INTEGRACIJA IS SA SISTEMOM TELEKOMUNIKACIJA RADOVAN CVETKOVIĆ

Report
BEOGRAD, privredna komora
Februar 2008. godine,
INTEGRACIJA IS SA
SISTEMOM
TELEKOMUNIKACIJA
RADOVAN CVETKOVIĆ
Direkcija za informacione tehnologije
11070 Beograd, Bulevar umetnosti 16a
Telefoni: 011/311-65-71, 011/311-65-72
Faks: 011/311-65-70
E-mail: [email protected]
SADRŽAJ:
1.
UVOD
2.
TELEKOM SRBIJA - “LEAN” OPERATOR
3.
TELEKOMUNIKACIONI SISTEM (servisi, platforme, infrastrukture)
4.
TELEKOMUNIKACIONI INFORMACIONI SISTEM - TIS
5.
INTEGRACIJA TIS-A SA SISTEMOM TELEKOMUNIKACIJA
6.
ZAKLJUČAK
1.
UVOD
KARAKTERISTIKE IS PRE 2000. godine:

Sva IT podrška ostala u PTT-u

Više od 10 međusobno izolovanih računskih centara

Raznorodan hardver sistemski softver, zastarele tehnologije

Veliki broj izolovanih aplikacija (za istu oblast 10 rešenja itd.)

Problematičan kvalitet podataka, neunificirani šifarnici

Mnogo oblasti ne pokriveno aplikacijama

Itd.
KARAKTERISTIKE SISTEMA pre 2000. godine:

Iscepkani procesi

Visoki operativni troškovi sa veoma neefikasnim procesima i niskim nivom
automatizacije end-to-end procesa.

Sistemi i procesi dizajnirani za potrebe operatora a ne korisnika.
POSTAVLJENI CILJEVI:

Razviti i implementirati jedinstveni IS koji će pružati podršku osnovnoj
delatnosti Telekoma (Telekomunikacioni Informacioni Sistem – TIS)

U skladu sa trendovima razvoja IS svetskih telekomunikacionih
kompanija

Uz primenu metodološkog pristupa u razvoju IS

Uz primenu najnovijih informacionih tehnologija
POČETNE DILEME I PROBLEMI:

Izbor tehnologije

Da li IS graditi kroz sopstveni razvoj ili kupovinom?

Problemi razdvajanja PTT-a i Telekoma

Problem definisanja zahteva korisnika
ŠTA JE BILO TEŽE:

Razviti složeni IS

Uvesti ga u eksploataciju

Bila je potrebna hrabrost pri uvođenju

I eliminisanje paralelnog rada kod uvođenja
2.
TELEKOM SRBIJA
“LEAN” OPERATOR
TELEKOM INDUSTRIJA I NJENO TRŽIŠTE JE
PROMENJENO ZAUVEK:



Nove tehnologije dolaze svakodnevno
Novi zahtevi korisnika dolaze svakodnevno
Novi konkurenti dolaze svakodnevno
Jedna promena nije dovoljno već je potrebno tako se pripremiti i
organizovati kompaniju da se promene mogu ostvarivati
svakodnevno.
RADIKALNE PROMENE ZAHTEVAJU RADIKALNE
PROMENE :

Mobilni operatori uvode nove informacione i video servise i novu
infrastrukturu velike brzine.

Operatori fiksnih linija izbacuju DSL brzo i uskoro će uvoditi nove servise
kao što je video-on-demand.

Tržište konvergira, sve postaje bazirano na IP i prvi fiksno-mobilni
konvergentni servisi će se pojaviti uskoro.
Termin „lean operator“ je skraćenica za adaptivno preduzeće
koje se brzo kreće i gazi koje isporučuje odličnu vrednost
svojim korisnicima i odličan odgovor svojim akcionarima.
Principi „lean“ proizvodnje su široko prihvaćeni u proizvodnoj
industriji širom sveta i zadnjih decenija su prihvaćeni u
industriji usluga kao što je maloprodaja, bankarstvo i avio
saobraćaj.
LEAN OPERATOR - OPERATOR ZA 21. VEK

