Valenční syntax - Gymnázium Zábřeh

Report
Vzdělávací materiál
vytvořený v projektu OP VK
Název školy:
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0211
Název projektu:
Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu
Číslo a název klíčové aktivity:
III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Anotace
Název tematické oblasti:
Jazyk, komunikace a sloh pro vyšší gymnázium
Název učebního materiálu:
Valenční syntax
Číslo učebního materiálu:
VY_32_INOVACE_CJ0209
Vyučovací předmět:
Český jazyk a literatura
Ročník:
3. ročník čtyřletého gymnázia, 7. ročník osmiletého
gymnázia
Autor:
Mgr. Karla Paclíková
Datum vytvoření:
15. 1. 2014
Datum ověření ve výuce:
17. 1. 2014
Druh učebního materiálu:
prezentace
Očekávaný výstup:
Student chápe přístup k popisu skladebního systému
současné češtiny vycházející z valenční teorie. Dokáže
objasnit a správně použít základní termíny valenční
teorie.
Metodické poznámky:
Materiál lze využít jako oporu pro výklad nového učiva
při frontální výuce, jeho součástí jsou i drobné praktické
úkoly.
Valenční syntax
= od 80. let 20. st. nové pojetí syntaxe
- přispívá
k hlubšímu poznání syntaktického systému jazyka
- zkoumá pouze věty, tj. abstraktní jednotky, jednotky systému,
ne výpovědi, tj. jednotky promluvy v reálné komunikaci
- výsledkem je
soubor typů tzv. základových větných struktur
→ základní termíny valenční syntaxe:
 základová větná struktura (ZVS)
= nejmenší jednotka větné stavby;
minimální věta (základ věty) – tvořena jen takovým
počtem větných členů, aby byla
→ ještě významově úplná
→ gramaticky správná
Z každé věty následující modelové promluvy odstraň
všechny větné členy, bez nichž bude daná věta stále
ještě významově úplná a mluvnicky správná.
Moje sestra je velmi roztržitý člověk.
Například včera ztratila svoje klíče od auta.
Prý je večer hodila na pohovku.
Prohledali jsme bez úspěchu celý byt.
I druhý den si sestra počínala krajně nezodpovědně.
Otec jí rychle obstaral náhradní klíče,
ona je ovšem zapomněla doma.
Ještě ke všemu šla do práce bez deštníku.
Přitom lilo od rána do večera jako z konve.
Po návratu domů vypadala hodně otrávená.
1. Moje sestra je velmi roztržitý člověk.
1. Sestra je člověk.
2. Například včera ztratila svoje klíče od auta.
2. (Sestra) ztratila klíče.
3. Prý je večer hodila na pohovku.
3. (Sestra) je hodila na pohovku.
4. Prohledali jsme bez úspěchu celý byt.
4. (My) jsme prohledali byt.
5. I druhý den si sestra počínala krajně nezodpovědně.
5. Sestra si počínala nezodpovědně.
6. Otec jí rychle obstaral náhradní klíče,
6. Otec jí obstaral klíče.
7. je ovšem zapomněla doma.
7. Ona je zapomněla doma.
8. Ještě ke všemu šla do práce bez deštníku.
8. (Sestra) šla do práce.
9. Přitom lilo od rána do večera jako z konve.
9. Lilo.
10. Po návratu domů vypadala hodně otrávená.
10. (Sestra) vypadala otrávená.
hledané minimální věty (ZSV):
1. Sestra je člověk.
2. (Sestra) ztratila klíče.
3. (Sestra) je hodila na pohovku.
4. (My) jsme prohledali byt.
5. Sestra si počínala nezodpovědně.
6. Otec jí obstaral klíče.
7. Ona je zapomněla doma.
8. (Sestra) šla do práce.
9. Lilo.
10. (Sestra) vypadala otrávená.
→ jádrem základové větné struktury je sloveso
v určitém tvaru, tj. ve formě verba finita (VF)
 valence
= schopnost slova (zvláště slovesa ve formě VF,
řidčeji dějového podstatného jména,
přídavného jména)
vázat na sebe (významově těsně)
větné členy (mohou mít i formu věty)
ZVS
sloveso
+
tyto větné členy
↗
↖
nositel
participant / aktant
větné valence
větné valence
valenční vztah
 valenční potenciál
= počet valenčních vztahů, které dané sloveso může mít
- sloveso na sebe „váže“ také podmět (valence X rekce)
Urči valenční potenciál těchto sloves:
hořet
smrdět
potkat
darovat
 podoby ZVS:
konkrétní (slovní; minimální věta)
abstraktní (využívá určitý repertoár symbolů, značek;
gramatický větný vzorec (GVV))
valenční pozice
- P levovalenční pravovalenční
S
O, ADV, ATV
valenční pole
= souhrn všech pozic určovaných slovesem
 větné členy
podle nutnosti, povinnosti obsadit valenční pozici:
konstitutivní
(= základové; vstupují do valenčního vztahu se slovesem)
a) obligatorní (nutné)
Petr všechno svedl na bratra.
b) potenciální (možné)
Petr rozbil vázu a (Petr) všechno svedl na bratra.
fakultativní
(= nezákladové; nejsou valenčně vázány k přísudkovému
slovesu, neúčastní se výstavby ZVS)
Petr všechno zbaběle svedl na mladšího bratra.
V následujících větách najdi ZVS a zapiš ji GVV:
Vypil jsem láhev vody.
Sportovci vypijí až tři láhve za hodinu.
Vypije ji.
Vypij všechny láhve.
Musíš ji vypít.
Zdroj:
archiv autorky

similar documents