دانلود

Report
CPCR
CardioPulmonary Cerbero
Resuscitation
‫تعریف‬
‫به توقف گررش وروع ومرودر شر ررت مزری س عر زر و س‬
‫شروع وق یع و تغییی ت‪ ،‬درر ا گار ر(‪)Sudden death‬‬
‫گفتره دررر شرروش و د ر و ‪ 15%‬کررم دررو رش درر و دیرری شر دری ر‬
‫و شوره ی روپ یر ز ‪.‬‬
‫دقدده‬
‫‪ ‬شو ول صلی و دام در ا گا ر‪ ،‬ی‬
‫تنفس (‪ )Pulmonary arrest‬ز ‪.‬‬
‫‪ ‬ی ر ر قلبر ر د ر ر و ب رروم س شو ز رروه د ررو رش د ررر ا گار ر ر ب رروش و شر ر‬
‫اف ر تو دیوک رش و وو رض ا ش س ع قر ر ش رش‪.‬‬
‫قلبر (‪ )Cardiac arrest‬و ی ر‬
‫رر‬
‫‪Sudden cardiac death ‬‬
‫‪ ‬دامزیعن دش م ب لین‬
‫‪ /300000-400000‬ز لی اه‬
‫‪‬شر کم‪ ،‬حدوش ‪ 10-15%‬بیم ر ر ه شر دحم ح شثه ع ورژ س تح ‪ CPR‬قرر ر‬
‫در گییاد‪ ،‬ب وضعی دن زب س بیم رزت ع دروص در شواد‪.‬‬
‫قلب ریوی‬
‫ولم صلی و ش یع ی‬
‫قلب وروقی‬
‫‪ ‬بیم ری ه ی ی کمی قلب‬
‫‪ ‬ریتم ه ی قلب‬
‫‪ ‬ک رشعودیوپ تر‬
‫‪ ‬بیم ری ه ی د شرس شی قلب‬
‫‪ ‬ا رز یر حتق ر قلب‬
‫ریوی‬
‫‪ ‬پنموتور س‬
‫‪ ‬دبولی ریه‬
‫‪ ‬ه عپو س‬
‫‪‬‬
‫د ش ر هو یر‬
‫دت بولی‬
‫‪ ‬وتالالت لکزیولیت‬
‫‪ ‬د مودی ش رویر‬
‫ز عر ولم‬
‫‪ ‬برق گرفتگر‬
‫‪ ‬غرق شدگر‬
‫‪ ‬ه عپوتردر‬
‫احتم ااقای ع ااقمیرما ا ی سم ااق اهی ااقیا ا ا ی ا ا ی ا ا ی ا ام‬
‫تق سک ا ا ا ا ااق می ا ا ا ا ا ا ی ا ا ا ا ا ا یحا ا ا ا ا ا ی‪ 66-76%‬ی ا ا ا ا ااقی‬
‫فسبریالس ااسطهی ا ا ی‪ 10-25%‬ی ااقیتسل ااتطای یا ک ااق ی‬
‫الکتریکی‪ -‬مکق سکیی‪ 0-2%‬میی قش ‪.‬‬
‫وض ء صلی تیم حی ء و و عف‬
‫افر و (تنفس)‬
‫‪ ‬د ش رشع تجایز ت دجر ی هو یر‬
‫‪ ‬تأدیع دجر ی هو یر ب س‬
‫‪ ‬تنفس دصنوعی‬
‫افر شوه(گرش ووع)‬
‫‪ ‬د ز ژ قلب ‪ 100‬ب ر شر شقیقه‬
‫‪ ‬شم ر بلند شفع ت توقف د ز ژ(ع قطع‪)... ،‬‬
‫‪ ‬گ ز وزع رهبی گرو بعد س ‪ 10‬توقف شر د ز ژ‬
‫‪ ‬شر صورت و تگر دطلع ز وزع رهبی گرو‬
‫وض ء صلی تیم حی ء و و عف‬
‫افر زوه(شفیبیعالزیوع)‬
‫‪ ‬د ش رشع شزتگ شفیبیعالتور‬
‫‪ ‬گذ شزع شزته ه ی ژ سش شد شفیبیعالتور روی قف ه زونه‬
‫‪ ‬ثب و وو ادع ریتم بوزیله د اوتور شفیبیعالتور‬
‫‪ ‬ش شع شوک شر صورت لزوه‬
‫افر چا ره(د یی وروقی)‬
‫‪ ‬تأدیع د یی وروقی ب س‬
‫‪ ‬تجویز ش روه ی وریدی‬
‫‪ ‬گرفزع امواه ووع بر ی ‪ ABG‬بر ح ب اظر رهبی گرو‬
‫وض ء صلی تیم حی ء و و عف‬
‫افر پنجم(ش رو‪/‬ثب )‬
‫‪ ‬د ش رشع ش روه ی تجویزی‬
‫‪ ‬ثب ش روه ی تجویزی و ریتم قلب‬
‫افر ششم(رهبی گرو )‬
