حسین عبده تبریزی-میثم رادپور حسین عبده تبریزی

Report
‫تأمین مالی طرحهای خطرپذیر‬
‫افراد ثروتمند‬
‫بنیادهای خیریه و صندوقهای وقفی‬
‫شركتهای سهامی‬
‫شرکتهای سرمایهگذاری‬
‫صندوقهای سرمایهگذاری‬
‫صندوقهای بازنشستگی‬
‫تأمینکنندگان مالی طرحهای خطرپذیر‬
‫اد ررعدویی‬
‫• سررایه‌گذار ثروامندیررستر سررررتررگر رراترذههتر ررامدر ررگر ررهثرتییررس‬
‫)‪ up Companies‬ث رنأیینریهلیرییذتیس‪.‬‬
‫‪(Start-‬‬
‫راد ر درسـت‬
‫دث ر رراترذههییر ر ررهراا ر ررذههت‬
‫• ر رراترذههترن ر ررهی ر ررهری ر ر و رری س ذمدن ر ررسرت ر ررگ ذ‬
‫سایه‌گذار ثترپابهزد ‪،‬رظافر‪ 5‬نهر‪ 7‬سهلرسایه‌گذار ثترییذتییس‪.‬‬
‫اول كارآفرین است؛ دوم‬
‫تأمین مالیكننده سرمایه وتجربه هر دو را‬
‫دارد‪.‬‬
‫(‪)Angle Investor‬‬
‫ویژگیهای ‪VCt‬‬
‫تأمین مالی شركتهای جدید و به سرعت در حال رشد‬
‫خرید اوراق بهادار (سهام)‬
‫كمك به تولید كاالها و خدمات جدید‬
‫پذیرش خطر باال به امید بازدههای خیلی باال‬
‫دارابودن برنامۀ نسبتاً طوالنی برای كسب سود باال‬
‫پایینبودن درصد سرمایهگذاری در هر طرح‬
‫ویژگیهای ‪VCt‬‬
‫بدددر سددرمایهگذاری تأمینکنندددگان مددالی طرحهددای خطرپددذیر از‬
‫شركتهای جوان متعدد تشکیل میشود‪.‬‬
‫تأمینکنندگان مالی طرحهای خطرپدذیر بدهطور هززمدان بده ادار‬
‫صندوقهای متعدد مشغولند‪.‬‬
‫آنها در رشد جوامع تكنولوژیک و كارآفرین مشارکت میکنند كده‬
‫قابلیدت رقابدت‬
‫حاصل آن ایجاد اشتغال‪ ،‬رشد اقتصادی و افداای‬
‫اقتصادی است‪.‬‬
‫ویژگیهای ‪VCt‬‬
‫ییفعر ر ر رن ر ر ر یس‪:‬‬
‫ث ر ر ر ررسرییذدهیر ر ر ررس ر‬
‫ه ررس ‌ررییذتیی ررس‬
‫جهر ر ررررییذدهیر ر ررس ر‬
‫ثزشر ض ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررهاگر‬
‫ییذتییس‪.‬‬
‫نجابر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر‬
‫ردث‬
‫س ررایه‌گذار ثت ذ‬
‫د ذهر ر ر ر ررهرمر ر ر ر ر ررسههر‬
‫اتررد ثنس‪.‬‬
‫ر ر ررینر ر ر رراترذههت‬
‫یختل ر ر ر ر ر ‌ج ر ر ر ررهدر‬
‫همذآم ی ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رریرمر‬
‫از یر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رریر‬
‫همذ ذ‬
‫ییذتییس‪.‬‬
‫صندوقهای طرح خطرپذیر‬
‫سرمایهگذاری‬
‫برای تملک‬
‫شرکتها‬
‫سرمایهگذاری‬
‫در طرحهای‬
‫خطرپذیر‬
‫سرمایهگذاری‬
‫در فرودگاه‪،‬‬
‫بارگراه و ‪...‬‬
