คู่มือการปรับ GVC เป็น VC

Report
ขัน้ ตอนที่ 1 การนัดหมายลงพื้นที่
ขัน้ ตอนที่ 2 การหารือกับ ผวจ.
ขัน้ ตอนที่ 3 การเตรียมการ
ประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ
ระดับพื้นที่ (กลุ่มจังหวัด/จังหวัด)
ขัน้ ตอนที่ 4 ดาเนินการประชุม
คณะกรรมการสถิติ
ขัน้ ตอนที่ 5 เก็บรายละเอียดงาน
ขัน้ ตอนที่ 6 จัดทารายงาน
แผนพัฒนาสถิติ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ...........
เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด
เอกสารที่ใช้
ผลที่ได้
ตารางนัดลงพืน้ ที่ ทีม........... ว-ด-ป เวลา น.
01 brief CEO จ....... 26- สรุ ปประเด็นสาคัญที่ได้ จากการหารือ ผจว. นอก
2-57.20.00น.
รอบ
Save file เอกสาร Word ชื่อ... 02 สรุ ปหารื อ ผวจ.
มุกดาหาร 12-3-57 14.00น.
03 ประชุมคกก.1
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสถิตจิ งั หวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ จ.
มติท่ ีประชุม ที่ต้องการ
ตัวอย่ าง.2-3-57.12.00น 1. เห็นชอบกับ Product Champion/ Critical
(ขอยกเลิกตัวเก่ า 03-1 และ
Issue ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามที่
03-2 เหลือเป็ นชุดเดียว)
นาเสนอ
04 รายงานสถานการณ์ 2. เห็นชอบกับ ห่ วงโซ่ มูลค่ า (Value Chain) ตาม
05 ผังรายการสถิติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามที่นาเสนอ
ทางการ
3. รั บทราบ ภาพรวมช่ องว่ างการพัฒนาข้ อมูล
ส่ งก่ อนลงพืน้ ที่
(Data Gap Analysis) ของ VC แต่ ละประเด็น
ยุทธศาสตร์
อย่ างน้ อย 3 วัน
ประชุมซา้ Reprocess ขัน้ ตอนที่ 3 – 4
ส่ ง file ข้ อมูล
จัดทารายงานบทที่ 4
• สรุ ปการหารือผู้ว่า
4.1 ทาทุก VC ประเด็นยุทธศาสตร์
• PPT 03 แสดง VC อัพเดทหลังการ
4.2 ทาข้ อเสนอเป็ นแผนการ
ประชุม คกก.
ดาเนินงานเพียง 1 VC ประเด็น
• รายงานการประชุม
ยุทธศาสตร์
• Excel 05 ผังรายการสถิตทิ างการ
คูมื
่ อการปรับหวงโซ
่
่ มูลคาทั
่ ว่ ไป (Generic
Value Chain : GVC) ไปสู่ห่วงโซ่มูลคาตาม
่
ประเด็นยุทธศาสตร ์ (Value Chain : VC)
การปรับ GVC  VC ประเด็นยุทธศาสตร ์
ประกอบด
วย
5
ขั
น
้
ตอน
ดั
ง
นี
้
้
ขัน
้ ตอนที่ 1 : การทบทวนประเด็นยุทธศาสตร จะตอง
์
้
จับประเด็นสาคัญ หรือ Key Message ให้ได้ว่า
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ์ของจั ง หวั ด อั น นี้ พู ด ถึ ง เรื่ อ ง
อะไรบ
ขั
น
้ ตอนที
้าง ่ 2 :
• การศึ กษาวิเคราะหข
างๆ
์ อมู
้ ลศักยภาพจังหวัดในดานต
้
่
ทีเ่ กีย
่ วของ
เพือ
่ กาหนด PC/CI เพือ
่ เป็ นขอบ
้
การศึ กษาและจัดทา VC ยุทธศาสตร ์ ไดชั
้
้ ดเจนขึน
• การคานวณ วิเคราะหหา
PC จากขอมู
์
้ ล GPP
เกษตร ลาสั
่ จัดทา BCG
่ ตว ์ ป่าไม้ ประมง เพือ
ขัน
้ ตอนที่ 3 :
• สรุป PC ของประเด็นยุทธศาสตร ์ และเลือกรูปแบบ
ห่วงโซ่มูลคาทั
่ ไป
่ ว
การปรับรายการขอมู
่ สดงกิจกรรม
้ ลภายใตห
้ ่วงโซ่ ทีแ
ยอย
เพือ
่ ให้เชือ
่ มโยงไปสู่รายการขอมู
่
้ ล
ขัน
้ ตอนที่ 4 : การวิเคราะหเลื
์ อก CSF กาหนด KPI
นาไปสู่การกาหนดรายการขอมู
ิ เี่ กีย
่ วข้อง
้ ลสถิตท
ขัน
้ ตอนที่ 5 : การจัดทาแผนผังรายการสถิตท
ิ างการ
หมายเหตุ :
ขัน
้ ตอน 1-2 ควรทา
ไปพร้อมๆกัน หรือ
ทบทวนกลับไปกลับมา
ขัน
้ ตอน 3 ยึด
แนวทางการเลือกจาก
ข้อมูลศักยภาพจังหวัด
ตามแผนพัฒนา และ
PC ทีจ
่ งั หวัดสรุปส่ง
ก.มหาดไทย
ขัน
้ ตอน 4 ทีมจังหวัด
เลือก ทาเป็ นราง
่
เสนอให้สถิตพ
ิ จ
ิ ารณา
เห็ นชอบ และส่งตอ
่
ขัน
้ ตอนที่ 1 : การทบทวนประเด็นยุทธศาสตร ์ จะต้อง
จับประเด็นสาคัญ หรือ Key Message ให้ไดว
้ า่
ยุทธศาสตร
การพั
ฒของจั
นาจั
งหวั
ดดสุอั
พนรรณบุ
รดี ถึงเรือ
ประเด็
น
ยุ
ท
ธศาสตร
ง
หวั
นี
้
พู
่
ง
์
์
วิสัยทัศน์ :“สุพรรณบุรเี ป็ นจังหวัดชัน
้ นาในดานแหล
งผลิ
ตอาหาร และผลิตภัณฑ ์
้
่
าง
อะไรบ
คุณภาพมาตรฐานสู
เป็ นศูนยกลางการศึ
กษาการกีฬาและการทองเที
ย
่ วโดย
่ สากล
์
่
้
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั
ง่ ยืน
ชุมชนเขมแข็
ง
คุณภาพชีวต
ิ ดี
ยึดการมี
่
้
วนรวม”
่
จ.สุพรรณบุร ี มี 5 ประเด็นยุทธศาสตรส
ตามแผนพั
ฒนาจังหวัด โดยประเด็น
์่
ยุทธศาสตรสุ
่ งการบริหารจัดการ ในโครงการนี้เราจะไมพิ
่
์ ดท้ายเป็ นเรือ
่ จารณาเพือ
จัดทา VC ดานการบริ
หารจัดการภาครัฐ (ไมได
กษา)
้
่ อยู
้ ในขอบเขตของการศึ
่
ข้อสั งเกตว่าเป็ นเรือ
่ งการบริหารจัดการหรือไม่นั้น คือ มักจะมีคาว่า “บริหาร” เช่น การบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีด
่ ี การเปลีย
่ นแปลงด้านการบริหาร การบริหารสู่ความเป็ นเลิศ เพิม
่
ยุ
ท
ธศาสตร
ที
่
ยุ
ท
ธศาสตร
ที
่
ยุ
ท
ธศาสตร
ที
่
ยุ
ท
ธศาสตร
ที
่
ยุ
ท
ธศาสตร
ที
์ หารบริการประชาชน
์
์
์
์ ่
ประสิ ทธิภาพการบริ
เป็ นต้น
1
2
3
4
5
การนาการ
การเพิม
่ ขีด
การพัฒนาดาน
: การยกระดับ
: การส่งเสริม
้
ความสามารถ การทองเที
ย
่ วสู่
คุณภาพชีวต
ิ
การศึ กษา การ เปลีย่ นแปลงดาน
้
่
การบริหารและ
ดานเกษตร
สากลคูการ
และความ
กีฬามุงความ
้
่
่
บริการเพือ
่
เชือ
่ มโยง สู่
อนุ รก
ั ษฟื
ิ เป็ นเลิศในระดับ
์ ้ นฟู ปลอดภัยในชีวต
ประโยชนของ
์
เกษตร