visoki nivoi automatizacije procesa

visoki nivoi poslovne fleksibilnosti

visoki nivoi korisničkih servisa povezani sa
samoposluživanjem korisnika

ultra niski operativni troškovi
Da bi se ovo ostvarilo bili su neophodni sveobuhvatni sistemi i
okviri za procese koji bi omogućili operatorima da planiraju
migracije i mnogo brže izvedu operacije integracije i
automatizacije.
Tako je rođen The New Generation Operations Systems and
Software (NGOSS) unutar Telemanagemet foruma. U suštini
to je integrisani skup okvira za poslovne procese, informacije
i podatke, sistemske integracije i aplikacije i primenljiv je na
sve sisteme koje koristi operator OSS ili BSS.
SUŠTINA NGOSS:
NGOSS uzima najbolju praksu i pristupe telekoma i industrijskih
kompanija zadnjih decenija.
Razvija ga telekomunikaciona industrija za potrebe: servisnih
provajdera, prodavaca opreme, nezavisnih softverskih
prodavaca, i sistem integratora.
End-To-End procesi
Horizontalni servisi
Samoposluživanje korisnika
(Web Self Care)
WORKFLOW
ENGINE
Informacioni sistem
Servisne platforme i mreže
(POTS, UMTS/3G, ISDN, ADSL, INTERNET, IPTV,
VOD, L3VPN..)
Deljeni model podataka
3.
TELEKOMUNIKACIONI SISTEM
(servisi, platforme, infrastrukture)
SERVISI TELEKOM SRBIJA
 SERVISI FIKSNE MREŽE
• JAVNA TELEFONSKA MREŽA:
POTS, ISDN, IN
• MREŽA ZA PRENOS PODATAKA:
X.25, FRAME RELAY, IP/MPLS, ADSL
 SERVISI MOBILNE MREŽE
• Pre-paid, post-paid GSM
• GPRS/EDGE service
• Value added services: VPN, SMS, Voice mail, pre-paid roaming, WAP,
MMS, LBS
SERVISI MOBILNE TELEFONIJE
1.11.2006.
ROAMING
• All continents
• More then
100 countries
• More then
200 mobile operators
Commercially opened
Negotiations
Asimetričan pristup Internetu
ADSL
 Revolucija u korišćenju Interneta i početak nove ere brzog
pristupa informacijama
 Nema ograničenja na brzinu prenosa najzahtevnijih sadržaja:
programi, igre, MP3 datoteke, videozapisi, animacije
POTS/ISDN
LEX
ATM/IP
Network
ADSL
LT
7300 ASAM
ADSL
ADSL
CPE
Simetričan pristup Internetu
SHDSL
 Usluga namenjena malim preduzećima i preduzećima srednje
veličine ( SME i SOHO)
 SHDSL usluga omogućava podršku biznis aplikacijama koje
zahtevaju širi propusni opseg u oba smera: hosting servera,
video konferencije
SHDSL
ATM
Network
SHDSL
LT
1-2-4 pairs
DSLAM
Access
Device
TRIPLE PLAY SERVISI
Soft Switch
Korisnik 1
4 PVC/Line
Voice
CPE
.
.
CPE
4 PVC/Line
DSLAM
.
Video
MAN
IP/MPL
S
IPTV
VoD
Servers
Internet
VLAN/Service
Korisnik N
Internet
ENCODING FARM
Encoders
Multiviewer
Video Router
DVD Source
VTR Source
KONVERGENTNA MREŽA
Pravci razvoja i sledeći koraci:
• Izgradnja transportnog nivoa – kičme MPLS mreže visoke pouzdanosti, snage i
kapaciteta i integracija sa postojećom.
• Izgradnja tranzitnog nacionalnog VoIP saobraćaja preko nove kičme MPLS mreže.
• Izgradnja novih centrala klase 5 (krajnji korisnici) u novoj VoIP tehnologiji i
integracija Voice servisa u klasičnoj TDM i IP tehnologiji.
• Konvergencija svih servisa i konsolidacija korisnika fiksne i mobilne mreže.
4.
TELEKOMUNIKACIONI
INFORMACIONI SISTEM
TIS
TELECOMMUNICATION
INFORMATION
SYSTEM
TIS
TRANSACTIONAL
MANAGEMENT
INFORMATION
SYSTEM
MIS
DATA WAREHOUSE