‫‪Private‬‬
‫‪Equity‬‬
‫‪Investing‬‬
‫سرمایهگذاری در حق مالی خصوصی‬
‫یسمقذههتر‬
‫یسمقذههتر مقفی‪،‬ر ن هدهه‪،‬ر‬
‫مؤسسات‬
‫صد بدرۀ اترذههتر‬
‫‪ 2‬تا هز‪3‬نشدرتگیر‬
‫خصوص رمرنهادیدگ‪،‬ر هنكذهه‪،‬ر‬
‫شخهصرمر‬
‫عدویی‬
‫غیر‬
‫ذ‬
‫تأمین مالی ‪PEF‬‬
Microsoft
Google
Apple
Intel
USB
AT&T
Skype
VC ‫نمونۀ شركتهای دریافتكنندۀ‬
‫حوزههای سرمایهگذاری ‪VC‬‬
‫سرمایهگذاری در مرحلۀ بذر‬
‫‪Seed Investing‬‬
‫سرمایهگذاری برای ورود شركت به مرحلۀ اول یا دوم توسعۀ آن‬
‫‪Early Stage Investing‬‬
‫سرمایهگذاری در شركت برای این كه از مرحلۀ حساس چرخۀ عمر فراتر برود و موفق شود‬
‫‪Expansion Stage Investing‬‬
‫سرمایهگذاری در شركت برای آماده شدن جهت جذب سرمایۀ عامۀ مردم و سهامی عام شدن‬
‫‪Later Stage Investing‬‬
‫سرمایهگذاری در شركت برای ادغام یا اكتساب مالكیت‬
‫‪Acquisition and Turn around or Recapitalization‬‬
‫مرحلۀ سرمایهگذاری‬
‫سایه‌گذار ثتردثر‬
‫نس ز ذههتریختل‬
‫سایه‌گذار ثتردثر یهیعر‬
‫خهص‬
‫چیسری ل ونردالثرنهر‌كر‬
‫ی ل هثدردالثر‬
‫نكیو وژتریعینر‬
‫سایه‌گذار ثتردثر یهیعر‬
‫یختل‬
‫ن دگذههدتذهه‪،‬رنا ذم از ثذهه‪،‬ر‬
‫خاد ذاامش ذهه‪،‬ر‬
‫ثستوث نذد ثترم …‬
‫صندوقهای طرح خطرپذیر‬
‫‪Seed Investing‬‬
‫• ‪ 5‬نهر‪ 7‬سهل‬
‫‪Early Stage‬‬
‫• ‪ 3‬نهر‪ 5‬سهل‬
‫‪Later Stage‬‬
‫• ‪ 2‬نهر‪ 4‬سهل‬
‫بهطور كلی ‪ VC‬كوتاه مدت نیست‪ ،‬و نقدینگی باالیی هز ندارد‪.‬‬
‫‪• Private‬‬
‫‪Independent‬‬
‫‪Firm‬‬
‫• بانك تجاری‪ ،‬بانك‬
‫سرمایهگذاری‪ ،‬بیمه‬
‫و ‪ ...‬یا نمایند‬
‫سرمایهگذاران‬
‫خارجی‬
‫• صندوقهای‬
‫سازمانیافته به‬
‫شكل تضامنی با‬
‫مسئولیت محدود‬
‫شركت ‪VC‬مستقل از‬
‫مؤسسات مالی‬
‫شكل غالب‬
‫شركت ‪ VC‬وابسته یا‬
‫تابعۀ مؤسسات مالی‬
‫شركت ‪ VC‬تابعۀ‬
‫شركتهای سهامی‬
‫صنعتی و شركتهای غیر‬
‫مالی‬
‫• سرمایهگذاری‬
‫مستقیز‬
‫‪Corporate Venture‬‬
‫‪Investor‬‬
‫انواع شرکتهای ‪VC‬‬
‫شركت ‪VC‬وابسته به دولت‬
‫• گر نكهترپولردم ررمر هر هامرییهبعردم ت ‪ VC‬تشك رییذ ود‪.‬‬
‫• ندون آیایكهییر(‪(SBIC‬‬
‫‪• Small Business Investment Company‬‬
‫• م ب تگر گ‬
‫‪• Small Business Administration‬‬
‫انواع شرکتهای ‪VC‬‬
‫مالیات‬
Taxation
‫تعهدات مالی‬
Liability
‫مسؤولیت‬
‫مدیریتی‬
Management
Responsibility
