PoduzetniÄ ki-impuls

Report
PODUZETNIČKI IMPULS 2014.
Andrea Vugrinović
mob: 098-395-120
andrea.vugrinović@superna.hr
Ministarstvo poduzetništva i obrta objavljuje javne pozive u
sklopu Programa poticanja poduzetništva i obrta Poduzetnički impuls za 2014. godinu
 Ministarstvo poduzetništva i obrta provodi Mjere A2 i A3
unutar Prioriteta 1 te mjere unutar Prioriteta 2 i 3.
 HAMAG INVEST provodi Mjere A1, B1 i B2 unutar Prioriteta 1.


Mjere/instrumenti za postizanje strateških
ciljeva Strategije razvoja poduzetništva u 2014.
godini:
1.
Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva
putem podizanja inovativnosti poduzetnika
(bespovratne potpore)
Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja te
poticanje investicija i internacionalizacije
Promocija i učenje za poduzetništvo i obrt
(uključujući institucionalnu podršku)
Lakši pristup financiranju (financijski
instrumenti)
2.
3.
4.
PRIORITET 1:
JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA
Mjera A1 - Mikro poduzetništvo i obrt
 Mjera A2 - Zadružno poduzetništvo
 Mjera A3 - Poduzetništvo klastera
 Mjera B1 - Malo i srednje poduzetništvo i obrt
 Mjera B2 - Inovacije u poduzetništvu

PRIORITET 2:
UNAPRJEĐENJE PODUZETNIČKOG OKRUŽENJA – ZA JAVNI SEKTOR
Mjera C2 -Tehnološki parkovi, poslovni inkubatori i
poduzetnički akceleratori
 Mjera C3A -Razvojne agencije, poduzetnički centri i centri
kompetencije
 Mjera C3B - Internacionalizacija poslovanja

PRIORITET 3:
PROMOCIJA I UČENJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT – SEKTOR
OBRAZOVANJA
Mjera D1 - Obrazovanje za poduzetništvo
 Mjera D2 - Obrazovanje za obrt

1. PRIORITET-JAČANJE
KONKURENTNOSTI
MALOG GOSPODARSTVA
MJERA A1.
MIKROPODUZETNIŠTV
O I OBRT
(25.000.000)
MJERA A2.
ZADRUŽNO
PODUZETNIŠTVO
(2.500.000)
MJERA A3.
PODUZETNIŠTVO
KLASTERA (3.750.000)
MJERA B1.
MALO I SREDNJE
PODUZETNIŠTVO I
OBRTI (65.000.000)
MJERA B2.
INOVACIJE U
PODUZETNIŠTVU
(12.000.000)
2. PRIORITETUNAPRJEĐENJE
PODUZETNIČKOG
OKRUŽENJA
MJERA C1.
PODUZETNIČKE
ZONE (7.000.000)
MJERA C2.
TEHNOLOŠKI
PARKOVI I
PODUZETNIČKI
INKUBATORI
(6.000.000)
3. PRIORITETPROMOCIJA I UČENJE
