VC ยุทธศาสตร์ที่ 1 - สถิติทางการของประเทศไทย

Report
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
โ ค ร ง ก า ร ก า ร พั ฒ น า ข้ อ มู ล ส ถิ ต ิ แ ล ะ
สารสนเทศระดับ พืน
้ ที่ 76 จัง หวัด /18
ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด โ ด ย ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ
แห่ งชาติ ร่ วมกับ สถาบัน ส่ งเสริม การ
บริห ารจัด การบ้ านเมือ งที่ด ี ส านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิต ิ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วั
น
พฤหั
ส
บดี
ท
่
ี
8
พฤษภาคม
2557
วาระที่ 1: เรือ
่ งประธานแจงทีป
่ ระชุม
้
วาระที่ 2: เรือ
่ งเพือ
่ ทราบ
2.1 ภาพรวมโครงการ
2.2 ประเด็นยุทธศาสตรการพั
ฒนาจังหวัด
์
พระนครศรีอยุธยา
วาระที่ 3: เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา
3.1 ศักยภาพของจังหวัด
3.2 PC/CI, VC และ CSF ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ์
โครงการการพัฒ นาข้อมูล สถิต ิ
และสารสนเทศระดับ พืน
้ ที่ 76
จัง หวัด /18 กลุ่มจัง หวัด โดย
ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ
ร่ วมกับ สถาบัน ส่ งเสริ ม การ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร บ้ า น เ มื อ ง ที่ ดี
สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
วัตถุประสงค ์
ระบบราชการ
หลักของ
โครงการ
ผลผลิตหลัก
ของโครงการ
พัฒนาสมรรถนะ
บู ร ณาการข้ อมู ล
ข อ ง บุ ค ล า ก ร
สารสนเทศระดับ
ด้ า น ส ถิ ติ ข อ ง
พื้ น ที่ เ พื่ อ
อ ง ค ์ ก ร ภ า ค รั ฐ
ต อ บ ส น อ ง
ให้มีความเป็ นมือ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก า ร
อาชีพด้านข้อมูล
พั ฒ น า จั ง ห วั ด
ส ถิ ติ แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ร่ างแผนพั
ฒ นาสถิ
หวั ด
ตัดสิ นใจเชิ
งพืน
้ ที่ ต ิ จ ั ง สารสนเทศ
เพื่ อ กา รตั ด สิ นของประเด็ น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ข อ ง จั ง ห วั ด
ได้ แก่ ข้ อมู ล ในการบริห าร
จัดการ Product Champion
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร เ ลื อ ก อ า ทิ
ข้ อ มู ล พื้ น ฐ า น ปั จ จั ย สู่
โครงการการพัฒ นาข้ อมู ล สถิต ิ
และสารสนเทศระดับ พื้น ที่ 76
จั ง หวั ด /18 กลุ่ มจั ง หวั ด โดย
สานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ รวมกั
บ
่
สถาบันส่งเสริมการบริหารจัดการ
บ้ า น เ มื อ ง ที่ ดี ส า นั ก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
ราชการ
ใ น ร ะ ย ะ ที่ ผ่ า น ม า
ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ
แ ห่ ง ช า ติ ไ ด้
ด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า
ร ะ บ บ ส ถิ ต ิ เ ชิ ง พื้ น ที่
ร อ ง รั บ ก า ร พั ฒ น า 255
ประเทศอยางต
อเนื
่อง นารอง
่
่
510่
โดยให้ ความส าคั ญ
ใ น ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง จังหวั
ด
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ข อ ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ
ฉ บั บ ที่
1 1 สู่
ยุ ท ธศาสตร เชิ
์ ง พื้น ที่
ของกลุ่มจัง หวัด จึ ง
ไ ด้ จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร
ภาคเหนือ
ตอนบน 1
เชียงใหม่
ภาคเหนื
อ
แมฮ
องสอน
่
่
ตอนลาง
่
ล1าพูน
พิษณุ โลก ตาก
ลาปาง
สุโขทัย อุตรดิตถ ์
ภาคเหนื
อ์
เพชรบูรณ
ตอนลาง
2
่
กาแพงเพชร
ภาคกลาง
พิจต
ิ ร นครสวรรค
์
อุทย
ั ธานี 2
ตอนบน
ลพบุร ี
ชัยนาท
ภาคกลาง
สิ งหบุ
รี
์ าง
ตอนล
่
อางทอง
่
1
กาญจนบุร ี
ราชบุร ี
ภาคกลาง
สุพรรณบุร ี
ตอนลาง
่
นครปฐม
255 255
น6ารอง
พั
่
7ฒนา
2 กลุม
่
จังหวั
ด
ข้อมูล
สถิต ิ
และ
สารสนเ
ทศ
ระดับ
พืน
้ ที่
76
จังหวัด
/
2
สมุทรสงครา
ม
สมุทรสาคร
เพชรบุรี
ประจวบคีรข
ี ั
นธ ์
ภาคใต้
ฝั่งอันดา
มัน
พังงา
ระนอง
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
ภาคเหนือ
ตอนบน
2
น่าน
พะเยา ภาคอีสานตอนบน
เชียงราย
1
น่าน
อุดรธานี หนองคาย
ภาคอี
เลย หนองบั
วลาภู สาน
บึงกาฬ
ตอนบน 2
สกลนคร
ภาคอีสาน
นครพนม
มุกตอนกลาง
ดาหาร
ขอนแกน
่
กาฬสิ นธุ ์
ภาคอี
สาน
มหาสารคาม
ตอนล
2
ร้อยเอ็ด าง
่
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
ภาคอี
สาน
ยโสธร
อานาจเจริ
ตอนล
าง
1ญ
่
ภาคกลางนครราชสี มา
ม ิ บุรรี ม
ั ย์
ตอนลาง
่ ชัยิ ภูทร
์
ฉะเชิงเทราสุรน
ปราจีนบุร ี
ภาคว้
สระแก
นครนายก
ตะวันออก
ทรปราการ
ภาคกลาง สมุชลบุ
รี
ระยอง จันท
ตอนบน
ยุรี ตราด
1
อยุธยา
สระบุร ี
ปทุภาคใต
มธานี ฝั
้ ่ งอาวไทย
่
นนทบุ
ร ี ธานี
สุราษฎร
ชุมพร
์
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
ภาคใตชายแดน
้
สงขลา สตูล ปัตตานี
ยะลา นราธิวาส
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
่ Value Chain
(VC)กลาง ปลาย
[ วิสัยทัศน์ ต้น น้า น้า
น้าVC1
โ ค ร ง ก า ร ก า ร พั ฒ น า
จังหวัด
ข้ อ มู ล ส ถิ ติ แ ล ะ
ส า ร ส น เ ท ศ ร ะ ดั บ พื้ น ที่
เป้าประสงค ์
7 6 จั ง ห วั ด / 1 8 ก ลุ่ ม
เป้าประ เป้าประส เป้าประส
จั ง ห วั ด
โ ด ย
สงค ์ 1 งค ์ 2
งค ์ 3
ส านั ก งานสถิต ิแ ห่ งชาติ
ประเด็น
ร่ วมกับ สถาบัน ส่ งเสริ ม ประเด็ยุ
นทธศาสตร
ประเด็น์ ประเด็น
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ยุทธฯ 1 ยุทธฯ 2 ยุทธฯ 3
บ้านเมืองทีด
่ ี สานักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า
ระบบราชการ
]
01แผนพัฒนา
สถิตจ
ิ งั หวัด/
กลุมจั
่ งหวัด
02
รายงาน
สถานการณ ์
ตามประเด็น
ยุทธฯ์
ขอมู
้ ล
สาคัญ
มี/ไมมี
วิธก
ี าร ความถี่
่
ฐานขอมู
เก็บ
ของ
้
ล
รวบรวม ขอมู
้ ล
ขอมู
้ ล
1.1.1.1
มี
รายงาน
รายปี
1.1.2.1
ไมมี
่
รายงาน
VC2VC3 VC4
ปัจจัยแหงความส
าเร็จ
่
(CSF
CSF)CSF CSF CSF
1.1
CSF
1.2
…
2.1
CSF
2.2
…
3.1
CSF
3.2
…
4.1
CSF
4.2
…
จาก Critical Success
Factors สู่การกาหนด
ตัวชีว
้ ด
ั (KPI) และชุดข้อมูล
สาหรับทุกข้อตอใน
Value
่
ขอมู
Chain
้ ล ผู้รับผิ
CSFs KPI
สาคัญ ดชอบ
CSF1. 1.1.1
1
1.1.2
1.1.1.1
รายเดือน
CFS1. 1.2.1
2
1.2.1.1
[Data Gap
CFS1. 1.3.1
3
1.3.1.1
1.1.2.1
ประโยชนที
่ งั หวัดจะ
์ จ
ไดรั
้ บจากโครงการการ
พัฒนาขอมู
ิ ละ
้ ลสถิตแ
สารสนเทศระดับพืน
้ ที่
การตัดสิ นใจ
เชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic
Decision)
“… โครงการนี้ จะช่วยสนับสนุ นการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาของจังหวัดทัง้ ในระดับผลิตภัณฑที
่ ี
์ ม
ศักยภาพ (Product Champion) เพือ
่ การสร้าง
รายไดให
้ ้จังหวัด และแนวทางการพัฒนาแกไข
้
ปัญหาในประเด็นสาคัญดานต
างๆ
(Critical
้
่
Issue).”