ทรัพยากรธรรม และทรัพยสิ์ น
สากล
ประชาชน
ในประเด็นยุทธศาสตร ์ ที่ 1 – 4 เมือ
่ พิจารณาแลวจะพบ
Key Word สาคัญของแต
ละประเด็
น
้
่
อุตสาหกรรม
ชาติและ
วาเป็
นการพัฒนาศั กยภาพดานใด
จากตัวอยาง
ประเด็นที่ 1 : เกษตร เกษตรอุตสาหกรรม
่และพาณิ
้
่
ช
ยก
สิ
่
ง
แวดล
อม
้
ประเด็นที่ 2 : ทองเที
ย
่ ว ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดลอม
ประเด็นที่ 3 : คุณภาพชีวต
ิ
่
้
รรม เพือ
่ การ
น กษา การกีฬา  จาก Key word สาคัญในแตละ
่ 4 ง:่ ยื
ความปลอดภั
ย ประเด็อย
นทีางยั
การศึ
ขัน
้ ตอนที่ 2 : การศึ กษาวิเคราะหข
์ อมู
้ ลศักยภาพ
จังหวัดในดานต
างๆ
ทีเ่ กีย
่ วของ
เพือ
่ กาหนด PC/CI
้
่
้
ยุทอ
การพั
ฒ
งหวัดท
สุพ
ี ธศาสตร
: จัดทา ์ ได้
เพื
่ ธศาสตร
เป็ นขอบการศึ
กนาจั
ษาและจั
า รรณบุ
VC ยุรท
์
1 ยุทธศาสตรที
4 ด-ยุเจนขึ
5ทธศาสตร
Value
ชั
น
้ ที์ ่Chain
์ ่ 2 ยุทธศาสตรที
์ ่ 3 ยุทธศาสตรที
์ ่4
่ อง
ข้อมูลศักยภาพทีต
้
ศึ กษา
การเพิม
่ ขีด
ความสามารถดาน
้
เกษตร เชือ
่ มโยง
สู่เกษตร
อุตสาหกรรมและ
• ภาพรวม ศก. ของ
พาณิ
ชยกรรม เพือ
่
จังหวัด GPP
โภคและการ
•การบริ
ศั กยภาพด
านเกษตร
้
ส
งออก
่ าน
• ศั กยภาพด
้
Outpu
t
อุตสาหกรรม
• คานวณ BCG เพือ
่
กาหนด PC
• วิเคราะห ์
เปรียบเทียบ
ศั กยภาพการผลิต
ดานเกษตร
กับ
้ Product
จังหวัดในกลุม
่
Champion
การพัฒนาดานการ
: การยกระดับ
: การส่งเสริม
้
ทองเที
ย
่ วสู่สากลคู่ คุณภาพชีวต
ิ และ
การศึ กษา การ
่
การอนุ รก
ั ษฟื
ความปลอดภัยใน กีฬามุงความเป็
นเลิศ
์ ้ นฟู
่
ทรัพยากรธรรมชาติ ชีวต
ิ และทรัพยสิ์ น
ในระดับสากล
และสิ่ งแวดลอม
้
• ภาพรวม
• ภาพรวม ดาน
• ศั กยภาพดานสั
งคม
้
้
อยางยั
ง
่
ยื
น
่
สภาพแวดล
อมของ
สั งคม :
เน้นเฉพาะการศึ กษา
้
•
•
•
••
จังหวัด
สาธารณสุข
และดานกี
ฬา
้
ศั กยภาพดาน
ประชากร แรงงาน • มีจุดเดนส
้
่ าคัญดาน
้
ทองเที
ย
่ ว แหลง่
ปัญหาอาชญากรรม
การศึ กษา การกีฬา
่
ปรั
งคม
ทองเที
ย
่ วหลักของ
ค.ยากจน การ
อยบางไร
้
่
่ GVC ดานสั
แยกเป็ นดานการศึ
กษา
้
จังหวัด
กระจายรายไดและ
้
และการกีฬา อยางเดี
ยว
่
สถานการณ ์
อืน
่ ๆ
Critical
Issue
สั งคม
ทรัพยากรธรรม
•อาจไม
ประเด็
น
ปั
ญ
หา
ระบุ
เจาะจงแตท
่
่ าเป็ น Hybrid VC
สิ่ งแวดลอมของ
ความตองการของ
้
้
รู
ป
แบบการท
องเที
ย
่
ว
่
จังหวัด
ชุมชนในดานสั
งคม
้
Critical
และ
ประเด็นIssue
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และความปลอดภั
ย
สิ่ งแวดลอม**
้
ขัน
้ ตอนที่ 2 (ตอ)
่ เป็ นขอบ
่ : การเลือก PC/CI เพือ
การศึ กษาและจัดทา VC ยุทธศาสตร ์ ไดชั
้
้ ดเจนขึน
เกณฑที
่ จ
ิ าณาจะมี
ปจ
ั จัย 3PC/CI
ดาน
์ พ
้
แผน
เสนอ BCG หรือ
ปัจจัยกาหนด
พัฒนาจว.
มหาดไทย
วิเคราะห ์
(นโยบายผูว
้ า-Expert
่
เกรดทีไ่ ด้
อืน
่ ๆ
Opinion)
A
/
/
/
(ผาน)
่
B
X
/
/
(Lobby)
C
x
X
/
(ส่งการบ
้ Product Champion / Critical Issue ที่
สรุป าน
ใหม)่
เลือก
สรุป PC / CI ตามขอมู
้ ลของกระทรวงมหาดไทย
ระดับกลุมจั
่ งหวัด (1/3)
สรุป PC / CI ตามขอมู
้ ลของกระทรวงมหาดไทย
ระดับกลุมจั
่ งหวัด (2/3)
สรุป PC / CI ตามขอมู
้ ลของกระทรวงมหาดไทย
ระดับกลุมจั
่ งหวัด (3/3)
สรุป PC / CI ตามขอมู
้ ลของกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัด (1/12)
หมายเหตุ : (A#1) (A#2) (A#3) หมายถึง ลา ดับความสา คัญใน
สรุป PC / CI ตามขอมู
้ ลของกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัด (2/12)
หมายเหตุ : (A#1) (A#2) (A#3) หมายถึง ลา ดับความสา คัญใน
สรุป PC / CI ตามขอมู
้ ลของกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัด (3/12)
หมายเหตุ : (A#1) (A#2) (A#3) หมายถึง ลา ดับความสา คัญใน
สรุป PC / CI ตามขอมู
้ ลของกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัด (4/12)
หมายเหตุ : (A#1) (A#2) (A#3) หมายถึง ลา ดับความสา คัญใน
สรุป PC / CI ตามขอมู
้ ลของกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัด (5/12)
หมายเหตุ : (A#1) (A#2) (A#3) หมายถึง ลา ดับความสา คัญใน
สรุป PC / CI ตามขอมู
้ ลของกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัด (6/12)
หมายเหตุ : (A#1) (A#2) (A#3) หมายถึง ลา ดับความสา คัญใน
สรุป PC / CI ตามขอมู
้ ลของกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัด (7/12)
หมายเหตุ : (A#1) (A#2) (A#3) หมายถึง ลา ดับความสา คัญใน
สรุป PC / CI ตามขอมู
้ ลของกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัด (8/12)
หมายเหตุ : (A#1) (A#2) (A#3) หมายถึง ลา ดับความสา คัญใน
สรุป PC / CI ตามขอมู
้ ลของกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัด (9/12)
หมายเหตุ : (A#1) (A#2) (A#3) หมายถึง ลา ดับความสา คัญใน
สรุป PC / CI ตามขอมู
้ ลของกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัด (10/12)
หมายเหตุ : (A#1) (A#2) (A#3) หมายถึง ลา ดับความสา คัญใน
สรุป PC / CI ตามขอมู
้ ลของกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัด (11/12)
สรุป PC / CI ตามขอมู
้ ลของกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัด (12/12)
หมายเหตุ : (A#1) (A#2) (A#3) หมายถึง ลา ดับความสา คัญใน
ขัน
้ ตอนที่ 2 (ตอ)
่ : การศึ กษาวิเคราะหข
์ อมู
้ ลศักยภาพ
จังหวัดทีส
่ นับสนุ นการระบุ PC/CI ยุทธศาสตรแต
์ ละ
่
ประเด็น ต้องมีการสรุปขอมู
้ ลสนับสนุ น และนาเสนอ
• ภาพรวม ศก. ของจังหวัด GPP
ที
1 หลาย
์ ่ าไว
สั้ นๆยุทธศาสตร
**อาจท
slideานเกษตร
่ support แตไม
Present
• ศั กยภาพด
้
่ ต
่ อง
้
้ เพือ
การเพิม
่ ขีดความสามารถดาน
• ศั กยภาพดานอุ
ตสาหกรรม
้
้
ทัเกษตร
ง้ หมดเชือ่ ให
เป็
Back
• คานวณ
BCGup
เพือ
่ กาหนด PC
้เก็บสูไว
้ นส่วน
มโยง
่ เกษตร
• วิเคราะหเปรี
กับจังหวัดในกลุม
้
่
์ ยบเทียบศั กยภาพการผลิตดานเกษตร
อุตสาหกรรมและพาณิชยก
หรือจังหวัดคูแข
งที
ผ
่
ลิ
ต
สิ
น
ค
าแบบเดี
ย
วกั
น
เนื
่
อ
งจาก
จั
ง
หวั
ด
เน
น
่ ่
้
้
ส่งออกดวย
รรม เพือ
่ การบริโภคและการ
้
•
น
าข
อมู
ล
GPP สาขาเกษตร จากคลังจังหวัด คัดเลือกมา 10
้
Productส่งออก
Champion
รายการ เพือ
่ วิเคราะหจั
่ องการ
้
์ ดทา BCG Matrix iระบุ PC ทีต
สรุปภาพรวม ศก. ของจังหวัด GPP
ขัน
้ ตอนที่ 2 (ตอ)
เ่ กีย
่ วของ
่ : สรุปศั กยภาพดานที
้
้
กับประเด็นยุทธศาสตร ์ จาก ตย. สุพรรณบุรี ประเด็น
ยุทธศาสตรที
อุตสาหกรรม
้
์ ่ 1 ต้องสรุปดานเกษตร
จากการศึ กษาทบทวนศั กยภาพดานเกษตร
และอุตสาหกรรมของ จ.สุพรรณ เพือ
่ ให้สามารถ
้
ระบุ PC ตามประเด็นยุทธศาสตรที
์ ่ 1 ของจังหวัดให้ได้ มีการทา Slide ขอมู
้ ลสนับสนุ น
ทัง้ หมด 10 Slide แตในการน
าเสนออาจมีเวลาจากัด อาจไมได
ยดในการนาเสนอ
่
่ ลงรายละเอี
้
ทุกหน้า Slide หรือตัด Slide ทีเ่ ป็ นรายละเอียดไวด
ง (Back-Up)
้ านหลั
้
ขัน
้ ตอนที่ 2 (ตอ)
PC
่ : การคานวณ วิเคราะหหา
์
จากข้อมูล GPP เกษตร ลาสั
่ ตว ์ ป่าไม้ ประมง
เพือ
่ จัดทา BCG 120
ขาว
้
current
100โค
80
ออย
้
60
ออย
้
60 ขาว
้
40
20
ขาวโพด
้
เลีย
้ งสั ตว ์
40
20
0
0
-20
-20
มัน
สาปะหลัง
share (X)
growth (Y)
1 ข ้าว
52.50
2.39
2 อ ้อย
18.92
21.76
3 ข ้าวโพดเลีย้ งสัตว์
1.38
7.69
4 มันสาปะหลัง
0.95
-22.62
5 โค
2.80
100.00
6 ไก่เนือ้
6.28
14.88
7 ไข่ไก่
3.73
22.64
8 ไข่เป็ ด
6.68
36.94
9 สุกร
4.63
25.62
2.12
-20.54
10.00
9.47
10 กุ ้งขาวแวนนาไม
จุดตัด
-40
จากการศึ กษาทบทวนศักยภาพดานเกษตร
และอุตสาหกรรมของ จ.
้
สุพรรณ เพือ
่ ให้สามารถระบุ PC ตามประเด็นยุทธศาสตรที
์ ่ 1 ของ
จังหวัดให้ได้ มีการทา Slide ข้อมูลสนับสนุ นทัง้ หมด 10 Slide แตใน
่
การนาเสนออาจมีเวลาจากัด อาจไมได
ยดในการนาเสนอทุก
่ ลงรายละเอี
้
ขัน
้ ตอนที่ 3 : สรุป PC ของประเด็นยุทธศาสตร ์ และ
เลือกรูปแบบหวงโซ
่
่ มูลคาทั
่ ว่ ไป
จาก ตย. สุพรรณบุร ี ประเด็นยุทธศาสตรที
์ ่ 1 จะเป็ น PC คือ “ข้าว”
ดังนั้น จะเลือก GVC ที่ 1 เกษตร พืชเศรษฐกิจ (ข้าว)
ข้อตอ
่
หวงโซ
่
่
มูลคา่
เป็ น
กรอบ
แนวคิด
ของ
กิจกรร
มหลัก
List รายการขอมู
่ สดง
้ ลภายใตห
้ วงโซ
่
่ ทีแ
เป็ นกรอบแนวคิดของกิจกรรมยอย
เพือ
่ ให้
่
เชือ
่ มโยงไปสู่ รายการขอมู
่ สดง
้ ล รายการทีแ
ทีมกลางไดพยายามใส
่ ะ
้
่ กิจกรรมทัง้ หมดทีจ
เป็ นไปได้ แตในการปฎิ
บต
ั เิ พือ
่ พัฒนาจังหวัด
่
ไมสามารถด
าเนินการพรอมกั
นหมดไดทุ
่
้
้ ก
กิจกรรมดวยข
ทัง้
้
้อจากัดหลายๆ อยาง
่
เวลา งบประมาณ คนทา ความเรงด
่ วน
่
ขัน
้ ตอนที่ 3 (ตอ)
่ : การปรับขอต
้ อห
่ วงโซ
่
่ มูลคาทั
่ ว่ ไป
GVC ไปเป็ นขอต
นยุทธศาสตร ์
้ อห
่ วงโซ
่
่ มูลคาประเด็
่
dกระบวนการค้าและ
dกระบวนการ
จังหวัดdกระบวนการ
การตลาด
การเพิม
่ แปรรูป
การขนส่ง
ผลผลิต
การแปร
การวิจย
ั พัฒนา (R&D) และจัดการ
การพัฒนา
พัฒนา
รูป
การพัฒนาปัจจัยพืน
้ ฐาน
บริหาร
ระบบ
คุณภาพ
และสราง
้
และการพัฒนาเกษตรกร
สิ นค้า
การตลาด
และลด
มูลคาเพิ
ม
่
่
(Logistics)
ต
นทุ
น
จากฟาร์มเกษตรกรไปถึ้ งมือผู้บริโภค (From Farmer to Market)
ผู้บริโภค
เกษตรกร
ผลิต
ส่วนหนึ่งในการปรับ GVC  VC ให้ชัดเจนได้ คือการระบุชอ
ื่
ผลิตภัณฑที
่ วงโซ
่
่ มูลคา่
์ เ่ ลือกลงไปในหัวข้อตอห
จากศักยภาพ จ.สุพรรณ ทีส
่ รุปเลือก Product Champion เป็ นข้าว
จึการวิ
งมีกจารระบุ
รางความแตกต
างจาก
GVC เป็ น VC ข้าวสุพรรณ
ย
ั พัฒนาส(R&D)
้
่
การเพิม
่
ขาว
้ –
การพัฒนาปัจจัยพืน
้ ฐาน
การปลูกขาว
และการ
้
พัฒนาเกษตรกรผู้
เพาะปลูกขาวในจั
งหวัด
้
ผลผลิตพัฒนา
คุณภาพ
และลดตนทุ
้ น
การปลูกขาว
้
การแปรรูป
และสราง
้
มูลคาเพิ
่ ใน
่ ม
ขาว
้
การขนส่ง
และจัดการ
บริหารสิ นค้า
(Logistics)
การพัฒนา
ระบบการตลาด
ขาว
้
ขัน
้ ตอนที่ 3 (ตอ)
่ : การปรับรายการขอมู
้ ลภายใตห
้ วงโซ
่
่ ที่
แสดงกิจกรรมยอย
เพือ
่ ให้เชือ
่ มโยงไปสู่รายการขอมู
่
้ ล
การวิจย
ั พัฒนา (R&D)
ขาว
้ –
การพัฒนาปัจจัยพืน
้ ฐาน
การปลูกขาว
และการ
้
พัฒนาเกษตรกรผู้
เพาะปลู
กขาวในจั
งหวัด
้
1.1 วิจย
ั ความต้องการข
าวของ
้
ตลาดภายใน ประเทศและ
ตางประเทศ
(เช่นราคา ชนิด
่
ขาว
ทีเ่ หมาะสมกับค.ตองการ
้
้
ของผู้บริโภค)
1.2 มีการวิจย
ั และพัฒนาพันธุ ์
ขาวที
เ
่
หมาะสมและเป็
นแหลง่
้
ผลิตพันธุข
าวคุ
ณ
ภาพดี
และทน
์ ้
ตอโรค
กับพืน
้ ที่ จ.สุพรรณ