‫‪ ‬د ش ز سی و هم هنگ رشع گرو‬
‫‪ ‬تأعید ی قلب ریوی‬
‫‪ ‬بررس دجر ی هو یر و دوقعی لوله تر شه‬
‫‪ ‬تخ ذ تد بیی شرد ر و اتق به وض ء گرو‬
‫ز جیرهی عقء‪ -‬ز گ قا‬
‫قد د ت حی ء پ عه‬
‫‪Basic Life Support‬‬
‫ه رردت س ق ررد د ت حی ر ء پ ع رره(‪ )BLS‬ت ررأدیع و حف ررن پرفی رروژع و حی ر ت ب ف ر ه ر ی ص ررلی و‬
‫دا ر ر ررم(قل ر ر ررب و دغ ر ر ررز) زر ر ر ر تر ر ر ر بر ر ر ر ف ر ر ررر هم ش ر ر رردع د ار ر ر ر ت السه‪ ،‬تمای ر ر ررد ت وتص ر ر ر ر و‬
‫تکمیلی( قد د ت حی ء پوشرفته) به ومم عد‪.‬‬
‫در حم ‪ BLS‬به ترتوب وب رتند س‪:‬‬
‫‪ .1‬بررس پ سخ و تأثییپذعری قرب ر‬
‫‪ .2‬شروو ز م‬
‫‪ .3‬تأدیع گرش ووع‬
‫‪ .4‬تأدیع دجر ی هو یر ب س‬
‫‪ .5‬تنفس‬
‫میزاهیمطفعس ی‪ BLS‬یصط تیش عیتهی ی‪ 4‬سعا ی‬
‫ا ایم ا ای قگیااق ییتااقی‪ 40%‬یبع ا یازی‪ 8‬سع ا یح ا ی‪5%‬‬
‫خطا ی ط ‪.‬‬
‫بررس پ سخ و تأثییپذعری‬
‫ولرریع قررده شر رزرریدع بررر ب ر لیع ورراص برره ر هر ب ررو ع ر درررش ‪،‬‬
‫بررسر ر پ س ررخ بیمر ر ر ب رره دحرکر ر ت و ص رردد ت حتمر ر لی زر ر ‪ ،‬سیر رر‬
‫دمکن ز واص وو ب‪ ،‬د موه و ع شر کودر ب شرد و عر عنکره‬
‫صدد ت زر و گررشع ش شرته ب شرد ره شر احرو بروورشهر ی بعردی‬
‫ح ئز همی ز ‪.‬‬
‫شروو ز‬
‫م‬
‫شر ب ر ر رری ری س در ر ر ررز شرد ر ر ر ر ب ر ر ر هم هنر ر ررگ قبلر ر رری و ب ر ر ر برا در ر رره‬
‫دشاص ر ب ر و ررالع ررد دشاص ر (دعم رروال ‪ 2‬رقم ر و غ لب ر ‪ )99‬س‬
‫بلندگو‪ ،‬گروهری س فرر ش د ر و و شزر اردرک ر حیر ء بره زررو‬
‫شر دحم ح ضر در شواد‪.‬‬
‫گرش ووع‬
‫بر ر مینر ر ع س و ررده ون رروش ا ررب و شر ر اه هر ر ی گ رررش و رروع ب ی ررت‬
‫د ز ژ قلب شروع شوش‪ .‬د ز ژ صحیح و دوثر ق شر به ترأدیع فشر ر وروع‬
‫شری ر ‪ 60-80 mmHg‬ز ‪.‬‬
‫رو ک ر‪:‬‬
‫ف ع شز ر ‪ 3-4‬ز ات دزی بر التر س س ئرد ونجرری بیمر ر قرر ر ش ش‬
‫و شز شعگر ر روی ع بگذ رید‪.‬‬
‫ب رردوع عنک رره را ر ه عت ر ع و ررم ش رروش‪ ،‬ب ر ب ر ال و پ ر ئیع ب رررشع تن رره‪ ،‬ای رریوی‬
‫وس ررر ورروش ر زررریع روی زررزیاوه و رش رررش و بالف صررله فش ر ر ر قطررع‬
‫نید‪.‬‬
‫گرش ووع‬
‫دق ررد ر فشر ر ر و رش ب رره ز ررزیاوه ب ی ر ررت ب رره ح رردی ب ش ررد رره زر ررزیاوه‬
‫ح ررد قم ‪ 5‬ز ر ات دز رری پ ر ئیع رفت رره و شر ش ررری ع فم ررور و ک روتی ررد ا ررب‬
‫عج ش شوش‪.‬‬
‫تع ررد ش د ز ر ژ قلب ر دن ز ررب ح ررد قم ‪ 100‬ب ر ر شر شقیق رره ز ر و ررب‬
