarna i min skola tar hänsyn
till elevernas åsikter
2011 2 8
Göteborgs stad - Åk 8
GR total - Åk 8
Jag känner att jag kan påverka
hur vi arbetar i skolan
2011
GR total - Åk 8
42
45
26
9
3,3
19
5
2,9
2,7
2
6
2,9
11
8
2,6
12
8
2,7
19
27
11
5
14
47
23
5
3,2
17
51
22
11
Göteborgs stad - Åk 8
Jag känner att jag kan påverka
vad vi ska arbeta med i skolan
53
18
6
2012
49
21
3,0
0
35
55
9
5
27
51
11
6
2012
13
2011
15
31
37
8
10
2,4
Göteborgs stad - Åk 8
15
31
36
10
8
2,4
GR total - Åk 8
13
37
9
9
2,5
0%
Stämmer inte alls (1)
Stämmer ganska dåligt (2)
32
50%
Stämmer ganska bra (3)
5
8
46
29
2,5
100%
Stämmer helt och hållet (4)
Vet ej
Skolmiljö
Göteborgs stad - Centrina Lindholmen - Åk 8
Antal svar: 63 av 72 elever
Svarsfrekvens: 88 procent
Jag får möjlighet till studiero i
skolan
Vi har god tillgång till datorer på
min skola
Klassrummen på min skola är bra
Jag tycker att det finns bra
utrymmen att vara på under
rasterna
2012 3
10
2011 02
Göteborgs stad - Åk 8
8
GR total - Åk 8
6
2012
2011
Göteborgs stad - Åk 8
GR total - Åk 8
Jag tycker att maten som
serveras i min skola är god
52
Stämmer inte alls (1)
2,4
2,3
2,8
2,9
3
2
3
3
3,3
3,5
2,4
2,3
5 2
2
8 3
8 2
2,2
2,7
2,2
2,2
19
24
15
23
26
29
37
22
39
43
46
56
39
30
29
40
29
25
16
11
31
26
25
26
23
40
19
Stämmer ganska dåligt (2)
2
0
2
2
21
21
48
48
21
0%
3,5
3,6
2,8
2,8
63
61
30
40
30
28
0
0
2
2
38
43
24
22
29
37
20
22
16
3,3
3,5
2,9
3,0
54
58
32
34
21
19
25
23
2012
2011
Göteborgs stad - Åk 8
GR total - Åk 8
0
0
2
2
19
21
49
19
13
9
3,2
3,5
2,8
2,9
3
5
5
52
17
2012 3 5
2011 02
Göteborgs stad - Åk 8
9
GR total - Åk 8
8
0
35
52
44
2012
8
6
2011 0 8
Göteborgs stad - Åk 8
15
GR total - Åk 8
15
2012
5 3
2011 2 2
Göteborgs stad - Åk 8
GR total - Åk 8
Skolans toaletter är bra
Medel
32
31
27
31
100%
50%
Stämmer ganska bra (3)
Stämmer helt och hållet (4)
Vet ej
Kunskap och lärande
Göteborgs stad - Centrina Lindholmen - Åk 8
Antal svar: 63 av 72 elever
Svarsfrekvens: 88 procent
Skolarbetet gör mig så nyfiken att
jag får lust att lära mig mer
2012
2011
Göteborgs stad - Åk 8
GR total - Åk 8
Det jag lär mig i skolan är nyttigt
och användbart.