ZA PODUZETNIŠTVO I
OBRT
MJERA D1.
OBRAZOVANJE ZA
PODUZETNIŠTVO
(1.000.000)
MJERA D2.
OBRAZOVANJE ZA
OBRT (7.300.000)
PROMOCIJA
PODUZETNIŠTVA I
OBRTA (2.100.000)
MJERA C3.
RAZVOJNE AGENCIJE
I PODUZETNIČKI
CENTRI (2.000.000)
INTERNACIONALIZAC
IJA POSLOVANJA
(3.000.000)
INSTITUCIONALNA
PODRŠKA (2.856.000)
POTICANJE
INVESTICIJA
(56.590.537)
TRADICIJSKI I
UMJETNIČKI OBRTI
(1.550.000)
EU PROJEKTI
GRANT SHEMA I
(255.714.160) GRANT
SHEMA II (24.061.600)
PROJEKTI U TIJEKU
ODOBRENI PO
IMPULSU 2013. GODINE
(25.800.000)
SEECEL
(232.974.998)
4 PRIORITET- LAKŠI
PRISTUP
FINANCIRANJU
MIKROKREDITIR
ANJE (5.000.000)
JAMSTVENI
PROGRAM
(10.000.000)
SUBVENCIONIRAN
JE KAMATA NA
PODUZETNIČKE
KREDITE
(49.150.870)
FONDOVI ZA
GOSPODARSKU
SURADNJU
(435.000.000)
PRIORITET 1: JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA
MJERA A1: MIKRO PODUZETNIŠTVO I OBRT
Rok: prijave se primaju od 31.03.2014. godine do iskorištenja
sredstava, najkasnije 31. 10. 2014.
Ukupni iznos potpore: 25.000.000,00 kuna
Najniži iznos 10.000,00 kuna
Najviši iznos 300.000,00 kuna
Intenzitet potpore: Do maksimalno 75% ukupno prihvatljivih
troškova
Ciljevi:
 povećanje učinkovitosti poslovanja mikro gospodarskih
subjekata,
 jačanje tehnološke baze mikro gospodarskih subjekata
 poboljšanje pružanja usluga kroz modernizaciju poslovnog
procesa
 poticanje razvoja mikro gospodarskih subjekta i njihov rast u
male gospodarske subjekte
 poticanje poduzetništva ciljnih skupina
 otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih
Korisnici:
Mikro gospodarski subjekti (isključivo obrti i trgovačka društva)
sukladno zakonskoj definiciji: koji su prema Odluci o Nacionalnoj
klasifikaciji djelatnosti NKD2007 (NN 58/07 i 72/07) registrirani
za sva područja, osim za područja i odjeljke:
o Područje A (Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo)
o Područje G (Trgovina na veliko i malo, popravak motornih
vozila i motocikala)
o Odjeljak 56 (Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića) –
Skupina 56.3 (Djelatnosti pripreme i usluživanja pića)
Prihvatljive projektne aktivnosti su:
1.



