ELEKTR*K Yaralanmalar*

Report
Dr. Kıvanç Sakarya 2012
Epidemiyoloji
En sık belli meslek gruplarında görülür;
Elektrikçiler ve kablo döşeyenler sıklıkla etkilenirken,
İnşaat işçileri
Döşeme işçileri
Boyacılar
Oduncularda sıklıkla görülür.
Yanık merkezlerine başvuruların %7’sinin yüksek gerilime maruziyet nedenli
olduğu görülmüştür.
Etkiler değişkendir.
a) Vücuttan geçen akım şiddeti
b) Akımın izlediği yol
c) Akımın süresi
d) Akımın türü(AC/DC)
e) Ortamın nemliliğine göre
değişir.
Akım şiddeti
I=V/R
120 V’a maruz kalan,
1000Ω dirençli Ahmet,
0,120A=120mA şiddete
maruz kalır.
DC
Piller, yıldırımdaki akım türü.
Tek yöne ilerler.
AC
Alternatif Akım; iki yöne sürekli gidip
gelir, fonksyonel potansyel farkı
oluşturur.
( Düşük hertz
50-60 H
VF için birebir.)
1 mA
5 mA
hafif gıdıklar.
şok hissedilir ama kişi kaçabilir.
6mA - 16mA
17mA - 99mA
ağrılı şok, kaçabilme sınırı
Solunum arresti
100mA - 2000mA
VF
Hasar Mekanizmaları
Yüksek ve düşük voltaj
Ölümcül risk özellikle 600 V ve üzerindedir.
Yüksek gerilim hattı 10000-30000 V taşır
Şehir elektriği 220 V’tur.
-Direk doku hasarı
-Termal hasar
-Düşme ya da kontraksyonlardaki travmatik hasar
Elektrik Yanıkları
Elektrik Ark Yaralanmaları
 Ark oluşumu sırasında oluşan ısı, 10 feet(
yaklaşık 3 m) ya da daha fazla mesafeden kişiyi
yakabilir ya da öldürebilir.
 Ciddi yaralanmalar genellikle ark kaynaka kişi
arasında oluştuğu zaman meydana gelir.
 Elektrik arkı oluşturmak için binlerce Volt
gerekir.
 Arkın ürettiği ısı 20000 C˚ sıcaklık oluşturur.
Tetanik Kontraksyonlar
AC akımın parmakla temasında fleksör kaslarda
tetani oluşur;
Tetanik kasılmalar dislokasyonlara ve fraktürlere
neden olurlar (özellikle omuzda) .
Bu durum, kişinin kaynak iletkene daha sıkı tutunmasını
sağlar ve yüzey elektrik direncinin düşmesine neden olur.
Çarpılma sırasında oluşan ısı ;
SÜRE x (AKIM ŞİDDETİ)²
Gövde ve bacaklardan geçen akım ise Opistotonik kasılma
oluşturarak kişinin düşmesini sağlar.
Çarpılma anında…
Kardiyak disritmiler (kalp üzerinden geçen),
Solunum arresti,
Nöbet
Görülebilir.
Kardiyak Disritmiler
 Asistoli ya da VF arrestleri genellikle hastane
ulaşımından önce görülmektedir.
 Düşük voltajlı yaralanmalarda (< 1000 V)
hastane öncesi disritmi gelişmemişse sonraki
dönem disritmi olasılığı düşüktür.
 Ancak 400 V ve üzeri yaralanmalarda derin
doku hasarı ve sinir hasarı nedeniyle vakalar
dikkatlice takip edilmelidir.( CPK )
Sinir Sistemi
Yüksek voltajla temas eden vakaların %50’sinde nörolojik bozukluk
mevcuttur.
BEYİN: Geçici bilinç kaybı sıktır; ajitasyon, konfüzyon, koma, nöbet,
quadripleji, hemipleji, afazi, görsel bozukluklar görülebilir. Varlıklarında
Beyin BT hasarı göstermede yararlıdır.