2012 3 3
2011 2 6
Göteborgs stad - Åk 8
6
GR total - Åk 8 5
Lärarna i min skola hjälper mig
med skolarbetet om jag behöver
det
2012 3
2011 0 8
Göteborgs stad - Åk 8
5
GR total - Åk 8 4
Lärarna förklarar så att jag förstår
2012
5
2011 0 3
Göteborgs stad - Åk 8
6
GR total - Åk 8 5
Lärarna tar hänsyn till mina behov
och förutsättningar
Medel
39
38
37
57
45
45
26
25
51
54
13
13
48
50
12
11
48
10
0
2
4
3
3,4
3,0
3,0
0
0
31
33
3
2
38
0
0
3
2
3,2
3,5
3,0
3,0
26
25
51
55
14
14
30
44
13
47
48
2
24
25
3,3
2,9
3,0
7
6
100%
50%
Stämmer ganska bra (3)
3,0
5
44
45
3,3
3,2
3,6
3,1
3,1
50
47
Stämmer ganska dåligt (2)
2,6
2,6
2,4
2,4
66
26
16
15
8 0
3
5
4
38
44
14
0%
Stämmer inte alls (1)
11
8
7
48
32
34
17
16
2012
8
2011 2 8
Göteborgs stad - Åk 8
7
GR total - Åk 8
5
48
37
27
8
10
Stämmer helt och hållet (4)
Vet ej
Kunskap och lärande
Göteborgs stad - Centrina Lindholmen - Åk 8
Antal svar: 63 av 72 elever
Svarsfrekvens: 88 procent
Jag vet vad jag ska kunna för att
nå målen i de olika ämnena
2012
2011
Göteborgs stad - Åk 8
GR total - Åk 8
Mina lärare förväntar sig att jag
ska nå målen i alla ämnen
2012
10 2
2011 0 6
Göteborgs stad - Åk 8 4 6
GR total - Åk 8 3 5
Jag tycker att min individuella
utvecklingsplan (IUP) är ett bra
stöd för min utveckling
2012
2011
Göteborgs stad - Åk 8
GR total - Åk 8
Jag tycker att de läromodel
(böcker, datorprogram etc) som
används är bra
Jag får veta hur det går för mig i
skolarbetet
Medel
2012
8
5
2011 0 11
Göteborgs stad - Åk 8
10
GR total - Åk 8
9
44
35
63
24
47
47
35
35
14
48
19
44
39
40
19
17
Stämmer ganska dåligt (2)
2,8
2,8
2,8
2,7
32
32
43
45
3,2
3,4
2,8
2,8
0
3,2
3,6
3,1
3,1
3
4
3
100%
50%
Stämmer ganska bra (3)
0
0
4
4
44
68
24
14
14
8
10
14
13
21
21
46
47
37
14
3,3
3,6
3,4
3,4
47
18
19
3,2
3,3
3,0
2,9
10
6
9
9
33
54
42
0%
Stämmer inte alls (1)
27
25
46
48
24
18
17
19
6
10
11
11
2012
5
2011 2 3
Göteborgs stad - Åk 8
6
GR total - Åk 8
5
47
34
17
18
7
6
0
2
4
3
40
40
17
15
3
3
Stämmer helt och hållet (4)
Vet ej
Bemötande
Göteborgs stad - Centrina Lindholmen - Åk 8
Antal svar: 63 av 72 elever
Svarsfrekvens: 88 procent
I min skola pratar vi om hur vi
ska vara mot varandra.
2012
2011
Göteborgs stad - Åk 8
GR total - Åk 8
I min skola upplever jag att vi
respekterar varandra
2012
13
2011 2 11
Göteborgs stad - Åk 8
10
GR total - Åk 8
8
45
47
15
16
Lärarna på skolan bemöter mig
väl
Andra elever i skolan bemöter
mig väl
2012
11
8
2011 0 8
Göteborgs stad - Åk 8 5
10
GR total - Åk 8 4 10
37
50
20
20
44
48
22
21
49
37
8
65
32
Stämmer ganska dåligt (2)
34
36
47
48
11
9
0
0
17
46
24
0%
Stämmer inte alls (1)
34
29
2012 5
2011 03
Göteborgs stad - Åk 8 4
GR total - Åk 8 4
29
24
29
27
51
13
6
8
8
6
Medel
3,0
2
5
2,8
4
3,0
4
3,0
3
3
0
0
47
45
31
33
49
50
4
3
3,3
3,6
3,2
3,2
3,1
3,4
3,1
3,2
100%
50%
Stämmer ganska bra (3)
2,8
2
0
4
3
37
44
2,7
3,2
2,8
Stämmer helt och hållet (4)
Vet ej
Övriga frågor
Göteborgs stad - Centrina Lindholmen - Åk 8
Antal svar: 63 av 72 elever
Svarsfrekvens: 88 procent
Medel
2012 2022
Jag tycker att Hjärntorget
fungerar som ett bra stöd för
mitt lärande
2011
92
302 3
Göteborgs stad - Åk 8
28
0%
Stämmer inte alls (1)
2,7
95
Stämmer ganska dåligt (2)
2,6
27
19
50%
Stämmer ganska bra (3)
12
2,3
13
100%
Stämmer helt och hållet (4)
Vet ej
Resultat - Kön
NKI
Göteborgs stad - Centrina Lindholmen - Åk 8
Antal svar: 63 av 72 elever
Svarsfrekvens: 88 procent
NKI
100
*NKI baseras på tre frågor:
1. Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd
är du då med den?
2. Är din skola lika bra som du hoppades att den
skulle vara?
3.Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan
skola är din skola?
67
49
50
0
Tjej
Kille
Delområdesindex
Göteborgs stad - Centrina Lindholmen - Åk 8
Antal svar: 63 av 72 elever
Svarsfrekvens: 88 procent
Delområdesindex
(Andel 3-4)
Kille
Tjej
100
91
87
84
81
79
74
72
74
69
63
50
0
Trivsel och trygghet
Delaktighet och
inflytande
Skolmiljö
Kunskap och lärande
Bemötande
Helhetsintryck
Göteborgs stad - Centrina Lindholmen - Åk 8
Antal svar: 63 av 72 elever
Svarsfrekvens: 88 procent
Medel
Tjej
Om du tänker på din skola i sin
helhet. Hur nöjd är du då med
den?