่
1.3 พัฒนาปัจจัยการผลิตทีม
่ ี
ความปลอดภัยจากการใช้
สารเคมี เช่นการปรับปรุงดิน
การบริหารจัดการน้าอยางมี
่
ประสิ ทธิภาพ การบริหารระบบ
นิเวศนในนาข
าว
เป็ นตน
้
้
์
1.4 วิจย
ั และพัฒนาระบบ
มาตรฐานการปลูกขาวที
เ่ ทา่
้
มาตรฐาน GAP เช่น เกณฑ ์
มาตรฐาน กลไกและผู้ให้การ
ตรวจรับรองพันธุข
ต
้
์ าวและผลผลิ
ขาวปลอดภั
ย
ที
ร
วดเร็
ว
และ
้
น่าเชือ
่ ถือเทามาตรฐาน
GAP
่
1.5 การพัฒนา ดัดแปลงและ
เลือก ใช้เทคโนโลยีทท
ี่ น
ั สมัย
และเหมาะสมกับการผลิตขาว
้
ปลอดภัยทัง้ กระบวนการ
1.6 สงเสริมการรวมกลุมสหกรณ
การเพิม
่
ผลผลิตพัฒนา
คุณภาพ
และลดตนทุ
้ น
การปลูกขาว
้
2.1 ขยายการ
ส่งเสริมการผลิตขาว
้
2.2 สนับสนุ น
เกษตรกรในระบบ
การผลิตขาวที
ไ่ ด้
้
มาตรฐานอยาง
่
ตอเนื
่อง เช่น การ
่
อบรม สาธิต ดูงาน
ดานการใช
้ ที่
้
้พืน
เพาะปลูก การ
พัฒนาคุณภาพดิน
แหลงน
่ ลอดภัย
่ ้าทีป
จากสารเคมี การ
เพิม
่ ผลผลิต และ
การลดตนทุ
้ น
เป็ นตน
้
2.3 เกษตรกร
สามารถพัฒนา
คุณภาพและเพิม
่
ผลผลิตขาว2.4
้
เกษตรกรมีแผนการ
ผลิตขาว
และ
้
แผนการเก็บเกีย
่ วที่
การแปรรูป
และสราง
้
มูลคาเพิ
่ ใน
่ ม
ขาว
้
3.1 โรงสี ชุมชน โรงสี
สหกรณมี
์ จานวน
เพียงพอและไดรั
้ บการ
เตรียมความพรอมเข
าสู
้
้ ่
มาตรฐานสาหรับการสี
ข้าวชนิดตางๆ
่
3.2 ใช้เทคโนโลยีเพือ
่
รักษาคุณภาพขาวหลั
ง
้
การเก็บเกีย
่ ว (เช่น
การเก็บรักษา
ขาวเปลื
อกให้มี
้
คุณภาพและปลอดภัย
ตามมาตรฐาน การใช้
เครือ
่ งอบลดความชืน
้
ขาว
เป็ นตน)
้
้
3.3 ผลผลิตข้าวสาร
ปลอดภัยไดรั
้ บการ
รับรองคุณภาพขาวเพื
อ
่
้
การค้าในประเทศ
ตามมาตรฐานขาว
้
ปลอดภัยของจังหวัด
หรือในกรณีทเี่ ป็ น
เงือ
่ นไขการส่งออกให้
การขนส่ง
และจัดการ
บริหารสิ นค้า
(Logistics)
การพัฒนา
ระบบการตลาด
ขาว
้
4.1 ส่งเสริมศูนย ์
6.1 มีระบบตลาดกลาง
รวบรวมและกระจาย
สิ นค้าขาวที
ไ่ ด้
้
สิ นค้าขาวในระดั
บ
มาตรฐาน
้
จังหวัดและระดับ
6.2 มีระบบตลาดซือ
้
กลุมจั
ขายขาวล
วงหน
่ งหวัด เช่น
้
่
้า
มียุ้งฉาง หรือโกดัง
6.3 มีกลไกการกาหนด
หรือสถานทีร่ วบรวม
ราคาขาวที
เ่ หมาะสม
้
สิ นค้าขาวที
ไ
่
ด
ตามคุ
ณ
ภาพ
้
้
มาตรฐาน
6.4 มีการ
(Warehouse)
ประชาสั มพันธและการ
์
4.2 ใช้ระบบการ
ส่งเสริมการขายที่
ขนส่งขาวที
่
เหมาะสมกับแผนการ
้
เหมาะสมมีคุณภาพ
ผลิตและแผนการเก็บ
และมีประสิ ทธิภาพ
เกีย
่ ว
ตัง้ แตแหล
งผลิ
ตไป
6.5 การจัดการขอมู
่
่
้ ล
โรงสี ชุมชน และ
การตลาด(Market
VC
ข
าว
จ.สุ
พ
รรณ Unit)
คลังเก็บสิ ้ นค้าขาวที
่
Intelligence
้
รวมในกระบวน
อยางมี
ประสิ ทธิภาพ
่
่
มี
6
ข
อต
อส
าคั
ญ
้
่
การผลิตขาวจนถึ
ง
6.6 พัฒนาขีดความ
้
ภายใตข
จ
ิ กรรม
ตลาด
งขั
่ น
้ อต
้ อมี
่ กสามารถในการแข
ทางการตลาด (เช่น
ทีเ่ กีย
่ วของรวม
26 รายการ
้
การสรางเครื
อขาย
้
่
ความรวมมื
อ
ในการ
่
ปรับรายการขอมู
่ สดงความชัดเจนวา่
้ ลภายใตห
้ วงโซ
่
่ ทีแ
ผลิตภัณฑที
่ วของคื
ออะไร จาก ตย. เลือกขาว
ก็จะระบุ
้
้
์ เ่ กีย
กิจกรรมทีเ่ กีย
่ วของกั
บขาว
(ถ้าดูใน GVC จะใช้คาวา่ พันธุพื
้
้
์ ช
ตอนนี้เป็ น ข้าว หากจังหวัดอืน
่ เลือกเป็ น ปลา เป็ นผลไม้ ก็
ต้องมีการปรับชือ
่ ไปตามสิ่ งทีเ่ ลือก) พยายามใส่กิจกรรมทัง้ หมดที่
จะเป็ นไปได้ แลวค
จารณาการกาหนด CSF
้ อยพิ
่
ขัน
้ ตอนที่ 4 (ตอ)
่ : ข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิเคราะหคั
์ ดเลือก CSF
และกาหนด KPI
วิธก
ี ารวิเคราะห ์
CSF
ข้อมูลทีใ่ ช้ (กอนประชุ
ม)
่
• กลยุทธภายใต
ประเด็
นยุทธศาสตร ์ 1.ใช้ CSF จาก GVC ที่
้
์
พิจารณา
ครอบคลุมเป็ นตัวตัง้
• ตัวชีว้ ด
ั ของประเด็นยุทธศาสตร ์
2.คัดเลือกแลววงหรื
อ
้
• ภาพรวมโครงการทีน
่ าเสนอขอ
Highlight : CSF ทีส
่ าคัญ
งบประมาณภายใตประเด็
น
้
และตองการเลื
อก
้
ยุทธศาสตรนี
้
์
่
• SWOT (ความเห็นทปษ./ทีมวิจย
ั ) 3.กรณี กิจกรรมไมตรง
แตลั
น ให้
• ขอมู
่ กษณะคลายกั
้
้ ลศักยภาพ (ส่วนที่ 1-2)
ของแผน (ความเห็นทปษ./ทีม
ปรับชือ
่ กิจกรรม (CSF)
วิจย
ั )
ให้สอดคลองกั
บประเด็น
้
• และหากมีเวลาเพียงพออาจมีการ
ยุทธศาสตรจั
งหวัด หรือ
์
หารือรวมกั
บกลุมงานยุ
ทธศาสตร ์
่
่
ขอมู
้ ลของจังหวัด
จังหวัด และสถิตจ
ิ งั หวัด เพือ
่
4.กรณี ไมมี
ก็สราง
่ เลย
้
กาหนด CSF รวมกั
นได้
่
CSF ใหม่
• สั มภาษณ์ ผู้วา่
ขัน
้ ตอนที่ 4 : การวิเคราะหเลื
์ อก CSF กาหนด KPI
ประเด็นยุทธศาสตรที
อุตสาหกรรม
์ ่ 1 : การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
การแปรรูปและผลิตภัณฑ ์ เพือ
่ การบริโภคและ
้น จะใช้ขอมู
การส่งออก การกาหนด CSF จากรายการขอมู
้ ลภายใตห
้ วงโซนั
่
้ ล
คราะห
เป้าประสงค ์ : ประกอบการวิ
เพิม
่ มูลคาผลิ
ภัณฑ์ ์ ดังนีสิ้ นคาเกษตร
อุตสาหกรรมและเกษตร
่ เต
้
อุตสาหกรรม • เพื
อ
่ การบริ
กลยุ
ทธภายใต
ประเด็
นยุทธศาสตร
่ งออก พิ
์ โภคและการส
้
์ จารณา
• ตัวชีว้ ด
ั ของประเด็นยุทธศาสตร ์
• ภาพรวมโครงการทีน
่ าเสนอของบประมาณภายใตประเด็
นยุทธศาสตรนี
้
์ ้
กลยุทธตามแผนของ
์
และหากมีเวลาเพียงพออาจมีการหารือรวมกั
บกลุมงานยุ
ทธศาสตรจั
่
่
์ งหวัด และ
จั
งหวั
ด มและ สถิต2.จิ งั พัหวั
เพือ
่ กาหนด
CSF
นได4.
