EuVECA label

Report
AIFM-registratie en
EuVECA
label
NVP-Werkontbijt in samenwerking met AFM
Amsterdam, 20 februari 2014
20 februari 2014 | pag 1
Waarom AIFM-registratieregime en EuVECA label?
•
Politiek erkent belang venture capital (zie ook tailoring AIFMD)
•
Funding venture capital door institutionele beleggers in de knel
• Bazel akkoord(en)
• Solvency II, etc.
•
AIFM-richtlijn dreigt daar nog een schep bovenop te doen, maar
• Lichter registratieregime voor kleinere fondsmanagers: geen
EU paspoort voor fondsenwerving
• EuVECA label voor VC fondsen: EU-paspoort
•
Tijdlijn en status
• Aanvraagmogelijkheid formeel sinds 22 juli 2013
• Registratie verplicht vanaf 22 juli 2014
20-2-2014 | pag 2
Deel 1: AIFM-registratieregime
• Reikwijdte
• 3 smaken
• Volledige vergunning
• Verlicht ofwel registratieregime
• Retail regime
• Geregistreerd en dan?
20-2-2014 | pag 3
Reikwijdte
AIFMD verbiedt om beleggingsinstellingen
• te beheren en
• aan te bieden
zonder vergunning voor de beheerder.
AIFMD niet van toepassing op degenen die alleen vermogen
beheren van de eigen organisatie, of haar moeder of dochters:
• Captives
• Corporates
• Family offices
• Overheden
3 smaken: volledige vergunning, registratieregime of retailregime
20-2-2014 | pag 4
Reikwijdte volledige vergunning (EU-paspoort)
• Direct of indirect beheren van beleggingsinstelling(en) met totaal
beheerd vermogen van
• > EUR 100 mln
- inclusief leverage op fondsniveau
of
•
> EUR 500 mln indien:
- geen leverage op fondsniveau
- closed-end in eerste 5 jaar
• en aanbieding is
• uitsluitend aan professionele beleggers
• aan minder dan 150 personen, of
• voor minimum deelname van EUR 100.000
20-2-2014 | pag 5
Reikwijdte licht regime = registratieregime
• Direct of indirect beheren van beleggingsinstelling(en) met totaal
beheerd vermogen van
• <= EUR 100 mln
- inclusief leverage op fondsniveau
•
of <= EUR 500 mln indien:
- geen leverage op fondsniveau
- closed-end in eerste 5 jaar
• en aanbieding is
• uitsluitend aan professionele beleggers
• aan minder dan 150 personen, of
• voor minimum deelname van EUR 100.000
Evt alternatief: vrijwillige volledige AIFMD-vergunning (EU paspoort)
Evt aanvulling: EuVECA-registratie VC-fondsen (EU paspoort)
20-2-2014 | pag 6
Reikwijdte retail regime
• Direct of indirect beheren van beleggingsinstelling(en) die (ook)
deelnemingsrechten aanbiedt aan niet-professionele (retail)
beleggers
• Dan moet de beheerder aan alle regels van het volledige
vergunningsregime voldoen.
• Daarnaast gelden aanvullende regels specifiek bedoeld om de
retail belegger voldoende te beschermen.
20-2-2014 | pag 7
AIFM-geregistreerd en dan?
• Doorlopende rapportageverplichtingen aan DNB
• Over fondsen, niet over fondsmanager
• Over instrumenten waarin ‘gehandeld’ wordt
• Over belangrijkste investeringen
• Waarschijnlijk voor het eerst over jaareinde 2014
• Zelf in de gaten houden of fondsmanager eventueel
vergunningplichtig is geworden (zo ja, direct melden aan AFM
en binnen 30 dagen vergunning aanvragen)
• Omvang vermogen onder beheer
• Aanbieding aan niet-professionele beleggers
20-2-2014 | pag 8
Deel 2: EuVECA label
Wat is het, wat kan ik ermee?
Verdieping
• EuVECA label
• Precontractuele
• Reikwijdte
openbaarmakings-
• Voordelen
verplichtingen
• Zorgplichten
• Belangenconflicten
• “Sufficient own funds”
• Waardering
• Jaarverslag & audit
20-2-2014 | pag 9
Reikwijdte
EuVECA label is beschikbaar voor:
• kleinere fondsbeheerders (portefeuilles van unleveraged, closed
ended fondsen <€ 500 miljoen AUM)
• fondsbeheerder gevestigd in de EU (portefeuillebedrijven mogen
buiten de EU zijn gevestigd!)
