Klassieke dispo - RWO-ARA

Report
Voorstelling
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
26/02/2013
Inhoud
Activeringsbeleid
Werkloosheidsreglementering
• Klassieke dispo
• Dispo W
• Beroepsinschakelingsuitkeringen
• Degressiviteit
• Startbanen
Tewerkstellingsmaatregelen • Instapstage
Activeringsbeleid – uitgangspunten
Om uitkeringsgerechtigd te blijven zal de
werkloze :
- Elke passende dienstbetrekking aanvaarden
- Elke opleiding die hem aangeboden wordt
aanvaarden
- Beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt :
- Actief meewerken met begeleidings-opleidings-werkervarings
of inschakelingsacties voorgesteld door VDAB
- ZELF actief naar werk zoeken
Activeringsbeleid – uitgangspunten
Het recht op uitkeringen is niet beperkt in de tijd
Om te zien of de werkloze nog steeds aan alle
voorwaarden voldoet zal de RVA op geregelde
tijdstippen nagaan of de werkloze weldegelijk
werk zoekt.
Er zal een evaluatie gebeuren van zijn
zoekgedrag naar werk.
Activeringsbeleid – Klassieke dispo
Volledig werkloos zijn
Na een bepaalde periode
werkloosheid
Zich niet meer bevinden in
1e
vergoedbaarheidsperiode
• Niet verbonden door een arbeidsovereenkomst
• Zullen niet opgeroepen worden :
• Tijdelijk werklozen, deeltijds met behoud van rechten,
• werklozen vrijgesteld van inschrijving als werkzoekende (bvb. vrijst. Fam. En
soc. reden)- vrijst PWA 180u
• na 15 maanden werkloosheid <25jaar
• Na 21 maanden werkloosheid vanaf 25j of ouder
• Periode van 12 maanden volledige werkloosheid is voorbij en terugkeer is niet
meer mogelijk (= de periode waar men 65/60% van het laatst verdiende loon
ontvangt)
• Terugkeer = na 12 maanden voltijdse arbeid in periode van 15 maanden (er zijn
specifieke regels voor deeltijdse tewerkstelling en tewerkstelling via
wedertewerkstellingsprogramma’s)
Activeringsbeleid – Klassieke dispo
Arbeidsgeschikt
zijn
Opschorting
procedure?
• NIEUW : zelfs indien er tijdelijk van min. 2jaar of blijvende
arbeidsongeschiktheid van 33% is vastgesteld
• Uitz. Indien een infobrief ontvangen werd vóór 1/11/2012
zal bij vaststelling 33% de lopende procedure stopgezet
worden. In principe zal procedure aanvangen na 12
maanden
• Tijdens procedure voltijds werkt ….
• bij het volgen of gevolgd hebben van een gewone
begeleiding VDAB
• bij het volgen of gevolgd hebben van een intensieve
begeleiding
• bij het volgen van opleiding-werkervarings- of
inschakelingsactie VDAB
Activeringsbeleid – Klassieke dispo
2e
gesprek
1e
gesprek
Infobrief
3e
gesprek
Activeringsbeleid – Klassieke dispo
• Infobrief :
• <25j : vanaf 7e maand werkloosheid
• Vf 25j: vanaf 13e maand werkloosheid
• Inhoud : herinneren aan het actief meewerken aan
begeleidingsacties VDAB én om actief werk te zoeken
(sollicitaties – werken – deelname examens – opleiding
volgen op eigen initiatief - ….)
Activeringsbeleid – Klassieke dispo
1e gesprek
– Uitgenodigd met gewone brief/aangetekend schrijven (mogelijkheid om 1 keer het gesprek
uit te stellen tenzij overmacht)
– Mogelijkheid om zich te laten bijstaan door een familielid of vakbond
– Doel: evaluatie van de geleverde inspanningen tijdens de laatste 12 maanden gelegen vóór
het gesprek
– Welke elementen zullen bekeken worden ? :
•
•
•
•
•
•
Vrijstellingen?
