Strukturální politika

Report
Strukturální politika
STRUKTURÁLNÍ POLITIKA
POLITIKA SCHOPNOSTI PŘIZPŮSOBENÍ SE MĚNÍCÍM PODMÍNKÁM VE STRUKTUŘE EKONOMIKY
STRUKTURA – VNITŘNÍ ČLENĚNÍ
–
–
–
–
–
PODÍL JEDNOTLIVÝCH SEKTORŮ
STRUKTURA CELKOVÉ POPTÁVKY
STRUKTURA VLASTNICKÝCH FOREM
DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA
REGIONÁLNÍ STRUKTURA
STRUKTURÁLNÍ ZMĚNY
–
–
–
–
NA STRANĚ POPTÁVKY - RŮST DŮCHODŮ, DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY
NA STRANĚ NABÍDKY -TECHNICKÝ POKROK, INOVACE
VNĚJŠÍ IMPULZY – CENY, TRHY, KURZY
TENDENCE K ROZVÍJENÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU
Základy hospodářské politiky – Strukturální politika
Strukturální krize
• odvětví se značnou vahou v ekonomice má problémy s
odbytem v důsledku dlouhodobého a nevratného poklesu
poptávky  nutno přeorientovat se na jinou výrobu s sebou
nese vysoké náklady
• strukturální krize – je důsledkem pomalé adaptace na nové
podmínky a nedostatečná mobilita VF, která ohrožuje sociální
stabilitu
• většinou jde o odvětví na konci svého životního cyklu
• „strukturální politika usiluje o změnu či udržení stávající
struktury ekonomických aktivit; přitom si klade za úkol
vytvářet takové ekonomické podmínky, při nichž náklady
spojené s nezbytnými strukturálními přesuny budou co
nejnižší  ovlivňuje chování jednotlivých ekonomických
subjektů, odvětví a sektorů
Základy hospodářské politiky – Strukturální politika
Hlavní změny ve struktuře v posledním století
• industrializace (19.-20. stol.)
• změny světových cenových relací (mzdy 40-60´s, ceny
70´)
• technologické změny (telekomunikace, elektronika,
biotechnologie, PC, automaty,…)
• změny v důležitosti jednotlivých zemí (suroviny,
práce, kapitál, věda,) – protekcionismus?
• rozšiřování (zpomalení strukturálních změn) a zpětná
racionalizace
Základní oblasti a nástroje strukturální
politiky
•
•
Podpora inovačního procesu
Odvětvová opatření (podpora při adaptaci firem) – stimulace rozvoje firem x
útlum neefektivních výrob
• Podpora exportu
• Podpora malých a středních podniků
• Podpora podnikání ve vybraných regionech – cílem je zabránit úpadku,
resp. vytvoření podmínek pro jeho další rozvoj regionu
• Dopravní politika
• Zemědělská politika
• Průmyslová politika
Typy strukturální politiky
• Akcelerační strukturální politika
• Decelerační strukturální politika
• Neutrální strukturální politika
POLITIKA OCHRANY HS
CENA JE ZÁKLADEM KOORDINACE
POLITIKA OCHRANY HS USILUJE O ZVÝŠENÍ KONKURENCE V
TRŽNÍM PROSTŘEDÍ
(ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK OSLABUJÍCÍCH KONKURENCI)
POLITIKA OCHRANY HS
POJETÍ KONKURENCE :
• DOKONALÁ KOKURENCE
• FUNKCE-SCHOPNÁ KONKURENCE
(HODNOCENÍ TRŽNÍCH STRUKTUR) SVOBODA
KONKURENCE
• ANTITRUST
POLITIKA OCHRANY HS
TRŽNÍ STRUKTURY (M. Parkin: Economics)
Monopol
charakter
Dokonalá
Monopolní Oligopol
konkurence konkurence
Počet firem
mnoho
Mnoho
Několik
velkých
Jedna
Produkt
Stejný
diferecovaný
Stejný či
nesubstituční
diferencovaný
Bariéry
vstupu
žádné
dílčí
ekonomické
právní
Kontrola cen
žádná
dílčí
značná
určující
Míra
koncentrace
žádná
nízká
vysoká
100 %
Příklady
obilí
Potraviny
oděvy
automobily
Elektřina
Plyn
POLITIKA OCHRANY HS
POJMY:
• TRŽNÍ STRUKTURY
• TRŽNÍ NEDOKONALOST A SELHÁNÍ
• BARIÉRY ABSOLUTNÍ A RELATIVNÍ
OMEZENÍ KONKURENCE:
• KARTELY A JINÉ FORMY KOORDINOVANÉHO JEDNÁNÍ
• ZNEUŽITÍ TRŽNÍ SÍLY: POSKYTOVÁNÍ VÝHOD, CENOVÁ DISKRIMINACE,
RECIPROČNÍ OBCHODY, VÁZANÉ OBCHODY APOD.
• MONOPOLY A FÚZE
PŘIROZENÉ MONOPOLY
Základy hospodářské politiky – Ochrana hospodářské soutěže
Ad monopol
• price maker nebo output maker
• vytváření bariér pro vstup do odvětví
Přirozený monopol
Administrativní monopol
Ad oligopol
Základy hospodářské politiky – Ochrana hospodářské soutěže
Antimonopolní zákonodárství a ČR
Zákon o cenách (č. 526/1990 Sb.)
Obchodní zákoník (Z. č. 513/1991 Sb.)
Zákon o ochraně hospodářské soutěže (č.
143/2001 Sb.)
Zákon na ochranu spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)
Antidumpingové zákony
Kritika antimonopolního zákonodárství

similar documents