1.ส
ฒดนาการ
3. สนั
บสนุรวมกั
น
5. ส่งเสริมการมี
่
้ สนับสนุ น
่ งเสริ
พัฒนา
ประสิ ทธิภาพ
การผลิต
วัตถุดบ
ิ และ
การตลาดให้
มีคุณภาพและ
มาตรฐานเพือ
่
การแขงขั
่ น
ทางการคา้
และส่งออก
แปรรูปและ
เพิม
่ มูลคา่
สิ นค้าเกษตร
และ
ผลิตภัณฑที
์ ่
มีคุณภาพ
มาตรฐาน
การวิจย
ั พัฒนา (R&D)
ขาว
้ –
การพัฒนาปัจจัยพืน
้ ฐาน
การปลูกขาว
และการ
้
พัฒนาเกษตรกรผู้
เพาะปลูกขาวในจังหวัด
และพัฒนา
ขอมู
้ ล
สารสนเทศ
ดานการผลิ
ต
้
และ
การตลาด
สิ นค้าเกษตร
การเพิม
่
ผลผลิตพัฒนา
คุณภาพ
และลดตนทุ
้ น
การปลูกขาว
้
การแปรรูป
และสราง
้
มูลคาเพิ
่ ใน
่ ม
ขาว
้
ฟื้ นฟู
พัฒนา
โครงสร้าง
พืน
้ ฐาน
บุคลากรและ
เทคโนโลยี
การผลิต
การขนส่ง
และจัดการ
บริหารสิ นค้า
(Logistics)
งานทา
พัฒนา
ศักยภาพผีมอ
ื
แรงงาน
ดูแลสวัสดิการ
สุขภาพ
อนามัย
และความ
ปลอดภัย
การพัฒนา
ระบบการตลาด
ขาว
้
กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1:การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม การแปรรู ปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่ งออก
การวิจัย
และพัฒนา(R&D)
และปั จจัยพืน้ ฐาน
การเพิ่มผลผลิต
พัฒนาคุณภาพ
และลดต้ นทุน
การแปรรู ป
เพิ่มและสร้ าง
คุณค่ า
การพัฒนา
ระบบการตลาด
การขนส่ งสินค้ า
และ จัดการ
บริหารสินค้ า
(Logistics)
จัดกำรพื้นที่/
กำรพัฒนำบรรจุหีบ กำรพัฒนำตลำด/
ศูนย์กระจายสินค้ า
(Logistics
Center)
ยกระดั
บ
มำตรฐำน
ปรับปรุ งคุณภำพดินห่ อ
ตลำดกลำงสิ นค้ำ
น้ ำ เพื่อกำรผลิต (9) พัฒนำกระบวน
โครงการพัฒนาระบบ
(5)
บริ
หารการจัดการสินค้ า
กำรเพิ่มผลผลิต (6) ยกระดั
กำรแปรรู
ป (4)่ม
บ
และเพิ
กำรพั
ฒ
นำขี
ด
คงคลั
งและการขนส่ง
การพัฒนาพันธุ์
กำรเกษตรผสมผสำน
(54-56)
มูลค่ำสิ นค้ำเกษตร ควำมสำมำรถใน
พืช/สัตว์ (6)
ตำมแนวเศรษฐกิจ
แปรรู ปในกลุ่ม
กำรแข่งขัน(2)
การสร้ างระบบ
พอเพี
ย
ง
(2)
พั
ฒ
นำนวั
ต
กรรม
มาตรฐาน(3)
กำรเกษตรอินทรี ย ์ สถำบันเกษตรกร ส่งเสริมการตลาดสินค้ า
สิ นค้ำเกษตรแปร
การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน ลดกำรใช้สำรเคมี (6)
การสร้ างตราสินค้ าเพื่อ
รู ปจังหวัด
• น ้า-ชลประทาน (53)
เพิ่มมูลค่าในเชิง
ผลิ
ต
ปุ๋
ย
(3)
• ถนน (119)
มาตรฐานแลภาพลั
กษณ์
• อื่นๆ(12) โรงงานปุ๋ย/สีข้าว
ส่ งเสริ มกำรใช้
การประชาสัมพันธ์และ
พลังงำน(1)
พัฒนาองค์ความรู้ /
การส่งเสริ มการขาย
ศูนย์กลางเรี ยนรู้ (17)
เพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์
พัฒน้นำปรั
ป้องกัน –แก้ ไขปั ญหาด้ าน
การพัฒนาจัดการข้ อมูล
ำพื้นเมืบอปรุ
งง
การตลาด (Market
การเกษตร (10)
ผลผลิตทำงกำร
Intelligence Unit)
่อให้ไเชืด้้ อ
• ส่เกษตรเพื
งเสริ มกำรใช้
องค์ความรู้ธรรมาภิบาล
สิง่ แวดล้ อมสูส่ ถาน
การบริหารจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม
เกณฑ์ ม่ำ
รำไตรโคเดอร์
ประกอบการอุตสาหกรรม
มำตรฐำนสำกล
ควบคุ
มโรคพืชใน
การเปลี่ยนนิสยั เพาะปลูก
การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน นำข้ำว
•ปรับปรุงถนนเพื่อขนส่ง
• ส่ งเสริ มกำรใช้แตน
รวม 265 โครงการทัง้ นีม้ ีโครงการที่เกี่ยวข้ องกับยุทธศาตร์ อ่ ืนๆ ดังนี ้
สินค้ าทางการเกษตร (3)
เบียนไตรโคแก
•ก่อสร้ างคันกันน
้ ้า
ด้ านสังคม 5 โครงการ ด้ านการท่ องเที่ยว 2 โครงการ
รมม่
ำเพื่อควบคุม
การบริ หารจัดการน ้า
การช่วยเกษตรกรวาง
รู อแผนการผลิ
ต ฒนาผู้นาการบริ หารการเปลี่ยนแปลง “CEO Retreat II (2005)”, 2004
ที่มา: ดัดแปลงจากการประชุมศัเชิตงปฏิ
บอ้ ตั ยกิ าร การพั
การวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพ
และปริ มาณการผลิต (2)
การพัฒนา
เกษตรกรและ
สถาบัน
เกษตรกร
การสร้ างศูนย์ประสานงาน
ระหว่างกลุม่ เกษตรกร
และภาคธุรกิจ
การส่งเสริ มการรวมกลุม่ /
สร้ างเครื อข่ายอาชีพ (4)
การส่งเสริ มกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือด้ านอาชีพ (2)
สร้ำงคน สร้ำงงำน
สร้ำงอำชีพที่
สุ พรรณบุรี
การส่งเสริ มการสืบทอด
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ทางการเกษตร
โครงกำร
แผนพัฒนำ 2553
โครงกำร
หรื
อ 2554
แผนปฏิบตั ่ยิ วข้
2555
โครงกำรเกี
อง
กับ
ยุทธศำตร์ำเสนอ
อื่น
โครงกำรน
30
ใหม่
ขัน
้ ตอนที่ 4 (ตอ)
่ : การวิเคราะหเลื
์ อก CSF กาหนด KPI
นาไปสู่การกาหนดรายการขอมู
ิ เี่ กีย
่ วของ
้ ลสถิตท
้
การวิจย
ั พัฒนา (R&D)
ขาว
้ –
การพัฒนาปัจจัยพืน
้ ฐาน
การปลูกขาว
และการ
้
พัฒนาเกษตรกรผู้
เพาะปลู
กขาวในจั
งหวัด
้
1.1 วิจย
ั ความต้องการข
าวของ
้
การเพิม
่
ผลผลิตพัฒนา
คุณภาพ
และลดตนทุ
้ น
การปลูกขาว
้
การแปรรูป
และสราง
้
มูลคาเพิ
่ ใน
่ ม
ขาว
้
การขนส่ง
และจัดการ
บริหารสิ นค้า
(Logistics)
การพัฒนา
ระบบการตลาด
ขาว
้
2.1 ขยายการ
3.1 โรงสี ชุมชน โรงสี 4.1 ส่งเสริมศูนย ์
6.1 มีระบบตลาดกลาง
ตลาดภายใน ประเทศและ
ส่งเสริมการผลิตขาว
สหกรณมี
รวบรวมและกระจาย
สิ นค้าขาวที
ไ่ ด้
้
้
์ จานวน
