น้ำมันดิบ

Report
ความมน
่ ั คงด้านการจ ัดหาปิ โตรเลียมและ
ความมน
่ ั คงด้านราคา
ณัฐชาติ จารุจน
ิ ดา
ประธานเจ้าหน้าทีป
่ ฏิบ ัติการ
กลุม
่ ธุรกิจปิ โตรเลียมขนปลาย
ั้
5 ตุลาคม 2555
่ นใหญ่อยูใ่ นรูปนา้ ม ันและก๊าซธรรมชาติ
การจ ัดหาพล ังงานสว
โดยปัจจุบ ันก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพล ังงานหล ัก
้ ล ังงานขนต้
การใชพ
ั้ นเชงิ พาณิชย์
(Commercial Primary Energy Consumption)
55%
หมายเหตุ ไม่รวมพลังงานหมุนเวียน
ทีม
่ า: สนพ./กรมธุรกิจพลังงาน
2
ประเทศไทยต้องพึง่ พิงการนาเข้าพล ังงานคิดเป็นมูลค่า
ร้อยละ 65
ปริมาณและมูลค่าการนาเข้าพล ังงาน
หมายเหตุ ไม่รวมพลังงานหมุนเวียน
ทีม
่ า: สนพ./กรมธุรกิจพลังงาน
3
การจ ัดหานา้ ม ันต้องนาเข้าจากต่างประเทศเป็นหล ัก
การจ ัดหา ผลิต และจาหน่ายนา้ ม ันของไทย ม.ค. – มิ.ย. 55
จ ัดหา
ผลิต
นาเข้า (79%)
จาหน่าย
ในประเทศ
นาเข้านา้ ม ันสาเร็ จรูป 46 KBD
977 KBD
นา้ ม ันดิบ/
คอนเดนเสท
910 KBD
กาล ังการผลิตรวมของประเทศ 1,082 KBD
นา้ ม ันสาเร็จรูป
970 KBD*
829KBD
ผลิตในประเทศ (21%)
194 KBD
นา้ ม ันดิบ/
คอนเดนเสท
145 KBD
โรงกลน
่ ั ในกลุม
่ ปตท. : 905 KBD
(TOP, PTTAR, SPRC, IRPC, BCP)
ESSO: 177 KBD
นา้ ม ัน
สาเร็จรูป
211 KBD
่ ออก 49 KBD
นา้ ม ันดิบสง
หมายเหตุ :
ทีม
่ า: PTIT
(*) ผลิตภ ัณฑ์ของโรงกลน
่ ั = 869 KBD, รวม LPGจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติและโรงปิ โตรเคมี = 103 KBD
(**) ไม่รวม Inventory
KBD = 1,000 บาร์เรลต่อว ัน
(**)
่ ออก
สง
260 KBD
4
นา้ ม ันดิบทีน
่ าเข้านนมาจากหลายแหล่
ั้
ง
Russian Crude oil
<Medium Sweet>
ME Crude oil
<Medium Sour to Sweet>
15 days
West African Crude oil
15 days
30-45 days
3-5 days
Latin American Crude oil
Far East Crude oil
<Super Heavy and Sour>
<Light Sweet>
45-60 days
5
โครงสร้างราคานา้ ม ันสาเร็จรูปในประเทศไทยมี
่ น
องค์ประกอบหลายสว
6
ราคาขายปลีกของไทยตา
่ กว่าหลายประเทศ
7

similar documents