การกากับ
ราชการ
แบบบูรณาการ
(Strategic
Integrated
Command)
การสื่ อสาร
ความรวมมื
อ
่
ทาง
ยุทธศาสตร ์
(Strategic
Communicati
on)
ประโยชนที
่ งั หวัดจะ
์ จ
ไดรั
้ บจากโครงการการ
พัฒนาขอมู
ิ ละ
้ ลสถิตแ
สารสนเทศระดับพืน
้ ที่
การตัดสิ นใจเชิง
ยุทธศาสตร ์
(Strategic
Decision)
‣การวิเคราะหศั
์ กยภาพ
การพัฒนาของจังหวัด
เพือ
่ กาหนดเลือก
Product Champion
และ Critical Issue
‣เครือ
่ งมือในการกาหนด
โครงการสาคัญ
SW Product
(Flagship
Project)
ที่
Flagship
OT
Champi
สอดคลองกั
Projects์
้ on บ&ยุทธศาสตร
ของจั
ด
BCGงหวั
Critical
Issue
“… โครงการนี้ จะช่วยสนับสนุ นการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาของจังหวัดทัง้ ในระดับผลิตภัณฑ ์
ทีม
่ ศ
ี ักยภาพ (Product Champion) เพือ
่ การ
สร้างรายไดให
้ ้จังหวัด และแนวทางการพัฒนา
แกไขปั
ญหาในประเด็นสาคัญดานต
างๆ
้
้
่
(Critical Issue) ...”
การกากับราชการแบบ
บูรณาการ (Strategic
Integrated Command)
การสื่ อสารความ
รวมมื
อทาง
่
ยุทธศาสตร ์
(Strategic
Communication)
ประโยชนที
่ งั หวัดจะ
์ จ
ไดรั
้ บจากโครงการการ
พัฒนาขอมู
ิ ละ
้ ลสถิตแ
สารสนเทศระดับพืน
้ ที่
การตัดสิ นใจเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Decision)
SWOT
BCG
Product
Champion
& Critical
Issue
Flagship
Projects
“… โครงการนี้ จะช่วยสนับสนุ นการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาของจังหวัดทัง้ ในระดับผลิตภัณฑ ์
ทีม
่ ศ
ี ักยภาพ (Product Champion) เพือ
่ การ
สร้างรายไดให
้ ้จังหวัด และแนวทางการพัฒนา
แกไขปั
ญหาในประเด็นสาคัญดานต
างๆ
้
้
่
(Critical Issue) ...”
การกากับราชการแบบ
บูรณาการ (Strategic
Integrated Command)
‣การบริหารโครงการ
แผนงานและงบประมาณทีม
่ ี
ความสั มพันธกั
์ น (โดยใช้
แนวคิด Value Chain)
‣การตรวจสอบ และติดตาม
‣การประเมินผล ทีใ่ ช้ CSF
– KPI ใน Value Chain
ประเมินผลทัง้ ระดับโครงการ
(Output Provinci
by PC /
Projectแผนงาน
Management
al
CI
:
Area)
Base On VC
Statistic
s&
Budgetin Monitori Evaluati Databas
g
ng
e
ng
การสื่ อสารความรวมมื
อทาง
่
ยุทธศาสตร ์ (Strategic
Communication)
ประโยชนที
่ งั หวัดจะ
์ จ
ไดรั
้ บจากโครงการการ
พัฒนาขอมู
ิ ละ
้ ลสถิตแ
สารสนเทศระดับพืน
้ ที่
การตัดสิ นใจเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Decision)
SWOT
BCG
Product
Champion
& Critical
Issue
Flagship
Projects
“… โครงการนี้ จะช่วยสนับสนุ นการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาของจังหวัดทัง้ ในระดับผลิตภัณฑ ์
ทีม
่ ศ
ี ักยภาพ (Product Champion) เพือ
่ การ
สร้างรายไดให
้ ้จังหวัด และแนวทางการพัฒนา
แกไขปั
ญหาในประเด็นสาคัญดานต
างๆ
้
้
่
(Critical Issue) ...”
การกากับราชการแบบบูรณาการ
(Strategic Integrated Command)
Project Management Base On VC
Budgeting
Monitoring
Evaluating
Provincial
Statistics &
Database
การสื่ อสารความ
รวมมื
อทาง
่
ยุทธศาสตร ์
(Strategic
Communication)
‣รายงานสถานการณ ์
ทางยุทธศาสตร ์
(ประเด็นการพัฒนา
หรือ Product
Champion)
‣Business
Intelligence /
Dashboard / PMOC
Provinc Busines Strategi
ial
s
c
Strategi Intellige Dashbo
c
nce
ard
Report
s
ประโยชนที
่ งั หวัดจะไดรั
์ จ
้ บจาก
โครงการการพัฒนาขอมู
้ ลสถิต ิ
และสารสนเทศระดับพืน
้ ที่
การตัดสิ นใจเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Decision)
“… โครงการนี้ จะช่วยสนับสนุ นการกาหนดทิศทางการพัฒนาของ
จังหวัดทัง้ ในระดับผลิตภัณฑที
่ ศ
ี ักยภาพ (Product Champion)
์ ม
เพือ
่ การสรางรายได
ให
จั
ง
หวั
ด
และแนวทางการพั
ฒนาแกไขปั
ญหา
้
้ ้
้
ในประเด็นสาคัญดานต
างๆ
(Critical
Issue)
...”
้
่
การกากับราชการแบบบูรณาการ
(Strategic Integrated Command)
การสื่ อสารความรวมมื
อทาง
่
ยุทธศาสตร ์ (Strategic
Communication)
Product Flagsh Project Management Base Provinci Provinc
SW Champi
ip
On VC
ial
al
OT
on &
Projec
Statistic Strategi
Critical
ts
c
Monitori
Evaluati
Budgeti
s&
BCG Issue
ng
ng
ng
Databas Report
s
e
Busines
s
Intellige
nce
Strategi
c
Dashbo
ard
วิสัยทัศน์ : อยุธยานครประวัตศ
ิ าสตร ์ น่าเทีย
่ ว น่าอยู่
ก้าวสู่สากล
ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตรที
์ ่ ยุทธศาสตรที
์ ่ ยุทธศาสตรที
์ ่ 3 ยุทธศาสตรที
์ ่ 4
1
2
พัฒนาภาคการ
ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ พัฒนาเมือง
ผลิต ภาค
ยกระดับ
แหลงท
ย
่ ว และชุมชนให้
การค้าและ
ประสิ ทธิภาพการ
่ องเที
่
และบริการสู่
น่าอยู่
บริการเป็ นมิตร บริหารจัดการการ
มาตรฐานสากล
กับสิ่ งแวดลอม
ขนส่งทางลาน้า
้
เป้าประสงค ์
2.
