AVC och AKC: två modeller för att stimulera forskning i

Report
Allmänmedicinska kunskapscentrum
AKC
En länk mellan vård och akademi
Emelie Stenman, AKC-samordnare, Med Dr
[email protected]
Centrum för Primärvårdsforskning
CPF
Ett forskningsnav i Skånes primärvård
Varför CPF? Lite historia..
Internationell utredning 2004:
“Primary Health Care (PHC) is an
important area in terms of healthcare
provision but in academic terms is a
relatively new and under populated area.”
“The committee recommends that an
institute of Primary Health Care research
is established.”
Varför CPF? Lite historia..
Internationell utredning 2004:
“Funds will have to be allocated for the
recruitment of a top class individual,
maybe from outside Sweden to lead this
institute.”
Jan Sundquist
Professor i allmänmedicin,
distriktsläkare
Två huvudmän - tudelat uppdrag
• Intern verksamhet: epidemiologer,
molekylära forskare - internationella
samarbeten
• Extern verksamhet: stödjer forskning
och utvärdering på Skånes vårdcentraler
– AKC
Vilka jobbar på CPF?
• Professorer
• Andra seniora forskare
• Doktorander
• Gästprofessorer
• Statistiker
• Databashanterare
• IT-tekniker
• GIS-expert
• Biomedicinsk analytiker
• Administratörer
• Kommunikatör
• ST-läkare (”randar” på CPF)
• AKC-koordinatorer
Våra kurser och utbildningar
• Introduktionskurs i medicinsk vetenskap och
kvalitetsarbete för ST-läkare (fem dagar)
• Tredagars fördjupningskurs för ST-läkare i
allmänmedicin (sjösätts hösten 2013)
• Regional forskarutbildning, 30 hp
AKC: forskare på fältet!
• Vårdcentraler med forskningsuppdrag från CPF
• På varje AKC finns en forskningscoach, en
disputerad, kliniskt verksam vårdgivare = AKCkoordinator
• Nio AKC i Skåne
• Varje AKC-koordinator har 15 % AKC-tid från CPF
AKC-koordinatorns uppdrag
• Att bjuda in omgivande vårdcentraler till
forskningsseminarier/grupphandledningar
• Individuell handledning av ST-arbeten och
andra projekt i primärvården
• Att föreläsa och/eller handleda på CPFs STkurs i forskningsmetodik
• Att delta på AKC-möten
Tio AKC-koordinatorer
AKC
AKC-koordinator
Yrkestitel
Forskningsinriktning
Vårdcentralen Näsby,
Kristianstad
Rickard Ekesbo
Distriktsläkare
Hjärt-kärlsjukdomar, magtarmsjukdomar
Vårdcentralen Tåbelund,
Eslöv
Patrik Midlöv
Distriktsläkare
Läkemedel och äldre
Capio Citykliniken,
Helsingborg
Stefan Bremberg
Distriktsläkare
Medicinsk etik
Vårdcentralen Centrum,
Landskrona
Åsa Lilja
Psykolog
Neuropsykologi
Vårdcentralen Sankt Lars
Staffan Lindeberg
Distriktsläkare
Kost och levnadsvanor
Vårdcentralen Ystad
Bengt Zöller
Distriktsläkare
Hjärt-kärlsjukdomar
Vårdcentralen Fosietorp,
Malmö
Ann-Christine Hallberg
(sydost)
Kurator
Kvalitativ metodik
Vårdcentralen Sorgenfri,
Malmö
Annika Brorsson
Distriktsläkare
Kvalitativ metodik,
antibiotikaresistens
Vårdcentralen
Bokskogen, Bara
Susanna Calling
ST-läkare
Epidemiologi, levnadsvanor
CPF
Emelie Stenman
AKC-samordnare
(Molekylärbiologi, medical
writing, GCP)
Region Skånes primärvård 2013
28 offentliga vc
23 privata vc
36 offentliga vc
16 privata
21 offentliga vc
23 privata vc
Verksamhetsrapport CPF och AKC
2010
2011
2012
Vetenskapliga
artiklar
89
135
143
Forskningsledare
2
8
14
Doktorander
18
25
29
Disputationer
0
2
3
…Och totalt ca 50 personer med doktorsexamen, varav ca 35 läkare,
i Skånes primärvård
Region Skåne: forskande enheter fördelat
efter vårdform
Ta ndvå rd
16%
84%
Specia lis era d vå rd
90%
Pri mä rvå rd
10%
41%
0%
20%
59%
40%
60%
Ja
80%
100%
Ne j
Primärvård: 71 svar, Specialiserad vård: 79, Tandvård: 32
Saxat ur Årlig rapport om klinisk forskning i Region Skåne 2012
Region Skåne: verksamhetschef med
doktorsexamen fördelat efter vårdform
Saxat ur Årlig rapport om klinisk forskning i Region Skåne 2012
Forskning och utveckling i primärvården:
hinder och fallgropar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vårdvalet?