End-To-End procesi
Horizontalni servisi
Upravljanje evidencijom telekom resursa
Upravljanje evidencijom servisa
Katalog servisa i tarifni planovi
Upravljanje korisnicima usluga
Workflow
Management
System
Prodaja servisa i proizvoda
Održavanje telekom resursa i servisa
TIS
MIS
Billing – Fakturisanje ostvarenih usluga i proizvoda
Vođenje potraživanja korisnika usluga
Vođenje reklamacija korisnika usluga
Vođenje opomena korisnika za neplaćene račune
Vođenje privremenih isključenja
Vođenje tužbi za neplaćene račune
Jedinstveni model podataka
Tipičan proces kontrolisan WMS-om
User No 1
Korisnički Zahtev za servisom
Radna lista
User No 2
Analiza raspoloživosti servisa
Radna lista
User No 3
Dizajn servisa
Radna lista
User No 4
Ugovaranje servisa
Radna lista
User No 5
Kreiranje radnih naloga
Radna lista
User No 6
Realizacija radnih naloga
Radna lista
User No 7
Obaveštavanje korisnika
Radna lista
Workflow
Management
System
UPRAVLJANJE PROCESOM
T
I
S
S
E
R
V
I
S
I
Tipičan proces otklanjanja smetnji
User No 1
Prijava smetnje
Radna lista
User No 2
Selektivno ispitivanje
Radna lista
User No 3
Ograničavanje
Radna lista
User No 4
Lokalizacija
Radna lista
User No 5
Otklanjanje smetnje – servisne platforme
Radna lista
User No 6
Otklanjanje smetnje u mreži
Radna lista
User No 7
Završno ispitivanje
Radna lista
Workflow
Management
System
UPRAVLJANJE PROCESOM
T
I
S
S
E
R
V
I
S
I
Selected Cable Area
TIS je
transakcioni informacioni sistem
koji omogućava
automatizaciju operativnog nivoa
rada
ŠTE JE MIS ?
Predstavlja nadgradnju TIS-a
(“kapu nad TIS-om”)
i
ume da iskoristi sve elementarne
informacije koje je TIS proizveo i od njih da
sačini
upravljačke izveštaje za menadžere
(biznis inteligencija)
Ceo sistem TIS/MIS je realizovan
u najnovijim informacionim tehnologijama,
kao višeslojna arhitektura
sa centralnim delom,
Workflow Management sistemom
,
jezgrom na koga se oslanjaju
svi ostali podsistemi,
čime se obezbeđuje
standardizacija rada
pri obavljanju raznorodnih poslova.
Gde je TIS
implementiran?
 Na celoj teritoriji preduzeća
 Unificirana jedinstvena baza podataka
sadrži oko:
2.500.000 korisnika usluga Telekoma,
3.000.000 aktivnih fiksnih priključaka,
4.800.000 pretplatničkih parica
Gde je TIS
implementiran?
Svakog meseca se preko TIS-a generiše:
2.600.000 računa za usluge Telekoma i
prihvati isto toliko uplata,
koje se uglavnom automatski rasknjižavaju.
Gde je TIS
implementiran?
7.000 ljudi svakodnevno radi uz pomoć TIS-a
u svakom trenutku aktivno preko 1.500
Mesečno se u proseku preko TIS-a primi oko:
95.000 zahteva korisnika usluga
i realizuje oko 350.000 radnih naloga
Gde je TIS
implementiran?
Mesečno se kroz Mediation sistem primi:
310.000.000 CDR zapisa
Godišnje se pomoću TIS-a realizuje:
7.000.000 poslova
30.000.000 zadataka
Gde je TIS implementiran?
TIS se koristi:
U 177 gradova,
Sa 355 lokacija
Sa 11.770 tačaka
5.
INTEGRACIJA TIS-A
SA
SISTEMOM TELEKOMUNIKACIJA
End-To-End
procesi
W
O
R
K
F
L
O
W
E
N
G
I
N
E
Horizontalni servisi
Samoposluživanje korisnika (Web Self Care)
Telekomunikacioni informacioni sistem
(TIS)
Mediation
(Resursi)
Provisioning
(Resursi)
Upravljanje