‫د ز ژ قلب بره تعرد ش ترنفس چره شر ‪ CPR‬عر افرر و چره شر شو افرر‬
‫‪ 30‬به ‪ 2‬ز ‪.‬‬
‫تأدیع دجر ی هو یر ب س‬
‫دامزرریعن و ولرریع قررد ه شردر ر شر فرررشی رره ال ررس رررش زر ‪ ،‬ترأدیع‬
‫دجر ی هو یر ب س ز ‪:‬‬
‫‪ ‬شه ر ر ر ع بیم ر ر ر ر ر س ن ر ر ر ه و د ر ر ررو ش ض ر ر ر ی(د ر ر ررو ش غر ر ررذ یر‪ ،‬شا ر ر ررد ع‬
‫دصنوعی) پ ک نید‪.‬‬
‫ر ررد ش دج ر ررر ی ه ر ررو یر شر ف ر ررر ش ب ر رردوع پ س ر ررخ‪،‬‬
‫‪ ‬شر ر ر یعزیعن ولر ر ر‬
‫‪ .........................‬ز ‪ .‬بر ی رفع ع‪:‬‬
‫د اور وم رشع زر و بلند رشع چ اه‬
‫‪Head-Tilt- Chin lift maneuver‬‬
‫رف عر شزر ر سیررر گررشع بیمر ر گذ شرته و برره ررت بر ال فشر ر ش ش و‬
‫همزد ر ع شز ر شعگررر ر روی پوش ر ر قررر ر شهیررد و برره رررت وقررب فش ر ر‬
‫و رش نید‪ .‬عن رو شر ‪ 15%‬دو رش دوفقی دیز او ‪.‬‬
‫شر دو رش ترود به گرشع و زر‪ ،‬اب ی ت زتف ش شوش‪.‬‬
‫د اور نلو شیدع ف تحت ر‬
‫‪Jaw- Thrust maneuver‬‬
‫س ع ر ررن رو شر ص ر ررورت ون ر رروش شر ر ر ب ر رره ص ر رردد ت گ ر رررشع و عر ر ر و ر ررده‬
‫دوفقیر رو قبلرری زررتف ش دررر شرروش‪ .‬شر عررن رو ورراص بر الی زرر‬
‫قربر ر قررر ر گرفتره و بر گذ شررزع اگشرت ع شوه تر پرنجم هررر شو شزر شر‬
‫سیر و ش ف تحت ر‪ ،‬ف به نلو ر اد در شوش‪.‬‬
‫ب ی ت در قب بوش زر و گرشع بر حر بم اند‪.‬‬
‫تنفس‬
‫شر صر ررورت ور ررده ونر رروش تر ررنفس‪ ،‬ب عر ررد ‪ 2‬تر ررنفس دتر ررو لی ش ش شر رروش و شر‬
‫صورت وده ونوش نری ع ووع‪ ،‬د ز ژ قلب شروع شوش‪.‬‬
‫رو ه ی تنفس دصنوعی‬
‫‪ ‬تنفس شه ع به شه ع‪ :‬ع زوه بتد یر هو ی ب سشدر ررت ‪ 1/5‬تر‬
‫‪ 2‬ث ای ررهق دق ررد ر ررییع شری ر فت توز ر قرب ر ر‪16-18% :‬ق د ز ر‬
‫شه ر و لوله هو یر ‪ S‬ش م‪.‬‬
‫‪ ‬تررنفس شه ر ع برره بین ر ‪ :‬شر دررو رشی رره تررنفس شه ر ع برره شه ر ع د ر ع‬
‫پذعر او ‪.‬‬
‫‪ ‬تنفس ب دبوبگ‪ :‬شر عن رو بر ح ب دنبع هرو ‪ ،‬درر ترو ع دقرد ر‬
‫ییع ر به ‪ 100%‬رز اد‪.‬‬
‫وو رض تنفس دصنوعی‬
‫شر یعزیعن و رضرره تررنفس دصررنوعی‪ ،‬ت ر ع دعررد و شررکم زر ره برره‬
‫شلیم دن زب ب س ابوشع دجر ی هو یر و ش شع تنفس ه ی زرریع زر ‪.‬‬
‫اب ی ررت ق ررد ه ب رره فش ر ر ش ررکم و تخلی رره ع امرروش سی ررر ب و ر ‪................‬‬
‫در شوش‪ .‬بر ی پوشگییی‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫د اور ب س رشع ر هو یر به شرزت اج ه شوش‪.‬‬
‫هر تنفس شر ر ‪ 1/5‬ت ‪ 2‬ث ایه ش ش شوش‪.‬‬