2.




Osnovne projektne aktivnosti:
Ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje i/ili pružanje usluga
Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju
procesa
Opremanje poslovnog prostora
Dodatne projektne aktivnosti
Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom ako je
poslovni prostor u vlasništvu Podnositelja prijave
Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
Stručno osposobljavanje i obrazovanje
Marketinške aktivnosti
Dokumentacija za trgovačka društva i obrte koji su u sustavu
prijave poreza na dobit
1. Prijavni obrazac
2. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
4. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po
osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća
5. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po
osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća u izvorniku za sve
pojedinačne vlasnike i partnerska i povezana poduzeća s
Podnositeljem prijave s udjelom vlasništva jednakim ili većim od
25%
6. godišnja financijska izvješća i drugi službeni dokumenti za
2012. i 2013. godinu iz kojih su razvidni podaci o broju
zaposlenih, ukupnim prihodima i ukupnoj aktivi svih partnerskih i
povezanih poduzeća s Podnositeljem prijave te svih partnerskih i
povezanih poduzeća s partnerskim i povezanim poduzećima
Podnositelja prijave registriranih izvan Republike Hrvatske
7. preslike Prijava poreza na dohodak i popis dugotrajne imovine
za 2012. i 2013. godinu svih partnerskih i povezanih poduzeća s
Podnositeljem prijave te svih partnerskih i povezanih poduzeća s
partnerskim i povezanim poduzećima Podnositelja prijave
8. ponude za projektne aktivnosti za koje se traže sredstva
potpore – 3 ponude za svaku stavku u tablici proračuna
predloženog projekta
9. Skupna izjava MPO/2014
Dodatna dokumentacija u slučaju prilagodbe poslovnog
prostora za osobe s invaliditetom
1. Vlasnički list kao dokaz da je poslovni prostor u vlasništvu
Podnositelja prijave
Dokumentacija za dodatne bodove
1. Preslika Uvjerenja o stjecanju statusa tradicijskog, odnosno
umjetničkog obrta
2. Preslika Rješenja nadležne ustanove za osobe s
invaliditetom (civilni i vojni invalidi)
3. Izjava Podnositelja prijave o pripadnosti romskoj
nacionalnoj manjini
PRIJAVNI OBRAZAC- PREGLED SADRŽAJA
1. Opći podaci o Podnositelju prijave
2. Sadržajni dio projektnog prijedloga
1)
Profil poduzeća
2)
Opis projekta
3)
Relevantnost
4)
Metodologija
5)
Održivost
3. Tablica proračuna predloženog projekta
PRIORITET 1: JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA
MJERA B1: MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO I OBRT
Rok: prijave se primaju od 31.03.2014. godine do
iskorištenja sredstava, najkasnije do 31. 10. 2014.
Ukupni iznos potpore: 65.000.000,00 kuna
Najniži iznos 100.000,00 kuna
Najviši iznos 1.400.000,00 kuna
Intenzitet potpore: Do maksimalno 50 % ukupno
prihvatljivih troškova
Ciljevi:
 Unaprijediti učinkovitost proizvodnje i proizvodnih procesa
putem jačanja i modernizacije tehnološke baze malih i srednjih
gospodarskih subjekata
 Učvrstiti poziciju malih i srednjih gospodarskih subjekata na
tržištu i omogućiti širenje proizvodnje i proizvodnog
asortimana
 Ojačati konkurentnost malih i srednjih gospodarskih subjekata
ulaganjem u nove tehnologije i razvoj novih ili značajno
unaprijeđenih postojećih proizvoda usluga ili procesa
 Pozicioniranje na tržištu radi postizanja boljih poslovnih
rezultata
 Poticanje poduzetništva ciljnih skupina
 Otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih
Korisnici
Mali i srednji gospodarski subjekti (isključivo obrti i
trgovačka društva) sukladno zakonskoj definiciji: koji su
prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
NKD2007 (NN 58/07 i 72/07) registrirani za područje:
o C (Prerađivačka industrija), Odjeljak 10-32
o E (Opskrba vodom; Uklanjanje otpadnih voda,
gospodarenje otpadom te djelatnosti
sanacije okoliša), Odjeljak 37 – 39
Prihvatljive projektne aktivnosti:
Osnovne projektne aktivnosti:
1)
2)
3)
Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija (uključujući
transfer tehnologije) koje dovode do razvoja novog ili
unaprjeđenja postojećeg proizvoda, unaprjeđenja
proizvodnje i stvaranja nove vrijednosti; ulaganje kroz
povećanje proizvodnih kapaciteta te ulaganje u ekološki
prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju
Ulaganje u nabavu računalne opreme, sustava i
programskih rješenja
Razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda,
poslovnog modela, usluge i/ili procesa;
Dodatne projektne aktivnosti:
Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
ako je poslovni prostor u vlasništvu Podnositelja prijave
 Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva
 Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova
kvalitete
 Stručno osposobljavanje i obrazovanje
 Marketinške aktivnosti

