Lesson 7 Dialogue I: How did You Do on the Exam?

Report
Lesson 7
Dialogue I: How did You Do on the Exam?
(王朋跟李友說話)
wang/peng/:
li/(_)you_,ni_shang\ge\
xing-qi-kao_shi\kao_de zen_me yang\?
li/(_)you_:
yin-wei\ni_bang-wo_fu\xi/,
suo/(_)yi/(_)kao_de bu/cuo\.dan\shi\
wo/(_)xie_zhong-guo/zi\xie_de tai\ man\le!
wang/peng/:
shi\ma?yi_hou\wo_genni_yi\qi_ liang\xi/xie_zi\,hao_bu\hao_?
Lesson 7
Dialogue I: How did You Do on the Exam?
(王朋跟李友說話)
li/(_)you_:
na\tai\hao_le!wo_men
xian\zai\jiu\xie_,zen_me yang\?
wang/peng/:
hao_,gei/(_)wo_yi\zhibi_、yi\zhang-zhi_.xie_shen/me zi
li/(_)you_:
ni_jiao-wo/(_)xie/(_)
“dong_”zi\ba.
Lesson 7
Dialogue I: How did You Do on the Exam?
(王朋跟李友說話)
wang/peng/:
hao_ba.
li/(_)you_:
ni/(_)xie_zi\xie_de
zhen-hao_,zhen-kuai\.
wang/peng/:
na_li,na_li.ni_ming/
tian-you_zhong-wen/ke\ma?wo_bangni_yu\xi/.
Lesson 7
Dialogue I: How did You Do on the Exam?
(王朋跟李友說話)
li/(_)you_:
ming/tian-wo_men xue/
di\qi-ke\.di\qi-ke\de yu/(_)fa/(_)
hen_rong/yi\,wo_dou-dong_,ke_shi\
sheng-ci/tai\duo-,han\zi\ye/(_)you_
(yi\) dianr_nan/.
wang/peng/:
mei/wen\ti/,wo_bang-ni_.
Lesson 7
Dialogue II: Preparing for a Chinese Class
(李友跟白英愛説話)
li/(_)you_:
bai/ying-ai\,ni_ping/
chang/lai/de hen/(_)zao_,jin-tianzen_me zhe\me wan_?
bai/ying-ai\:
wo_zuo/tian-yu\xi/
zhong-wen/,zao_shang\si\dian_ cai/
shui\jiao\,ni/(_)ye_shui\de hen/(_)
wan_ma?
Lesson 7
Dialogue II: Preparing for a Chinese Class
(李友跟白英愛説話)
li/(_)you_:
wo_zuo/tian-shi/dian_
jiu\shui\le.yin-wei\wang/peng/bangwo_lian\xi/zhong-wen/,suo/(_)yi/(_)
wo_gong-ke\zuo\de hen_kuai\.
bai/ying-ai\:
you_ge zhong-guo/
peng/you_zhen-hao_.
Lesson 7
Dialogue II: Preparing for a Chinese Class
(上中文課)
lao_shi-:
da\jia-zao_,xian\zai\wo_
men kai-shi_shang\ke\.di\qi-ke\ni_men
dou-yu\xi/le ma?
li/(_)you_、bai/ying-ai\:
yu\xi/le.
lao_shi-:
li/(_)you_,qing/(_)ni_
nian\ke\wen/…nian\de hen/(_)hao_.ni_
zuo/tian-wan_shang\ting-lu\yin-le ba?
Lesson 7
Dialogue II: Preparing for a Chinese Class
(上中文課)
li/(_)you_:
wo_mei/ting-.
bai/ying-ai\:
dan\shi\ta-de peng/
you_zuo/tian-wan_shang\bang-ta-xue/
xi/le.
lao_shi-:
ni_de peng/you_shi\
zhong-guo/ren/ma?
Lesson 7
Dialogue II: Preparing for a Chinese Class
(上中文課)
li/(_)you_:
shi\.
bai/ying-ai\:
ta-shi\yi/ge\nan/de,
hen_shuai\,hen_ku\,jiao\wang/peng/.

similar documents