4. เพิม
่ โอกาสทาง
1. เพิม
่
3. เสริมสราง
้
ยกระดับ
การศึ กษาและ
มูลคาด
คุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ี
่ าน
้
คุณภาพ
ยกระดับคุณภาพ
การ
และแกไขปั
ญหา
้
ชีวต
ิ ของ ความยากจน
การศึ กษาให้ได้
ทองเที
ย
่ ว
่
ประชาช
มาตรฐานการศึ กษา
ทาง
น
ระดับชาติและ
ประวัตศ
ิ า
10
ยกระดับการกีฬาของ
สตร ์
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
โ ค ร ง ก า ร ก า ร พั ฒ น า ข้ อ มู ล ส ถิ ต ิ แ ล ะ
สารสนเทศระดับ พืน
้ ที่ 76 จัง หวัด /18
ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด โ ด ย ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ
แห่ งชาติ ร่ วมกับ สถาบัน ส่ งเสริม การ
บริห ารจัด การบ้ านเมือ งที่ด ี ส านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิต ิ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วั
น
พฤหั
ส
บดี
ท
่
ี
8
พฤษภาคม
2557
วาระที่ 1: เรือ
่ งประธานแจงทีป
่ ระชุม
้
วาระที่ 2: เรือ
่ งเพือ
่ ทราบ
2.1 ภาพรวมโครงการ
2.2 ประเด็นยุทธศาสตรการพั
ฒนาจังหวัด
์
พระนครศรีอยุธยา
วาระที่ 3: เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา
3.1 ศักยภาพของจังหวัด
3.2 PC/CI, VC และ CSF ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ์
ผลิตภัณฑ์ที่มีศกั ยภาพของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
25
อ้ อ
ย
20
ไก่
15
10
ข้ าว
5
โรงแรม
ค่ ายพัก
และที่พัก
ชั่วคราว
0
40
35
30
25
ภัตตาคาร
ร้ านอาหาร
และบาร์
สถานที่ขาย
อาหารและ
20 เครื่ องดื่ม ที15
่ ไม่ ได้
จัดประเภทไว้ ท่ ี
อื่น
ภัตตาคาร
ร้ านอาหารและ
เครื่องดื่ม
-5
10
-10
-15
-20
-25
5
0
การเลือก Critical Issue จากการวิเคราะหข
่ าคัญ ทีเ่ ป็ นตัวชีว้ ด
ั
้ ลทีส
์ อมู
ดานสั
งคม
้
หากตัวชีว้ ด
ั ตา่ กวาค
่ ของประเทศ เป็ นประเด็นทีจ
่ งั หวัดให้
่ ทีอ่ าเฉลี
่ ยูอาศัยย
่
ความส
าคัญในการแกปั
้ ญหา
100
สิ่ งแวดลอม
้
การเมือง
80
60
สุขภาพ
อาหาร
40
ความเป็ น
ธรรม
20
0
ความ
ปลอดภัย
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
การศึ กษา
ตา่ กวาค
ย
่ ของป
่ าเฉลี
่
- สุขภาพ
- ครอบครัว
- สิ่ งแวดลอม
้
รายได้
ครอบครัว
ไทย
ชุมชน
คาดั
่ คงของมนุ ษย ์ ปี 2554
่ ชนีความมัน
พระนครศรีอยุธยา
วิสัยทัศน:์ อยุธยานครประวัตศ
ิ าสตร ์ น่าเทีย
่ ว น่าอยู่ ก้าวสู่
สากล
เหตุผลสนับสนุ น
ยุทธศาสตร ์
เศรษฐกิจ /สั งคม/ PC/CI
• เพิม
่ มูลคาด
สิ่ งแวดล
่ านการ
้
เมือง
้
เศรษฐกิ
จ อม
ทองเที
ย
่ วทาง -> การ
ทองเที
ย
่ วทาง
่
่
ประวัตศ
ิ าสตร ์
ประวัตศ
ิ าสตร ์ ทองเทีย
่ ว
่
เมืองทองเที
ย
่ ว
่
ทาง
• ยกระดับ
สั งคม
ประวั
ตศ
ิ าสตร
เมืองและชุ
มชน
์
คุณภาพชีวต
ิ
->
น่าอยู่
ของประชาชน คุณภาพ
• ศูนยกลางการ
ศูนยกลางการ
์
์
เศรษฐกิ
จ
->
ชี
ว
ต
ิ
ขนส่งทางน้าและ
ขนส่งทางน้า
การขนส่ง เครือขายการ
่
และเครือขาย
่
ขนส่งหลาย
ทางน
า
้
การขนส่งหลาย
รูปแบบ
• เพิม
่ ขีด
เศรษฐกิจ+ เมืองเกษตรที่
รูปแบบ
ความสามารถ
เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดลอม
้
ในการแขงขั
่ น -> เกษตร สิ่ งแวดลอม
้
ของสถาน
(เน้นขาว)
้
ทีเ่ ป็ นมิตร
ประกอบการใน
• ก า ห น ด ชั ด เ จ น ใ น
เป้าประสงค ์
• กาหนดชัดเจนใน
เป้าประสงค ์
• กาหนดชัดเจนใน
เป้าประสงค ์
• ยุทธศาสตรระบุ
เป็ นมิตร
์
สิ่ งแวดลอม
้
• BCG ระบุให้เป็ นขาว
้
• พืน
้ ทีร่ ้อยละ 90 ของพืน
้ ที่
เกษตรเป็ นนาขาว
้
ประเด็นยุทธศาสตรที
ย
่ วและบริการสู่
์ ่ 1 : พัฒนาคุณภาพแหลงท
่ องเที
่
มาตรฐานสากล
พัฒนาคุณภาพแหลงท
ย
่ ว
่ องเที
่
และบริChain
การสู่มาตรฐานสากล
Value
การทองเที
ย
่ วทางเชิงประวัตศ
ิ าสตร ์
่
ิ ค้า
ผลิตภ ัณฑ์สน
การบริหารจ ัดการ
1
วาง
ยุทธศาสตร์/
แผนการ
ท่องเทีย
่ ว
2
พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการ
การ
ท่องเทีย
่ ว
3
d
พัฒนา
ั ยภาพ
ศก
มัคคุเทศน์
และบุคลากร
4
พัฒนาปั จจัย
พืน
้ ฐานด ้าน
ท่องเทีย
่ ว/
ทรัพยากร
และบริการ
5
CSF7 พัฒนาทรัพยากร
CSF1 การกาหนด CSF2 การรวบรวม CSF4 พัฒนา
และจัดทาข้อมูล
นักท่องเทีย่ ว
มาตรฐานมัคคุเทศก์ / ทางการท่องเทีย่ ว
กลุ่มเป้าหมาย สารสนเทศเพื่อการ ผูน้ าเทีย่ ว
ท่องเทีย่ ว
CSF5 พัฒนา
CSF3 การกาหนดขีด ศักยภาพแรงงาน
ความสามารถในการ วิชาชีพและบุคลากร
รองรับนักท่องเทีย่ ว ด้านการท่องเทีย่ ว
(Carrying Capacity) CSF6 ส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการ
ท่องเทีย่ ว
พัฒนา
แหล่งและ
กิจกรรม
ท่องเทีย
่ ว
CSF8 สร้างสรรค์
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
รูปแบบใหม่ๆ ให้
สอดคล้องกับความ
สนใจ เช่น การ
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์
อาทิ ทุ่งทานตะวัน
CSF9 ส่งเสริม/
อนุรกั ษ์/ฟื้นฟู/
ปรับปรุง/บูรณะ/
พัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ ว
dการตลาด
6
พัฒนา
ธุรกิจบริการ
การ
ท่องเทีย
่ ว
7
CSF10 พัฒนาธุรกิจ
บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
การท่องเทีย่ ว อาทิ
ร้านอาหาร ของทีร่ ะลึก
เช่น OTOP
พัฒนา
การตลาดและ
ั พันธ์
ประชาสม
CSF11 การทา
การตลาดกลุ่ม
นักท่องเทีย่ ว
CSF12
ประชาสัมพันธ์สร้าง
ภาพลักษณ์
1
2 พัฒนาระบบบริหาร
วางยุทธศาสตร์/
จัดการ
VC ยุทธศาสตรที
่
1:
PC
การท
องเที
ย
่
วทางประวั
ตศ
ิ าสตร
่
์
แผนการท่
องเทีย
่ ว์
การท่องเทีย