Dodatna dokumentacija u slučaju troškova osoblja, transfera
tehnologije i prilagodbe poslovnog prostora za osobe s
invaliditetom
1. Životopisi (obrazac Europass) i platne liste za prethodnih 6
mjeseci onih djelatnika zaposlenih na aktivnostima razvojnog
istraživanja za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela,
usluge i/ili procesa za čije plaće se traži potpora u okviru
projektnog prijedloga.
2. Nacrt ugovora o licenciranju s davateljem tehnologije – u
slučaju dodjele bespovratne potpore prije potpisa Ugovora o
dodjeli bespovratnih sredstava potrebno je dostaviti ugovor o
licenciranju
3. Vlasnički list kao dokaz da je poslovni prostor u vlasništvu
Podnositelja prijave
Dokumentacija za dodatne bodove
1. Preslika Uvjerenja o stjecanju statusa tradicijskog, odnosno
umjetničkog obrta
2. Preslika Rješenja nadležne ustanove za osobe s invaliditetom
(civilni i vojni invalidi)
3. Izjava Podnositelja prijave o pripadnosti romskoj nacionalnoj
manjini
PRIJAVNI OBRAZAC - PREGLED SADRŽAJA
I. Opći podaci o podnositelju prijave
2. Sadržajni dio projektnog prijedloga
 Naziv projekta
 Profil poduzeća/projektnog tima
 Opis projekta (prema kriterijima procjene)
 Metodologija provedbe projektnog prijedloga
 Financijski plan i održivost
 Pregled projektnih aktivnosti
 Pregled procjene poslovanja
3. Prilog 1- tablica proračuna
PRIORITET 1: JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA
MJERA B2: INOVACIJE U PODUZETNIŠTVU
Rok: prijave se primaju od 31.03.2014 godine do 30. 5. 2014.
Ukupni iznos potpore: 12.000.000 kuna
B2.1 INOVACIJEU PODUZETNIŠTVU
FIZIČKE OSOBE – 2.000.000,00 kn
• Najniži iznos: 5.000,00 kuna.
• Najviši iznos: 50.000,00 kuna
• Intenzitet potpore: do maksimalno 100% ukupno prihvatljivih troškova
B2.2 INOVACIJE U PODUZETNIŠTVU
GOSPODARSKI SUBJEKTI – 10.000.000,00 kn
• Najniži iznos: 50.000,00 kuna.
• Najviši iznos: 500.000,00 kuna
• Intenzitet potpore: do maksimalno 75% ukupno prihvatljivih troškova
Ciljevi:
• Povećanje udjela inovativnih tvrtki u ukupnom broju
gospodarskih subjekata
• Poticanje zapošljavanja u inovativnim gospodarskim
subjektima
• Poticanje uvođenja inovativnih poslovnih modela u mikro i
malim gospodarskim subjektima
• Poticanje razvoja mikro i malih gospodarskih subjekta i
njihov rast
• Povećanje stope komercijalizacije inovativnih proizvoda ili
usluga
• Preživljavanje novoosnovanih na znanju utemeljenih
subjekata i osiguranje trajnosti njihovog poslovanja
• Prelijevanje znanja na druge gospodarske subjekte i/ili na
druge sektore s ciljem povećanja nacionalnog inovacijskog
kapaciteta.
Korisnici
B2.1: „Inovacije u poduzetništvu – fizičke osobe“
 Fizičke osobe koje imaju inovativnu poslovnu ideju s visokim
potencijalom tržišnog rasta, a koja je dobila prethodno pozitivno
mišljenje poduzetničke potporne institucije (poduzetničkog inkubatora
ili tehnološkog parka), znanstveno-istraživačke institucije ili druge
stručne organizacije vezano za područje djelatnosti koje se prijavljuje i
koje imaju podmirene obveze prema državi
B2.2: „Inovacije u poduzetništvu – gospodarski subjekti“
 Mikro, mali i srednji gospodarski subjekti (isključivo obrti i trgovačka
društva) sukladno zakonskoj definiciji: koji su prema Odluci o
Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 (NN 58/07 i 72/07)
registrirani za sva područja, osim za područja i odjeljke:
o Područje A (Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo)
Prihvatljive projektne aktivnosti su:
1) Ulaganje u završnu fazu razvoja proizvoda ili usluge
2) Ulaganja u aktivnosti rane komercijalizacije inovacija
3) Ulaganja u probnu proizvodnju te unaprjeđenje proizvodnje
4) Ulaganja za izlazak na nova tržišta i pregovore s potencijalnim
stranim i domaćim partnerima
5) Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom ako je
poslovni prostor u vlasništvu Podnositelja prijave
6) Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva
7) Stručno osposobljavanje i obrazovanje
8) Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog/ proizvodnog
prostora
9) Izrada rješenja industrijskog dizajna
10) Marketinške aktivnosti izravno vezane uz projekt
Skupna izjava IP/2014
 dokazi (rješenja, potvrde) vezano uz kriterije
inovativnosti
 životopisi članova projektnog tima (obrazac Europass)
 platne liste za prethodnih 6 mjeseci onih djelatnika za
čije plaće se traži potpora u okviru projektnog prijedloga.
Ako je djelatnik u radnom odnosu manje od 6 mjeseci ili
je trošak osoblja predviđen za novozaposlene djelatnike,
trošak osoblja računa se pomoću prosječne mjesečne
bruto II plaće u djelatnosti