SPİNAL KORD: Vertebra fraktürleri nedeniyle oluşabilir. Sadece elektriksel
hasar varlığında MR hasarı gösteremeyebilir. Hastaların %6’sında nörolojik
bozukluklar ilk 30 günde meydana gelir. Subakut progressif asendan
myelopati nadir bir komplikasyon. En korkulanı ise beyin sapında oluşan
hasar.
PERİFERİK SİNİR: Sıklıkla eller. Parestezi genelde geçici ama 2 yıla kadar
uzayabilir. Avuç içinde hasar varsa median ve ulnar nöropatiler oluşabilir.
CİLT YANIKLARI: Genelde giriş- çıkış yerlerinde görülür. Kollar ve kafatası
bacaklardan daha sıktır. Bu yanıklar ağrısızdır ve gri-sarı iz bırakırlar. Yanık
ünitesince takipleri gerekir.
Ortopedik Hasar
Düşme sonrası ya da kas kramplarından sonra fraktürler görülür. Bu
fraktürler ilk muayenede kolaylıkla gözden kaçabilir. Mümkünse tüm
eklemlere aktif ROM hareketi yaptırılmalıdır. Fraktür ve omuz
dislokasyonları 120-440 V aralığındaki yaralanmalarda bildirilmiştir.
Kompartman Sendromu
Yüksek voltajlı yaralanmalar 1 sn temas varlığında bile kompartman
sendromu riski taşır.
Birkaç sn’den uzun maruziyette 120 V ve üzeri vakalarda da
bildirlmiştir.
Kas ve Damar Hasarı
Yüksek gerilimle temas sonrası oluşmaktadır.
Periferal damarlarda erken spazm oluşturur ve geç tromboz / anevrizma
formasyonu yaratır. Yaygın damar hasarı kompartman sendromu ya da
rabdomiyolize ilerleyebilir.
1000 V ve üzeri çarpılmalarda oluşan arrest, travma, kompartman sendromu
ve yanıklar ciddi doku hasarı oluşturur ve myoglobinüri gelişir. Doku hasarı
bulunan bölgelerde vücut sıvısı da ciddi oranda kaybedilir.
Çay rengi idrar
CK normalin 5 katından fazla
Kan myoglobin düzeyi artar
TİT’te az eritrosit görülmesine rağmen dipstick ile idrar eritrositi + ise
KOAGULASYON BOZUKLUĞU: Termal yanıklar ya da ağır doku hasarı hafif
bir DIC tablosu oluşturur.
PATLAMALAR: Endüstriyel alanlarda ya da yüksek gerilimde görülür.
Patlayıcı madde etkisi yaratır. Mekanik kafa travmalarına benzer kognitif
bozukluklar sıktır. Alveoler hasar nedeniyle arteriyel hava embolisi oluşabilir.
İNHALASYON: Ark hasarında ozon gibi gazlar oluşabilir. Ozon toksisitesinin
akut bulguları mukoza iritasyonu, pulmoner hemoraji ve ödemdir. Yangınlara
bağlı CO zehirlenmesi de görülebilir.
OKÜLER: Baş, boyun ve üst gövdede görülen elektrik yaralanmalarında yıllar
sonra katarakt formasyonu gözlenmiştir. Retina dekolmanı, korneal yanıklar,
intraoküler hemoraji ve trombüs yüksek voltajlı yaralanmalarda görülebilir.
İŞİTSEL: Multipl alanlarda hemoraji oluşur, geç dönemde mastoidit, sinüs
trombozu, menejit ve beyin absesi oluşabilir. Acil serviste duyma fonksyonu
değerlendirilmelidir.
GIS: Sadece elektriksel hasara bağlı barsak perforasyonu gelişebilir.
Hastane Öncesi..
Açık kablolardan, hareketli kablolardan ve kaynaktan en az 10 m uzakta
durun.
Eğer mümkünse kaynak elektriği kapatın.
Koruyucu eldiven ve ayakkabı giyin.
Vaka teması kesildikten sonra resusitasyona başlayın.
Spinal immobilizasyona dikkat edin.
Mukozaların, ıslak derinin, sinirlerin direnci
düşükken,
Avuç içi ve ayak tabanı gibi kalın deri içeren
bölgelerde, yağ ve kemikte direnç daha fazladır.

similar documents