่ ว
หวงโซ
่
่ คุณคา่
(VC) และปัจจัยแหง่
ความสาเร็จ (CSF)
"ทองเที
ย
่ วทาง
่
ประวัตศ
ิ าสตร"์
ตัวชีว
้ ด
ั
ข้อมูลทีส
่ าคัญและจาเป็ น
VC1 : วางยุทธศาสตร/แผนการท
องเที
ย
่ ว
์
่
ย
่ ว
CSF 1 การกาหนด
KPI 1.1 นักทองเที
ย
่ วทีม
่ ี Data 1.1.1 จานวนนักทองเที
่
่
ไทยจาแนกตามวัตถุประสงค/์
นักทองเที
ย
่ วกลุมเป
ย
่ ว
่
่ ้ าหมาย วัตถุประสงคมาเที
์
ประเภทของการทองเที
ย
่ ว
เชิงธรรมชาติและ
่
Data 1.1.2 จานวนนักทองเที
ย
่ ว
ประวัตศ
ิ าสตรเพิ
่ ขึน
้
่
์ ม
ตางชาติ
จาแนกตามวัตถุประสงค/์
่
ประเภทของการทองเที
ย
่ ว
่
VC2 : พัฒนาระบบบริหาร จัดการ การทองเที
ย
่ ว
่
CSF 2 การรวบรวมและ
จัดทาขอมู
ย
่ ว
้ ลนักทองเที
่
KPI 2.1 ฐานขอมู
้ ล
นักทองเที
ย
่ วทีส
่ มบูรณ ์
่
Data 2.1.1 จานวนนักทองเที
ย
่ ว
่
จาแนกตามแหลงท
ย
่ ว
่ องเที
่
Data 2.1.2 รายไดจากการ
้
ทองเที
ย
่ ว จาแนกตามแหล
่
่ ง่
ทองเที
ย
่ ว
่
CSF 3 การกาหนดขีด
KPI 3.1 ปริมาณและ
Data 3.1.1 จานวนสถานทีพ
่ ก
ั
ความสามารถในการรองรับ คุณภาพสถานทีพ
่ ก
ั และ และธุรกิจบริการทีเ่ กีย
่ วของกั
บ
้
นักทองเที
ย
่ ว (Carrying
ธุรกิจบริการทีเ่ กีย
่ วข้อง การทองเที
ย
่ ว
่
่
Capacity)
กับการทองเที
ย
่ ว
Data 3.1.2 จานวนสถานทีพ
่ ก
ั
่
และธุรกิจบริการทีเ่ กีย
่ วของกั
บ
้
การทองเที
ย
่ วทีไ่ ดมาตรฐาน
่
้
KPI 3.2 ปริมาณและ
Data 3.2.1 จานวนบุคลากรใน
วิธก
ี า ความ
รเก็บ ถีข
่ อง
มี/ไมมี
่ รวบร ขอมูล หนวยงาน
่
้
ฐานข้อ
ผู้รับผิดชอบ
วม
มูล
ข้อมูล
VC ยุทธศาสตรที
ย
่ วทางประวั
ิ ฒาสตร
่
นา
์ ่ 1: PC การทองเที
3 ตพัศ
4์
ั ยภาพ
ศก
มัคคุเทศน์
และบุคลากร
พัฒนาปั จจัย
พืน
้ ฐานด ้าน
ท่องเทีย
่ ว/
ทรัพยากร
ห่วง
วิธก
ี าร ความถี่
โซ่คุณคา่ (VC)
เก็บ
ของ
มี/ไมมี
และปัจจัยแหง่
่ รวบรวม ข้อมูล
ตัวชีว
้ ด
ั
ข้อมูลทีส
่ าคัญและจาเป็ น
ฐานข้อ ข้อมูล
ความสาเร็จ
มูล
(CSF)
ย
่ วกยภาพมัคคุเทศนและบุคลากร
่ ฒนาศั
VC3 :"ทพัองเที
์
ทาง
ประวั
ิฒ
าสตร
CSF
4ตพัศ
นา "์
KPI 4.1 มาตรฐาน
Data 4.1.1 จานวนมัคคุเทศก/ผู
์ ้นา
มาตรฐานมัคคุเทศก ์ มัคคุเทศก/ผู
่ ว เทีย
่ ว
์ น
้ าเทีย
/ ผูน
่ ว
Data 4.1.2 จานวนมัคคุเทศก/ผู
้ าเทีย
์ น
้ า
เทีย
่ วทีผ
่ านการทดสอบมาตรฐาน
่
CSF 5 พัฒนา
KPI 5.1 แรงงานและ Data 5.1.1 จานวนแรงงานวิชาชีพ
ศั กยภาพแรงงาน บุคลากรดานการ
และบคลากรดานการท
องเที
ย
่ วที่
้
้
่
วิชาชีพและบุคลากร ทองเที
ย
่ วไดรั
ไดรั
่
้ บการ
้ บการอบรม
ดานการท
องเที
ย
่ ว อบรมอยางต
อเนื
Data 5.1.2 จานวนครัง้ ในการจัด
้
่
่
่ ่อง
ให้มีการฝึ กอบรมแกแรงงานวิ
ชาชีพ
่
และบคลากรดานการท
องเที
ย
่ ว
้
่
CSF 6 ส่งเสริมการ KPI 6.1 จานวนกลุม/
Data 6.1.1 จานวนกลุม
่
่
รวมกลุม
ชมรมผู
ประกอบการ
ผู
ประกอบการท
องเที
ย
่
ว
่
้
้
่
ผูประกอบการ
ท
องเที
ย
่
ว
Data
6.1.2
จ
านวนชมรม
้
่
ทองเที
ย
่
ว
ผู้ประกอบการทองเที
ย
่ ว
่
่
VC4 : พัฒนาปัจจัยพืน
้ ฐานดานท
องเที
ย
่ ว/ทรัพยากร
้
่
CSF 7 พัฒนา
KPI 7.1 แหลง่
ทรัพยากรทางการ ทองเที
ย
่ ว
่
Data 7.1.1 รายไดจ
้ าแนกตาม
แหลงท
ย
่ ว
่ องเที
่
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
5
VC ยุทธศาสตรที
์ ่ 1: PC การ
หวง
ทองเที
่ วทางประวั
ตศ
ิ าสตร ์
่
่ โซคุณย
คา (VC)
พัฒนา
แหล่งและ
กิจกรรม
ท่องเทีย
่ ว
่
่
และปัจจัยแหง่
ตัวชีว
้ ด
ั
ข้อมูลทีส
่ าคัญและจาเป็ น
ความสาเร็จ
(CSF)
องเที
่ ว
VC5 : "ท
พัฒ
แหลงและกิ
จกรรม ทองเที
ย
่ ว
่ นา ย
่
่
ทางประวัตศ
ิ าสตร"์
CSF 8 สรางสรรค
Data 8.1.1 จานวนกิจกรรมใน
้
์ KPI 8.1 กิจกรรม
กิจกรรมทองเที
ย
่ ว ทองเที
ย
่ ว
การส่งเสริมตลาด การ
่
่
รูปแบบใหมๆ่ ให้
ทองเที
ย
่ วใหมๆ่
่
สอดคลองกั
บความ
้
สนใจ
CSF 9 ส่งเสริม/
KPI 9.1 แหลง่
Data 9.1.1 จานวนแหลง่
อนุ รก
ั ษ/ฟื
ทองเที
ย
่ วทีไ่ ดรั
ย
่ วทีไ่ ดรั
ั ษ/์
์ ้ นฟู/
่
้ บการ ทองเที
่
้ บการอนุ รก
ปรับปรุง/บูรณะ/
อนุ รก
ั ษ/ฟื
ฟื้ นฟู/ปรับปรุง/บูรณะ/พัฒนา
์ ้ นฟู/
พัฒนา
ปรับปรุง/บุรณะ/
Data 9.1.2 จานวนครัง้ ในการ
แหลงท
ย
่ ว
พัฒนา
จัดกิจกรรมอนุ รก
ั ษ/ฟื
่ องเที
่
์ ้ นฟู/
ปรับปรุง/บูรณะ/พัฒนาแหลง่
ทองเที
ย
่ ว
่
VC6 : พัฒนา ธุรกิจบริการการทองเที
ย
่ ว
่
CSF 10 พัฒนา
KPI 10.1 รายได้ Data 11.1.1 รายไดจากธุ
รกิจ
้
ธุรกิจบริการที่
จากธุรกิจบริการที่ บริการทีเ่ กีย
่ วเนื่องกับการ
เกีย
่ วเนื่องกับการ เกีย
่ วเนื่องกับการ
ทองเที
ย
่ วจาแนกตามประเภท
่
ทองเที
ย
่ ว อาทิ
ทองเที
ย
่ วขยายตัว ธุรกิจ และขนาด
่
่
รานอาหาร
ของที่ สูงขึน
้
้
ระลึก
VC7 : พัฒนา การตลาดและประชาสั มพันธ ์
6
7
พัฒนา
พัฒนา
ธุรกิจบริการ
การตลาดและ
การ
ั พันธ์
ประชาสม
ท่องเทีย
่ ว
วิธก
ี าร ความถี่
เก็บ
ของ
มี/ไมมี
่ รวบรวม ขอมูล หนวยงาน
่
้
ฐานข้อ
ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูล
มูล
ประเด็นยุทธศาสตรที
์ ่ 2 : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ประเด็นยุทธศาสตรที
ิ และพัฒนา
์ ่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวต
Chain คุณภาพชีวต
ิ และพัฒนาชุมชน
ชุมชนใหValue
้น่าอยู
่
ยกระดับ
่ คง 4 ส่งเสริมการ 5
3 ความมัน
คุณภาพ
ส่งเสริมความ
ความ
พัฒนาสุข
การศึ กษา
อบอุนใน
ปลอดภัยใน
ภาวะของ
่
และการ
ครอบครัว
ชีวต
ิ และ
ประชาชนทุก
เรียนรูนอก
้
ทรัพยสิ์ น
กลุมวั
่ ย
ห้องเรียน
CSF1
CSF2
CSF6 การสราง
CSF7 การ
้