‫تضامنی با مسئولیت محدود به شكل ‪Pooled Funds‬‬
‫یک ‪ General Partner‬و چندین ‪Limited Partners & Investors‬‬
‫عمر این صندوق محدود است‪.‬‬
‫شركای با مسئولیت محدود تعهد پرداخت مبالغی به صندوق دارند‪.‬‬
‫سرمایۀ محدود (‪ )Fixed Capital‬دارند‪.‬‬
‫مشاركت یا ‪ Partnership‬بسته میشود و سرمایۀ جدید نمیپذیرد‪.‬‬
‫همچون ‪VC Fund ،Mutual Fund‬میتواند از چندین ‪ Fund‬تشكیل شده باشد‪.‬‬
‫هر ‪VC Fund‬با مدیریت مستقل و حوزههای تمرکا مختلف شکل میگیرد‪.‬‬
‫هر شركت ‪ VC‬چندین تا صد شریک با مسؤولیت محدود دارد‪.‬‬
‫شركت ‪VC‬معموال ً عضو هیأت مدیر شركت سرمایهپذیر میشود‪.‬‬
‫شکل غالب سازمانی‬
‫سرمایهگذاری مستقیز در شركتهای سدرمایهپذیر تحدت‬
‫طرحهدای ‪ VC‬كده شدركت سدرمایهگذار‪ ،‬شدرکت تابعده یدا‬
‫وابستۀ شركتهای غیر مالی است‪.‬‬
‫• ایددن نددوک شددرکت سددرمایهگذاری خطرپددذیر اهددداا اسددترات یک‬
‫شددركتی (‪) Corporate Strategic Objectives‬دارد و ایددن در حددالی‬
‫اسددت کدده بقیدده اهددداا بددازده یددا مددالی ( ‪Return or Financial‬‬
‫‪ )Objectives‬دارند‪.‬‬
‫• سددرمایۀ اینهدا همدان سدرمایۀ شدرکت مدادر (‪)Parent’s Capital‬‬
‫اسددددت‪ .‬در حالددددی كدددده بقددددیه ‪VC Finance‬اندددد و از سدددرمایۀ‬
‫سرمایهگذار خارجی (‪)Outside Investor’s Capital‬تغذیه میشوند ‪.‬‬
‫• بعضی از اینها كار مدیریت‪ ،‬مشاوره و كارشناسی نیا میكنند‪.‬‬
‫‪Corporate Venturing‬‬
‫تعیین سرمایۀ هدا (‪(Target Fund‬‬
‫توزیع امیدنامه بین سرمایهگذاران بالقوه (‪(Prospectus‬‬
‫چند هفته یا چند ماه وقت برای سرمایهگذاری‬
‫مراجعه به سرمایهگذاران نهادی و مذاكره و جذب آنها‬
‫به دلیل ریسك باال‪،‬دور سرمایهگذاری طوالنی‪ ،‬عدم نقدینگی و‬
‫بارگبودن حداقل سرمایۀ الزم‪ ،‬افراد معمولی كمتر مخاطب ‪VC‬‬
‫میباشند‪.‬‬
‫گردآوری وجوه‬
Capital Calls
Disbursements
Exit
IPO
Secondary market
Buyout Funds
Consultants
Fund of Funds
VC ‫اصطالحات مهم‬
‫ریسک كمتر‬
‫طرح تولید كاال و خدمات اقتباسی و تقلیدی‬
‫پسانداز بسیار محدود كلیۀ دارندگان فكر تولیدی و كارآفرینان‬
‫منابع طبیعی قابلمالحظه و موقعیت مناسب جغرافیایی‬
‫مایت نسبی حاصل از قیمتهای كنترلشده‬
‫خطرپذیری‬
‫ویژگیهای ‪ VC‬در ایران‬
‫با تشکر از توجه شما‬

similar documents