ขอบข่ายของการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์

Report
ขอบข่ ายของการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ หรื อ Public Administration
ศึกษาเกีย่ วกับ
- กิจการสาธารณะ ( Public Affairs )
หลักการ
- ความรับผิดชอบและพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้
โดยคานึงถึง ผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest )
องค์ความรู ้ทางรัฐประศาสนศาสตร์
การบริ หารงานภาครัฐหรื อรัฐวิสาหกิจ
- การบริ หารงานภาครัฐเน้นผลประโยชน์
สาธารณะมากกว่าบุคคล
การบริ หารงานภาคเอกชน
การบริ หารงานภาคเอกชน
- การบริ หารงานภาคเอกชนอยูท่ ี่
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล
ปรับใช้
การบริ หารงานภาครัฐหรื อรัฐวิสาหกิจ
ไม่ ประสบผลสาเร็จเท่ าทีค่ วร
พัฒนบริหารศาสตร์
พัฒนบริ หารศาสตร์ ( Development Administration )
• นักวิชาการต่าง ได้ยอมรับกันว่า หลักการหรื อทฤษฎีที่ได้มาจาก
การศึกษาของสังคมหนึ่ง อาจไม่สามารถนามาใช้หรื ออธิบายกับอีก
สังคมหนึ่ง
พยายามสร้างขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับประเทศ
กาลังพัฒนาหรื อด้อยพัฒนา
พรมแดนแห่งความรู ้ (Boundary)
สาขาวิชา (Content)
ระเบียบวิธี (Methodology)
ปรากฏการณ์จริ งในภาคปฏิบตั ิ
(Practice)
ลักษณะวิธีวิเคราะห์
กรอบวิเคราะห์หลายส่วนที่เชื่อมกัน
( Cross-Sectional Approach )
“สภาพเหนือรัฐ” มีอิทธิพลต่อ
“การบริ หารงานภายในรัฐ”อย่างไร
กรอบวิเคราะห์เชิงพัฒนาการ
(History Approach)
•การศึกษาการกาเนิดรัฐ
•การศึกษาหน้าที่ของรัฐ
•การศึกษาบทบาทของรัฐ
กรอบวิธีวเิ คราะห์เชิงกฎหมาย
(Legal Approach)
•ที่มาของอานาจ (อานาจนิติบญั ญัติ)
•การใช้อานาจ(อานาจบริ หาร)
•การตรวจสอบและแก้ไข(อานาจตุลาการ)
ลักษณะการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
ช่ วงแรก
• ให้ความสนใจเกี่ยวกับรู ปแบบวิธี
การศึกษาไม่มากนัก ส่ วนใหญ่แล้ว
จะเน้นเนื้อหาสาระมากกว่า
ต่ อมา
• ได้มีการพัฒนามาเป็ นสาขาวิชาที่มี
จุดมุ่งหมายในการศึกษาที่เน้นเฉพาะ
ของตนมากขึ้น
โดยมีแนวทางดังนี้
แนวทางของรัฐประศาสนศาสตร์
• เป็ นสังคมศาสตร์ประยุกต์
• ไม่ให้ความสนใจในเรื่ องความบริ สุทธิ์ของ
ศาสตร์
• สหสาขาวิชา (Inter – Disciplinary Approach)
- รัฐศาสตร์
- เศษฐศาสตร์
- สังคมวิทยา
- กฎหมาย
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ
• สังคมศาสตร์ สาขาต่างๆ การกาหนด
นโยบายสาธารณะ
เนื้อหาขององค์ความรู ้
• รัฐประศาสนศาสตร์ในยุคใหม่
Governance
เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิ ค
(Marketization)
การบริ หารจัดการสมัยใหม่
(Business-like Approach)
รัฐศาสตร์ในยุคใหม่
(Participatory State)
กฎหมายมหาชน
(Public Law)
Good Govemance
Government
New Public Management : NPM
แนวคิดหลัก 4 กระแส
เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิ ค
(Marketization)
ความคุม้ ค่าของเงินเป็ นหลัก
Value for Money
Cutback Management
Reduction in force
ประสิ ทธิภาพ
Efficiency
Privatization & Corporatization
เครื่ องมือ
Market Testing
การบริ หารจัดการสมัยใหม่
(Business-like Approach)
ผลสัมฤทธิ์
Effectiveness
คุณภาพ
Quality
ความรับผิดชอบ
Accountability
เครื่ องมือ
Devolution of the Centralized
Downsizing
การมีส่วนร่ วม
Participation
รัฐศาสตร์ในยุคใหม่
(Participatory State)
ความโปร่ งใส
Transparency
การตอบสนอง
Responsiveness
การกระจายอานาจ
Decentralization
หลักนิติรัฐ - นิติธรรม
Rule of law
กฎหมายมหาชน
(Public Law)
ความยุติธรรมไม่ลาเอียง
Fairness or Impartiality
จบ...แล้ วจ้ า
By น.ส. เยาวธิ ดา แก้วมุงคุณ 4741636724

similar documents