PRIORITET 1: JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA
MJERA A2: ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO
Rok: prijave se primaju od 31.03.2014.
Ukupni iznos potpore: 2.500.000,00
Najniži iznos 20.000,00 kuna,
Najviši iznos 250.000,00 kuna.
Intenzitet potpore: do maksimalno 75% ukupno prihvatljivih
troškova
Ciljevi:
 Poticati snažnije udruživanje i umrežavanje zadruga
 Povećati konkurentnost proizvoda i usluga zadruga, njihovu
prepoznatljivost, produktivnost i inovativnost uz primjenu
novih tehnologija i inovacija
 Pozicioniranje zadruga na tržištu radi postizanja boljih
poslovnih rezultata
 Poticanje razvoja zadruga ciljnih skupina – osobe s
invaliditetom, poduzetnici u potpomognutim područjima, žene
poduzetnice, romska nacionalna manjina
 Otvaranje novih radnih mjesta u zadrugama i zadržavanje
postojećih.
Korisnici:
Zadruge osnovane sukladno Zakonu o zadrugama (NN 34/2011),
registrirane i čiji se projektni prijedlog odnosi, prema Odluci o
Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07),
na sva područja osim na područje:
• Područje A (Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo)
Prihvatljive projektne aktivnosti su:
Osnovne projektne aktivnosti:
1) Ulaganje u nove tehnologije koje doprinose unaprjeđenju
djelatnosti zadruge
2) Ulaganje kroz povećanje proizvodnih kapaciteta te ulaganje
u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju
3) Ulaganje u zadruge čiji su članovi osobe s umanjenom
radnom sposobnosti te osobe u nepovoljnim osobnim,
gospodarskim, socijalnim i drugim okolnostima
4) Jačanje marketinških aktivnosti u cilju povećanja
konkurentnosti i prepoznatljivosti zadružnog proizvoda,
zadružne usluge te brenda
5) Unapređenje i primjena novih znanja u proizvodnim i
uslužnim procesima zadruga
6) Ulaganje u nabavu računalne opreme, sustava i
programskih rješenja
7) Opremanje poslovnog prostora vezano uz djelatnost
8) Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
ako je poslovni prostor u vlasništvu Podnositelja prijave
Dodatne projektne aktivnosti
1) Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i
znakova kvalitete
2) Stručno osposobljavanje i obrazovanje.
PRIORITET 1: JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA
MJERA A3: PODUZETNIŠTVO KLASTERA
Rok: prijave se primaju od 31.03.2014.
Ukupni iznos potpore: 3.750.000,00
Najviši iznos pojedinačne potpore koji se može dodijeliti za
klasterske inicijative je 250.000,00 kuna, a za operativne
klastere je 500.000,00 kuna.
Intenzitet potpore: do maksimalno 75% ukupno prihvatljivih
troškova
Ciljevi:
 Unaprijediti učinkovitost proizvodnje i proizvodnih procesa na
tržištu malih i srednjih gospodarskih subjekata umreženih u
klastere, te daljnjim povezivanjem omogućiti jačanje njihovih
proizvodnih kapaciteta i širenje proizvodnog asortimana
 Poticati klastere i klasterske inicijative na ulaganja u razvojnoistraživačke kapacitete u cilju razvoja i implementacije
inovacija i transfera znanja
 Ojačati međunarodnu konkurentnost postojećih klastera na
stranim tržištima radi postizanja boljih poslovnih rezultata,
gospodarskog rasta te povećanja izvoza
 Razvijati i jačati klasterske inicijative po regijama
 Povećati konkurentnost proizvoda i usluga klastera i članica
klastera, njihovu prepoznatljivost, produktivnost, inovativnost
te primjenu novih tehnologija
 Otvaranje novih radnih mjesta te zadržavanje postojećih
Korisnici:
Operativni klasteri i klasterske inicijative koji su registrirani
kao gospodarsko interesna udruženja, udruge, zadruge,
društva s ograničenom odgovornošću i dionička društva te
koji su registrirani i čiji se projektni prijedlog odnosi, prema
Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN
58/07 i 72/07), na sva područja osim na područje:
o Područje A (Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo)
Prihvatljive projektne aktivnosti su:
Osnovne projektne aktivnosti:
1) Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija koje dovode do
unaprjeđenja proizvoda, proizvodnje i stvaranja nove vrijednosti
2) Ulaganje kroz povećanje proizvodnih kapaciteta te ulaganje u
ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju
3) Razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda, poslovnog
modela, usluge i/ili procesa
4) Ulaganje u nove vještine i znanja članica klastera
5) Ulaganje u marketinške aktivnosti s ciljem jačanja
konkurentnosti i prepoznatljivosti klastera
6) Ulaganje u izradu studije opravdanosti osnivanja klastera te
pripreme i izrade projektnih prijedloga prema EU fondovima
Dodatne projektne aktivnosti
1) Nabava i prilagodba informacijsko-komunikacijske tehnologije
2) Uvođenje i upravljanje intelektualnim vlasništvom
3) Uvođenje normi sustava upravljanja, ostalih normi i znakova
kvalitete, ispitivanje, atestiranje i zaštita proizvoda
4) Marketinške aktivnosti
Hvala na pažnji!

similar documents