‫شر سد ع ش شع تنفس‪ ،‬ب فش ر بر ری وئید دری ب ته شوش‪.‬‬
‫شر ولیع فرص لوله تر شه گذ شته شوش‪.‬‬
‫شر صورتر ه واص ش هد ی قلب بیم ر بوش و دش وک بره ‪ VT‬عر‬
‫‪ VF‬ه رردید‪ ،‬گررر بیمر ر هوشرری ر زر و اررب ایررز اررد رش‪ ،‬بالف صررله بیمر ر‬
‫ر دجبر ررور بر رره زر رررفه ر رررشع ه ر ر ی دکر رررر‪ ،‬دحکر ررم و شر رردعد نیر ررد‪ .‬د ر ر گر ررر‬
‫هوش ر رری ری و ر رروش ر س شزر ر ر ش ش ب ش ر ررد‪ ،‬بی ر رردراگ س ف ص ر ررله ‪ 20‬تر ر ر ‪25‬‬
‫زر ادیمزیی س زررطح زررزیاوه ضررربه ی رربت قروی بر دشر گرر رررش برره‬
‫دح ر ر ر ر ر ر ررم تصر ر ر ر ر ر ر ر عر ر ر ر ر ر ر ر ز ر ر ر ر ر ر رروه تحتر ر ر ر ر ر ر ر ر و دیر ر ر ر ر ر ر ر ر زر ر ر ر ر ر ر ررزیاوه و رش‬
‫نید(‪.)Precordial Thumb‬‬
‫تطصس ی قمی لی‬
‫‪‬شر شق ع و در ا گا ر‪:‬‬
‫‪ ‬تنفس به اد س د ز ژ قلب همی اد رش‪.‬‬
‫‪‬زطح ییع شر ووع چند شقیقه س س ی‬
‫قلب ب ال ز ‪.‬‬
‫‪‬شر و ‪ CPR‬نری ع ووع بوزیله د ز ژ قلب تأدیع در شوش‪.‬‬
‫‪‬دطمئع شوید ه د ز ژ قلب دوثری ر اج ه در شهید‪.‬‬
‫‪‬هر گواه وقفه شر د ز ژ قلب ر به حد قم برز اید‪.‬‬
‫تطصس ی قمی لی‬
‫‪ ‬شر حیع ‪ CPR‬نری ع ووع ریوی ک هم در ع بد‪.‬‬
‫‪ ‬ب ‪ V/Q‬ب حجم شدر و تعد ش تنفس مزی س ارد حفن در شوش‪.‬‬
‫‪ ‬حی ء نند اب ی ت ه عپیوادیالزیوع اج ه شهد‪.‬‬
‫‪ ‬وادیالزیوع سی ش غیی ضروری بوش و دضر ز ‪:‬‬
‫‪ ‬فش ر ش وم تور س ر فز یم در شهد‪.‬‬
‫‪ ‬برگش وریدی به قلب ر م در ند‪.‬‬
‫‪ ‬بروع ش قلب و حتم ساد د ادع ر م در ند‪.‬‬
‫‪ ‬س تنفس ب حجم و فش ر سی ش نتن ب نید‪.‬‬
‫‪ ‬دمکن ز ب و رگورژیت زیوع شوش‪.‬‬
‫تطصس ی قمی لی‬
‫‪ ‬شر ‪ ،CPR‬بروع ش قلب ‪ 25-33%‬دقد ر بیعی ز ‪.‬‬
‫‪ ‬همچنیع نذب ییع و شفع ‪ CO2‬س ریه ک هم در ع بد‪.‬‬
‫‪ ‬شر ادیجرره‪ ،‬و ویرره شقیقرره ی ررم ایررز دررر تو اررد ییا زرریوع و وادیالزرریوع‬
‫دوثر ر شر حیع ‪ CPR‬حفن ند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شر ‪ CPR‬بزرگ ر الع‪ ،‬حجررم نر ری ‪ 500‬تر ‪ 600‬دیلرری لیزرری(‪)6-7 mL/kg‬‬
‫کی ز ‪.‬‬
‫حج ررم ن ر ری شر ح رریع ‪ CPR‬ب ی ررت اق رردر ب ش ررد رره قف رره ز ررونه بیم ر ر ب ر ال‬
‫بی عد‪.‬‬
‫تنفس شه ع به پوشم دح فن‬
‫‪‬پوشم دح فن صورت(‪)face shields‬‬
‫‪‬د ز صورت‬
‫تنفس شه ع به پوشم دح فن‬
Face shield
Face mask
‫و ویه س ری ر هو یر پوشرفته‬
‫‪ CPR‬شو افر‬