PWA ?
Sollicitaties ? Kopie bij voorkeur,attesten WG,interim,selectiebureau, geraadpleegde websites,lijst van
contacten met VDAB
Gevolgde opleidingen VDAB of andere ?
Trajectbegeleiding lopende? GTB ?
Tewerkstellingsperiodes - ziekteperiodes
– Facilitator zal ook rekening houden met leeftijd, opleidingsniveau,gezinssituatie,
bekwaamheden, verplaatsingsmogelijkheden, regio en arbeidsmarkt
– Resultaat :
•
•
Positief : uitnodiging na 16 maanden
Negatief : opmaak 1e overeenkomst (opgave concrete te ondernemen acties aangepast aan de situatie
werkloze en rekeninghoudend met zijn specifieke problemen (taal, handicap,laaggeschooldheid) +
evaluatie na min. 4 maanden
Activeringsbeleid – Klassieke dispo
2e gesprek
–
–
–
–
Uitgenodigd met gewone brief/aangetekend schrijven (mogelijkheid om 1 keer het gesprek uit te stellen
tenzij overmacht)
Mogelijkheid om zich te laten bijstaan door advocaat of vakbond
Doel: evaluatie van de 1e overeenkomst
Welke elementen maken deel uit van de 1e overeenkomst? :
•
•
Kontakt met VDAB (verplicht onderdeel)
Min. 3 andere acties : bvb.
–
–
–
–
–
–
Aantal te behandelen vacatures
Inschrijving bij aantal interimbureau’s + opgave van het aanbod en waarom er niet op ingegaan …
Aantal te behandelen spontane sollicitaties : bvb. rusthuizen, dienstencheques, kinderopvangcentra, winkels
Deelname jobbeurzen
Aanvragen werkkaart, opmaak CV en sollicitatiebrief, volgen van een opleiding, werken aan hun problematiek zoals zoeken
kinderopvang …..
Resultaat :
•
•
•
Positief : uitnodiging na 12 maanden
Negatief : opmaak 2e overeenkomst (opgave concrete te ondernemen acties aangepast aan de situatie werkloze en
rekeninghoudend met zijn specifieke problemen (taal, handicap,laaggeschooldheid) + evaluatie na min. 4 maanden
Sanctie? :
–
–
–
ofwel wordt de uitkering 4 maanden geschorst (in geval van inschakelingsuitkeringen)
Indien werkloosheidsuitkeringen en samenwonend : 4 maanden geschorst tenzij het gezinsinkomen lager ligt dan
20.827,54 euro (evt vermeerderd met 833,12 euro per pers. Ten laste) dan geschorst gedurende 2 maanden
Indien werkloosheidsuitkeringen en alleenstaand of gezinshoofd : verlaagde werkloosheidsuitkering tot niv. leefloon
gedurende 4 maanden
Activeringsbeleid – Klassieke dispo
3e gesprek
– Uitgenodigd met gewone brief/aangetekend schrijven (mogelijkheid om 1 keer het gesprek
uit te stellen tenzij overmacht)
– Mogelijkheid om zich te laten bijstaan door advocaat of vakbond
– Doel: evaluatie van de 2e overeenkomst
– Welke elementen maken deel uit van de 2e overeenkomst? :
•
•
Kontakt met VDAB (verplicht onderdeel)
Min. 3 andere acties : bvb.
–
–
–
–
–
–
Aantal te behandelen vacatures
Inschrijving bij aantal interimbureau’s + opgave van het aanbod en waarom er niet op ingegaan …
Aantal te behandelen spontane sollicitaties : bvb. rusthuizen, dienstencheques, kinderopvangcentra, winkels
Deelname jobbeurzen
Aanvragen werkkaart, opmaak CV en sollicitatiebrief, volgen van een opleiding, werken aan hun problematiek
zoals zoeken kinderopvang …..
