Välkomna - Akademiska sjukhuset

Report
Välkomna
HLR- och / eller TUB-instruktörer
Program kl.13.00-16.00.
• Presentation av medverkande
• Nya bokningssystemet på KTC
• Etik vid ”Ej HLR”-beslutande inom
onkologi och hematologi
- Hjördis Pell, HLR koordinator
- Eva Axelsson, KTC koordinator
- Mona Pettersson, vårdlärare,
doktorand
• TUB- vad har hänt sedan sist?
Fikapaus 20 minuter (ca kl.14.30-14.55)
• Ni instruktörer = Viktiga informatörer
• Utbildning 2013-2014
• Hjärtstoppsregistret = HLR-registret
m.m.
-Veronica Granath, TUB- och HLR
huvudinstruktör
-Hjördis / Barbara Otto HLR läkare
Nytt bokningssystem på KTC
Eva Axelsson KTC koordinator informerar
DNR decisions within oncology
and hematology care, Clincal and
ethical perspectives
Mona Pettersson, vårdlärare och doktorand
TUB
tidig upptäckt och behandling
Vad har hänt sedan sist?
Veronica Granath TUB huvudinstruktör
Kort bakgrund
• För att förbättra för våra patienters säkerhet startades projektet TUB,
med målet att minska antalet vårdskador och bidra till ökad
patientsäkerhet.
• Syftet med TUB är att tidigt kunna upptäcka en eventuell försämring
och påbörja behandling hos patienter som vårdas på sjukhus samt att
på ett säkert sätt kunna kommunicera till övriga kollegor och
medarbetare.
• TUB innehåller både utbildning av personal och rutiner för
vårdavdelningar
• År 2011 var materialet klart och man började utbilda personalen på
Akademiska sjukhuset
• 2013 gick projektet TUB över i förvaltning
Vad har hänt
• Sedan 2011 har det utbildats mer än 150 instruktörer på Akademiska
sjukhuset och Enköpings lasarett
• De TUB-instruktörerna har i sin tur utbildat över 3000 personer i TUB
• I våras började jag som TUB-koordinator
• Jan Larsson har avslutat sitt uppdrag som TUB-läkare och Åsa
Eriksson Nordesjö kommer att finnas i hans ställe
Utvärderingar av TUB
Antal MEWS-registreringar i datajournal
MEWS-rond
Journalgranskning
Intrahospitala hjärtstopp
Oplanerade inläggningar på IVA/IMA
MEWS-registreringar över år
Kirurg och onkologidivisionen
Jämförelser augusti månad
Medicin och thoraxdivisionen
Jämförelser augusti månad
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
Kirurgi
Onkologi
2012 aug
ortopedi
2013 aug
2014 aug
urologi
Hema/hud
Inf
Intern/lung
2012 aug
kard/klinfys
2013 aug
specmed
2014 aug
Thoraxkir/an
MEWS 2013-2014
Kirurgi och onkologidivisionen
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
kirurgi
Onkologi
Ortopedi
2013
2014
Urologi
Medicin och thoraxdivisonen
Neurodivisionen
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
2013
2014
2013
2014
MEWS-rond
Hur ser det i verkligheten med användandet av MEWS?
TUB-läkare och TUB-koordinator har varit och besökt två avdelningar
med målet att ta MEWS på avdelningarnas patienter samt träffa några i
personalen för att ta del av deras reflektioner kring TUB.
Resultat
• För oss tog kontrollerna ca 4-10 minuter att genomföra.
• Vi såg COSMIC’s journaltabeller inte är optimerade för att föra in
MEWS.
• Det score som var svårast var urinmängd
• Personalens reflektioner var bland annat
-MEWS är ett bra verktyg
-TUB-trappan är inte applicerbar i alla verksamheter, egna rutiner behövs
-Man saknar ibland engagemang från läkargruppen
Sammanfattningsvis kan vi säga att det var mycket lyckade besök.
Vi har fått erfarenhet av att utföra MEWS ”hands on” och fått tagit del
av många bra reflektioner.
Vi har också identifierat förbättringsmöjligheter fram för allt då för
dokumentation av MEWS.
Journalgranskning
Hur ser det i journalerna
Patient 1
Kvinna straxt över 80 år. Hon har förmaksflimmer, är hjärt och
kärlsjuk, har en pacemaker samt nydiagnostiserad cancer med
metastasering
Hon läggs in på medicinkliniken för dyspné och feber. Efter ett
par dagar togs hon över till kirurgen
TUB-trappan
MEWS 1-2
Meddela ansvarig sjuksköterska.
Utvärdera resultat av eventuellt insatt behandling.
Fortsatta kontroller enligt avdelningsrutiner eller ordination.
MEWS 3-4
Meddela ansvarig sjuksköterska.
Kontakta ansvarig läkare som ska bedöma patienten inom 60 min.
Påbörja behandling enligt ABCDE, utvärdera resultatet och övervaka patienten
noggrant.
Fortsatta kontroller enligt läkarordination
MEWS 5-6
Meddela ansvarig sjuksköterska.
Kontakta ansvarig läkare som ska bedöma patienten inom 30 min.
Ansvarig läkare bedömer behov av kontakt med IVA-konsult.
Påbörja behandling enligt ABCDE, utvärdera resultatet och övervaka patienten
noggrant.