‫‪‬د ز ژ قلب ر حد قم ب تعد ش ‪ 100‬ب ر شر شقیقه بدوع وقفه بر ی و ویه‬
‫اج ه شهید‪.‬‬
‫‪ 8‬ت ‪ 10‬تنفس شر شقیقه‬
‫‪ ‬و ویه بوم س ‪ 12‬ب ر شر شقیقه شر حیع ‪CPR‬‬
‫‪‬فش ر ش وم قف ه زونه ر فز یم در شهد‪.‬‬
‫‪‬ب سگش وریدی ر م در ند‪.‬‬
‫بررس پ لس‬
‫‪ ‬اب ی ت بوم س ‪ 10‬ث ایه و بکشد‪.‬‬
‫‪ ‬گر شر ‪ 10‬ث ایه‪ ،‬پ لس حس شد‪ ،‬د ز ژ قلب ر ش ده شهید‪.‬‬
‫تنفس بدوع د ز ژ قلب‬
‫‪ ‬گر بیم ر اب ش رش‪ ،‬بیم ر ر و ویه نید‪.‬‬
‫‪ 10 ‬ت ‪ 12‬تنفس شر شقیقه‬
‫‪ ‬ه ر ررر ت ر ررنفس ب ر رردوع شر اظ ر ررر گ ر رررفزع ر ه ر ررو یر پوش ر رررفته‪ ،‬ب ی ر ر رت‬
‫حد قم ع ث ایه و بکشد‪.‬‬
‫‪ ‬هر تنفس ب ی ت ب و ب ال ددع قف ه زونه شوش‪.‬‬
‫‪ ‬شر حرریع و ویرره‪ ،‬هررر ‪ 2‬شقیقرره پر لس بیمر ر ر چر نیررد در اب ی رت‬
‫عن ک ر بوم س ‪ 10‬ث ایه و بکشد‪.‬‬
‫تکنی د ز ژ قلب‬
‫‪‬بر ی تأثیی بوشزی د ز ژ‪:‬‬
‫‪‬قرب ر ب ی ت بر زطحی زف قر ر گرفته ب شد(‪.)Supine‬‬
‫‪ ‬حی گر ب ی ت ن ر تور س بیم ر قرب ر س او بزاد‪.‬‬
‫‪ ‬ررف شزر ر شر ق ررم دیر ر زررزیاوه قررر ر ش ش و ررف شزر شعگررر ر‬
‫روی ع قر ر در شهیم‪.‬‬
‫تکنی د ز ژ قلب‬
‫‪ ‬ززیاوه ب ی ت حد قم ‪ 5‬ز ات دزی فشرش شوش‪.‬‬
‫‪ ‬ن س شهید ه قف ه زونه به ح ل ارد برگرشش‪.‬‬
‫‪ ‬برگش ک دم قف ه زونه بره ح لر اردر ‪ ،‬ب ور درر شروش ره برگشر‬
‫وریدی به قلب ک دم شوش‪.‬‬
‫‪ ‬سد ع فشرشع و برش شرزع فشر ر س قف ره زرونه ب ی رت تقریبر بر هرم بر برر‬
‫ب شد‪.‬‬
‫‪ ‬وقفه بیع د ز ژه ب ی ت حد قم ب شد‪.‬‬
‫‪ ‬برگش ا قص قف ه زونه به ح ل ارد ب و ‪:‬‬
‫‪ ‬فز یم فش ر ش وم قف ه زونه‬
‫‪ ‬ک هم پرفیوژع وروق روار‬
‫‪ ‬ک هم پرفیوژع دغز‬
‫ب د ز ژ‪ -‬و ویه‬
‫‪ 30:2‬توصیه در شوش‪.‬‬
‫سیر‬
‫‪ ‬تعد ش د ز ژ‬
‫‪ ‬حتم ه عپیوادیالزیوع‬
‫‪ ‬وقفه بیع د ز ژه ی قف ه زونه‬
‫‪ ‬دوس ع ز ع تر ز ‪.‬‬
‫شفیبیعالزیوع‬
‫‪ VF ‬شر یعزیعن ریررتم شر بزرگ ر ال ر زر‬
‫ش ر شد و ول ع ترود او ‪.‬‬
‫‪ ‬شرد ع اتخ بر شر بیم ر ع ب در ا گا ر قلب ش هد ش ر ز ‪.‬‬
‫رره شچر ر دررر ا گار ر قلررب شر هد‬
‫‪ ‬شر ی قلب بزرگ الع شر و رج س بیم رزرت ع ره بوزریله ک ر نر ع ورژ رس‬
‫دش هد شد ز ‪:‬‬
‫‪ ‬حیر گر رس س اجر ه ‪ CPR‬شر حردوش ‪ 2‬شقیقره ریررتم بیمر ر ر چر رررش‬
‫و زپس س شفیبیعالتور زتف ش در ند‪.‬‬
:‫قلب بدوع پ لس عج ش در ند‬
‫چا ر ریتم ی‬

Ventricular Fibrillation (VF)
Rapid Ventricular Tachycardia (VT)
Pulseless Electrical Activity (PEA)
Asystole.