Resultaat :
•
•
•
Positief : uitnodiging na 12 maanden
Negatief : de betaling van de uitkering wordt volledig geschorst
Schorsing afhankelijk van de gezinstoestand :
–
–
–
in geval van inschakelingsuitkeringen : onmiddellijke stopzetting
Indien werkloosheidsuitkeringen en samenwonend : onmiddellijke stopzetting tenzij het gezinsinkomen lager ligt
dan 20.827,54 euro (vermeerderd met 833,12euro per persoon ten laste) in dat geval nog 6 maanden recht op
een forfaitair dagbedrag van 18,99 euro
Indien werkloosheidsuitkeringen en alleenstaand of gezinshoofd :gedurende 6 maanden recht op een dagbedrag
gelijk aan het leefloon.
Activeringsbeleid – Klassieke dispo
• Indien u geen gevolg hebt gegeven aan de schriftelijke
oproeping zal de werkloosheidsuitkering opgeschort
worden tot aanbieding op het werkloosheidsbureau
!!!
• Administratief beroep te betekenen binnen de maand
(u bent van mening van u wel voldoende inspanningen
hebt geleverd … ) : Nationale administratieve
commissie – Keizerslaan 7 - 1000 Brussel . Het beroep
werkt niet opschortend!
• Beroep bij de Arbeidsrechtbank : sturen van een
schriftelijk verzoek naar griffie van de bevoegde
arbeidsrechtbank binnen termijn van 3 maanden
Activeringsbeleid – Dispo W
Minstens 6 maanden
inschakelingsuitkeringen
Geen opschorting?
• Als volledige werkloze : niet meer verbonden
met een arbeidsovereenkomst
• Deeltijdse werknemer met behoud van
rechten met min; 6 maanden IGU
• Opschorting ingeval de werkloze afziet van
uitkeringen (min. 6 maanden)
• Ingeval u niet beschikbaar moet zijn voor
arbeidsmarkt of situaties waarin men niet
moet ingeschreven zijn als werkzoekende
Activeringsbeleid – Dispo W
Infobrief
Vraag naar
informatie
Schriftelijke
procedure/
evaluatiegesprek
Na 6 maanden
Definitief
evaluatiegesprek
Activeringsbeleid – Dispo W
• De werkloze kiest voor schriftelijke procedure :
– Evaluatie van de inspanningen vf begin BIT tot
ontvangst brief “vraag om informatie”
– invullen van het bijhorende formulier + bewijzen van
inspanningen
– werkloze heeft 1 maand de tijd om zijn dossier over
te maken
– Inhoud : zoals klassieke dispo
–:
• PositResultaatief : na 6maanden opnieuw een evaluatie
• Onvoldoende : binnen de maand een definitief
evaluatiegesprek
Activeringsbeleid – Dispo W
• De werkloze kiest voor een evaluatiegesprek :
– Evaluatie van de inspanningen vf begin BIT tot ontvangst
brief “vraag om informatie”
– Op uitdrukkelijke vraag van de werkloze (binnen de maand
na ontvangst “vraag om info”) – uitnodiging schriftelijk
(mogelijkheid om 1x het gesprek uit te stellen tenzij
overmacht)
– Inhoud: zoals klassieke dispo
– Werkloze kan zich laten bijstaan door
familielid/vakbondsafgevaardigde
– Resultaat :
• Positief : na 6maanden opnieuw een evaluatie
• Onvoldoende : binnen de maand een definitief evaluatiegesprek
Activeringsbeleid – Dispo W
• De werkloze wordt doorverwezen naar een definitief gesprek:
– Evaluatie van de inspanningen vf begin BIT tot ontvangst brief “vraag
om informatie”
– uitnodiging schriftelijk (mogelijkheid om 1x het gesprek uit te stellen
tenzij overmacht)
– Inhoud: zoals klassieke dispo
– Werkloze kan zich laten bijstaan door
advocaat/vakbondsafgevaardigde
– Resultaat :
• Positief : na 6maanden opnieuw een evaluatie
• Onvoldoende : schorsing van de uitkeringen gedurende 6 maanden (pas na 6
maanden en op verzoek van de werkloze zal het dossier opnieuw bekeken
worden volgens dezelfde crietria)
– Beroep bij Arbeidsrechtbank : termijn van 3 maanden na kennisgeving
Werkloosheidsuitkeringen - NIEUW
Verruiming van de referteperiode waarbinnen de arbeidsdagen
dienen te liggen  meer kans dat men het recht opent op een
werkloosheidsuitkeringen
Mijn leeftijd
referteperiode
Hoeveel
arbeidsdagen(gelijkgestelde
bewijzen)
<36j
21 maanden
312 dagen (12 maanden)
36j - <50j
33 maanden
468 dagen (18 maanden)
>50j
42 maanden
624 dagen (24 maanden)
* 1 maand voltijds gewerkt = 26 dagen
* 1 week voltijds gewerkt = 6 dagen
* Deeltijdse tewerkstelling = proportioneel geteld
* Dagen ikv wedertewerkstelling (GECO,DAC,doorstroming) = arbeidsdag
!!!