ส่งเสริมกิจกรรม บริหารจัดการ ความมัน
่ คงใน
ส่งเสริมความรู้
สรางศี
ลธรรม
ฐานขอมู
ชีวต
ิ และ
ทักษะกิจกรรม
้
้ ล
จริยธรรมใน
ดานการ
ทรัพยสิ์ น
และสุขภาวะทีด
่ ี
้
ครอบครัว
การศึ กษาของ
สาหรับเด็กและ
เด็กและ
เยาวชน
เยาวชนใน
พืน
้ ที่
CSF3
พัฒนา
คุณภาพ
การศึ กษาทุก
ระดับในพืน
้ ที่
CSF4
ส่งเสริม
กิจกรรมสราง
้
เสริมประสบ
1
2
ส่งเสริม
6
พัฒนา
อาชีพ/การ
มีงานทา/
รายได้
CSF8 จัด
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ออมในชุมชน
และเสริม
รายไดแรงงาน
้
CSF9 ลด
ปัญหายาเสพ
ติดในพืน
้ ที่
การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชน/สั งคม
ให้น่าอยู่
CSF10 การ
พัฒนาเมืองให้
น่าอยู่ เพือ
่ ให้
ประชาชนอยู่
ในสิ่ งแวดลอม
้
ทีด
่ แ
ี ละมี
คุณภาพ
VC ยุทธศาสตรที
ิ
์ ่ 2: CI คุณภาพชีวต
หวงโซ
ตัวชีว
้ ด
ั (KPI)
ข้อมูลพืน
้ ฐาน (Data
่
่ มชน
และพั
ฒ
นาชุ
คุณคา่ (VC) และ
List)
ปัจจัยแหงความส
าเร็จ
่
(CSF)
VC 1 ส่งเสริมความอบอุนในครอบครั
ว
่
CSF1 ส่งเสริม
KPII 1.1 ครอบครัวมี Data 1.1.1 จานวน
กิจกรรมสราง
กิจกรรมดานศี
ลธรรม ครัง้ ของการจัดกิจกรรม
้
้
ศี ลธรรม จริยธรรมใน จริยธรรม เพิม
่ ขึน
้
ดานศี
ลธรรม
้
ครอบครัว
จริยธรรม ในจังหวัด
VC 2. ยกระดับคุณภาพการศึ กษาและการเรียนรูนอกห
้
้องเรียน
CSF 2 บริหารจัดการ KPI 2.1 ฐานขอมู
้ ล Data 2.1.1 ชุด
ฐานขอมู
ดานการศึ
กษาของเด็ก ฐานขอมู
่ าเป็ น
้ ลดานการ
้
้
้ ลทีจ
การศึ กษาของเด็กและ และเยาวชนในพืน
้ ที่ เช่น จานวนโรงเรียน
เยาวชนในพืน
้ ที่
จานวนนักเรียน
จานวนครู ฯลฯ
CSF 3 พัฒนาคุณภาพ KPI 3.1 รอยละ
Data 3.1.1 จานวน
้
การศึ กษาทุกระดับใน นักเรียนตอประชากร
ประชากรวัยเรียน
่
พืน
้ ที่
วัยเรียน
จาแนกตามอายุเข้า
เรียนตามเกณฑ ์
Data 3.1.2 จานวน
ผูเรี
้ ยนในระบบ
จาแนกตามชัน
้ ปี เพศ
KPI 3.2 รอยละ
Data 3.2.1 จานวน
้
นักเรียนทีส
่ าเร็จ
นักเรียนจาแนกตาม
การศึ กษา
ระดับการศึ กษา และ
ตามพืน
้ ที่
Data 3.2.2 จานวน
1
ส่งเสริมความ
อบอุนใน
่
ครอบครัว
มี/ไมมี
วิธก
ี ารเก็บ
่
ฐานข้อมูล รวบรวม
ข้อมูล
2
ความถีข
่ อง
ข้อมูล
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึ กษา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
3
VC ยุทธศาสตรที
ิ
์ ่ 2: CIคุณภาพชีวต
หวงโซ
ตัวชีว
้ ด
ั (KPI)
ข้อมูลพืน
้ ฐาน
่ มชน
่
และพั
ฒ
นาชุ
คุณคา (VC) และ
List)
่
ปัจจัยแหงความส
าเร็จ
่
VC 2.(CSF)
การเรี
ยนรูนอกห
้
้องเรียน
CSF4 ส่งเสริมกิจกรรม KPI 4.1 จัดกิจกรรม
สรางเสริ
มประสบการณ ์ สรางเสริ
ม
้
้
ชีวต
ิ สาหรับเด็กและ
ประสบการณชี
ิ
์ วต
เยาวชน
สาหรับเด็กและ
เยาวชน
CSF5 สร้างการมีส่วน KPI 5.1 การมีส่วน
รวมของเด็
ก เยาวชน รวมของเด็
ก
่
่
ชุมชนในการเรียนรู้
เยาวชน ชุมชนใน
รวมกั
นอยางสร
างสรรค
น
่
่
้
์ การเรียนรู้รวมกั
่
อยางสร
างสรรค
่
้
์
VC 5 ความมัน
่ คงความปลอดภัยในชีวต
ิ
CSF6 การสรางความ
KPI 6.1 การพัฒนา
้
มัน
่ คงความปลอดภัยใน โครงสรางพื
น
้ ฐาน
้
ชีวต
ิ
การสร้างความมัน
่ คง
ความปลอดภัยใน
ชีวต
ิ
ความมัน
่ คง
ความปลอดภัย 4
ในชีวต
ิ
(Data
สุขภาวะของ
ประชาชนทุก
ระดับวัย
มี/ไมมี
วิธก
ี ารเก็บ
่
ฐานข้อมูล รวบรวม
ข้อมูล
Data 4.1.1 จานวน
ครัง้ ของการจัด
กิจกรรม
Data 4.1.2 จานวน
ผูเข
จกรรม
้ าร
้ วมกิ
่
data 5.1.1 จานวน
เด็ก เยาวชน ชุมชน
ทีไ่ ดเข
จกรรม
้ าร
้ วมกิ
่
เรียนรู้รวมกั
นอยาง
่
่
สรางสรรค
้
์
Data 6.1.1 จานวน
กิจกรรมดาน
้
โครงสร้างพืน
้ ฐานการ
สรางความมั
น
่ คงความ
้
ปลอดภัยในชีวต
ิ
Data 6.2.1
งบประมาณดาน
้
โครงสรางพื
น
้ ฐานการ
้
สรางความมั
น
่ คงความ
้
ปลอดภัยในชีวต
ิ
VC 5 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/การมีงานทา/รายได้
่
5
ความถีข
่ อง
ข้อมูล
ส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ/การมี
งานทา/รายได้
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
VC ยุทธศาสตรที
ิ
์ ่ 2: CI คุณภาพชีวต
และพัฒนาชุ
หวงโซ
ตัวชีว
้ ด
ั (KPI)
ข้อมูลพืน
้ ฐาน (Data
่ มชน
่
6
มี/ไมมี
วิธก
ี ารเก็บ
่
ฐานข้อมูล รวบรวม
ข้อมูล
คุณคา่ (VC) และ
List)
ปัจจัยแหงความส
าเร็จ
่
VC6 การพั
ฒ
นาเมื
องและชุมชน/lสั งคมให้น่าอยู่
(CSF)
CSF9 การพัฒนา
KPI 9.1 เป็ นเมืองที่ Data 9.1.1 การ
เมืองให้น่าอยู่ เพือ
่ ให้ มีคุณภาพ
เขาถึ
้ งสาธารณูปโภค
ประชาชนอยูใน
ทัง้ ดาน
Data 9.2 งบประมาณ
่
้
สิ่ งแวดลอมที
ด
่ แ
ี ละมี
กายภาพและจิตใจ การพัฒนาสาธารณู
้
คุณภาพ
ประโภค
ความถีข
่ อง
ข้อมูล
เมืองน่า
อยู่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรที
์ ่ 3 : พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดลอม
้
พืน
้ ฐาน
และ
การวิจย
ั
การ
และพัฒนา
พัฒนา
(R&D)
เกษตรก
CSF 1
CSF 5 ร
1
ปัจจัยการ
ผลิต
CSF 2
เทคโนโลยี
(การใช้
เทคโนโลยีชี
วภาพใน
การผลิต
ขาว
้
ปลอดภัย)
CSF 3 วิจย
ั
ตลาดและ
พัฒนา
Brand และ
Packaging
ขาว
้
ปลอดภัย
CSF 4
พัฒนา
2
ส่งเสริมการ
รวมกลุม
่
สหกรณการ
์
ปลูกขาว
้
ปลอดภัย
CSF 6 พัฒนา
ให้เป็ นศูนย ์
การเรียนรูและ
้
การถายทอด
่
เทคโนโลยี
การปลูกขาว
้
ปลอดภัย
CSF 7 การ
ส่งเสริม
สถาบัน
การเงิน/
กองทุนเพือ
่
ช่วยเหลือดาน
้
อาชีพแก่
3
ผลผลิต
พัฒนา
คุณภาพ
และลด
ต้นทุน
CSF 8 แผนการ
ผลิต (Crop
planning)
CSF 9 จัดระบบ
และตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ดิน และแหลง่