Kille
Tänk dig en perfekt skola. Hur
nära en sådan skola är din
skola?
Kille
Kille
46
31
17
6
36
14
18
32
Tjej
46
31
11
11
39
21
18
21
Tjej
Är din skola lika bra som du
hoppades att den skulle vara?
57
31
3
9
21
39
18
21
(1-3)
(4-5)
(6-7)
7,3
0
6,0
0
7,1
0
5,5
0
6,8
0
4,7
100%
50%
0%
0
(7-10)
Vet ej
Trivsel och trygghet
Göteborgs stad - Centrina Lindholmen - Åk 8
Antal svar: 63 av 72 elever
Svarsfrekvens: 88 procent
Medel
Tjej 03
23
74
0
3,7
Kille
40
21
75
0
3,7
Tjej
3
Kille
4
Jag känner mig trygg i skolan
Det finns vuxna i skolan att
prata med när jag behöver det
Tjej 0
57
25
14
49
43
9
6
49
31
11
3,3
0
3,4
0
3,4
0
3,3
Jag trivs i skolan
Kille
14
4
100%
50%
0%
Stämmer inte alls (1)
61
21
Stämmer ganska dåligt (2)
Stämmer ganska bra (3)
Stämmer helt och hållet (4)
Vet ej
Delaktighet och inflytande
Göteborgs stad - Centrina Lindholmen - Åk 8
Antal svar: 63 av 72 elever
Svarsfrekvens: 88 procent
Medel
Lärarna i min skola tar hänsyn
till elevernas åsikter
Tjej 0
14
Kille
14
Tjej 0
Jag känner att jag kan påverka
hur vi arbetar i skolan
Jag känner att jag kan påverka
vad vi ska arbeta med i skolan
Kille
Tjej 0
Kille
36
21
11
Stämmer ganska dåligt (2)
Stämmer ganska bra (3)
6
4
100%
50%
0%
3
0
6
54
34
Stämmer helt och hållet (4)
3,1
2,9
21
43
11
29
Stämmer inte alls (1)
9
57
31
25
11
29
39
7
0
26
60
Vet ej
2,8
2,6
2,7
2,3
Skolmiljö
Göteborgs stad - Centrina Lindholmen - Åk 8
Antal svar: 63 av 72 elever
Svarsfrekvens: 88 procent
Jag får möjlighet till studiero i
skolan
Vi har god tillgång till datorer på
min skola
Tjej 0
Kille
Jag tycker att det finns bra
utrymmen att vara på under
rasterna
25
7
14
Kille
Jag tycker att maten som
serveras i min skola är god
0
3,5
54
0
3,2
Kille
21
21
21
36
43
54
Kille
11
Tjej
11
Kille
25
43
32
Stämmer ganska dåligt (2)
Stämmer ganska bra (3)
0
3,4
2,4
0
2,3
0
3,4
3,2
3
2,5
0
1,9
100%
50%
0%
Stämmer inte alls (1)
9
46
31
3,6
7
43
36
4
0
3
17
26
37
17
Tjej 0 3
Skolans toaletter är bra
54
61
29
4
Tjej
3,3
66
29
7
0
46
37
9
Kille
3,1
39
7
7
Tjej 0
0
26
63
11
Tjej 0 6
Klassrummen på min skola är bra
Medel
Stämmer helt och hållet (4)
Vet ej
Kunskap och lärande
Göteborgs stad - Centrina Lindholmen - Åk 8
Antal svar: 63 av 72 elever
Svarsfrekvens: 88 procent
Skolarbetet gör mig så nyfiken att
jag får lust att lära mig mer
Det jag lär mig i skolan är nyttigt
och användbart.