Tidsbrist
Personalbrist
Avsaknad av forskningstradition
Svårt att få finansiering
Vetenskaplig kompetens är inte alltid meriterande
Avstånden mellan forskare - kommunikation
Inget avtal mellan primärvården och sjukhusbiblioteken
Svårigheter för ekonomer och chefer på vårdcentraler att
hantera forskningsbidrag?
Måste vi hålla på med forskning i primärvården?
Forskning
26 b § Landstingen och kommunerna skall medverka vid finansiering,
planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälsooch sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt
forskningsarbete. Landstingen och kommunerna skall i dessa frågor, i
den omfattning som behövs, samverka med varandra samt med
berörda universitet och högskolor. Lag SFS 1996:1289.
Kvalitetssäkring
31 § Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten
systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lag SFS 1996:787.
Saxat ur Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för
Vårdenhet i Hälsoval Skåne gällande år 2013:
När ska jag som
chef hinna med
detta?
3.3.10 Forskning och utveckling
Genom breda kontaktytor och genom ambitionen att erbjuda kontinuitet i
patientkontakt och uppföljning erbjuder primärvården unika
forskningsmöjligheter. I primärvården krävs en kraftfull och engagerad FoUverksamhet, som ska bedrivas överallt, involvera alla personalkategorier och
främja samverkan.
De vårdgivare som bedriver av Region Skåne finansierad hälso- och sjukvård
ska bedriva en verksamhet som underlättar för forskning och kliniska
prövningar. Det innebär att tillhandahålla patientuppgifter och material i
enlighet med för forskning och kliniska prövningar gällande regelverk och
förordningar samt att följa nationella riktlinjer avseende biobanks- och
vävnadsdirektiv
Vårdgivaren ska aktivt samverka med Centrum för allmänmedicinsk
primärvårdsforskning (CPF), som driver forskning och kvalitetsutveckling i
primärvården. Anställda på vårdcentralen ska medverka i sådant
övergripande processinriktat kvalitetsarbete som bedrivs inom Region Skåne.
Vi utvidgar nätverket: forskningssamordnare
• En i personalgruppen som ansvarar för information
och kommunikation i forsknings- och
utvecklingsfrågor på sin vårdcentral
• Inget krav på vetenskaplig kompetens
• Gärna ett intresse för frågorna och lite drivkraft
FS ≠ AKC!
Ett nätverk för vetenskaplig handledning, forskning och
utveckling
St Lars
Lund
Tåbelund
Eslöv
Näsby
Kristianstad
Capio
Helsingborg
CPF
Centrum
Landskrona
Ystad
VC
Forskningssamordn
Bokskogen
Bara
Sorgenfri
Malmö
Fosietorp
Malmö
VC
Forskn-samordn
VC
VC
Forskn-samordn
Forskn-samordn
Fler vägar framåt?
•
•
•
•
•
•
•
•
Prövarinitierade multicenterstudier
Allmänmedicinskt kvalitetsregister
Kliniska läkemedelsprövningar
Virtuella korridorer
Utbildning av chefer och ekonomer
Tydligt ledningsstöd
Regionala, nationella och internationella nätverk
Andra förslag?
Jag ser en ljus framtid…
Läs mer om oss på:
www.cpf.se

similar documents