.‫ ب تگر ش رش‬ALS ‫ و‬BLS ‫ ساد د ادع س عن ریتم ه به‬
. ‫ ووب ز‬BLS ،ALS ‫ پ عه و ز در قب‬
‫ زریع و ب یفی ب ال ا ر‬CPR ‫ شروع ب‬
‫ بدوع اب‬VT ‫ و‬VF ‫ زتف ش س شفیبیعالتور شر‬
No response
No breathing
No pulse
‫ن ر شیدع س ‪ CPR‬بر ی س‬
‫شروع شد !!!‬
‫ه هنوس ‪CPR‬‬
‫‪‬همه قرب ای ع ب ی ت ‪ CPR‬بشواد دگر‪:‬‬
‫‪‬بیم ر شزتور « حی ء اکنید» دعتبی ش رش( ‪Do Not Resuscitation‬‬
‫)‪.)(DNR‬‬
‫‪‬بیم ر ش اه ه ی در برگش ا پذعر ش شته ب شد‪ ،‬بر ی دث نموش‬
‫عش (‪ ،)Rigor mortis‬ند شدع زر س بدع(‪ ،)decapitation‬تجزیه‬
‫ب ف (‪ )decomposition‬ع بوشی و ب ته(‪.)dependent lividity‬‬
‫‪ ‬ب ب زیعن شرد ع ایز وضعی بیم ر رو به ب بوشی اب شد‪ ،‬دثال شوک زپدی و‬
‫ک رشعوژای پوشرواد ‪.‬‬
‫قد د ت حی ء پوشرفته‬
‫‪Advance Life Support‬‬
‫هر ر رردت س قر ر ررد د ت پوشر ر رررفته حی ر ر ر ء(‪ )ALS‬ب ر ر ر رگییی ش رو و د ا ر ر ر ت‬
‫بر (وصوصر شفیبیعالتررور) شر نار حفررن و تکمیررم عر ‪ CPR‬ز سر‬
‫ز ‪.‬‬
‫س اج ئیکر رره حر رردوش ‪ 70-80%‬ریر ررتم ثب ر ر شر ررد شر و ر ر رج س بیم رزر ررت ع و‬
‫‪ 50%‬قرب ای ر ع شر بیم رزررت ع‪ ،‬فیبیعالزرریوع و ت ی ر رشی بطن ر ز ر و شر‬
‫صر ررورت اج ر ر ه شر ‪ 3‬شقیقر رره و حتم ر ر سار ررد د ار رردع قرب ر ر ر ت ر ر ‪70%‬‬
‫وو هد بوش‪ ،‬لذ دامزیعن د له س س ‪ _______________ ،BLS‬ز ‪.‬‬
‫دو رشی ه حتم بق ی ومر و ساد د ادع بوشزی‬
‫ز‬
‫‪ ‬ریتم ولیه ‪ VF‬ع ‪ VT‬ب شد‪.‬‬
‫‪ ‬شروع ‪ CPR‬شر ‪ 4‬شقیقه و‬
‫‪ ‬اج ه شفیبیعالزیوع شر ‪ 4‬شقیقه و‬
‫‪ ‬ضرب ع قلب بوم س ‪ 100 bpm‬س س شفیبیعالزیوع‬
‫‪ ‬ریتم زونوس ع تح نزی پوس دیکر س س ‪CPR‬‬
‫‪ VF‬و ‪ VT‬بدوع اب‬
‫شر ر یعزیعن ری ررتم ثبر ر ش ررد شر ی ر ر قلبر ر ‪ ،‬فیبیعالز رریوع بطنر ر و‬
‫ت ی ر ر ر ر ر رشی بطن ر ر ر ر ر ز ر ر ر ر ر و ولر ر ر ر رریع و دامزر ر ر ر رریعن و ر ر ر ر ر شرد ر ر ر ر ر ر‬
‫شفیبیعالزریوع زر و س ش روهر نار درو رش دقر وه و ایرز پوشرگییی‬
‫زتف ش در شوش‪.‬‬
‫‪ ‬شفیبیعالزیوع‬
‫‪ ‬ش رو‬
‫شفیبیعالزیوع‬
‫برره دحر در ش شرردع شزررتگ شفیبیعالتررور ب ی ررت شر ‪ VF‬شرروک‬
‫به صورت غیی زونکروا عز و شر ‪ VT‬زونکروا عز ش ش شوش‪.‬‬
‫شر صورت پ سخ به شروک ب ی رت قرد د ت حیر ء پوشررفته شر دم‬
‫تر ررنفس دن زر ررب‪ ،‬نزر رری والئر ررم حی ر ر تر و تجر ررویز ش رو بر ررر ی نزر رری‬
‫فشر ر ورروع و ضرررب ع قلررب و پوشررگییی س ورروش دجرردش ریتمر اجر ه‬
‫شوش‪.‬‬
‫ش روه‬
‫پرر افرررین‪ :‬شر دط لعر ت اجر ه شررد ‪ ،‬پرر افرررین بر د او ررم ا شررن وته‬
‫ب ور فررز یم پ سررخ ‪ VF‬و ‪ VT‬برره شرروک دررر شرروش و بر شس ‪ 1mg‬هررر‬
‫‪ 3-5‬شقیقه تجویز در شوش‪.‬‬
‫و سوپرزریع‪ :‬شر دط لعر ت نزری شررد ‪ ،‬ترأثیی و سوپرزریع شر شردر ع ‪ VF‬و‬
‫‪ VT‬دق وه به شوک بروم س پرر افررین بروش زر ولری تفر وت چنرد ر‬
‫شر دیز ع بق ی ومر وال ر ددت بیع شو گرو شعد شد ز ‪.‬‬