Lärarna i min skola hjälper mig
med skolarbetet om jag behöver
det
Lärarna förklarar så att jag förstår
Lärarna tar hänsyn till mina behov
och förutsättningar
Tjej
Tjej 0
Tjej 0
54
57
11
Kille
Tjej 0
11
Kille
11
Kille
14
32
0
3,1
31
0
3,2
0
3,1
0
3,2
0
3,1
43
39
7
7
54
25
Stämmer ganska bra (3)
0
2,9
100%
50%
Stämmer ganska dåligt (2)
3,1
9
34
37
0%
Stämmer inte alls (1)
3,4
34
54
17
3
0
46
29
18
7
2,4
40
7
7
0
7
60
Kille
2,7
43
36
14
0
9
51
37
3
Kille
Tjej
Medel
Stämmer helt och hållet (4)
Vet ej
Kunskap och lärande
Göteborgs stad - Centrina Lindholmen - Åk 8
Antal svar: 63 av 72 elever
Svarsfrekvens: 88 procent
Jag vet vad jag ska kunna för att
nå målen i de olika ämnena
Mina lärare förväntar sig att jag
ska nå målen i alla ämnen
Jag tycker att min individuella
utvecklingsplan (IUP) är ett bra
stöd för min utveckling
Jag tycker att de läromodel
(böcker, datorprogram etc) som
används är bra
Jag får veta hur det går för mig i
skolarbetet
Tjej 0
43
17
Kille
36
18
7
Tjej 0 3
Kille
11
Tjej 0
9
Kille
11
Tjej 0
Kille
0
3,1
3,4
11
3,0
9
2,8
34
32
50
7
51
34
14
9
18
39
25
14
36
39
Stämmer ganska dåligt (2)
Stämmer ganska bra (3)
2,7
7
0
3,3
0
3,0
0
3,4
0
3,0
100%
50%
0%
Stämmer inte alls (1)
39
11
57
11
3,2
54
23
3
0
46
21
0
21
40
43
46
Kille
Tjej
Medel
Stämmer helt och hållet (4)
Vet ej
Bemötande
Göteborgs stad - Centrina Lindholmen - Åk 8
Antal svar: 63 av 72 elever
Svarsfrekvens: 88 procent
I min skola pratar vi om hur vi
ska vara mot varandra.
I min skola upplever jag att vi
respekterar varandra
Lärarna på skolan bemöter mig
väl
Andra elever i skolan bemöter
mig väl
Tjej
17
3
Kille
11
Tjej
11
Kille
7
Tjej
3 3
Kille
7
Kille
31
54
25
49
43
25
7
17
0
2,7
18
0
2,6
0
3,5
46
29
Stämmer ganska dåligt (2)
Stämmer ganska bra (3)
0
3,1
0
3,0
100%
50%
0%
3,1
4
29
57
14
3,1
3,0
4
36
39
14
0
60
34
18
Stämmer inte alls (1)
49
23
14
Tjej 0
Medel
Stämmer helt och hållet (4)
Vet ej
Övriga frågor
Göteborgs stad - Centrina Lindholmen - Åk 8
Antal svar: 63 av 72 elever
Svarsfrekvens: 88 procent
Medel
Tjej 030
3,0
97
Jag tycker att Hjärntorget
fungerar som ett bra stöd för
mitt lärande
Kille
404
0%
Stämmer inte alls (1)
Stämmer ganska dåligt (2)
93
50%
Stämmer ganska bra (3)
2,5
100%
Stämmer helt och hållet (4)
Vet ej
Att arbeta vidare med resultatet
Att arbeta vidare med resultatet
Då varje skola har fått sitt resultat är det dags att reflektera över det egna resultatet. Det är
då bra att tänka på följande…
Prioritering. I de fall det finns en prioritering är rekommendationen att utgå ifrån den och
arbeta med de påståenden som återfinns i den röda rutan (utveckla). Dessa frågor är
viktiga för de svarande. I de fall det inte finns en prioritering utgå ifrån låga indexvärden
och låga andelar instämmande i arbetet med att prioritera utvecklingsområden.
Sätt upp mål utifrån undersökningsresultaten. Målsättningar kan slås fast utifrån andelen
som svarar instämmande alternativt andelen som svarar att de inte instämmer.
Mål som sätts bör vara rimliga och nåbara utifrån kommunens förutsättningar, både
personella och materiella.
Att arbeta vidare med resultatet
Lär av varandra, undersökningen är en unik möjlighet till lärande då den genomförs i
många skolor i flera kommuner. Undersökningen ger möjlighet att kunna jämföra den egna
skolan med andra och reflektera kring vad goda respektive dåliga resultat grundar sig i.
Viktigt att dock att tänka på att olika verksamheter och skolor har olika förutsättningar.
Återkoppla resultaten till de målgrupper som ingått i undersökningen då de varit delaktiga
genom att svara på enkäten, men även då de kan vara med och utveckla skolan. De kan
sätta ord på vad som döljer sig bakom låga andelar instämmande.
Slutligen är det värt att fundera över huruvida de som har svarat tre är positiva då det inte
finns något neutralt svar i mitten vid den fyrgradiga skala indexet är baserat på.
Markörs projektgrupp
Sofia Palmer
Projektledare
[email protected]
Roger Söderkvist
Projektledare
[email protected]
Robert Brundin
Statistiker
[email protected]
Hanna Engvall
Projektstöd
[email protected]
Box 396
701 47 Örebro
Telefon vx: 019-16 16 16
Hemsida: www.markor.se

similar documents