PowerPoint-præsentation - Herning Idrætsråd & Elite

Report
Eliteidræt på HHX Herning
Eliteidræt på HHX Herning:
 For unge der både vil satse på idræt gennem Herning Elite ordningen OG
gennemføre en gymnasial uddannelse med vægt på erhvervsrelaterede
perspektiver
 Bygger på målene efter folkeskolens 9. klasse
 Udbydes i en ‘klassisk’ HHX-studieretning (Markedsøkonomi), der giver
gode muligheder for videre uddannelse
 Introducerer en ny faglig verden gennem fagene Afsætning, International
økonomi, Virksomhedsøkonomi og Erhvervsret
 Der gives plads til morgentræning i skemaet
Eliteidræt på HHX Herning:
 Tilrettelagt som et normalt treårigt forløb
 Ca. 2520 lektioner á 60 minutter
 Ca. 625 timers elevtid (tid til afleveringer)
 Ca. 1200 timers arbejde med lektier
 5 A-fag:
 2 obligatoriske: Dansk, Engelsk
 2 studieretningsfag: Afsætning, International Økonomi
 1 valgfag: Matematik, Tysk eller Virksomhedsøkonomi
 Matematik og Tysk på mindst B-niveau
 Yderligere 2 valgfag på C-niveau
Oversigt over studieretningen
Valgfag (VF ACC):
2. år afvikles to valgfag på C-niveau
3. år afvikles tilvalg fra B- til A-niveau i enten Tysk, VØ eller
matematik
Eksempel på skema 1. år
Studietid er timer, der er lagt ind i skemaet med henblik på, at eleverne kan
komme godt i gang med afleveringsopgaver sammen med læreren.
Studietidstimer tirsdag og torsdag morgen er obligatoriske for de af klassens
elever, der ikke er tilknyttet Herning Elite.
Eksempel på skema 2. år
Eksempel på skema 3. år
Fravær
Skolen accepterer fravær i forbindelse med morgen- og landsholdstræning og
kampe/stævner.
Den kræver til gengæld 100 % tilstedeværelse på andre tidspunkter, og at fraværende
elever holder sig orienterede om klassens/skolens aktiviteter ved hjælp af It’s
Learning og Elevplan.
Det er den enkelte elevs ansvar ikke at komme bagefter hverken med afleveringer
eller andre lektier.
Fraværsregistrering
Al fravær i forbindelse med sport skal meddeles på forhånd via Elev-plan - nøjagtigt
som andet fravær.
Hvis studievejledningen skønner det nødvendigt, kan også sportselever blive bedt om
at skaffe dokumentation for fravær.
Kontakt mellem skolen, elitesportseleverne og Herning Elite
Sportsmentorer:
Elever, som er tilknyttet Herning Elite, tilbydes en elitesportsmentor, der er
bindeled mellem skolegang og sport.
Eleverne henvender sig til elitesportsmentoren efter behov, men 1- 2
gange pr. semester indkalder mentoren til et kort møde med eleven, hvor
der samles op på informationer fra kontaktlærer (team), studievejleder
samt eleven selv for at danne et overblik over den samlede skolegang.
Studievejledning:
Vejleder Tove O. Rasmussen varetager kontakten med eleverne i
forbindelse med fravær mm. og søger/fordeler erstatningstimer fra TeamDK
Ansvar for uddannelsen og kontakt til Herning Elite:
Uddannelseschef Anne-Marie Kristensen
Optagelse, timetal, valgfag, eksamen og andre formelle forhold.
Optagelse i Elitesportsklassen på HHX
 De sædvanlige optagelseskrav skal være opfyldt
 Ansøgning om optagelse på HHX sendes via Optagelse.dk.
Husk at vælge studieretningen ‘Markedsøkonomi’
Skriv ‘Ønsker optagelse som Elitesportselev’ i bemærkningsfeltet
 Sportslig godkendelse følger proceduren på Herning Elites hjemmeside
 Den sportslige godkendelse er ikke en forudsætning (eller en garanti) for
optagelse på HHX

similar documents