Werkloosheidsuitkeringen – NIEUW - degressiviteit
1e WLhperiode
60% hoogste
loongrens
65%
loon
60%
intermed.
loongrens
2e Wlhperiode
Beroepsverleden bewijzen : per jaar
beroepsverleden krijgt werkloze een schijf
van 2 maanden : bvb 6j BV = 12m wrklh =
10m 2B en 2m 21 nadien forfait.
A (gezinsh.) = 60%
N (alleenst.)= 55%
B (samenw) = 40%
Vorige vak verminderd telkens
met 1/5 van het verschil tss
vorig vak en de forfait
3eWlhper.
Werkloosheidsuitkeringen - NIEUW
• Tijdelijke fixering van het uitkeringsbedrag
– Als de werkloze een voltijdse beroepsopleiding volgt
(in 1e of 2e periode) dan zal bedrag uitkering
behouden blijven voor duur van de opleiding. [ index
kan toegepast worden – wijziging gezinssituatie kan
aanleiding geven tot wijziging)
• Blijvende fixering van het uitkeringsbedrag
– Na oktober 2012 >55j
– Minstens 33% blijvende arbeidsongeschiktheid
– Een voldoende lang BV (bvb. vóór 11/2013 = 20j BV –
van nov2013 tot oktober 2014 bv=21j ….)
Werkloosheidsuitkeringen – NIEUW
inschakelingsuitkering
• Wachttijd = beroepsinschakelingstijd
• Wachtuitkering = inschakelingsuitkering
• Wijziging beroepsinschakelingstijd = 310 dagen (dus geen rekening
meer houden met de leeftijd) behalve voor industr. Leertijd =
onmiddellijk recht op inschakelingsuitk.
• <30j !
• Duur = 36 maanden – kan verlengd worden met de duur van de
gebeurtenis :
–
–
–
–
–
Voltijdse tewerkstelling
Deeltijdse TW behoud van rechten zonder IGU
Hervatten van studies volledig leerplan zonder uitkeringen
Samenwoonst met een Belg.militair tewerkgesteld ikv stationering
Zelfstandige activiteit
Werkloosheidsuitkeringen – NIEUW
inschakelingsuitkering
• Beroepsinschakelingstijd (BIT): begint te lopen
vanaf inschrijving als werkzoekende bij de VDAB
• Wat telt mee als BIT (bvb. meest voorkomende
situaties ….):
– Arbeidsdagen NA studie en waarvoor soc zekerh zijn
afgehouden
– Studentenarbeid NA 31/07 die volgt op einde studies
– Dagen als zelfstandige in hoofdberoep
– Dagen ingeschreven bij VDAB waarvoor beschikbaar
arbeidsmarkt
Werkloosheidsuitkeringen – NIEUW
inschakelingsuitkering
• Deeltijdse arbeid met BVR en IGU :
– Geen verlenging van de 36 maanden
– Wel in aanmerking voor een bijkomend krediet
• Na afloop van de 36 maanden  bijkomend
krediet mogelijk = 6 maanden :
– <30j
– Bewijs leveren van 156dg arbeidsdg of
gelijkgesteld in refperiode van 24maanden die de
UA voorgaan
Tewerkstellingsmaatregelen :
startbaan = tewerkstelling <26j na leerplicht
Laaggeschoolden
Erg laag geschoolden
Middengeschoolden (NIEUW)
•= geen diploma HSO
•RSZ-vermindering (inschrijving VDAB
niet noodzakelijk)
•Om activa Start (350 euro) te krijgen
moet men wel ingeschreven zijn bij VDAB
én bovendien attest gehandicapte
(Vlaams fonds soc. Integratie pers. Hand.)