น้าให้ปลอดภัย
จากสารเคมี
CSF 10 การ
ติดตามประเมิน
แปลงเบือ
้ งตน
้
และการตรวจ
รับรอง
CSF 11 การ
ผลิตขาวตาม
้
มาตรฐานของ
จังหวัด/GAP
4
การแปร
รูป
และสร้าง
มูลคาเพิ
่
่ ม
และ
จัดการ
บริหาร
สิ นค้า
(Logistic
CSF 17s)
สถานที่
5
CSF 12 ระบบ
รับประกันราคา
เก็บรวบรวม
ขาวปลอดภั
ย
้
สิ นคา้
CSF 13 การ
อบรมและพัฒนา (Warehouse)
CSF18
ความรูเกี
่ วกับ
้ ย
มาตรฐานโรงสี
เทคโนโลยีหลัง
สาหรับขาว
้
การเก็บเกีย
่ วเพือ
่
ปลอดภั
ย
สรางมู
ลคาเพิ
่
้
่ ม
CSF19 การ
ของผลผลิตขาว
้
กาหนดเส้นทาง
ปลอดภัย
ี ารขนส่ง
CSF 14 การแปร และวิธก
ขาวปลอดภั
ย
้
รูปและเพิม
่ มูลคา่
CSF 15 การ
ควบคุมคุณภาพ
การบรรจุหบ
ี หอให
่
้
สามารถรักษา
คุณภาพและยืด
อายุขาวปลอดภั
ย
้
CSF 16 การ
6
การพัฒนา
ระบบ
การตลาด
CSF 20 การ
จัดการขอมู
้ ล
การตลาด
CSF 21 ขีด
ความสามารถใน
การแขงขั
่ นทาง
การตลาด
CSF 22 ส่งเสริม
Branding ขาว
้
ปลอดภัยอยาง
่
ตอเนื
่
อ
ง
่
CSF 23 การ
บรรจุภณ
ั ฑและ
์
ตราสั ญลักษณ ์
CSF24 การ
ประชาสั มพันธ ์
และการส่งเสริ
มารขาย
ผู้บริโภค
เกษตรกร
ประเด็นยุทธศาสตรที
์ ่ 3 : พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ
ปัจจัย Chain
การขนส
งอม
่
เป็การเพิ
นมิต
แวดล
อม
Value
ขรกั
าวที
เ่ ป็่ งนมิ
ตรกั
บ
สิ
่
ง
แวดล
่้ บสิ
ม
้
้
หวงโซ
่
่
วิธก
ี าร
คุณคา่ (VC) และ
มี/ไมมี
ความถี่
่
ข้อมูลทีส
่ าคัญและจาเป็ น
เก็บ
หน่วยงาน
ปัจจัยแหงความส
าเร็จ
ตัวชีว
้ ด
ั
ฐานขอมู
ของ
่
้
(Data List)
รวบรวม
ผู้รับผิดชอบ
(CSF) "ข้าวทีเ่ ป็ นมิตร
ล
ข้อมูล
ข้อมูล
กับสิ่ งแวดลอม"
้
VC1 : การวิจย
ั และพัฒนา (R&D) + ปัจจัยพืน
้ ฐาน
CSF 1 ปัจจัยการผลิต KPI 1.1 คุณภาพดิน 1.1.1 ขอมู
มี
รายงาน รายปี สถานีพฒ
ั นาทีด
่ น
ิ
้ ลชุดดินในแตละ
่
และลักษณะพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ี พืน
้ ที่
จังหวัด
ความเหมาะสมในการ 1.1.2 คาวิ
- ดิน
มี
รายงาน รายปี สถานีพฒ
ั นาทีด
่ น
ิ
่ เคราะหดิ
์ นในแต่
เพาะปลูกขาว
ละพืน
้ ที่
จังหวัด
้
- น้า
1.1.3 ขอมู
ไมมี
รายงาน รายปี สถานีพฒ
ั นาทีด
่ น
ิ
้ ลแบบจาลอง
่
ระดับความสูงเชิงเลข(DEM)
จังหวัด
- พันธุข
์ ้าว
KPI 1.2 จานวนพืน
้ ที่ 1.2.1 จานวนพืน
้ ที่
มี
รายงาน รายปี ชลประทาน
บริหารจัดการน้าในเขต ชลประทาน
ชลประทานและแหลง่ 1.2.2 จานวนแหลงน
มี
รายงาน รายปี ชลประทาน,
่ ้า
น้าสาธารณะ
สาธารณะ
ปกครองจังหวัด
KPI 1.3 จานวนชนิด 1.3.1 พันธุข
์ าวและ
้
พันธุข
าวและแหล
งผลิ
ต
ลั
ก
ษณะประจ
าพั
นธุของข
าว
์ ้
่
์
้
พันธุข
าว
ที
ใ
่
ช
ปลู
ก
ในจั
ง
หวั
ด
์ ้
้
1.3.2 แหลงผลิ
ตเมล็ดพันธุ ์
่
ขาว
้
CSF 2 เทคโนโลยี
KPI 2.1 รอยละที
่
2.1.1 จานวนเกษตรกรและ
้
(การใช้
เพิม
่ ขึน
้ ของจานวน
พืน
้ ทีป
่ ลูกข้าวปลอดภัยโดย
เทคโนโลยีชว
ี ภาพใน เกษตรกรและพืน
้ ทีป
่ ลูก ใช้สารอินทรีย ์
การผลิตขาวปลอดภัย) ขาวทีใ่ ชเทคโนโลยี
2.1.2 จานวนเกษตรกรและ
มี
รายงาน
รายปี
กรมการขาว
้
มี
รายงาน
รายปี
เกษตรจังหวัด
มี
รายงาน
รายปี
สถานีพฒ
ั นาทีด
่ น
ิ
จังหวัด
มี
รายงาน
รายปี
เกษตรจังหวัด
หวงโซ
่
่
วิธก
ี าร
คุณคา่ (VC) และปัจจัย
มี/ไมมี
่
ข้อมูลทีส
่ าคัญและจาเป็ น
เก็บ
ฐานข้อมู
แหงความส
าเร็จ
ตัวชีว
้ ด
ั
่
(Data List)
รวบรว
ล
(CSF) "ข้าวทีเ่ ป็ นมิตร
มข้อมูล
กับสิ่ งแวดลอม"
้
CSF 3 วิจย
ั ตลาดและ KPI 3.1 จานวน
3.1.1จานวนรายงาน
ไมมี
รายงา
่
พัฒนา Brand และ
รายงานการศึ กษา
การศึ กษาตลาดและการ
น
Packaging ขาว
ตลาดและการพัฒนา พัฒนา Brand และ
้
ปลอดภัย
Brand และ
Packaging ขาวปลอดภั
ย
้
Packaging ขาว
้
ปลอดภัย
CSF 4 พัฒนามาตรฐาน KPI 4.1 จานวน
4.1.1 หลักเกณฑมาตรฐาน
ไมมี
รายงา
์
่
และระบบการตรวจ
หลักเกณฑมาตรฐาน
ขาวปลอดภั
ย
น
์
้
รับรองในระดับจังหวัด และระบบการรับรองที่
VC2 : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
และเตรียมความพรอม
จังหวัดจัดทาเสร็จ
CSF 5 ส่งเสริมการ้
KPI 5.1 จานวนสหกรณ ์ 5.1.1จานวนสหกรณและ
มี ทะเบีย
์
สาหรับระบบมาตรฐาน
รวมกลุมสหกรณ
การปลู
ก และกลุมสหกรณ
ผู
ในพื
น
้ ที่
น
่
์
่
์ ปลู
้ ก กลุมสหกรณ
่
์
สิ นคาเกษตร
GAP
้
ขาวปลอดภั
ย
ขาวปลอดภั
ยของจังหวัด 51.2 จานวนกลุม
มี ทะเบีย
้
้
่
วิสาหกิจชุมชน
น
CSF 6 พัฒนาให้เป็ น
KPI 6.1 รอยละของ
6.1.1 จานวนศูนยการ
มี ทะเบีย
้
์
ศูนยการเรี
ยนรูและการ
เกษตรกรและสมาชิก เรียนรูในจั
งหวัด
น
์
้
้
ถายทอดเทคโนโลยี
การ สหกรณได
6.1.2 ขอมู
มี รายงา
่
์ รั
้ บการ
้ ลเกษตรกรที่
ปลูกข้าวปลอดภัย
ส่งเสริมและพัฒนา
ผานการอบรมใน
น
่
ศั กยภาพ
หลักสูตรการปลูกขาว
้
ปลอดภัย
CSF 7 การส่งเสริม
KPI 7..1 จานวนสถาบัน 7.1.1กองทุนเงินกูต
มี ทะเบีย
้ างๆ
่
สถาบันการเงิน/กองทุน การเงินทีเ่ ป็ นแหลงทุ
น
่ น
เพือ
่ ช่วยเหลือดานอาชี
พ ให้เกษตรกรกูยื
7.1.2 สถาบันการเงินที่
มี ทะเบีย
้
้ มได้
แกเกษตรกร
เป็ นแหลงทุ
น
่
่ นให้เกษตรกร
กู้ยืม
ความถี่
ของ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
รายปี สหกรณจั
์ งหวัด
พาณิชยจั
์ งหวัด
รายปี เกษตรจังหวัด และ
หน่วยงานที่
เกีย
่ วของ
หรือ
้
คณะกรรมการฯที่
รายปี สหกรณจั
หวัด
์ งงตั
จังหวัดแต
่ ง้
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
รายปี
เกษตรจังหวัด, สภา
การเกษตร
เกษตรจังหวัด, สภา
การเกษตร
เกษตรจังหวัด, สภา
การเกษตร
สหกรณจั
์ งหวัด,
เกษตรและสหกรณ ์
ธกส.