‫ش روه‬
‫دیرروش روع‪ :‬ش روی ب رری ر ورروبر ب ررویر شر دررو رش دق ر وه و ورروش دج رردش ‪ VF‬و‬
‫‪ VT‬بوش و ب شس ‪ 300‬دیلی گره وریدی تجویز در شوش‪ .‬شر صورت لرزوه درر‬
‫تو ع شسه ی ‪ 150‬دیلی گردر ر ت شس ت ه ‪ 2/2‬گره شر ‪ 24‬ز و تکر ر اموش‪.‬‬
‫لیرردوک ئیع‪ :‬بر شس ‪ 1-1.5 mg/kg‬و تکررر ر ع هررر ‪ 3‬تر ‪ 5‬شقیقرره تر شس ت ر ه‬
‫‪ 3mg/kg‬تجویز در شوش‪.‬‬
‫‪(10-15‬ب ر ر ر ز ر ر رررو ح ر ر ررد ی‬
‫پروک ر ر ر ئیع دی ر ر ررد‪ :‬ب ر ر ر شس ‪mg/kg‬‬
‫‪ )30mg/min‬ب ر برش در شوش‪.‬‬
‫دنیزعروه زرولف ت‪ :‬شر ت ی ر رشی بطنر س اروع ‪ torsade de points‬عر‬
‫ش به ه عپودنیزدر تجویز در شوش(‪ 1‬ت ‪ 2‬گره زولف ت دنیزعوه رت ‪ 1‬ت‬
‫‪ 2‬شقیقه)‪.‬‬
‫ا ت‬
‫‪ ‬شوک ب نری ع ب ی ف سی دوثرتر س نری ع دواوف سی‬
‫‪ ‬د ررروس رری نو د ررع ولمر ر بر ر کر ر ربرش شز ررتگ ‪ AED‬تفر ر ق اظ ررر‬
‫ش را ررد‪ .‬کر ر ربرش ع ررن وز رریله توزر ر پرز ررنم ورژ ررس و دب رروال س شر‬
‫دحم ح شثه تقریب بر وطر و ت حدوش سی شی دوثر ز ‪.‬‬
‫‪ ‬ب ع ررد س دص رررت ش روه ر ی دخ رررب دث ررم بیکربن ر ت و ا ررور شرا ر لیع س‬
‫ری لوله تر شه ووشش ری رش‪.‬‬
‫‪ ‬س رگ ر ررر ر رره کل ر رریم ع ر ر ک ت ر رره ک ر رروالدیع تج ر ررویز د ر ررر ش ر رروش‪ ،‬اب ی ر رت‬
‫بیکربن ت تزری شوش سیر ر ر ر ر ر ر ر ر ‪.‬‬
‫ز ‪.‬‬
‫زو تو ‪Asystole‬‬
‫ب ر رره د ر ررو رشی س ی ر ر قلب ر ر ر رره شر ع فع لی ر ر لکزیع ر ررر قل ر ررب ون ر رروش‬
‫اد ش ررته ب ش ررد‪ ،‬زو ررتو قلب ر گفت رره د ررر ش رروش گ ررر چ رره دمک ررن ز ر‬
‫گ هی بطور پر ند ع ر شو ت دوج ‪ QRS‬شعد شوش‪.‬‬
‫دعمر رروال ر ررس س ‪ VF‬ع ر ر ‪ VT‬ر رروال ر در رردت بر ررروس در ررر نر ررد و شر چنر رریع‬
‫ح لت حتم ساد د ادع بیم ر مزی س ‪ 1-2‬شرصد وو هد بوش‪.‬‬
‫شرد ع زو تو‬
‫شر زو ررتو ب ی ررت بالف ص ررله ق ررد د ت حی ر ء پ ع رره و پوش رررفته ن ررر‬
‫شوش‪ .‬شرد ع اتخ بر برر ی زو رتو شر شقر ع و (شر بخرم) زرتف ش‬
‫س ضرررب ع ز ر س و ر ر ی(‪)Transcutaneous pacemaker‬‬
‫ز ‪.‬‬
‫د شر ز عر دو رش و ایز تر در ش شردع ضررب ع زر س‪ ،‬شردر ع اتخر بر پرر‬
‫افرین ز ‪.‬‬
‫فع لی‬
‫لکزیع ر قلب بدوع اب‬
‫‪ PEA‬ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رره ب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رره ع اف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ک لکزیع ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررر‪-‬‬
‫د ر ای ر(‪ )Electromechanical dissociation‬ایررز گفترره‬
‫در شوش‪ ،‬ح لت ز ه فع لی لکزیع ر قلب شر ‪ EKG‬ونروش ش رش‬
‫د اب (فمور و ک روتید) ونوش اد رش‪.‬‬
‫ولم صلی و ق بم صالح ‪ PEA‬وب رتند س‪ :‬پر رگر شعرو ر بطرن‪ ،‬دبرولی‬
‫ری ر رره‪ ،‬ه ر ر عپوولم ش ر رردعد‪ ،‬ت دپوا ر ر ش قل ر ررب‪ ،‬پنموت ر ررور س و د ر ررمودی‬
‫ش رویر‪.‬‬