• registratie bij de lokale toezichthouder (in Nederland: AFM)
• beheer van qualifying venture capital funds of ‘QVCF’
20-2-2014 | pag 10
Qualifying venture capital fund cont.
•
SME: <250 werknemers én
ofwel omzet < €50 mio danwel balanstotaal < €43 mio
•
fondsvehikel gevestigd in de EU
•
70% QIs
•
niet zijnde een financial (bank, investment firm, etc.)
•
niet meer dan 30% in niet-QI
•
SME in derde landen: MoUs/Samenwerkingsovk met
derde land; derde land niet in lijst FATF
Qualifying
Venture Capital
Fund (QVCF)
Qualifying
Investments
(QI)
Qualifying
Portfolio
Undertaking
(QPU)
•
Equity of semi-equity instrumenten (primaire en secundaire
markt) in een QPU
•
Op beperkte schaal leningen aan een QPU
•
Deelnemingen in QVCFs (10% anti-concentratie test)
20-2-2014 | pag 11
Voordelen
‘Kleinere’ fondsbeheerders (portefeuille van unleveraged, closed
ended fondsen <€ 500 miljoen) hebben de keuze:
•
Alleen AIFMD registratie: geen EU-marketing paspoort
•
AIFMD registratie plus EuVECA label:
• lichte regulering
• EU-marketing paspoort
• fondsen kunnen mogelijk makkelijker tappen uit overheids- of
semi-overheidsfondsen
20-2-2014 | pag 12
Verdieping
• Precontractuele openbaarmakingsverplichtingen
beheerders jegens beleggers
• Zorgplichten beheerders
• Belangenconflicten
• Voldoende eigen vermogen (“Sufficient own funds”)
• Waardering activa
• Jaarverslag & audit
20-2-2014 | pag 13
Precontractuele openbaarmakingsverplichtingen
jegens beleggers (1)
• Identiteit beheerder en dienstverleners
durfkapitaalfondsen en beschrijving taken
• Bedrag eigen vermogen en toelichting m.b.t.
toereikendheid
• Beschrijving beleggingsstrategie en –doelstellingen
• Beschrijving risicoprofiel van durfkapitaalfondsen
• Beschrijving waarderingsprocedure en
prijsbepalingsmethode voor waardering van activa
durfkapitaalfonds en portefeuillemaatschappij
20-2-2014 | pag 14
Precontractuele openbaarmakingsverplichtingen
jegens beleggers (2)
• Beschrijving wijze vergoeding beheerder
• Beschrijving relevante kosten en maximum bedragen
• Financiële prestaties uit het verleden
• Bedrijfsondersteunende diensten en andere
ondersteunende activiteiten
• Beschrijving procedures ter wijziging van
beleggingsstrategie en/of beleggingsbeleid
20-2-2014 | pag 15
Zorgplichten beheerders
• Eerlijk, billijk, bekwaam, zorgvuldig en toegewijd
• Wanpraktijken voorkomen
• Belangen van de fondsen, beleggers en integriteit v/d
markt dienen
• Zorgvuldigheid bij selectie en monitoring investeringen
• Toereikende kennis van en inzicht in
portefeuillebedrijven
• Billijke behandeling beleggers
• Voorkeursbehandeling voorkomen, tenzij anders
bepaald in reglement of statuten
20-2-2014 | pag 16
Belangenconflicten
 Noodzakelijke organisatorische en administratieve
regelingen om belangenconflicten op passende wijze te
behandelen
20-2-2014 | pag 17
Voldoende eigen vermogen (“sufficient own funds”)
 Aantonen dat sprake is van voldoende eigen vermogen
 Uitleg van toereikendheid eigen vermogen
20-2-2014 | pag 18
Waardering activa
• Transparant waarderingsproces
• Behoorlijke waardering
• Jaarlijkse berekening waarde activa
20-2-2014 | pag 19
Jaarverslag & audit
• Jaarverslag fonds aan toezichthouder: uiterlijk 6 maanden na
einde boekjaar
o Beschrijving samenstelling portefeuille
o Opgave winst aan het einde looptijd van het fonds
o Opgave verdeelde winst gedurende de looptijd vh fonds
• Audit van het fonds
o Bevestiging dat geldmiddelen en activa worden
gehouden op naam fonds
o Bevestiging dat beheerder behoorlijke boekhouding en
controlemaatregelen heeft ingesteld en toepast m.b.t.
mandaten/zeggenschap over geldmiddelen en activa 20-2-2014 | pag 20

similar documents