หวงโซ
่
่
คุณคา่ (VC) และ
่
ปัจจัยแหง่
ข้อมูลทีส
่ าคัญและจาเป็ น (Data มี/ไมมี
ฐานข้
ตัวชีว
้ ด
ั
ความส
จ (CSF)
List)
อมูล
VC3: าเร็
การเพิ
ม
่ ผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดตนทุ
น
้
"ข
าวที
เ
่
ป็
นมิ
ต
รกั
บ
CSF้ 8 แผนการ
KPI 8.1 แผนการผลิต (Crop 8.1.1 ชนิดพันธุข
์ ้าวและเนื้อทีเ่ พาะ มี
สิ
่
ง
แวดล
อม"
้
ผลิต (Crop
planning) การคัดเลือกพันธุข
ยตามมาตรฐาน
์ ้าว ปลูกขาวปลอดภั
้
planning)
ทีเ่ หมาะสมกับฤดูกาลเพาะปลูก GAP
8.1.2 ชนิดพันธุข
้อทีเ่ พาะ มี
์ าวและเนื
้
ปลูกและผลผลิตเฉลีย
่ ตอไร
ข
่
่ ้าวนา
ปี และนาปรัง
8.1.3 ความไวแสง ฤดูกาล
มี
เพาะปลูกและอายุการเก็บเกีย
่ ว
ของพันธข
ย
์ าวปลอดภั
้
CSF 9 จัดระบบและ KPI 9.1 คุณภาพดินเพือ
่ การ
9.1.1 ข้อมูลคุณภาพดินทีผ
่ าน
มี
่
ตรวจประเมิน
เกษตรกรรมอยูในระดั
บที่
เกณฑมาตรฐาน
่
์
คุณภาพดิน และ เหมาะสมกับการเพาะปลูกขาว
้
แหลงน
า
ให
ปลอดภั
ย
ปลอดภั
ย
้
่
้
จากสารเคมี
CSF 10 การติดตาม KPI 10.1 ร้อยละของจานวน
10.1.1 จานวนเกษตรกรและพืน
้ ที่ มี
ประเมินแปลง
เกษตรกรและพืน
้ ทีป
่ ลูกขาวที
เ่ ขา้ ปลูกขาวที
เ่ ขาร
ก
้
้
้ วมโครงการปลู
่
เบือ
้ งตนและการ
รวมโครงการปลู
กขาวปลอดภั
ย ขาวปลอดภั
ย
้
่
้
้
ตรวจรับรอง
ตอพื
้ ทีป
่ ลูกขาวทั
ง้ หมด
10.1.2 จานวนเกษตรกรและพืน
้ ที่ มี
่ น
้
ปลูกขาวทั
ง้ หมด
้
KPI 10.2 รอยละของจ
านวน
10.2.1 จานวนเกษตรกรและพืน
้ ที่ มี
้
เกษตรกรและพืน
้ ทีป
่ ลูกขาวที
เ่ ขา้ ปลูกขาวที
เ่ ขาร
ก
้
้
้ วมโครงการปลู
่
รวมโครงการปลู
กขาวปลอดภั
ยที่ขาวปลอดภั
ยทีผ
่ านการตรวจ
่
้
้
่
ผานการตรวจประเมิ
น
ประเมิ
น
แปลงเบื
อ
้
งตน
่
้
CSF 11 การผลิต KPI 11.1 ร้อยละของจานวน
11.1.1 จานวนเกษตรกรและพืน
้ ที่ ไมมี
่
ขาวตามมาตรฐาน
เกษตรกรและพืน
้ ทีป
่ ลูกขาวที
่ ปลูกขาวที
ไ่ ดรั
้
้
้
้ บการรับรองตาม
ของจังหวัด/GAP ผานการรั
บรองมาตรฐาน
มาตรฐาน
่
11.1.2 จานวนเกษตรกรและพืน
้ ที่ ไมมี
่
วิธก
ี าร
ความถี่
เก็บ
หน่วยงาน
ของ
รวบรวม
ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูล
ข้อมูล
รายงาน
รายปี เกษตรจังหวัด
รายงาน
รายปี เกษตรจังหวัด
รายงาน
รายปี กรมการขาว
้
รายงาน
รายปี สถานีพฒ
ั นา
ทีด
่ น
ิ จังหวัด
รายงาน
รายปี เกษตรจังหวัด
รายงาน
รายปี เกษตรจังหวัด
รายงาน
รายปี เกษตรจังหวัด
รายงาน
รายปี เกษตรจังหวัด
รายงาน
รายปี เกษตรจังหวัด
หวงโซ
่
่
คุณคา่ (VC) และปัจจัย
แหงความส
าเร็จ
ตัวชีว
้ ด
ั
่
(CSF) "ข้าวทีเ่ ป็ นมิตร
กับ:สิการแปรรู
่ งแวดลอม"
้ ปและสรางมู
VC4
ลคาเพิ
่
้
่ ม
CSF12 ระบบ
KPI 12.1 มูลคาที
่ ่
รับประกันราคาขาว
เพิม
่ ขึน
้ ของผลผลิตขาว
้
้
ปลอดภัย
ปลอดภัย
วิธก
ี าร
เก็บ
มี/ไมมี
่
ข้อมูลทีส
่ าคัญและ
ฐานขอมู
่ องขอมู
้ รวบรว ความถีข
้ ล
จาเป็ น (Data List)
ล
ม
ข้อมูล
12.1.1 ราคากลางและ ไมมี
ฤดูกาล
่ รายงา
ราคารับซือ
้ ขาว
น
้
ปลอดภัย
12.1.1 ราคากลางและ
มี รายงา
ฤดูกาล
ราคารับซือ
้ ขาว
น
้
CSF 13 การอบรมและ KPI 13.1 จานวน
13.1.1จานวนเกษตรกร ไมมี
รายปี
่ รายงา
พัฒนาความรูเกี
่ วกับ เกษตรกรและโรงสี ท ี่
และโรงสี ทไี่ ดรั
น
้ ย
้ บการ
เทคโนโลยีหลังการเก็บ ไดรั
อบรมและพัฒนาความรู้
้ บการอบรมและ
เกีย
่ วเพือ
่ สรางมู
ลคาเพิ
่ พัฒนาความรูเกี
่ วกับ เกีย
่ วกับเทคโนโลยีหลัง
้
่ ม
้ ย
ของผลผลิตข้าว
เทคโนโลยีหลังการเก็บ การเก็บเกีย
่ วเพือ
่ สร้าง
ปลอดภัย
เกีย
่ วเพือ
่ สรางมู
ลคาเพิ
่ มูลคาเพิ
่ ของผลผลิต
้
่ ม
่ ม
ของผลผลิตขาว
ขาวปลอดภั
ย
้
้
ปลอดภัย
KPI 13.2 วิธก
ี ารเก็บ 13.2.1 จานวนลานตาก ไมมี
รายปี
่ รายงา
รักษาขาวเปลื
อก (ลาน ขาว
และโรงอบขาว
น
้
้
้
ตาก, โรงอบ)
CSF 14 การแปรรูป
KPI 14.1 มูลคาที
14.1.1 มูลคาของ
ไมมี
รายปี
่ ่
่
่ รายงา
และเพิม
่ มูลคา่
เพิม
่ ขึน
้ ของผลิตภัณฑ ์ ผลิตภัณฑที
่ ก
ี ารเพิม
่
น
์ ม
แปรรูปจากข้าว
คุณคาทางสารอาหาร
่
ให้กับขาวปลอดภั
ย
้
14.1.2 มูลคาของ
ไมมี
รายปี
่
่ รายงา
ผลิตภัณฑที
่ ก
ี ารแปร
น
์ ม
รูปขาวปลอดภั
ยเป็ น
้
น้ามันราขาว
้
CSF 15 การควบคุม KPI 15.1 จานวน
15.1.1 จานวนรูปแบบ ไมมี
รายปี
่ รายงา
คุณภาพการบรรจุหบ
ี หอ
ี หอ
ี หอที
น
่ รูปแบบการบรรจุหบ
่ การบรรจุหบ
่ ไ่ ดรั
้ บ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
การคาภายใน
้
จังหวัด
การคาภายใน
้
จังหวัด
เกษตรจังหวัด
สหกรณจั
์ งหวัด
สถานีพฒ
ั นาทีด
่ น
ิ
การค้าภายใน
จังหวัด พาณิชย ์
จังหวัด สภา
เกษตรกร
สหกรณ,์ การค้า
ภายใน
สาธารณสุขจังหวัด
สภาอุตสาหกรรม,
หอการค้า
อุตสาหกรรม
จังหวัด สภาอุตฯ
หอการคา้
สาธารณสุข
อุตสาหกรรม
จังหวัด
หวงโซ
่
่
คุณคา่ (VC) และ
ปัจจัยแหงความส
าเร็จ
ตัวชีว
้ ด
ั
่
(CSF) "ข้าวทีเ่ ป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดลอม"
้
VC 5 การพัฒนาระบบการตลาด
CSF 17 การจัดการ KPI 17.1 จานวน
ขอมู
ช่องทางการตลาด
้ ลการตลาด
ใหมของข
าว
่
้
ปลอดภัย
วิธก
ี าร
เก็บ
่
ข้อมูลทีส
่ าคัญและ มี/ไมมี
ฐานขอมู
้ รวบรว
จาเป็ น (Data List)
ล
ม
ข้อมูล
17.1.1 ขอมู
้ ล
แผนการ Road
Show
ไมมี
่ รายงา
น
17.1.2 ขอมู
ไมมี
้ ลการ
่
Matching ความ
ตองการของตลาด
้
CSF 18 ขีด
KPI 18.1 มูลคา่
18.1.1 มูลคาและ
ไมมี
่
่
ความสามารถในการ การคาข
าวปลอดภั
ย
ปริ
ม
าณการซื
อ
้
ขาย
้ ้
แขงขั
น
ทางการตลาด
ขาวเปลื
อกและ
่
้
ขาวสารปลอดภั
ย
้
CSF 19 ส่งเสริม
KPI 19.1 จานวน 19.1.1 จานวน
ไมมี
่
Branding ขาว
โครงการ/กิ
จ
กรรม
โครงการ/กิ
จ
กรรมเพื
อ
่
้
ปลอดภัยอยางต
อเนื
่ ส่งเสริม
ส่งเสริม Branding
่
่ ่อง เพือ
Branding ขาว
ขาวปลอดภั
ย
้
้
ปลอดภัยอยาง
่
ตอเนื
่ ่อง
19.1.2 จานวน
ไมมี
่
รายงานการศึ กษา
ตลาดและการพัฒนา
Brand และ
Packaging ขาว
้
ปลอดภัย ทีม
่ ก
