Hälsolyftet och LSH

Report
Hälsolyftet och LSH-studien
Margareta Kristenson, Professor Socialmedicin och Folkhälsovetenskap
Jolanda van Vliet, Folkhälsochef
Maj 2014
Era överenskommelser om uppdrag kring
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 2013
Leverantören skall identifiera ohälsosamma levnadsvanor som en naturlig del i
anamnesen och erbjuda stöd till förändring. Vårdgivaren tar upp den del eller de
levnadsvanor som är aktuella vid besöket. Identifieringen av ohälsosamma levnadsvanor
bör ske på ett sätt som upplevs stödjande och relevanta för patienten. Socialstyrelsens
nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder ska vara vägledande för
åtgärdsnivå. Dokumentationen av levnadsvanor, åtgärdsnivå samt uppföljning görs i
Hälsobladet i Cosmic.
Leverantören skall ge medarbetarna möjlighet att fördjupa och utveckla sina
kunskaper och färdigheter inom det hälsofrämjande förhållningssättet, dvs mötets
betydelse för att stärka patientens förmåga att ta kontroll över sin hälsa samt att vara
delaktig i vård och behandling.
Ur HSNs verksamhetsplan:
”Det är angeläget att utveckla former för att stärka befolkningens hälsa. Hälsolyftet genomförs
för att förbättra folkhälsan och tidigt identifiera riskindivider för att förebygga sjukdom och ohälsa
samtidigt som kunskap och redskap skapas för verksamhetsutveckling av hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser. Hälsolyftet innebär en kartläggning av hälsoläget i befolkningen,
hälsoundersökning av ett urval i befolkningen mellan 40-75 år samt intervention i form av
hälsosamtal på vårdcentralen. Ett stort engagemang hos verksamheten är en förutsättning för
ett framgångsrikt resultat. ”
Hälsolyftet – Unik satsning på Östgötarnas hälsa
• Individuell hälsoundersökning och hälsosamtal i preventivt syfte
med fokus på att stärka individens egen drivkraft
• Samlad bild av Östgötarnas hälsa
• Studie om hur stress och livsvillkor påverkar hälsan
=> Samverkan mellan landsting, universitet och Jönköpings län
”Samtidigt som jag kan bidra till
forskningsresultat får jag en möjlighet
att få reda på min egen hälsa”
Deltagare i Hälsolyftet
Tidningsrubriker september 2013:
“Hälsoundersökningar är meningslösa”
Generella hälsoundersökningar med
screening av riskfaktorer
har inte någon hälsoeffekt.
Men, riktade hälsoundersökningar som
kopplas till hälsosamtal är
evidensbaserade ch
kostnadseffektiva (SBU
2013).
Hälsolyftet/LSH (röd text) – hur då?
Deltagare: 8000 deltagare, slumpmässigt valda från den
medelåldersbefolkningen 45- 70 år (50% kvinnor)
2 besök på VC
1) Laboratoriet för blodprover (p-glukos, lipidstatus samt
forskningsprover: blod-, urin- och salivprov)
2) Besök hos sjuksköterska på VC för hälsoundersökning
(Mätning längd, vikt, midje- och stussmått, puls och blodtryck)
Besöket avslutas med ett individuellt hälsosamtal utifrån aktuell
hälsokurva.
Enkäter:
1) Befolkningsenkät
2) Enkät inför hälsosamtalet
3) Fördjupningsenkät om stress
4) Frågor om hälsosamtalet
Hur har det gått hittills?
• Totalt ca. 7300 deltagare i båda länen.
• Ca 4800 deltagare från Jönköping och 2500 från
Östergötland.
• I Östergötland år 2012: 500 deltagare.
• I Östergötland år 2013: 2000 deltagare.
• År 2013: Av dessa 2000 deltagare är ca 1300 LSH
och 700 enbart Hälsolyftare (65%).
Varifrån kommer Östergötlands 2500 deltagare?
Cityhälsan söder
Johannelunds vårdcentral
Ekholmens vårdcentral
Valdemarsviks vårdcentral
Kungsgatans vårdcentral Lkpg
Linghems vårdcentral
Kärna vårdcentral
Kolmårdens vårdcentral
Åtvidabergs vårdcentral
Vilbergens vårdcentral
Vadstena vårdcentral
Cityhälsan centrum
Brinkens vårdcentral
Lyckornas vårdcentral
Nygatans vårdcentral
Mariebergs vårdcentral
Finspångs vårdcentral
Valla vårdcentral
Ljungsbro vårdcentral
Mjölby vårdcentral
Skarptorps vårdcentral
CityAkuten
Borensbergs vårdcentral
Östertull vårdcentral
Ödeshögs vårdcentral
Berga vårdcentral
Lambohov-Mjärdevi vårdcentral
Mantorps vårdcentral
Kisa vårdcentral
Skäggetorps vårdcentral
152
147
143
142
141
134
118
106
100
97
97
96
96
94
83
76
73
72
72
71
68
47
43
40
40
36
34
29
20
4
0
20
40
60
80
Antal
100
120
140
160
Vilka deltar? Kön och ålder
40 år
45 år
Män
50 år
55 år
60 år
65 år
70 år
40 år
Kvinnor
45 år
50 år
55 år
60 år
65 år
70 år
0
50
100
150
Antal
200
250
Hälsolyftarnas allmänna hälsotillstånd och
socioekonomi
Mycket bra, Bra
Någorlunda
Dåligt, Mycket dåligt
Född i Sverige
Född i annat land
Arbetar
Pensionär
Arbetslös
Annat
Grundskola eller folkskola
2-årigt gymnasium
3-4-årigt gymnasium
Högskola/universitet
0
20
40
60
80
Andel (%)
100
=> Men det finns en tydlig social gradient
BRA JOBBAT!

similar documents