Griekse geschiedenis

Report
Van 2000-1400 v.c. bestond de Minoïsche
beschaving (paleis van koning Minos in
Knossos, Minotaurus)
Kreta, een brug voor de beschaving.
Van 1600-1200 v.c. bestond de Myceense
beschaving (Homerus-Ilias en Odyssee)
In 1200 v.c vielen de Doriërs Griekenland
binnen (Spartanen zijn Doriërs)
De Ioniërs vluchtten naar de eilanden in
de Egeïsche Zee en naar Klein Azië (Atheners zijn Ioniërs) (1ste kolonisatie)
Van 1200-800 v.c. de Donkere Eeuwen
Griekenland niet 1 staat, maar een groot
aantal stadstaten (poleis)→onderlinge
strijd en rivaliteit
Oorzaak:
Griekenland erg bergachtig
Toch spreken we over de Grieken
-zelfde godsdienst
-zelfde taal
-zelfde leefgewoonten
-Olympische Spelen (tijdrekening)
-gemeenschappelijke vijand (Perzen)
Stadstaten hadden een aristocratie→
elite van adellijke grootgrondbezitters
-tijd om te besturen
-verdedigden de stad (paard en wapens)
soms ook een monarchie→één edelman
greep de macht
In de 7de eeuw v.c. vond de 2de kolonisatie
plaats
Oorzaken
-overbevolking
-onderlinge twisten
-ontstaan Griekse kolonies in Zuid Italië,
op Sicilië, in N-Afrika en aan de kusten
van de Zwarte Zee
-door handel met kolonies opkomst van
nieuwe elite van handelaren (onstaan
van geld)
-groei van het handwerk
In de 6de eeuw v.c. ontstond een machtsstrijd tussen de oude en nieuwe elite→
ze delen de macht→oligarchie
SPARTA
-agrarisch→
heloten werken op
het land
-aristocratische monarchie
-leger belangrijkste
-gesloten (xenofobie)
-weinig aandacht voor
kunst en wetenschap
-strenge opvoeding
(Spartaans)
ATHENE
-agrarisch- stedelijk→
handel en handwerk
erg belangrijk
-democratie
-vloot belangrijkste
-open
-grote bloei kunst en
wetenschap
-”normale”opvoeding
Ook in Athene spanningen in 6de eeuw v.c.
Solon legde de basis voor de Atheense
democratie
Onrust duurt voort→ontstaan van de
tyrannie
-tyran lost ruzies op en zorgt voor orde en
rust
-maakt soms misbruik van zijn macht
Daarna komt Kleisthenes met aanpassingen van het systeem van Solon
Hij voert het ostracisme in
-directe democratie→volksvergadering
-alleen vrije, volwassen, manlijke burgers
(geen slaven, kinderen, vrouwen en
vreemdelingen) mogen stemmen
-presentiegeld→ook armen doen mee
-loting voor ambten (maximaal 1 jaar en
altijd meer dan 1 persoon) → iedereen
kan ambtenaar worden
-demagoog zorgt voor veel invloed van de
rijken
In de 5de eeuw v.c. vonden de Perzische
Oorlogen plaats
1ste Perzische oorlog
492 v.c.
2de Perzische oorlog
490 v.c. Marathon
3de Perzische oorlog
480 v.c.
Thermopylae
Salamis
Grieken winnen
Ruzie Athene- Sparta om de macht
430-403 v.c. Peloponnesische oorlog
Sparta wint→ beiden uitgeput

similar documents