kunnen voorleggen of jongere van
buitenlandse afkomst zijn (bezit niet nat.
Lidstaat EU – ofwel werkloze zelf – ofwel
één van de ouders ofwel min. 2
grootouders)
•AO = voltijds en min. Duur 6maand
•Nooit genoten hebben van
activa/sine/doorstroming
•= geen getuigschrift van 2e graad SO of
LSO
•RSZ-vermindering (inschrijving VDAB niet
noodzakelijk)
•Activa start (350 euro)
•AO = voltijds en min. Duur 6maand
•Nooit genoten hebben van
activa/sine/doorstroming
•= max; diploma of getuigschrift van HSO
• RSZ-vermindering (inschrijving VDAB
niet noodzakelijk)
Lidstaten EU =
België,Bulgarije,Cyprus,Denemarken,Duitsland,Estland,Finland,Frankrijk,Griekenland
,GB,Hongarije,Ierland,Italië,Letland,Litouwen,Luxemburg,Malta,Nederland,
Oostenrijk,Polen,Portugal,Roemenië,Slovenië,Slowakije,Spanje,Tsjechië,Zweden
Tewerkstellingsmaatregelen :
startbaan = tewerkstelling <26j na leerplicht
Hoe aanvragen?
Geen werkkaart !!!! ???
Formaliteiten
• C63 werkkaart
• Electronisch via portaalsite
sociale zekerheid –
http/www.socialsecurity.be,via
burgers –online diensten –
werkkaart
• RSZ-vermindering : geen
werkkaart vóór de 1e januari
van het jaar waarin hij 19
wordt
• RSZ-vermindering: geen
werkkaart zolang de jongere
nog opleidin gvolledig leerplan
in dagonderwijs volgt
• voor werkuitkering (activa
start) zijn er geen formaliteiten
!!
• RSZ-vermindering : RVA heeft
de nodige gegevens
overgemaakt. De werkgever
vermeld op kwartaalaangifte :
recht doelgroepvermindering
• Activa start : Bijlage AO activa
start + AO indienen bij zijn
uitbetalingsinstelling +
maandelijks afgifte van C78
activa Start
• !!! Aanvraag werkkaart binnen
de 30 dagen na aanwerving
Tewerkstellingsmaatregelen :
instapstage
Wat?
Waar?
Wie?
• Via een stage kennis
maken met de
arbeidsmarkt
• Vf. 6e maand BIT
• Bedrijf
• VZW
• overheidsdienst
•
•
•
•
schoolverlater
Ingeschreven VDAB
Midden-laaggeschoold
Positief meegewerkt aan
begeleidingsacties VDAB
• 1 of meer stages
doorlopen met een max.
van 6 maanden
Tewerkstellingsmaatregelen :
instapstage
Hoe aanvragen?
Vergoeding?
• Stage = Overeenkomst met de
VDAB
• Min. 3mnd tot max. 6 maand
• Voltijds
• De vergoeding aanvragen via
uitbetalingsinstelling
• Stage-uitkering van 26,82 euro per
dag
• Verhoogde stage-uitkering (in
geval de werkloze recht heeft
opinschakelingsuitkering en
beschouwd wordt als ofwel
werkloze met gezinslast of
werkloze <21j)

similar documents