Denna patient bör inte lämnas ensam!
MEWS > 7
Meddela ansvarig sjuksköterska.
Kontakta ansvarig läkare och IVA-konsult. Båda ska bedöma patienten inom 15 min.
Påbörja behandling enligt ABCDE, utvärdera resultatet och övervaka patienten
noggrant med täta kontroller.
Denna patient kräver kontinuerlig övervakning av personal och får inte lämnas ensam!
Journalgranskning
Hur ser det i journalerna
Patientfall 2
Man som är närmare 70 år. Han har en högersidig pares sedan tidigare
stroke.
Han läggs in med buksmärta och feber. Man misstänker pancreatit
Övrigt
• TUB-böcker, MEWS-kort, affischer mm kan hämtas på KTC
• Musmattor är framtagna, kan hämtas på KTC.
Tack för ert goda arbete
Viktiga informatörer =
ni instruktörer
Akutvagnar på avd/mottagn på AS
God kännedom behövs om:
Tex.
• Placering
• Skyltning
- den egna och de närmaste två
- Vid nybeställning andningsballong
med texten akutvagn; för
hjärtstartare nationell symbol(vit o
grön, ev riktningspil), klisterskylt,
flaggskylt
- Minst en gång per vecka enligt
kvalitetshandboken
- Använd alltid rekvisition för viss
utrustning från c-op
• Innehållet (d.v.s. i och utanpå)
• Kontroll av utrustning
• Beställning av utrustning från c-op
Innehållet
• Uppmärksamma på alla läkemedel som ska finnas i vagnen
och speciellt förfyllda adrenalinsprutor 0,1 mg/ml,
adrenalinpennor och glucos 30%
Kontroll av utrustning
• Kontrollera innehållet både i och på vagnen. Såväl syrgasoch sugutrustning som hjärtstartare. Obs, pocketmask för
”vuxen” ska vara ansluten till syrgasslangen vilken i sin tur
ska sitta på plats på syrgasflaskan.
• Om ni inte redan har en: skapa en checklista för
kontrollerna. Den ska innehålla det som ska kontrolleras
samt plats för datum och signatur.
Information på navet
• Kunskapsbanken
• Sjukvård
• Akututrustning/akutläkemedel
Här når du aktuella PM och rekvisition för beställning av viss utrustning
från c-op
(Plomberingsband kan beställas vis MSI, Micael Julin ankn. 13313.)
Arbetsblad vid hjärtstopp - Vuxen
Arbetsblad vid hjärtstopp - Barn
Antal utbildade inom HLR på AS år 2013-2014
oktober-september är 2565
Jämfört med 2012-2013 som var 1729
Kom ihåg att rapportera kurs
Använd aktuellt rapportformulär för intern
rapportering.
Dessa finns alltid aktuella på KTC´s hemsida under
HLR/ Information till AS HLR-instruktörer
Övrigt
Hjälp era avdelningschefer
Se över anslag – ta ned inaktuell information!
Ta bort, vid behov byt ut gamla ”trä”- hjärtbrädor !!!
Behöver ni övningspennor motsvarande adrenalinpenna kan
ni kontakta mig.
Förstå, att ni är fantastiska och viktiga i era instruktörsroller!
Rapportering från HLR-registret
Barbara Otto HLR läkare
Ny benämning på den nationella länken under It
på navet:
Hjärt-lungräddningsregister / akutlarm för
Akademiska sjukhuset
(fr.o.m. 2014-11-13)
(Tidigare: Hjärtstoppsregister för Akademiska sjukhuset)
Svenska Hjärt-lungräddningsregister omfattar:
•
•
•
•
•
Hjärtstopp utanför sjukhus
Sveriges hjärtstartarregister
Hjärtstopp på sjukhus
Hjärt-lungräddning i Sverige, helhetsbild
Utbildningsregister i HLR i Sverige
HLR-register
Del 1 – inrapporterad i år 48 st
Vem får HLR på sjukhus?
Del 2 – visar:
• 71-80 åriga män på vårdavdelning,
bevittnat och ofta EKG-övervakat
• 30% har VF/VT som defibrilleras i 87 %
innan larmteamet kommer
• 67 % får adrenalin, hälften intuberas
• VF/VT: 60 % skrivs ut från sjukhus,
• Ej VF/VT: 21%, sammanlagt 32%
Bäst för outcome:
• VF/VT
•
•
•
•
•
•
•
Bevittnat hjärtstopp,
övervakning med EKG,
på PCI-lab
Kontorstid,
ej vara för gammal,
vara kvinna,
tidigare frisk
Ny: Del 3 PROM (patient reported outcome measurement)
• Hur upplever patienten själv sin situation?
• Överlevare av HLR/hjärtstopp följs upp 3-6 månader
efter händelsen med enkät och telefonsamtal
• Sedan mars 2013: 23 PROM-patienter på AS
§
Resultat från PROM i hela Sverige:
286 personer, 28-96 år gamla, 35 % kvinnor
Cerebral funktion: mycket god
Aktiviteter i daglig liv: 30 % behövde hjälp
Intellektuell/mental återhämtat: 76 %
Sysselsättning: samma för 86%, dock 50 % hos arbetande/stud
Hälsorelaterad livskvalitet:
Oro och depression:

similar documents