Predstavitev

Report
Predlagane rešitve ŠOS
Zakona o štipendiranju
(Zštip-1)
Predsedstvo ŠOS
Namen štipendiranja je predvsem v tem, da
se zagotovi študentom in dijakom
zadovoljiva sredstva, s katerimi lahko v
času izobraževanja pokrijejo vedno večje
stroške izobraževanja, ki so se v zadnjih
desetih letih povečali za več kot 200
odstotkov ter da se dijake in študente
razbremeni opravljanja dela za
preživetje.
Vir: Dokument o celoviti ureditvi študentskega položaja v Sloveniji
Socialni položaj študentov v številkah

21% študentov prejema štipendijo (državne, Zoisove, kadrovske)

180 € znaša povprečna državna štipendija za študente

Vladna ocena povprečnih življenjskih stroškov 562 €

Subvencije vlade na mesec znašajo 214€ (prevoz,bivanje , prehrana, štipendije)

85% študentov zasluži preko študentskega dela na mesec približno 348€ (kar je enako kot
razlika med življenjskimi stroški in subvencijami)

25.000 kandidatov za državne štipendije je bilo v lanskem letu zavrnjenih

Na slovenskih univerzah povprečno 60 % študentov prihaja izven regije univerze

Samo 16,4 % teh študentov biva v študentskih domovih.