‫شرد ع ‪PEA‬‬
‫دامزر رریعن د ر ر له شر شرد ر ر ع ‪ ،PEA‬شن ز ر ر یر و صر ررالح ول ر ررم بونر رروش‬
‫ورا ر ررد ع ز ر ر ‪ .‬شر ک ر ررم دی ر ررز ع دوفقی ر ر شرد ر ر ع ‪ PEA‬مز ر رری س ‪2%‬‬
‫ز ‪.‬‬
‫توقف ‪CPR‬‬
‫‪ ‬ررس س ‪ 30‬شقیق رره ‪ CPR‬دگ ررر شر بیم ر ر ع ه عپوتردی ر ‪،‬‬
‫د مودی ش رویر و ‪ VT‬ع ‪ VF‬دتن وب‬
‫‪ ‬و ررده برگشر ر فع لیر ر قلبر ر ررس س ‪ 10‬شقیق رره شر د ررو رش‬
‫ی و رج س بیم رزت ع‪ ،‬بر شع رشی شدعد ع ‪PEA‬‬
‫‪ ‬و تگر حی گر‬
‫پوم گه بیم ر س س ‪CPR‬‬
‫‪ ‬بیم ری ه حدوش ‪ 12‬ز و س س ‪ ،CPR‬هوشری ر ب شرد‪ ،‬س اظرر‬
‫ب سگش ک دم وملکرش دغزی ش ر ی پوم گه ووبر ز ‪.‬‬
‫‪ ‬فقد ع رفلکرس درشدر و قرایره و کر هم عر فقرد ع رفلکرس ومقرر‬
‫ت ادوع ه والد بدی به ح ب در عرد‪ .‬شر صرورتر ره عرن والئرم‬
‫بعد س ‪ 24‬ز و همچن ع ش ده ع بد‪ ،‬پوم گه ب ی ر بد ز ‪.‬‬
‫‪ ‬بیم ر ری رره بعررد س ‪ ،CPR‬والئررم دغررزی اظیرری فر دوش ر ‪ ،‬شد ر س‪،‬‬
‫ت س ر ر ع ر ر تشر ررن ر س ور رروش ش ر ر ع شهر ررد‪ ،‬دعمر رروال شچ ر ر ر ب سگش ر ر‬
‫ا قص فع لی ه ی وصب وو هد شد‪.‬‬
‫تغییی ت دام شر ‪CPR‬‬
‫تأ ید بر د ز ژ قلب‬
‫تن ر ر د ز ر ر ژ ب ر ر تأ یر ررد د ز ر ر ژ زر ررریع و تفر ر ر ر وتر ب ر ر رریع ف ر ر رررش د ر ر رروس شع ر ر ررد و‬
‫دحک ر ررم ب ر ررر ی ا ر ر ر د ر رروس ادع ر ررد ‪ ،‬دوس ادعد ونروش اد شر در گرر‬
‫ر ر ررب د ز ر ر ر ژ بر ر رره تر ر ررنفس ‪ 30‬بر ر رره ‪ 2‬حی ر گر ب ررر ی ش شع تررنفس ق ر شر اب روش‬
‫ع ر ر تم ر ر علی اد ش ر ر ‪ ،‬حی ر ر گر ب ی ر رت‬
‫بر ی فرش دوس شعد‬
‫تن د ز ژ قلب اج ه شهد‪.‬‬
‫تغییرری شر در حررم ‪ :CPR‬د ز ژ قلب قبم س وادیالزیوع‬
‫‪ CAB‬به ن ی ‪ABC‬‬
‫در ح ر ر ر ررم ‪ CPR‬ب ر ر ر ر ب ر ر ر ر س ر ر ر رررشع ر‬
‫هررو یر‪ ،‬چر تررنفس شررروع دررر شررد و‬
‫ز ر ر ررپس ب ر ر ر ش شع ‪ 2‬ت ر ر ررنفس و ز ر ر رری م‬
‫ه ی ‪ 30‬د ز ژ قلب و ‪ 2‬تنفس ش ده‬
‫در ع ف ‪.‬‬
‫تغییی ت دام شر ‪CPR‬‬
‫ر ررس س بر ر ر س ر رررشع ر ه ر ررو یر‪ ،‬ب ر ررر ی‬
‫حذت ‪« Look, Listen,‬اگ ر نی ررد‪ ،‬گ ررو نی ررد و ح ر‬
‫‪ and Feel‬س‬
‫نیررد» س در حررم ‪ CPR‬حررذت شررد‪ .‬بررسر ر ت ررنفس بیمر ر ر س «اگر ر نی ررد‪،‬‬
‫تنفس(‪)Breathing‬‬
‫نی ر ر ر ر ررد»‬
‫ر ررس س ‪ 30‬د ز ر ر ژ قلب ر ر ‪ ،‬حی ر ر گر ر گ ر ر ر ر ررو نی ر ر ر ر ررد و ح ر ر ر ر ر‬
‫هررو یر قرب ر ر ر ب ر س رررش و ‪ 2‬ت ررنفس زتف ش در شد‪.‬‬
‫به بیم ر در شهد‪.‬‬
‫حدوش ‪ 100‬ب ر شر شقیقه‬
‫تعر ر ر ر ر ررد ش د ز ر ر ر ر ر ر ژ قلب ر ر ر ر ر ر ‪ :‬حد قم ‪ 100‬ب ر شر شقیقه‬
‫ح ر ر ر ر ر ر ر ررد قم ‪ 100‬بر ر ر ر ر ر ر ر ر ر شر‬
‫شقیقه‬
‫زررزیاوه بزرگ ر ب ی ررت حررد قم ‪ 5‬ز ررزیاوه بزرگ ر ر ب ی ررت تقریبر ر ‪4‬‬
‫وم د ز ژ قلب‬
‫ت ‪ 5‬ز ات دزی فشرش شوش‪.‬‬
‫ز ات دزی فشرش شوش‪.‬‬
‫و ته اب شید‬

similar documents