performansama
resursa
Upravljanje
kvalitetom
servisa
Mediation
(Servisi)
Konfiguracija i
aktivacija
servisa
Upravljanje
problemima na
resursima
Upravljanje
problemima na
servisima
Servisne platforme i mreže
(POTS, UMTS/3G, ISDN, ADSL, INTERNET,
IPTV, VOD, L3VPN...)
Deljeni model podataka
End-To-End
procesi
W
O
R
K
F
L
O
W
E
N
G
I
N
E
Horizontalni servisi
Korisnički Zahtev za servisom
Samoposluživanje korisnika (Web Self Care)
Analiza raspoloživosti servisa
Dizajn servisa
Telekomunikacioni informacioni sistem
(TIS)
Ugovaranje servisa
Kreiranje
radnih naloga
Mediation
Provisioning
(Resursi)
(Resursi)
Mediation
(Servisi)
Konfiguracija i
aktivacija
servisa
Upravljanje
performansama
resursa
Upravljanje
kvalitetom
servisa
Upravljanje
problemima na
resursima
Upravljanje
problemima na
servisima
Realizacija radnih naloga
Servisne platforme i mreže
(POTS, UMTS/3G, ISDN, ADSL, INTERNET,
IPTV, VOD, L3VPN...)
Deljeni model podataka
DOSKORAŠNJE ULOGE
1. SISTEM TELEKOMUNIKACIJA OBEZBEĐIVAO
OSNOVNE SERVISE
2. IS PRUŽAO PODRŠKU SISTEMU
TELEKOMUNIKACIJA
Nova uloga IS:
1. Potpuna automatizacija end-to-end procesa koji prolazi kroz
razne upravljačke zone (izgradnja OSS/BSS sistema)
2. Obavljanje end-to-end procesa od strane više operatora
(Co-Branded servisi)
Novi model
Telekomunikacione kompanije
Zasnovan na integrisanom sistemu
IS i Telekomunikacija
Gde TIS postaje jezgro celokupnog
telekomunikacionog sistema:
 U koji se slivaju sve informacije sa ICT uređaja
 Koje se koriste u raznim zonama upravljanja
 I gde TIS automatizuje end-to-end procese
6.
ZAKLJUČAK
Nagrada
“DISKOBOLOS 2003”
Dodeljena Telekomu
TIS
I TELEKOM SRBIJA
U EVROPSKOM FINALU
London 21.april 2004. godine je dan kada je
kompanija Telekom Srbija
postigla veliki uspeh sa svojim
Telekomunikacionim Informacionim Sistemom (TIS)
u takmičenju za
World Billing Awards 2004,
ulaskom u samo finale
Novembra 2005. godine
TIS je prezentiran
ORACLE razvojnom timu
u Beogradu
Novembra 2005. godine
TIS je prezentiran
na Autodesk konferenciji
u USA - ORLANDO
Autodesk kompanija je godinu dana na svim svojim
konferencijama u svetu emitovala
Uspešnu priču o TIS-u i Telekom Srbija
Marta 2006. godine
TIS je prikazan
U Izraelu - Telaviv
Jula 2006. godine
TIS je prikazan
U Rusiji - Moskva
Marta 2007. godine
Plaketa
Društva za informatiku Srbije
Na kraju:

Integrisani IS sa sistemom telekomunikacija predstavlja
veoma složen sistem (OSS/BSS)

Složeni sistemi se grade prema opštem EA (Enterprise
architecture) okviru za rad i prema domenskom NGOSS
okvirima

OSS/BSS infrastruktura obezbeđuje visoki nivo
automatizacije procesa što je preduslov da
Telekom postane Lean operator
Na samom kraju:



Korisnik u centru – samoposluživanje servisima,
Korisnik u centru – sam upravlja svojim servisima
...

Zar to nisu ciljevi i sistema e_uprave?

A stečena iskustva u izgradnji OSS/BSS Telekoma veoma
primenljiva na bilo koji složeni sistema pa i sistem e_uprave
Hvala na
pažnji...
Direkcija za informacione tehnologije
11070 Beograd, Bulevar umetnosti 16a
Telefoni: 011/311-65-71, 011/311-65-72
Faks: 011/311-65-70
E-mail: [email protected]

similar documents