ี ารใช้
ความถีข
่ อง
ข้อมูล
รายปี
หน่วยงานผูรั
้ บผิดชอบ
พาณิชยจั
์ งหวัด พัฒนา
ชุมชน อุตสาหกรรม
สหกรณ ์ สภา
อุตสาหกรรม
หอการคา้
พาณิชยจั
์ งหวัด
พัฒนาชุมชน
รายงา
น
รายปี
รายงา
น
รายปี
พาณิชยจั
์ งหวัด, การคา้
ภายในจังหวัด
รายงา
น
รายปี
สหกรณจั
์ งหวัด
ทะเบีย
น
รายปี
พาณิชยจั
์ งหวัด
สหกรณจั
์ งหวัด
พาณิชยจั
์ งหวัด
หวงโซ
วิธก
ี าร
่
่ คุณคา่
ความถี่
มี/ไมมี
่
(VC) และปัจจัยแหง่
ข้อมูลทีส
่ าคัญและจาเป็ น
เก็บ
หน่วยงาน
ฐานขอ
ตัวชีว
้ ด
ั
ของ
้
ความสาเร็จ (CSF) "ข้าว
(Data List)
ผู้รับผิดชอบ
มูล รวบรว ขอมูล
้
ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดลอม"
มข้อมูล
VC6 : การขนส่งสิ นค้ าและจั
ดการบริหารสิ นคา้ (Logistics)
้
CSF 22 สถานทีเ่ ก็บ
KPI 19.1 จานวน
19.1.1 ขอมู
ไมมี
รายงา รายปี สหกรณจั
้ ลจานวน
่
์ งหวัด
รวบรวมสิ นคา้
สถานทีเ่ ก็บรวบรวม
สถานทีเ่ ก็บรวบรวมสิ นค้า
น
การคาภายใน
้
(Warehouse)
สิ นคา้ (Warehouse)
จังหวัด หอการคา้
, สภาอุตสาหกรรม
- ขนาด , ทีต
่ ง้ั
CSF 23 มาตรฐานโรงสี KPI 20.1 จานวนโรงสี 20.1.1 ขอมู
ไมมี
รายงา รายปี การคาภายใน
้ ลจานวน
่
้
สาหรับขาวปลอดภั
ย
ขาวปลอดภั
ยทีผ
่ าน
โรงสี ขาวปลอดภั
ยทีผ
่ าน
น
จังหวัด
้
้
่
้
่
เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน
หน่วยงานหรือ
์
์
คณะกรรมการที่
จังหวัดแตงตั
่ ง้ *
20.1.2 จานวนโรงสี
มี
รายงา รายปี สหกรณจั
์ งหวัด
ชุมชน โรงสี ข้าวสหกรณ ์
น
เกษตรจังหวัด
และโรงสี เอกชนทีเ่ ขาร
(วิสาหกิจ) อาเภอ
้ วม
่
โครงการ
เมือง สภา
อุตสาหกรรม,
หอการคา้
CSF 24 การกาหนด
KPI 21.1 คาใช
21.1.1 คาใช
ไมมี
สารวจ รายปี หอการคาจั
่
้จาย
่
่
้จาย
่
่
้ งหวัด
เส้นทางและวิธก
ี ารขนส่ง เกีย
่ วกับการขนส่งขาว
เกีย
่ วกับการขนส่งขาว
สภาอุตสาหกรรม
้
้
ขาวปลอดภั
ย
ปลอดภัย
ปลอดภัยจาแนกตาม
จังหวัด
้
เส้นทางและวิธก
ี ารขนส่ง
ขนส่งจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตรที
์ ่ 4: ส่งเสริมการยกระดับประสิ ทธิภาพการบริหาร
จัดกลยุ
การการขนส
ทธ ์
่ งทางลาน้า
ประเด็นยุทธศาสตรที
์ ่ 4 : ส่งเสริมการยกระดับประสิ ทธิภาพการบริหาร
จัดการการขนส
1
่ งทางลาน้า 3
2
้ ทางขนสง
่ ทางนา้
คุณภาพเสน
(เชงิ กายภาพ)
CSF1 การจัดการน้า
เสี ย
CSF2 ความปลอดภัย
ในการขนส่ง
CSF3 การตรวจวัด
และเตือนภัยคุณภาพ
น้า
CSF4 ความลึกของ
รองน
้า
่
CSF5 การมีส่วนรวม
่
ของทุกภาคส่วนรวมถึง
ให้ความรู้และความ
ื่ มต่อการขนสง
่
การเชอ
ทางอืน
่
CSF 6 ทาเที
่ ยบ
เรือ
CSF 7 การ
เชือ
่ มตอทางบก
่
CSF 8 การ
เชือ
่ มตอทางราง
่
ระบบบริหารจ ัดการการ
่ ทางนา้
ขนสง
CSF9 ความรวดเร็ว
ในการบริการ
CSF10 ขนาดการ
บริการ
CSF11 การเพิม
่
เส้นทางขนส่ง
CSF12 การบูรณา
การกับพืน
้ ที่
ใกลเคี
้ ยง
CSF13 การลด
ตนทุ
้ นการขนส่ง
ห่ วงโซ่ คุณค่ า (VC) และ
ปั จจัยแห่ งความสาเร็จ (CSF)
"…………………..."
VC:1 คุณภาพเส้ นทางขนส่ งทางนา้
ตัวชีว้ ัด
วิธีการเก็บ
มี/ไม่ มี รวบรวม ความถี่ของ
ข้ อมูลที่สาคัญและจาเป็ น
หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
ฐานข้ อมูล ข้ อมูล
ข้ อมูล
Data1.1.1: ค่า BOD สุม่ ตรวจใน
CSF1 การจัดการน ้าเสีย
KPI1.1: ค่าBODเฉลี่ยแหล่งน ้า บริเวณสาคัญ
CSF2 ความปลอดภัยในการ KPI2.1: อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุตอ่
ขนส่ง
ครัง้ การขนส่ง
Data2.1.1:จานวนอุบตั เิ หตุในรอบปี
Data2.1.2:จานวนเที่ยวขนส่งในรอบปี
CSF3 การตรวจวัดและเตือน KPI3.1: ความถี่ในการตรวจวัดต่อ
ภัยคุณภาพน ้า
ปี
Data3.1.1:จานวนครัง้ ตรวจวัดในรอบปี
CSF4 ความลึกของร่องน ้า KPI4.1:ความลึกของร่องน ้าเฉลี่ย Data4.1.1:ความลึกของร่องน ้าเฉลี่ย
KPI4.2: ความลึกของร่องน ้าต่าสุด Data4.2.1:ความลึกของร่องน ้าต่าสุด
CSF5 การมีสว่ นร่วมของทุก
ภาคส่วนรวมถึงให้ ความรู้และ
ความเข้ าใจในการจัดการน ้าเสีย
ชุมชน เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม
KPI5.1: ความถี่ในการจัดกิจกรรม Data5.1.1: ความถี่ในการจัดกิจกรรมต่อ
ต่อปี
ปี
KPI5.2: จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการ
ต่อจานวนประชากรในพื ้นที่แหล่งน ้า Data5.2.1:จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการ
Data5.2.2:จานวนประชากรในพื ้นที่
แหล่งน ้า
ห่ วงโซ่ คุณค่ า (VC) และ
ปั จจัยแห่ งความสาเร็จ (CSF)
"…………………..."
VC2: การเชื่อมต่ อการขนส่ งทางอื่น
ตัวชีว้ ัด
วิธีการเก็บ
มี/ไม่ มี รวบรวม ความถี่ของ
ข้ อมูลที่สาคัญและจาเป็ น
หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
ฐานข้ อมูล ข้ อมูล
ข้ อมูล
Data6.1.1 จานวน
ท่าเทียบเรื อ
CSF 6 ท่าเทียบเรื อ
KPI6.1: จานวนท่าเทียบเรื อ
KPI7.1: ระยะทางเฉลี่ยจากท่าเทียบเรื อไป Data7.1.1: ระยะทางเฉลี่ยจากท่าเทียบเรื อ
ไปถนนสายหลัก
CSF 7 การเชื่อมต่อทางบก ถนนสายหลัก
KPI8.1: สัดส่วนท่าเทียบเรื อที่มีเส้ นทาง Data8.1.1 จานวนท่าเทียบเรื อที่มีเส้ นทางเชื่อมต่อการ
ขนส่งทางราง
CSF 8 การเชื่อมต่อทางราง เชื่อมต่อการขนส่งทางราง
VC3: ระบบบริหารจัดการการขนส่ งทางนา้
CSF9 ความรวดเร็วในการ
Data 9.1.1 ระยะเวลาในการบริการเฉลี่ย
บริการ
KPI9.1 การเพิ่มความรวดเร็วในการบริการ ต่อกิโลเมตร
Data10.1.1 ขนาดการ
ให้ บริการเฉลี่ยต่อครัง้
CSF10 ขนาดการบริการ KPI10.1 การเพิ่มขนาดการบริการ
CSF11 การเพิ่มเส้ นทาง
Data11.1.1 จานวนเส้ นทางขนส่ง/ที่หมาย
ขนส่ง
ปลายทางขนส่ง
KPI11.1 การเพิ่มเส้ นทางขนส่ง
CSF12 การบูรณาการกับ
Data 12.1.1 จานวนครัง้ การ
พื ้นที่ใกล้ เคียง
KPI12.1 จานวนครัง้ การประชุมร่วมกัน ประชุมร่วมกัน
CSF13 การลดต้ นทุนการ
Data 13.1.1 ต้ นทุน
ขนส่ง
การขนส่ง
KPI 13.1 การลดต้ นทุนการขนส่ง

similar documents