ตางประเทศ
(เช่นราคา ชนิด
่
2.2 สนับสนุ น
เพียงพอและไดรั
สิ นค้าขาวในระดั
บ
มาตรฐาน
้ บการ
้
ขาว
ทีเ่ หมาะสมกับค.ตองการ
้
้
เกษตรกรในระบบ
เตรียมความพรอมเข
าสู
6.2 มีระบบตลาดซือ
้
้
้ ่ จังหวัดและระดับ
ของผู้บริโภค)
การผลิตขาวที
ไ่ ด้
มาตรฐานสาหรับการสี
กลุมจั
ขายขาวล
วงหน
้
่ งหวัด เช่น
้
่
้า
1.2 มีการวิจย
ั และพัฒนาพันธุ ์
มาตรฐานอยาง
ข้าวชนิดตางๆ
มียุ้งฉาง หรือโกดัง
6.3 มีกลไกการกาหนด
ขาวที
เ่ หมาะสมและเป็ นแหลง่
่
่
้
ผลิตพันธุข
าวคุ
ณ
ภาพดี
แ
ละทน
ตอเนื
่อง เช่น การ
3.2 ใช้เทคโนโลยีเพือ
่
หรือสถานทีร่ วบรวม
ราคาขาวที
เ่ หมาะสม
์ ้
่
้
ตอโรค
กั
บ
พื
น
้
ที
่
จ.สุ
พ
รรณ
อบรม
สาธิ
ต
ดู
ง
าน
รั
ก
ษาคุ
ณ
ภาพข
าวหลั
ง
สิ
น
ค
าข
าวที
ไ
่
ด
ตามคุ
ณ
ภาพ
่
้
้ ้
้
1.3 พัฒนาปัจจัยการผลิตทีม
่ ี
ดานการใช
พื
น
้
ที
่
การเก็
บ
เกี
ย
่
ว
(เช
น
มาตรฐาน
6.4 มีการ
้
้
่
ความปลอดภัยจากการใช้
เพาะปลูก การ
การเก็บรักษา
(Warehouse)
ประชาสั มพันธและการ
์
สารเคมี เช่นการปรับปรุงดิน
พั
ฒ
นาคุ
ณ
ภาพดิ
น
ข
าวเปลื
อ
กให
มี
4.2
ใช
ระบบการ
ส
งเสริ
ม
การขายที
่
้
้
้
่
การบริหารจัดการน้าอยางมี
่
แหลงน
่ ลอดภัย
คุณภาพและปลอดภัย
ขนส่งขาวที
่
เหมาะสมกับแผนการ
ประสิ ทธิภาพ การบริหารระบบ
่ ้าทีป
้
จากสารเคมี การ
ตามมาตรฐาน การใช้ เหมาะสมมีคุณภาพ
ผลิตและแผนการเก็บ
นิเวศนในนาข
าว
เป็ นตน
้
้
์
1.4 วิจย
ั และพัฒนาระบบ
เพิม
่ ผลผลิต และ
เครือ
่ งอบลดความชืน
้
และมีประสิ ทธิภาพ
เกีย
่ ว
มาตรฐานการปลูกขาวที
เ
่
ท
า
้
่
การลดตนทุ
ขาว
เป็ นตน)
ตัง้ แตแหล
งผลิ
ตไป
6.5 การจัดการขอมู
้ น
้
้
่
่
้ ล
มาตรฐาน GAP เช่น เกณฑ ์
เป็ นตน
3.3 ผลผลิตข้าวสาร
โรงสี ชุมชน และ
การตลาด(Market
้
มาตรฐาน กลไกและผู้ให้การ
ปลอดภัยไดรั
คลังเก็บสิ นค้าขาวที
่
Intelligence Unit)
้ บการ
้
ตรวจรับรองพันธุข
ต 2.3 เกษตรกร
้
์ าวและผลผลิ
สามารถพั
ฒ
นา
รั
บ
รองคุ
ณ
ภาพข
าวเพื
อ
่
ร
วมในกระบวน
อยางมี
ประสิ ทธิภาพ
้
่
่
ขาวปลอดภั
ยทีรวดเร็วและ
้
คุณภาพและเพิม
่
การค้าในประเทศ
การผลิตขาวจนถึ
ง
6.6 พัฒนาขีดความ
น่าเชือ
่ ถือเทามาตรฐาน
GAP
้
่
ผลผลิตขาว2.4
ตามมาตรฐานขาว
ตลาด
สามารถในการแขงขั
1.5 การพัฒนา ดัดแปลงและ
้
้
่ น
เลือก ใช้เทคโนโลยีทท
ี่ น
ั สมัย
เกษตรกรมี
แผนการ
ปลอดภั
ยของจั
งอต
หวัดอสาคัญ ภายใตขอต
ทางการตลาด
(เช่น เ่ กย
VC
ข
าว
จ.สุ
พ
รรณ
มี
6
ข
อมี
ก
จ
ิ
กรรมที
้
้
่
้
้
่
และเหมาะสมกับการผลิตขาว
้
ผลิตขาว
และ
หรือในกรณีทเี่ ป็ น
การสรางเครื
อขาย
้
้
่
ปลอดภัยทัง้ กระบวนการ
จากการทบทวน
วิ
เ
คราะห
ข
อมู
ล
ที
เ
่
กี
ย
่
วข
อง
ได
ก
าหนดและเลื
อ
ก CS
แผนการเก็บเกีย
่ วที่
เงือ
่ นไขการส
งออกให
ความร
วมมื
อ
ในการ
์ ้่
้
้
้
่
1.6 สงเสริมการรวมกลุมสหกรณ
ขัน
้ ตอนที่ 5 : การจัดทาแผนผังรายการสถิตท
ิ างการ
แผนผังสถิตท
ิ างการ (Data mapping) Product Champion_1 ขาว
จ.สุพรรณบุร ี
้
ห่วงโซ่คุณคา่ (VC) และ
ปัจจัยแหงความส
าเร็จ
่
(CSF)
ตัวชีว้ ด
ั
วิธก
ี าร ความถี่ หน่วยง หมาย
ขอมู
่ าคัญและ หน่วย มี/ไมมี
่
้ ลทีส
ฐานข้อ เก็บ
ของ
าน
เหตุ
จาเป็ น
มูล
รวบรวม ข้อมูล
ข้อมูล
ผู้รับผิด
ชอบ
VC1 : การวิจย
ั พัฒนา (R&D) ขาว
้ ฐานการปลูกขาว
และการพัฒนาเกษตรกรผูเพาะปลู
ก
้ –การพัฒนาปัจจัยพืน
้
้
ขาวในจั
งหวัด
้
CSF 1.3 พัฒนาปัจจัยการ
ผลิตทีม
่ ค
ี วามปลอดภัยจากการ
ใช้สารเคมี เช่นการปรับปรุง
ดิน การบริหารจัดการน้าอยางมี
่
ประสิ ทธิภาพ การบริหารระบบ
นิเวศนในนาข
าว
เป็ นตน
์
้
้
KPI 1.3-1
จานวนผูถื
้ อ
ครองทีป
่ ลูกพืช
จาแนกตามการ
ใช้ปุ๋ยและการ
ป้องกัน/กาจัด
ศั ตรูพช
ื และ
เนื้อทีใ่ ส่ปุ๋ยและ
ปริมาณปุ๋ยเคมีท ี่
ใช้
CSF1.5 การพัฒนา ดัดแปลง KPI 1.5-1
และเลือก ใช้เทคโนโลยีท ี่
ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ผลิตขาวปลอดภั
ยทัง้
้
กระบวนการ
KPI ทีก
่ าหนดขึน
้
Data 1.3.1 จานวน
ฐานขอ
้
พืน
้ ทีท
่ างการเกษตรที่
มูล
ไดรั
้ บการปรับปรุง
คุณภาพดิน
Data 1.3.2
ราย
Data 1.5.1
ฐานข้อ
มูล
Data 1.5.2
ราย
• รายการข
อมู
ส
่ าคัญและจาเป็ น เอามาจากรายการใน
้ กลขที
VC2รายการ
: การเพิม
่ ผลผลิตพัฒนาคุณภาพ และลดตนทุ
การปลู
าว
้ น
้
จากการทบทวน
สมุดสถิตท
ิ างการของจังหวัด กาหนดโดยการหารือ
CSF2.2
สนั
บ
สนุ
น
เกษตรกรใน
KPI
2.2-1
Data
2.2.1
บาท
CSF ที่
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
ตามประเด็
น
ระดมความเห็
น
ร
วมกั
นทัง้ ทีป
่ รึกษาและสถิตจ
ิ งั หวัด
่
ระบบการผลิตข้าวทีไ่ ด้
เลือก จาก ่อง ยุเชน
ทธศาสตร ์ และ
มาตรฐานอยางตอเนื
• คอลัมนทีเ่ หลือตางๆ เป็ นการ Check Stock Data ขอ
ตัวอยางการปรั
บ GVC  VC ยุทธศาสตร ์
่
ประเด็นดานการท
องเที
ย
่ ว ้
่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม
้
ตัวอยาง
จ.สุพรรณบุร ี
่
ประเด็นยุทธศาสตรที
องเที
ย
่ วสู่สากลคู่
้
่
์ ่ 2 การพัฒนาดานการท
การอนุ รก
ั ษฟื
างยั
