Måns Faxén: Förbättring av akutrummet på vårdcentralen Centrum

Report
Förbättring av akutrummet på VC Centrum
Förbättringsarbete av Måns Faxén, ST-läkare. From hösten 2012.
Mål
En person som drabbas av ett urakut tillstånd på
Vårdcentralen Centrum ska få professionell och effektiv vård.
Vid en efteranalys ska man kunna konstatera att ”allt blev
rätt”.
Bakgrund
Efter att jag gått en kurs i ”Sviktande vitalfunktioner inom primärvården” gick
jag igenom akutrummet och akututrustningen. Det visade sig att det fanns
påtagliga brister. Personalens utbildning och beredskap för det akuta kartlades
också. Här fanns också stora brister. Se”Utgångsläge”
Arbetet påbörjades i samband med att vårdcentralen renoverades.
Utgångsläge
Styrkor
-
Ett rum avsatt för akutsjukvård .
Fast personal som känner till var det mesta
materielet finns.
Nära till sjukhuset . Ambulans kommer inom 5
minuter.
Akutrummet långt från väntrummet.
Sekretess.
Svagheter
-
Möjligheter
-
Placera akutmateriel och akutläkemedel på
genomtänkt ställe.
Se till att adekvat utrustning finns omedelbart
tillgänglig vid behov.
I och med detta även se över utbildning på
kort och lång sikt.
Akutväskan är inte i akutrummet utan är inlåst i ett skåp i ett annat rum. Läkare har inte
nyckel till detta skåp.
Akutväskan är svåröverskådlig och alla vet inte vad som finns i den.
Kortfattade instruktioner ang. akuta tillstånd såsom bröstsmärta, anafylaxi, medvetslöshet
mm saknas eller finns inte omedelbart tillgängliga.
Ingen HLR-utbildning för personalen på flera år och ingen är planerad.
Det förekommer aldrig akutfallssimuleringar eller praktisk träning ( tex av ABCD-ordningen).
Vid ”testlarmning” från akutrummet kom endast en sekreterare och detta efter mer än 1
minut.
Larmet från akutrummet hörs dåligt.
Britsen står med huvudänden mot väggen.
Sug saknas.
Rubenblåsa och andningsmasker är på olika ställen och bestämd plats för dessa saknas.
Saturationsmätare är i annat rum liksom utrustning för att sätta PVK och iv-vätska.
Saturationsmätare för barn saknas.
Droppställning saknas.
Ansvarig person för akututrustning , rutiner samt kontinuerlig utbildning av all personal
saknas.
Akutrummet är litet och utan fönster.
Hot
Vid ett urakut tillstånd går alltför mycket tid till att få hjälp av andra, hitta och hämta
utrustning, koppla ihop den och försöka komma ihåg hur den ska användas. Under den stress
som sannolikt råder i en urakut situation blir detta extra svårt.
Vi klarar kanske inte att på ett acceptabelt sätt hjälpa en person i en urakut situation tills
ambulanspersonal ankommer och kan ta över
Tillvägagångssätt
Enligt PDSA-hjulet med:
Plan: Byte av akutrum.
Rummet detaljplaneras och
en del utrustning köps in.
Skåp flyttas om för bättre
användning av
förvaringsutrymmen och
kodlås resp. vanligt lås ska
sättas på två skåp. Vissa
behandlingsrutiner skrivs.
Utbildningsdatum bestäms.
Do, Study: Se SWOTanalysen ”nyläge”
Act: Nästa
utbildningstillfälle är
planerat. Regelbunden
uppdatering kring
akutrutiner bland läkare och
sköterskor. Ny utvärdering
hösten 2013 där all personal
får fylla i en kort enkät med
vad som fungerat bra och
vad som inte fungerat bra.
Justeringar utifrån detta.
Förbättring av akutrummet på VC Centrum
Förbättringsarbete av Måns Faxén, ST-läkare. From hösten 2012.
Nyläge
Styrkor
Svagheter
-
-
-
-
-
-
Akutväskan inlåst i akutrummet. Nyckeln är i ett angränsande skåp som är låst med
kodlås. Alla i personalen kan koden.
Läkarna och ssk vet vad som finns i akutväskan.
Alla akutläkemedel finns, förutom i akutväskan, även i skåpet med kodlås och är
lättåtkomliga. Här finns också nålbricka, iv-vätska samt speciella lådor där
läkemedel för speciella tillstånd är samlade (tex anafylaxi, andnöd).
Kortfattade instruktioner (inkl. HLR-plansch) för allvarliga tillstånd är
lättöverskådligt uppsatta.
Droppställning lättåtkomlig i akutrummet.
En verktygstavla är uppsatt vid britsens huvudände och på denna finns bla
rubenblåsa, masker i olika storlekar, stetoskop, blodtryckmanschetter (i olika
storlekar), saturationsmätare (inkl. för barn).
Britsen står med fri huvudände.
En person har ansvar för akututrustning, rutiner samt kontinuerlig utbildning av all
personal.
Rutiner finns för ”omedelbar” introduktion/visning av akutrummet för alla
vikarier, studenter och andra som är tillfälligt på VC.
2 personer kommer inom kort att gå instruktörsutbildning så att de kan vara
instruktörer för vuxen-HLR och en person blir instruktör i barn-HLR.
Under våren 2013 kommer alla på vårdcentralen, inkl. sekreterare genomgå barnoch vuxen-HLR utbildning. Repetition blir i okt. 2013.
Simuleringsövningar genomförs under våren för att träna på ABCD, teamarbete
samt vilka rutiner vi har och var utrustning finns.
Vid ”testlarmning” från akutrummet hörs larmet tydligt och alla kommer. En
läkare, sjuksköterska och undersköterska stannar kvar enl. förbestämd rutin.
Nära till sjukhuset . Ambulans kommer på 5 minuter.
-
-
-
Möjligheter
Hot
-
-
-
Att involvera alla medarbetare i det fortsatta förbättringsarbetet inom
akutsjukvården på Vårdcentralen när alla har grundläggande utbildning och
beredskap för det urakuta.
När alla är delaktiga och kan komma med förbättringsidéer minskar risken att något
viktigt har missats den dag då allt måste fungera.
Det nya akutrummet är visserligen
stort men även detta är utan
fönster.
Väggarna är vita och det saknas
tavlor vilket ger en smula sterilt
och neutralt intryck. Inga
väggdekorationer eller
färgsättning för att skapa lugn hos
nervösa och oroliga patienter som
ska genomgå kirurgi eller som är
akut sjuka finns ännu.
Akutrummet är alldeles innanför
ett väntrum. Det är lyhört. Vid
höga samtal blir sekretessen
lidande.
Läget vid väntrummet gör också
att man nästan passerar genom
väntrummet på väg till
akutrummet.
Glest mellan akuta händelser kan
minska incitamentet till kontinuerlig
repetition och utveckling hos
personalen.

similar documents