V najemniškem razmerju (večinoma brez pogodbe) živi 35 % študentov, povprečno mora
študent plačati za bivanje 150 €
Cilji, načela in poglavitne rešitve
predloga zakona
• Cilj novega zakona o štipendiranju je v
celoviti,
pregledni
in
enotni
ureditvi
štipendiranja v RS:
• Zakon določa nove vrste štipendij,
• Omogoča prejemanje štipendij na 1., 2. in 3.
BS
• omogoča prejemanje več vrst štipendij hkrati,
• ter ponovno prejemanje državnih štipendij
mladoletnih dijakov.
Splošne novosti
Med pomembne rešitve spadajo predvsem:
1. Povrnitev državnih štipendij mladoletnim dijakov
2. Povrnitev državne štipendije za različne kategorije
tujih študentov
3. možnost kombiniranja različnih vrst štipendij.
4. Uvedba Štipendije za deficitarne poklice (ni
združljiva s kadrovsko)
5. zvišuje osnovne višine različnih vrst štipendij ter
ponovno in na novo določa dodatke, ki jih lahko
določene štipendije vsebujejo.
Državna štipendija
• Upravičeni tisti dijaki in študenti pri
katerih povprečni mesečni dohodek in
ugotovljeno premoženje na družinskega
člana ne presega 64 % neto povprečne
plače na družinskega člana za preteklo
leto,
• ugotavljanje premoženja v ZUPJS.
Dodatki k državni štipendiji:
• dodatek za izobraževanje izven kraja
stalnega prebivališča,
• dodatek za uspeh,
• dodatek za izjemni dosežek na
posameznem področju družbenega
življenja,
• dodatek za štipendiste s posebnimi
potrebami.
Zoisove štipendije
Pogoji za pridobitev:
• dijaki: identificiran kot nadarjen v skladu s
Konceptom:
odkrivanje
in
delo
z
nadarjenimi učenci v devetletni osnovni
šoli
ali
Konceptom
vzgojnoizobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v
srednjem izobraževanju in je dosegel
izjemni dosežek in izpolnjuje pogoje
povprečja uspeha.
Dodatki k Zoisovi štipendiji
• dodatek za izobraževanje izven kraja
stalnega prebivališča,
• dodatek za izjemni dosežek na
posameznem področju družbenega
življenja,
• dodatek za štipendiste s posebnimi
potrebami.
Štipendije za deficitarne
poklice
Štipendija za deficitarne poklice je
namenjena dijakom in študentom, ki se
izobražujejo v izobraževalnih ali študijskih
programih,
opredeljenih
v
politiki
štipendiranja
kot
prednostni
na
določenem področju.
Štipendije za Slovence v
zamejstvu in po svetu
Štipendije za Slovence v zamejstvu in po
svetu so namenjene Slovencem s stalnim
prebivališčem zunaj Republike Slovenije
za izobraževanje v višješolskem ali
visokošolskem študijskem programu 1., 2.
in 3. stopnje na izobraževalni ustanovi v
Republiki Sloveniji.
Štipendije Ad futura za
mednarodno mobilnost
• namenjene
so
za
izobraževanje
državljanov Republike Slovenije v tujini in
tujih državljanov v Republiki Sloveniji,
• štipendija se dodeli za pokritje stroškov
šolnine, do zneska, določenega s
posameznim razpisom oziroma za pokritje
življenjskih
stroškov
štipendista
za
posamezno raven izobraževanja v višini,
določeni s posameznim razpisom.
Upravičenci:
• Državljani RS s stalnim prebivališčem v RS za
srednješolsko izobraževanje v tujini,
• državljani RS s stalnim prebivališčem v RS za 1., 2.
ali 3. stopnjo višješolskega ali visokošolskega
izobraževanja na izobraževalnih ustanovah v tujini,
• tujim državljanom s stalnim prebivališčem v tujini
za vključitev v srednješolsko izobraževanje v RS,
• tujim državljanom s stalnim prebivališčem v tujini
za 1., 2. ali 3. stopnjo višješolskega ali
visokošolskega izobraževanja na izobraževalnih
ustanovah v RS.
Izplačevanje in usklajevanje
štipendij ter obveznosti
štipendistov
Doba prejemanja:
• za obdobje trajanja izobraževalnega ali
študijskega programa za posamezno
stopnjo izobraževanja,
• eno leto za posamezen letnik na isti
stopnji izobraževanja,
• V primeru ponavljanja letnika se prejemanje
štipendije podaljša za dodatno študijsko leto
zaradi:
–
–
–
–
starševstva,
opravičljivih zdravstvenih razlogov ,
zaradi izjemnih družinskih in socialnih okoliščin ,
v primeru neizpolnjenih šolskih ali študijskih
obveznosti zaradi dogodka, ki se zgodi zaradi višje
sile, ki je zunanji vzrok, katerega štipendist ni
pričakoval, ni predvideval in nanj računal ter se
mu ni mogel izogniti ali ga odvrnit.
Neupravičenost do štipendije:
• Štipendist ni upravičen do štipendije za
izobraževalno raven, ki je enaka ali nižja
kot raven, ki jo je upravičenec že
zaključil, razen v primeru, da za isto
izobraževalno stopnjo še ni prejemal
štipendije po tem zakonu.
Mirovanje in prenehanje
štipendijskega razmerja ter vračilo
• Mirovanje štipendijskega razmerja:
•
razmerje lahko miruje zgolj v primeru, ko štipendist ponavlja ali “pavzira” isti letnik istega
izobraževalnega programa, za katerega je že prejemal štipendijo. Izjeme na podlagi katerih
štipendist kljub ponavljanju letnika lahko prejema štipendijo, so starševstvo, zdravstveni
razlogi, izjemne družinske in socialne okoliščine, višja sila.
•
Določeno, da štipendist, ki podaljšuje pravico do državne ali Zoisove štipendije, če vloge ne
vloži pravočasno, mu štipendijsko razmerje miruje. štipendija pa se mu ne izplačuje, toliko
mesecev, dokler za štipendijo zopet ne zaprosi. Do nje je upravičen od prvega dne
naslednjega meseca po oddaji vloge za nadaljnje prejemanje.
•
Štipendistu lahko štipendijsko razmerje miruje, če se je s štipenditorjem dogovoril za
zamenjavo študijskega ali izobraževalnega programa, za tiste letnike, za katere je štipendijo
že prejemal. Drugačna ureditev je mogoča pri sofinancirani kadrovski štipendiji.
•
Štipendijsko razmerje pri državni štipendiji lahko preide v stanje mirovanja, če je skupni
znesek drugih pridobljenih štipendij višji od zneska pri 562 evrov.
Prenehanje štipendijskega razmerja:
Če štipendist:
•
ne izpolnjuje splošnih pogojev za pridobitev štipendije po tem zakonu ves čas trajanja štipendijskega
razmerja,
•
ne izpolnjuje posebnih kriterijev za pridobitev štipendije Ad Futura,
•
po svoji krivdi prekine izobraževanje ali ne dokonča letnika oziroma izobraževalnega ali študijskega
programa uspešno, za katerega je prejemal štipendijo,
•
spremeni izobraževalni program ali izobraževalno ustanovo brez predhodnega soglasja štipenditorja,
•
štipendijo pridobi na podlagi posredovanih neresničnih podatkov,
•
po mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži ustreznih dokazil za nadaljnje prejemanje štipendije v
roku iz javnega poziva ali na podlagi predloženih dokazil ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje
štipendije,
•
se izpiše iz izobraževalnega programa, za katerega je pridobil štipendijo, brez predhodnega soglasja
štipenditorja,
•
pri sofinancirani kadrovski štipendiji, če se zaposli, samozaposli ali se prijavi pri Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje pred zaključkom izobraževanja,
•
se odpove štipendijskem razmerju,
•
umre.
Dodatne zadeve
• Vračilo štipendije
• Odlog in obročno odplačevanje
• Odpis in pogojni odpis štipendije
Sofinanciranje kadrovskih
štipendij
kadrovska štipendija brez dodatkov,
sofinancirana na podlagi tega zakona, ki
jo
kadrovski
štipenditor
dodeli
posameznemu štipendistu, ne sme biti
nižja od 100 evrov mesečno.
Obveznosti štipenditorja:
• izplačevati sofinancirane kadrovske štipendije,
• štipendistu, v času opravljanja enomesečne
delovne prakse, zagotoviti povračilo vsaj
minimalnih stroškov, ki jih ima štipendist s
prevozom in malico,
• s štipendistom, za katerega je prejemal
sofinanciranje, v 30 dneh po zaključku
izobraževanja, skleniti pogodbo o zaposlitvi.
Poskusna doba:
• poskusna doba je enomesečna delovna
praksa, ki jo kadrovski štipenditor v prvem
letu štipendijskega razmerja omogoči
štipendistu kadarkoli v šolskem ali študijskem
letu,
• odpoved pogodbe o štipendiranju v primeru,
da štipenditor ugotovi, da štipendist ne
ustreza,
• odpoved pogodbe o štipenditiranju s strani
štipendista.
Pogodbo o zaposlitvi kadrovski štipenditor
s štipendistom sklene za nedoločen polni
delovni čas najmanj za obdobje trajanja
sofinanciranja kadrovske štipendije.
Prejemanje več vrst štipendij
hkrati
Upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev posamezne vrste štipendije
lahko hkrati prejemajo državno štipendijo,
Zoisovo štipendijo in štipendijo za
deficitarne poklice ali sofinancirano
kadrovsko štipendijo.

similar documents