ง่ ยืน
้
่
์ ้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมอย
• ภาพรวม สภาพแวดลอมของจั
งหวัด
้
ยุทธศาสตรที
์ ่ 2
• ศั กยภาพดานทองเทีย
่ ว แหลงทองเทีย
่ วหลักของจังหวัด
้
่
่ ่
การพัฒนาดานการ
้
• สถานการณทรั
งหวัด
้
์ พยากรธรรม สิ่ งแวดลอมของจั
ทองเที
ย
่ วสู่สากลคูการ
• ประเด็นปัญหา ความตองการของชุ
มชนในดานการท
องเที
ย
่ ว
้
้
่
่
่
การแกปั
้ ญหาสิ่ งแวดลอม
้
อนุ รก
ั ษฟื
์ ้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
** อาจแยกเป็
น 2 VC ทองเที
ย
่ ว กับ VC ทรัพย-์
่
สิ่ งแวดลอมอย
างยั
ง
่
ยื
น
้
่
และ
สิ่ งแวดลอม
้
หรือการท
า องเที
Hybrid
VC ทองเที
ย
่ ว รวมกับทรัพย-์
่
สรุปศักยภาพด
านการท
ย
่
ว
้
่
สิ่ งแวดลอม
้
การเชือ
่ มโยงยุทธศาสตรด
องเที
ย
่ วสู่การพัฒนาศั กยภาพและขีดความสามารถในการ
์ านการท
้
่
แขงขั
องเที
ย
่ วของกลุมจั
ย
่ วโดยจังหวัด
่ นดานการท
้
่
่ งหวัด ไดจั
้ ดกลุม
่ Cluster การทองเที
่
สุพรรณบุร ี เป็ นกลุมท
ย
่ ววิถช
ี ว
ี ต
ิ ลุมน
มีแมน
่ องเที
่
่ ้าภาคกลาง เนื่องจากสุพรรณบุร ี
่ ้าทาจี
่ น
หรือ แมน
และมีโฮมสเตยเรื
่ ้าสุพรรณบุร ี ไหลผาน
่
์ อนไทยอายุกวา่ 100 ปี จานวนมากกวา่
ประเด็นยุทธศาสตรที
องเที
ย
่ วสู่
้
่
์ ่ 2 การพัฒนาดานการท
สากลคูการอนุ
รก
ั ษฟื
่
้
์ ้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม
สรุางยั
อย
ง่ ยืน ทรั
้
์ พยากรธรรมชาติ - สิ่ งแวดลอม
่ ปสถานการณ
• จากการวิเคราะหข
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วของ
ตามแผนพัฒนา
์ อมู
้ ลศักยภาพ และขอมู
้ ลอืน
้
จังหวัด พบวา่ ศั กยภาพดานการท
องเที
ย
่ ว กับ สถานการณด
้
่
์ าน
้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมไม
มี
อ
่ มโยงกัน ดังนั้น
้
่ ประเด็นสอดคลองเชื
้
.......
• จะแยกการจัดทา VC เป็ น 2 VC ทองเที
ย
่ ว กับ VC ทรัพย-สิ
่
์ ่ งแวดลอม
้
• โดยระบุเลือกรูปแบบการทองเที
ย
่ ว “ทองเที
ย
่ ววิถช
ี วี ต
ิ ลุมน
่
่
่ ้าภาคกลาง” เป็ น
ประเด็นสาคัญในการพัฒนาหวงโซ
นยุทธศาสตรนี
่
่ มูลคาของประเด็
่
์ ้
• และ จะปรับ GVCดานทรั
พยากรธรรมชาติ กับ GVC สิ่ งแวดลอม
ทารวมกัน
้
้
เป็ น Hybrid VC ทรัพยากรธรรมชาติ – สิ่ งแวดลอม
รองรับประเด็นยุทธศาสตร ์
้
ของจังหวัด
Generic Value Chain
การบริการและการท่องเทีย
่ ว
การบริหาร
พั
ฒการ
นา
จัด
3
1
2
พัฒนา
วาง
ระบบ
ศั กยภาพ
ยุทธศาสตร/์
บริหาร
มัคคุเทศน์
แผนการ
จัดการ
และ
ทองเที
ย
่
ว
การ
่
บุคลากร
ทองเที
ย
่ ว
่
• การ
• การ
• พัฒนา
วางแผนและ รวบรวมและ มาตรฐาน
จัดทาข้อมูล มัคคุเทศก ์ /
กาหนด
ตาแหน่งเชิง สารสนเทศ ผู้นาเทีย
่ ว
่ การ
ยุทธศาสตร ์ เพือ
• พัฒนา
ย
่ ว
(Strategic ทองเที
ศั กยภาพ
่
Positioning)• การ
แรงงาน
• การกาหนดกาหนดขีด วิชาชีพและ
นักทองเที
ย
่ ว ความสามาร บุคลากรดาน
่
้
ถในการ
กลุมเป
าหมา
การทองเที
ย
่ ว
่ ้
่
รองรับ
ย
• ส่งเสริมการ
นักทองเที
ย
่ ว รวมกลุม
่
่
(Carrying
ผู้ประกอบการ
Capacity) ทองเที
ย
่ ว
่
• สร้างความ
เชือ
่ มัน
่ ด้าน
ความ
ผลิตภัณฑสิ์ นคา้
พัฒนา
และบริการ
4
5
6
พัฒนา 7
ปัจจัย
พัฒนา
ธุรกิจ
พืน
้ ฐาน
แหลงและ
่
บริการ
ดาน
กิ
จ
กรรม
้
การ
ทองเที
ย
่
ว/
ท
องเที
ย
่
ว
่
่
ทองเที
ย
่ ว
่
ทรัพยากร
• พัฒนา
• สร้างสรรค ์ • การรับรอง
ทรัพยากร
กิจกรรม
มาตรฐานที่
ทางการ
ทองเที
ย
่ ว
พักและ
่
ทองเที
ย
่ ว
รูปแบบใหมๆ่
โรงแรม
่
• การจัดการ ให้สอดคลอง
• พัฒนา
้
คุณภาพ
กับความสนใจ มาตรฐาน
สิ่ งแวดลอม
• จัดทา
ธุรกิจบริการที่
้
เพือ
่ การ
มาตรฐาน
เกีย
่ วเนื่องกับ
ทองเที
ย
่ วที่
แหลง่
การทองเที
ย
่ ว
่
่
ยัง่ ยืน
ทองเที
ย
่ ว
อาทิ สปา
่
• พัฒนา
• ส่งเสริม/
ดาน้า สนาม
โครงสราง
อนุ รก
ั ษ/ฟื
้
์ ้ นฟู/ กอลฟ
์
พืน
้ ฐาน ถนน ปรับปรุง/
ร้านอาหาร
ไฟฟ้า
บูรณะ/พัฒนา • พัฒนา
• การจัดการ แหลง่
มาตรฐาน
ปัญหาจากการ ทองเที
ย
่ ว
สิ นค้าของฝาก
่
ทองเที
ย
่ ว อาทิ • ยกระดับ
และของที่
่
d
การตลาด
พัฒนา
การตลาด
และ
ประชาสั มพั
นธ ์
d
• การทา
การตลาดกลุม
่
นักทองเที
ย
่ ว
่
คุณภาพ
•
ประชาสั มพันธ ์
สร้าง
ภาพลักษณ ์
• การตลาด
เชิงรุก ผาน
่
สื่ อสมัยใหม่
(Social
Network)
Generic Value Chain ประเด็นด ้านทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน ป่ าไม ้ ชายฝั่ ง ทะเล)
ป้องกันและแกไข
้
ปัญหาการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
• ป้องกันและแกไข
้
ปัญหาการตัดไม้
ทาลายป่า
• ป้องกันการ
พังทลายของดิน
• เพิม
่ ประสิ ทธิภาพ
การป้องกัน ดูแล
ป่าไม้
• ป้องกันการบุกรุก
ทาลายทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่ง ไมให
่ ้
เสื่ อมโทรม
ส่งเสริมและ
สนับสนุ นให้เกิด
อนุ รก
ั ษฟื
้
น
ฟู
์
ความรวมมื
อ
่
ทรัพยากรธรรมช
อนุ รก
ั ษฟื
์ ้ นฟู
าติ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ
• ฟื้ นฟูและปรับปรุง • เผยแพรองค
่
์
คุณภาพดิน
ความรู/สร
้ าง
้
โดยเฉพาะใน
จิตสานึก ดานการ
้
พืน
้ ทีเ่ กษตรกรรม
อนุ รก
ั ษดิ
์ น ให้
ชุมชนในพืน
้ ที่
• ฟื้ นฟูสภาพป่า/
• ส่งเสริมให้เกิดการ
ระบบนิเวศน์
จัดทาแผนชุมชน
• ส่งเสริมเกษตร
ชายฝั่ง โดยมี
และภาคีเครือขาย
คณะกรรมการทัง้
่
ในชุมชนรวมกั
น
ในระดับจังหวัด
่
อนุ รก
ั ษดิ
และระดับชุมชน
์ น
• เพิม
่ พืน
้ ทีส
่ ี เขียว
ทองถิ
น
่
้
ในชุมชน
• ส่งเสริมเกษตรและ
• ฟื้ นฟู/สราง
ภาคีเครือขายใน
้
่
ทรัพยากรทาง
ชุมชนรวมกั
น
่
ทะเลและชายฝั่ง
อนุ รก
ั ษดิ
์ น
ให้มีความสมบูรณ ์ อนุ รก
ั ษป
์ ่า
•
•
•
•
พัฒนาการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชา
ติ เพือ
่ การใช้
ประโยชนอย
์ าง
่
ยัง่ ยืน
พัฒนาระบบ
โครงสรางการ
้
ทางานเชิงบูรณาการ
ของหน่วยงานและ
ชุมชนทีเ่ กีย
่ วของ
้
พัฒนาระบบ
ฐานขอมู
้ ลสารสนเทศ
และองคความรู
่
์
้ เพือ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่งเสริมการใช้
ประโยชนทรั
์ พยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
อยางคุ
มค
่
้ า่
ส่งเสริมให้เกิดการ
จัดทาแผนชุมชนเพือ
่
37
การใช้ทรัพยากร
Generic Value Chain ประเด็นด ้านสงิ่ แวดล ้อม
การสร ้างคุณภาพสงิ่ แวดล ้อมทีด
่ ี
การบริหารจัดการ
สิ่ งแวดลอม
้
•การจัดการมลพิษ
(คุณภาพอากาศ/ขยะ
และของเสี ย อันตราย
ชุมชนและอุตสาหกรรม)
•การจัดการสิ่ งแวดลอม
้
เมืองและชุมชน (พืน
้ ทีส
่ ี
เขียวและภูมท
ิ ศ
ั น)์
•การจัดการสิ่ งแวดลอม
้
ของแหลงธรรมชาติ
่
แหลงธรณี
วท
ิ ยา แหลง่
่
ศิ ลปกรรม และแหลง่
มรดกทางธรรมชาติและ
ศิ ลปวัฒนธรรม และ
แหลงท
ย
่ ว
่ องเที
่
สร้างความมีส่วนรวม
่
ในการบริหารจัดการที่
ดี จากทุกภาคส่วน
•การสร้างจิตสานึก
รับผิดชอบของทุกภาค
ส่วนตอสิ
แวดลอม
่ ฒ่ งนาและกระตุ
้
•การพั
้น
บทบาทของภาคีเครือขาย
่
ในการจัด การทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
การพัฒนาระบบกากับ
ป้องกันปัญหา การ
ติดตามประเมินผล
ตรวจสอบ และ
ควบคุมการดาเนินงาน
•กาหนดและจาแนกเขตพืน
้ ที่
ปัญหาและ/หรือมีแนวโน้มที่
จะเกิดปัญหาขึน
้ ในอนาคต
• คัดเลือกมาตรการจัดการ
ป้องกัน แกไข
หรือฟื้ นฟู
้
พืน
้ ทีต
่ ามความเหมาะสม
• ป้องกันพืน
้ ทีเ่ สี่ ยงตอการ
่
เกิดปัญหาซา้
• ปรับปรุงแกไขกฎหมายที
่
้
เกีย
่ วของให
้
้เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพในการบังคับใช้
โดยเฉพาะในพืน
้ ทีว่ ก
ิ ฤติ เรงด
่ วน
่
•กาหนดมาตรการเชิงรุกใน
การติดตามและตรวจสอบ38
การปรับขอต
ย
่ ว ไป
้ อห
่ วงโซ
่
่ มูลคาทั
่ ว่ ไป GVC ทองเที
่
เป็ นข้อตอห
นยุทธศาสตรจั
่ วงโซ
่
่ มูลคาประเด็
่
์ งหวัด VC
Value
Chain
การบริ
กมน
ารและการท่
องเทีย
่ ว
ทGeneric
องเที
ย
่ ววิ
ถ
ช
ี
ว
ี
ต
ิ
ลุ
า
ภาคกลาง
้
่
่
ผลิตภัณฑสิ์ นคา้
การตลาด
การบริหาร
1
วาง
ยุทธศาสตร/์
แผนการ
ทองเที
ย
่ ว
่
2
พัฒนาระบบ
บริหาร จัดการ
การทองเที
ย
่ ววิถ ี
่
ชีวต
ิ ลุมน
่ ้าภาค
กลาง และการ
วางแผน
พั
ฒการ
นา
จัด
ระบบ
บริหาร
จัดการ
การ
ทองเที
ย
่ ว
่
d
3
พัฒนา
ศั กยภาพ
มัคคุเทศน์
และ
บุคลากร
พัฒนา
ศั กยภาพ
มัคคุเทศก ์
และบุคลากร
4
พัฒนา
และบริการ
5
ปัจจัย
พัฒนา
พืน
้ ฐาน
แหลงและ
่
ดาน
กิจกรรม
้
ทองเที
ย
่ ว/
ทองเที
ย
่ ว
่
่
ทรัพยากร
พัฒนาปัจจัย
พืน
้ ฐานดาน
้
ทองเที
ย
่ ววิถ ี
่
ชีวต
ิ ลุมน
่ ้าภาค
กลาง /
ทรัพยากรที่
เกีย
่ วของ
้
พัฒนา
แหลงและ
่
กิจกรรม
ทองเที
ย
่ ววิถ ี
่
ชีวต
ิ ลุมน
่ ้า
ภาคกลาง
d
6
พัฒนา
ธุรกิจ
บริการ
การ
ทองเที
ย
่ ว
่
7
พัฒนา
การตลาด
และ
ประชาสั มพั
นธ ์
พัฒนา
พัฒนาการตลาด
ธุรกิจบริการ
และประชาสั มพันธ ์
การทองเที
ย
่ ว
่
สนับสนุ นการทองเที
ย
่ ว
่
วิถช
ี ว
ี ต
ิ ลุมน
า
้
่
วิถช
ี ว
ี ต
ิ ลุมน
่ ้าภาคกลาง
ภาคกลาง
การปรับขอต
้ อห
่ วงโซ
่
่ มูลคาทั
่ ว่ ไป GVC
ทรัพยากรธรรมชาติ และ GVC สิส่ ่งงเสริ
แวดล
น
มและ อมไปเป็
พัฒนาการ
้
สนับสนุ นให้
จัดสรร
ป
องกั
น
และแก
ไข
VC Hybrid้ ปัทรั
พ
ยากรธรรมชาติ
–
สิ
แวดล
อม
้
อนุ รก
ั ษฟื
้ นฟู
เกิ
ด่ ง
ความ
้ ทรัพยากรธรร
์
ญหาการ
GVC
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
GVC
สิ่ งแวดลอม
้
ทรัพยากรธรรมช
าติ
การบริหารจัดการ
สิ่ งแวดลอม
้
ระบุและแกไขปั
ญหาการ
้
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอม
้
ทรัพยากรธรร
มชาติ
รวมมื
ออนุ รก
ั ษ์
มชาติ เพือ
่
่
ฟื้ นฟู
การใช้
การพัฒนาระบบ ประโยชน์
ทรัพยากรธรร
สรางความมี
กากับ ป้องกัน อยางยั
มชาติ
ง่ ยืน
้
่
ส่วนรวมในการ
ปัญหา การ
่
บริหารจัดการที่
ติดตามประเมินผล
ดี จากทุกภาค
ตรวจสอบ และ
ส่วน
ควบคุมการ
ดาเนินงาน
การอนุ รก
ั ษฟื
์ ้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอม
้
สรางความมี
ส่วนรวม
้
่
ในการบริหารจัดการ
สิ่ งแวดลอมที
ด
่ ี เพือ
่
้
การใช้ประโยชน์
อยางยั
ง่ ยืน
่
การพัฒนา
ระบบกากับ
ป้องกันปัญหา
การติดตาม
ประเมินผล
ตรวจสอบ และ
ควบคุมการ
ดาเนินงาน

similar documents